Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 30/09 - Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk 2010-2013 ( ISK 3 )

Inger Marie Bakken - klikk for personkort
Saksbehandler: Inger Marie Bakken
Arkivsaknr: 2009/4146
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunstyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger Arbeidsmiljøutvalg 11.05.09 -/09
Samkommunestyret 12.05.09 14/09
Verdal arbeidsmiljøutvalg 18.05.09 21/09
Levanger Administrasjonsutvalg 20.05.09 5/09
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal kommunestyre
Kommunstyret 20.05.09 30/09

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 12.05.2009   -     video

Behandling:

Mandat for prosjekt ”Felles brann- og feiervesen Innherred samkommune” ble utdelt i møtet.

Forslag i møte:

Bjørn Iversen fremmet på vegne av AP Levanger og AP Verdal følgende forslag til nytt pkt. 4:
Samkommunestyret konstaterer at det er ulikt kostnadsnivå kommunene imellom for tjenesteområdet Brann og Beredskap. Samkommunens vanlige fordelingsnøkkel – kostnadsfordeling etter folketall – kan dermed ikke legges til grunn for dette områdets del. Samkommunestyret forutsetter at egnet finansieringsmodell utarbeides og fremmes som egen sak.

FRP v/Hans-Arne Aalberg fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2 i tilrådinga:
”Sammensetning av administrasjonsutvalg styrkes med 1 medlem fra hver kommune fra det største partiet som ikke sto bak ordførervalget.”

Avstemning:

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 4 som ble vedtatt med 17 stemmer. 1 stemte i mot.

Det ble deretter votert over tilleggsforslag til pkt. 2 i tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over tilrådinga med vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Det søkes om nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1. januar 2010 ( ISK 3).
 2. Samkommunens eksisterende oppgaver videreføres. I tillegg legges følgende nye arbeidsoppgaver inn/følgende endring i organisering: brann og beredskap, voksenopplæring, kommunelege, kvalitetssikringssystem, kvalitetsprogram medarbeidernes tilknytning – arbeidsgiveransvar, pensjon, administrasjonssjef, felles administrasjonsutvalg og felles AMU (i tilegg til eksisterende kommune-utvalg). Andre ikke lovpålagte oppgaver/funksjoner vil også bli vurdert. Sammensetning av administrasjonsutvalg styrkes med 1 medlem fra hver kommune fra det største partiet som ikke sto bak ordførervalget.
 3. Justert ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode
 4. Samkommunestyret konstaterer at det er ulikt kostnadsnivå kommunene imellom for tjenesteområdet Brann og Beredskap. Samkommunens vanlige fordelingsnøkkel – kostnadsfordeling etter folketall – kan dermed ikke legges til grunn for dette områdets del. Samkommunestyret forutsetter at egnet finansieringsmodell utarbeides og fremmes som egen sak.


Rød skillelinje

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

AMU tar saken til etterretning.

Rød skillelinje 

Administrasjonssjefen tilrår at Samkommunestyret innstiller på at kommunestyrene i Levanger og Verdal gjør slikt vedtak:

 1. Det søkes om nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1. januar 2010. (ISK 3)
 2. Samkommunens eksisterende oppgaver videreføres. I tillegg legges følgende nye arbeidsoppgaver inn/følgende endring i organisering: brann og beredskap, voksenopplæring, kommunelege, kvalitetssikringssystem, kvalitetsprogram medarbeidernes tilknytning – arbeidsgiveransvar, pensjon, administrasjonssjef, felles administrasjonsutvalg og felles AMU (i tilegg til eksisterende kommune-utvalg), og andre ikke lovpålagte oppgaver.
 3. Justert ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode


Vedlegg:

1)     Forslag til søknad om nytt forsøk med Innherred samkommune – ISK 3 PDF

2)     Forslag til forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag – forslag PDF

