Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 29/09 - 1719/207/1 - Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2008/11143 - /L12
Saksordfører: Siv By, SP
Saken avgjøres av: Kommunstyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.02.09 16/09
Plan- og utviklingskomiteen 06.05.09 51/09
Kommunstyret 20.05.09 29/09

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Utdelt i møte:

Plankart rev. 03.05.09 PDF

Brev av 27.04.09 fra Sigbjørn Aarnseth PDF

Forslag i møte:

Forslag til endring fra rådmannen:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b)       Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c)       Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d)      Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e)       Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 03.05.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Avstemning:

Rådmannens endrede forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b)       Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c)       Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d)      Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e)       Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 03.05.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. 

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b)       Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c)       Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d)      Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e)       Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 22.04.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Planbeskrivelse PDF
 
Reguleringsbest. 21.01.09, rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09 PDF
 
Illustrasjoner PDF
 
Vedlegg til uttalelse nr. 4 fra Sigbjørn Aarnseth + e-poster PDF
 
Plankart 21.01.09, sist rev. 22.04.09 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 11.02.09, sak 16/09, at forslag til reguleringsplan for Reitbakken legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 21.02.09, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 19.02.09. Høringsfristen var satt til 24.03.09.

På bakgrunn av telefonhenvendelse fra fylkesmannen ble saken også oversendt NVE for uttalelse den 24.03.09. NVE og fylkesmannen fikk høringsfrist til 8. april.

Følgende uttalelser er mottatt:

1   NTE Nett AS, 23.02.09

2   Åsen Oppvekstsenter, 26.02.09

3   IL Aasguten, 03.03.09

4   Sigbjørn Aarnseth pva. Brynjar Aarnseth, 09.03.09

5   Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 10.03.09

6   Eldres Råd, 19.03.09

7   Åsen arbeiderlag, 23.03.09

8   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 02.04.09

9   NVE, 14.04.09

10 Statens vegvesen, 23.04.09

Befaring og forsøk på å finne en bedre adkomstløsning trafikksikkerhetsmessig

På bakgrunn av høringsuttalelser ble det arrangert en befaring den 6. april med representanter fra trafikksikkerhetsutvalget, skole, idrettslag, grunneier, barnehage, utbygger og planavdelingen i kommunen. Justert adkomstløsning og parkering ble diskutert. Både barnehage og utbygger uttrykte behov for snarlig planvedtak.

Det ble fra flere hold foreslått at evt. justert adkomstløsning tas i en oppfølgende plansak. Vår bekymring er at man ikke har noen sikkerhet for at dette kan løses i ny planprosess.

På bakgrunn av befaringen, ble det utarbeidet en revidert plan, hvor adkomstvegen var trukket noe unna klubbhuset (inn på kommunal grunn, muligens i konflikt med eksisterende trafo) og hvor vegen også berørte en snipp av kommunal grunn (skolens uteområde) mot barnehagen. Vegen var forlenget fram til en større parkeringsplass, tiltenkt skole og barnehage, vist nordøst for skolen, på gnr. 207/1. Dette utkastet ble ikke akseptert av skolen og enhet for bygg og eiendom. Det berørte også mer dyrka mark.

Hittil er det ikke funnet noen vesentlig bedre adkomst- og parkeringsløsning som det er verdt å gå videre med. Dette samt tidspress har medført at det i stedet er gjort noen forbedringer av det planforslaget som har vært på offentlig ettersyn. Vist byggegrense mot skolens gnr. 207/56 sikrer imidlertid ikke at tidligere diskutert adkomstmulighet ikke bygges ned. Det kan ikke forutsettes at adkomstløsningen endres gjennom senere planarbeid.

Endringer av planen etter offentlig ettersyn (rev. 22.04.09)

Ved revisjon av plankartet den 22.04.09 registrerer vi følgende endringer:

Parkeringsplasser langs adkomstvegen er tatt ut og vegen er forskjøvet inntil fortauet.

Foreldrenes hente-/bringeløsning er tilnærmet som før, men det er nå vist 6+7 parkeringsplasser for ansatte, hvorav ca. 7 på nåværende kommunal grunn. Dette skal ifølge forslagsstiller være avklart med rektor. Byggegrense mot internt trafikkformål er utelatt. Rutenett/koordinater er påført plankartet. 

