Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 32/09 - Byggeregnskap for investeringer på Breidablikktunet i 1999 til 2009

Håkon Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Lorås
Arkivref. 2006/1765
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 22.04.09 43/09
Kommunestyret 20.05.09 32/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Byggeregnskapet for investeringer i perioden 1999 til 2009 godkjennes.
  2. Merforbruket på kr. 349.303,- dekkes av investeringsbudsjettet, mindre tiltak/ENØK sikring kommunale bygg i 2008.

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Byggeregnskapet for investeringer i perioden 1999 til 2009 godkjennes.
  2. Merforbruket på kr. 349.303,- dekkes av investeringsbudsjettet, mindre tiltak/ENØK sikring kommunale bygg i 2008.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Nødvendige bygningsmessige utbedringer, overgang fra sykehjemsplasser til omsorgsboliger (64 sykehjemspasser ble redusert til 26 sykehjemsplasser), bygging av enerom med eget wc/dusjrom og 39 omsorgsboliger der 24 boliger var tilrettelagt for demente. De siste ble blant annet bygd uten egen balkong og separat soverom.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Utbedringene på Breidablikktunet startet med en bevilgning på 2,9 mill kroner i investeringsbudsjettet for 1999. Arbeidet den gang var i hovedsak utskifting av vinduer, legging av nytt og bedre isolert tak, montering av markiser, nytt sykesignalanlegg og innkjøp av 64 nye senger. Regnskapet for dette arbeidet viser et merforbruk på kr. 537.788,-.

Selve hovedprosjektet ble i k- sak 48/01 vedtatt ombygd slik at institusjonen skulle inneholde 26 sykehjemsplasser og 39 omsorgsboliger som base for Distrikt Nord.

Vedtaket innebar at det først skulle utarbeides et forprosjekt.

I k-sak 24/02 ble forprosjektet godkjent med ei kostnadsramme på 90 mill kroner eksklusive inventar og utstyr og entreprisemodellen ble vedtatt.

Gjennom Husbanken er det godkjent og utbetalt tilskudd for de vedtatte plasser. Underveis i prosjektet ble bestemt å sløyfe en større veranda til fordel for å bygge en ekstra leilighet ( leilighet nr. 40). Med to helt like etasjer ble dette en liten ekstrakostnad, men det lyktes ikke å få tilskudd for denne leiligheten.

I tillegg til investeringsbudsjettet for 1999 er det bevilget 40 mill kroner i budsjett 2002, 48,5 mill kroner i 2003 og 10,5 mill kroner i 2004. Samlet investeringsbudsjett kommer da på 101,9 mill kroner. Med fradrag på kr. 39.204,- som er refusjoner fra involverte firma er de reelle utgifter på til sammen kr.102.249.303,-. Dette betyr et overforbruk på kr. 349.303,- som utgjør 0,3 % av godkjent budsjett.

Oppstartingstilskuddene fra Husbanken er samlet utbetalt med kr. 17.167.350,-, og dette er en del av finansieringen.

I tillegg utbetales det et årlig kompensasjonstilskudd, kr.2.787.061,- for 2008. Dette beløpet beregnes etter den til en hver tid flytende husbankrente og ”løper” i 30 år.

Vurdering:

Prosjektet er gjennomført tilnærmet innenfor kostnadsramma.
Det ble et flott bygg på ei like flott tomt og prosjektet vurderes totalt å være meget vellykket.

I vurderingen bør også her vektlegges at det ble en leilighet mer enn opprinnelig planlagt og budsjettert.

Den lille overskridelsen skyldes i hovedsak den varme sommeren 2008 med for høye temperaturer på sykehjemsrommene.

Det ble i samråd med kommunalsjefen for helse og omsorg i 2008 bestemt å montere bedre solavskjerming.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051