3)     Prosjektrapport fra forprosjekt Arbeidsgiveransvar, medbestemmelse og medbestemmelsesorganer. En konkretisering av ansvar som kan legges til Innherred samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag (FOR-2007-11-16-1714)
 2. Søknad om videreutvikling av forsøket med Innherred samkommune datert 10. september 2007
 3. Departementets svar datert 16. november 2007, hvor forsøksperioden forelenges til og med 31. desember 2009
 4. Sand, Roald et al. (2007): Evaluering av Innherred samkommune. TFU-rapport 2007:1, Innherred samkommune - forsøk med tettere interkommunalt samarbeid
 5. Innherred samkommune. Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2). Sluttrapport fra forprosjektet 15.8.2007


Saksopplysninger:

Innherred samkommune ble opprettet med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning som et prøveprosjekt 1. januar 2004 for å ”prøve ut og videreutvikle en ny organisering av interkommunalt samarbeid som skal gi innbyggerne i deltakerkommunene bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.”

Hovedmålet har vært at Innherred samkommune skal bidra til:

 • Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer
 • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
 • Være drivkraft i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen
 • Være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling)
 • Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen
 • Reduserte driftsutgifter på sikt


Hvilke konkrete tjenester det er samarbeidet om, har variert noe i løpet av perioden da to tjenesteområder av forskjellige grunner ble ført tilbake til morkommunene.

Trøndelag forskning og utvikling som etter oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har fulgt forsøket, konkluderte i 2007 etter knapt 4 år:

”Samlet sett må samkommuneforsøket betraktes som en sukess. Forholdet mellom de to relativt jevnstore nabokommunene Levanger og Verdal var tidligere preget av rivalisering og lite samarbeid. På kort tid har samkommunen bidratt til å etablere et omfattende samarbeid og oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster i form av bedre tjenester eller besparelser innen en rekke områder.”

Samkommunestyret vedtok den 3. mai 2007 (sak 15/07) å søke om nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1. januar 2008 og godkjente prosjektplan og mandat for å iverksette en prosess for utvikling av Innherred samkommune med sikte på forsøk i fire nye år.

Den partssammensatte prosjektgruppen som utredet videreføring av samkommunen for perioden 2008-2011 - etter at kommunestyret i Verdal den 30. april 2007 og i Levanger den 9. mai, konkluderte med at samkommuneforsøket var så vellykket at man ønsket å få forsøket videreført til kommuneloven ble endret og at samkommune-modellen dermed kunne gjøres permanent -  kom fram til følgende hovedkonklusjon:

Prosjektgruppas overordnete konklusjon er at forsøket har vært vellykket. Prosjektgruppa mener at samkommunen har lykkes i å gi bedre tjenester innenfor de fleste områder. Gruppa mener likevel at det fortsatt finnes forbedringsområder innenfor flere tjenesteområder og når det gjelder styringen av samkommunen.

Prosjektgruppa mener de viktigste fordelene med samkommunen er følgende:

·         Styrket politisk styring og kontroll av interkommunalt samarbeid. Samkommunen har samlet interkommunale oppgaver til én organisasjon under én felles politisk ledelse. Dette sikrer ryddige ansvarsforhold, oversiktlighet og åpenhet i forhold til om ulike samarbeidstiltak hadde vært organisert i ulike selskaper. Det ville svekket politisk styring og kontroll. 

·         Kompetansegevinster, herunder sterkere fagmiljøer, bedre betingelser for rekruttering og økt samordning og samhandling mellom fagmiljøer i de to kommunene

·         Økonomiske stordriftsfordeler, herunder innsparing i driftsutgifter og endret ressursbruk som har medført bedre kvalitet. 

·         Bedre samarbeidsklima, samhold, dialog og arbeidsdeling mellom kommunene, politisk, administrativt og faglig. F. eks. viser avstemninger i samkommunestyret generelt partimessige skillelinjer og ikke kommunevise skillelinjer.

·         Beslutningseffektivitet ved at samkommunen har fått Overført vedtaksmyndighet fra kommunestyrene på definerte oppgaveområder.

·         Mer samordnet regionalt utviklingsarbeid og styrket påvirkningskraft overfor omverdenen og regionalt utviklingsarbeid.

Samkommunestyret behandlet sluttrapporten 30. august 2008 (sak 33/07). Samkommunestyret vedtok å søke om nytt fireårig forsøk:

1.       Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008. Jfr samkommunestyresak  15/07.