Vurdering:

1   NTE Nett AS, 23.02.09

§ 5.2 i reguleringsbestemmelsene krever omlegging av eksisterende høyspentlinje over eiendommen. Det må i samråd med eier lages en plan for kabling av høyspentlinje og fremføring av lavspentkabel til barnehagen. NTE ber utbygger ta kontakt for videre avtale om strømtilførsel og ytterligere planlegging av denne.

Kommentar:

Uttalelsen forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

Ifølge NTEs kart (og befaring) står det også en trafo ved eksisterende parkeringsplass. Denne er ikke inntegnet på kommunens kartgrunnlag. Ifølge utbygger berører ikke vegen trafoen. Vi antar dette også gjelder fortauet.

2   Åsen Oppvekstsenter, 26.02.09

Ser positivt på etablering av en ny og større barnehage i bygda. Plassering og utforming av bygget ser spennende ut.

Utbygginger: Skolen vil ha utbyggingsbehov i fremtiden, og dette kan bli til sjenanse for ny barnehage. Eksempelvis vil gymsalen kunne bli utvidet med tilhørende klasserom.

Adkomst: Betydelig økt trafikk vil skape ytterligere trafikkaos ved bussholdeplassen/ Stjernekylling. Det er ikke pr. i dag laget busslommer for de 5 bussene som kommer samtidig. Med 250 passeringer til/ fra ny barnehage vil trafikkfaren for myke trafikkanter bli forsterket. Dette må avklares før bygging.

Veg med fortau vil ta mye av skolens eksisterende parkering. Dette må avklares.

Utbygger må sikre veien mot skolens uteområde. Brøyting på felles vei må avklares.

Skolen har sammen med Bruse barnehage søkt Statens Vegvesen om ny felles avkjørsel nord for skolen. Dette ble avvist. Vi mener likevel at det må utarbeides ny adkomst til både skolen og evt. ny barnehage, da eksisterende adkomst er uoversiktlig og belastet med tungtrafikk til Stjernekylling.

Kommentar:

Ved detaljprosjektering av barnehageområdet bør man være oppmerksom på skolens utbyggingsbehov og såvidt mulig ta hensyn til evt. skyggevirkninger av dette.

Trafikkøkningen vil stå i fht. økt barnehagekapasitet, og utbygger kan ikke pålegges å løse hele trafikksituasjonen ved skoleområdet. Det er planlagt fortau langs ”ny” veg.

Hvor mange parkeringsplasser som evt. går bort av skolens eksisterende parkering er ikke beregnet, da plassen ikke er oppmerket. Planlagt veg m/fortau går imidlertid noe inn på kommunal grunn, men dette berører i stor grad eksisterende veg/manøvreringsareal. Illustrasjonen viser mulighet for 18 plasser på resterende areal. Utbygger har antydet at evt. tap av skolens parkeringsplasser kan erstattes på barnehagens tomt i området v/klubbhuset. Vedlagte plan omfatter ikke dette.

Ansvar for gjennomføring av evt. sikringstiltak kan ikke avklares i reguleringsplanen.

Forslag:

Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Forhold vedrørende drift av privat veg forutsettes avklart gjennom privatrettslig avtale.

Alternativ adkomstløsning fra eksisterende E6 er av Statens vegvesen ansett som uheldig trafikksikkerhetsmessig. Vi ser ikke bort ifra at evt. omlegging av E6 utenom sentrum kan aktualisere ny adkomst til skole/barnehage.

3   IL Aasguten, 03.03.09

Kommentarer til inntegnet vegadkomst til barnehagen

Idrettslaget påpeker at klubbhuset i sin helhet står inne på Fossings eiendom, og at de har inngått en privat leieavtale med grunneier om leie av tilleggsarealer ved klubbhuset.

Inntegnet vei berører idrettslagets leieområde og er til hinder for virksomheten ved klubbhuset. Er det riktig og tilrådelig å legge vei like ved hjørnet til klubbhuset, der det ferdes barn i alle aldre. Er det tenkt trafikksikkerhet? Merkelig at en vei kan bygges helt inn til et hushjørne - er dette i hht. forskrifter?

Forholdene vinters tid: Ved brøyting av denne vegen, vil det bli brøytekanter som går inn på gårdsplassen til klubbhuset. Hva er planen for dette?