2.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner gir sin tilslutning til konklusjonene i sluttrapport Innherred samkommune, Videreføring av forsøket i perioden 2008 – 2011.

3.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar at foreliggende ”Grunnavtale for Innherred samkommune” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.

4.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord Trøndelag”.

5.       Samkommunestyret ønsker ikke å opprette felles administrasjonsutvalg som ledd i ISK II.

6.       Det er en sentral oppgave å informere godt om erfaringene med samkommunemodellen og om målene med et nytt forsøk. Det må informeres aktivt for å få flere kommuner eventuelt fylkeskommuner til å prøve modellen.

Det er stadig morkommunene som profileres i den eksterne publikumsrettede informasjonen.

Kommunestyret i Verdal behandlet rapporten 3. september (sak 59/07) og kommunestyret i Levanger 5. september 2007 (sak 52/07) og ga sin tilslutning til å søke om nytt fireårige forsøk.

10. september 2007 søkte Levanger kommune og Verdal kommune om videreutvikling av forsøket med Innherred samkommune for perioden 1. januar 2008- 31. desember 2011 i tråd med de nevnte vedtakene. 16. november svarer Departementet med å godkjenne forlengelse for to år, dvs fram til 31. desember 2009.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner har henholdsvis 10. og 15. desember 2008 vedtatt å søke om fornyet forsøk med Innherred samkommune i fire år fra 01.01.2010. Forsøket skal styrke det kommunale tjenestetilbudet til innbyggerne og næringslivet i Innherred, utviklingskraften i regionen og sikre politisk styring av interkommunal oppgaveløsning.

Vurdering:

Den senere tid har interessen for samkommunen som form for interkommunalt samarbeid økt og flere kommuner vurderer denne formen for samarbeid. Departementet pekte i sitt svarbrev også på at de gjerne ville ha flere erfaringer fra forsøk med samkommune.

Samtidig har arbeidet med samhandlingsreformen vist at ”de fleste av dagens kommuner er for små til å kunne påta seg ansvaret alene. Samhandlingsreformen vil kreve at kommuner samarbeider tettere”, (Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i Samhandlingsreformen skal gi bedre helsetjenester i kommunene - regjeringen.no)

Administrasjonssjefen foreslår at det søkes om nytt prøveprosjekt mens det arbeides for å få samkommune som permanent samarbeidsform.

Omformulering av mål

Det foreslås at målene omformuleres til:

Innherred samkommune skal bidra til

·         Bedre tjenester innenfor stramme økonomiske rammer

·         Effektiv offentlig ressursbruk og reduserte driftsutgifter på sikt

·         Utvikling av lokaldemokratiet gjennom helhetlig politisk styring av interkommunalt samarbeid

·         Regional- og nasjonal utviklingskraft

·         Sterke fagmiljø

·         Økt beredskap for å møte nye utfordringer

·         Et positivt og utviklingsorientert bilde av regionen – omdømmebygging.

·         Samarbeid på fagområder/tjenesteområder for å støtte oppgaver som fortsatt skal ligge i morkommunene.

·         Lovfesting av samkommunen som modell for interkommunalt samarbeid.

Brann og beredskap

Brann og beredskap er et tjenesteområde svært mange kommuner samarbeider på. Sentrale myndigheter oppfordrer til samarbeid gjennom forskrift for å utnytte samlet kompetanse.

For å komme fram til hensiktsmessig dimensjonering på tjenesten, er ekstern konsulent leid inn for å bistå med Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Levanger og Verdal kommuner. Dette analysearbeidet er startet opp, for å skaffe fram grunnlag for å vurdere dimensjonering av en organisatorisk enhet i Innherred samkommune. Signalene tyder på at det er samordningsgevinster å hente gjennom et formalisert samarbeid i Innherred samkommune. Det vil fortsatt være behov for operativ bemanning og utstyr i begge kommunene. 

Administrasjonssjefen foreslår at brann og eksplosjonsvern legges inn som nytt tjenesteområde i Innherred samkommune. Myndighetsutøvelse i Innherred samkommune etter Lov om brann mm krever forsøk.

Medarbeidernes tilknytning - arbeidsgiveransvar

Innherred samkommune har ikke hatt egne ansatte, men fått stilt ansatte i Verdal og Levanger kommuner til rådighet/disposisjon for samkommunen og underlagt samkommunens styring, ledelse og kontroll. En partssammensatt prosjektgruppe har vurdert hvordan arbeidsgiveransvaret kan overføres fra kommunene til samkommunen, inklusive spørsmål om pensjon, tilsetting av administrasjonssjef i ISK medbestemmelse og etablering av felles medbestemmelsesorganer som administrasjonsutvalg og AMU.

Medarbeidernes tilknytning foreslås endret slik at selve arbeidsavtalen med den enkelte overføres til samkommunen.  Tilknytningen til morkommunen vil derimot fortsatt foreligge selv etter en formell endring av partsforholdet opp mot arbeidsavtalen, og det må også fremgå av den nye arbeidsavtalen at N.N. har en sikringsrettrett til sin morkommune ved driftsendringer-/justering-/tilbakeføring av fagområder til morkommunene som berører denne medarbeideren sitt konkrete arbeidsforhold, eller ved en nedleggelse av ISK.

Nye stillinger som eventuelt opprettes i Innherred samkommune vil få den morkommunetilknytning som samarbeidspartene finner mest hensiktsmessig. Ansatte i eventuelt nye stillinger vil få samme arbeidsvilkår, og den samme garanti om retrettstilling til morkommunen ved en eventuell avvikling av forsøket. 

Pensjon

Morkommunene benytter KLP som pensjonsleverandør. Ansatte i Innherred Samkommune vil beholde sitt medlemskap i KLP gjennom morkommunen, selv om arbeidsgiveransvaret overføres. Denne organiseringen er uproblematisk for KLP, og den letter arbeidsmengden for Innherred Samkommune.

Administrasjonssjef

Administrasjonssjefen foreslås også ansatt i Innherred Samkommune. Administrasjonssjefen tilsettes for 2 år av gangen i 20 % stilling. Rådmennene i Verdal og Levanger vil i prosjektperioden jobbe 2 år hver som administrasjonssjef i Innherred Samkommune. Arbeidsavtalene kan tidsbegrenses jf aml § 14-9 nr 1 bokstav a.

Felles administrasjonsutvalg

I tillegg til de allerede eksisterende administrasjonsutvalgene i morkommunene foreslås det etablert et felles administrasjonsutvalg i Innherred samkommune. En del av den myndighet og de oppgaver som følger av kommunelovens § 25 om partsammensatte utvalg – administrasjonsutvalg, overføres til samkommunen. I felles administrasjonsutvalg behandles saker som har betydning for Verdal, Levanger og ISK. Dette vil primært være felles personalpolitiske-/administrative reglement, planer, strategier og  systemer som er ment å være retningsgivende for Levanger  kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune samt økonomiplaner og budsjetter for ISK.

Saker som kun har betydning for den enkelte kommune vil bli behandlet i de eksisterende administrasjonsutvalg. Dette vil være saker som økonomiplan og budsjetter som i det vesentlige angår morkommunen, personalmessige planer og disposisjoner som i det vesentlige bare  angår den enkelte morkommune og andre saker som i det vesentlige bare angår den enkelte morkommune,  og som må behandles i administrasjonsutvalget.

I tillegg foreslås at kommunene søker unntak fra kommunelovens § 14 1b om valgbarhetsbestemmelsene slik at rådmennene og administrasjonssjefen i samkommunen kan inngå i administrasjonsutvalget. Det felles administrasjonsutvalget kan da bestå av 4 folkevalgte fra samkommunestyret (inkludert ordfører og varaordfører), 4 kommunale ledere (inkludert administrasjonssjef og varaadministrasjonssjef) og 4 ansattere-presentanter (2 fra hver kommune)

Felles arbeidsmiljøutvalg

Det har i lengre tid vært avholdt to felles AMU-møter i de to kommunene årlig, men da med to protokoller I tillegg til de allerede eksisterende arbeidsmiljøutvalg i morkommunene foreslås det nå etablert et felles arbeidsmiljøutvalg i Innherred samkommune. En del av de oppgaver og den myndighet kommunene har etter lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven), kapittel 7 om arbeidsmiljøutvalg, overføres til samkommunen.

I felles arbeidsmiljøutvalg behandles saker som har betydning for Verdal, Levanger og Innherred samkommune som  uttalelser til felles personalpolitiske/administrative reglement, planer, strategier og systemer som er ment å være retningsgivende for Levanger  kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune økonomiplaner og budsjetter for ISK og vedtak eller behandling av saker som spesielt gjelder etablering og vedlikehold av systemer for et systematisk helse-, miljø- og  sikkerhetsarbeid, statisk materiale og overordnede rutiner med føringer som er ment å være felles for ISK, LK og VK.

Saker som kun har betydning for den enkelte kommune vil bli behandlet i de respektive arbeidsmiljøutvalg. Dette gjelder økonomiplan og budsjett som i det vesentlige angår den enkelte kommune, personalmessige planer og disposisjoner som i det vesentlige bare  berører den enkelte morkommune og anre saker som i det vesentlige angår den enkelte kommune, og som må behandles i AMU.

Administrasjonssjefen foreslår slik representasjon i felles AMU: 4 folkevalgte med 2 fra hver kommune, 4 kommunale ledere (2 fra hver morkommune), 4 ansatterepresentanter (2 fra hver morkommune), HVO i begge kommuner, BHT, og administrasjonsjefen ISK.

Kvalitetskommuneprogrammet

Levanger og Verdal kommuner er med i kvalitetskommuneprogrammet og vil gjerne finne en metode hvor trepartssamarbeidet kan videreutvikles også etter at prosjektet avsluttes 31.12.09.  

Delprosjektene som pågår som en del av programmet er avskaffelse av uønsket deltid, sykefraværsprosjekter, Medarbeiderskap, kvalitetsarbeid i  oppvekstsektoren, og innføring av kvalitetssystem og avvikskultur.   

Selv om prosjektet avsluttes i 2009, så vil selve programmet bli videreført. Administrasjonssjefen foreslår å legge det videre ansvaret for kvalitetsprogrammet til felles administrasjonsutvalg, og at det søkes om dispensasjon for å kunne prøve ut dette gjennom ISK 3, alternativet er å benytte felles AMU, men dette vurderes ikke som en fullgod løsning vurdert opp mot hva som er AMU sin primæroppgave.  Å legge kvalitetskommune- programmet inn under administrasjonsutvalget med kun 2 parter anses ikke aktuelt.

Kvalitetssikringssystemer

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har når det gjelder internkontroll/sikring av kvalitet foreslås overført samkommunen. Konkret vil dette bestå i at kommunene i samarbeid bygger opp og implementerer ett felles kvalitetssikringssystem som bl.a. skal ivareta gjeldende lovkrav, men som også skal dekke alle andre tjenesteområder i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Arbeidet har bl.a. som målsetting at det skal utarbeides felles standarder og prosedyrer for kommunenes tjenesteutøvelse der dette er naturlig og/eller nødvendig.

Samhandlingsreform

Det er ennå for tidlig å vite konkret hvilke utfordringer som kommer i samhandlingsreformen, men disse må løses på en hensiktsmessig måte med samarbeid mellom Levanger og Verdal kommune.

Kommunelege

Den enkelte kommune skal ha en kommunelege som utfører de oppgavene som er tillagt i lov eller instruks jf kommunehelsetjenesteloven§ 3-5. Administrasjonssjefen mener at en felles organisert kommunelege vil gi klare driftsfordeler. Det foreslås derfor å føre kommunelegen inn i Innherred samkommune.

Voksenopplæring

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har om opplæring spesielt organisert for voksne, foreslås overført til samkommunen. Tjenestene knyttet til voksenopplæring av voksne er relativt spesialisert og ofte utsatt for svingninger i etterspørsel. En felles tjeneste kan styrke kompetansen og oppføringsapparatet og møte svingninger i etterspørsel. 

Sammensetningen av samkommunestyret

Samkommunestyrets sammensetning er gitt for valgperioden. I god tid før neste valg foreslår administrasjonssjefen at samkommunestyret og kommunestyrene diskuter hvordan de 9 fra hver kommune som skal velges inn i samkommunestyret etter kommunevalget, bør velges.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051