IL Aasguten må ha en avtale som ivaretar interessene for idrettslaget.

Idrettslaget har vært i kontakt med skolen, som har en del sammenfallende interesser i området klubbhus og parkering for skolen. Det foreslås at berørte parter tar en felles befaring i området og idrettslaget er innstilt på å få til en løsning i saken.  

Kommentar:

Etter det vi kan se berører inntegnet veg i stor grad det areal som i dag benyttes for kjøreadkomst (dels parkering) til eksisterende parkeringsplass på kommunal grunn. Eksisterende ”trafikkareal” er ikke merket opp.

Som nevnt under saksopplysninger har man dessverre ikke fått til noen bedre adkomstløsning forbi klubbhuset. Vi ser ulempen med å legge veg så nært inntil hushjørnet. Vi håper imidlertid at det kan oppnås tilfredsstillende trafikksikkerhet gjennom fysiske tiltak på/ved vegen.

Når det gjelder spørsmålet om en veg kan legges så nært inntil hushjørnet er det naturlig å vise til utgangspunktet i vegloven, selv om denne ikke omhandler byggegrenser i fht. private veger. For kommunal veg ville utgangspunktet vært 15 m fra vegens senterlinje. Det er imidlertid adgang til å fastsette mindre avstand i en reguleringsplan. I denne planen har eksisterende forhold gjort det vanskelig å finne annen løsning.   

4   Sigbjørn Aarnseth pva. Brynjar Aarnseth, 09.03.09

Det vises til de to e-postene fra undertegnede av 18.12.08 og 26.12.08 omkring eierforhold og grensedragninger i planområdet. Som utfyllende uttalelse nå i høringsfasen vedlegges e-post m/pfd-fil sendt arealplanlegger P. Røstad den 18.02.09. Det forutsettes at det prinsipp som nå er lagt til grunn for den usikre planavgrensingen mot øst også gjennomføres tilsvarende mot nord. Pdf fila (se vedlegg 5) viser en antatt og omtrentlig grensedragning mot nord mellom gnr 208/1 og 207/1.

Det skal fortsatt være mulig å finne rester av gjerde mot nord i skråningen mellom 208/1 og 207/1. Disse gjerderestene i terrenget antas og gi et tilstrekkelig grunnlag for å fastsette eiendomsgrensa juridisk, og vel dermed også gi eksakt grunnlag for planavgrensingen for Reitbakken barnehage. Korrekt planavgrensing kan vel i ettertid vedtas som en mindre vesentlig reguleringsendring, og uklarheten vil ikke være til hinder for en evt. oppstart av barnehagebygging i øvre del av planområdet. Det hadde for grunneier/ tiltakshaver vært gunstig å fått gjort en grenseavklaring før en startet det konkrete planarbeidet. Kostnader med oppleting og fastsetting av grense mot øst og nord til sommeren i forhold til gnr. 208/1 vil uansett å være grunneier for 207/1 evt. tiltakshavers ansvar og kostnad.

Viste avkjørselspiler i området ved klubbhuset og en flytting av avlingsvegen inn mot vist parkeringsplass for skolen ivaretar hevdvunnen adkomstmulighet fra kommunal veg til Reithaugskolen, Denne anses å være tilstrekkelig ivaretatt slik det er vist i plankartet nå, selv om en synes løsningen med adkomstveg for ny barnehage og sporadisk kjøring med landbruksredskap rundt hjørnet på klubbhuset er en uheldig og lite trafikksikker løsning.

I tidligere e-poster (se vedlegg) har Aarnseth påpekt at det hevdes av eldre generasjoner at gnr. 208/1 klart har eiendomsrettigheter til viste vegtraseer på gnr. 207/1.

Kommentar:

Planforslaget forholder seg til kartgrunnlagets eiendomsgrenser. Evt. usikre eiendomsgrenser er ikke noe heldig utgangspunkt, men vi ser ikke grunn til å endre planen med utgangspunkt i Aarnseths uttalelse. Eiendomsgrenser og evt. privatrettslige forhold endres ikke med reguleringsplanen. Øvrige forhold tas til etterretning.

5   Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 10.03.09

Fylkeskommunen anser parkering langs adkomstvegen som klart uheldig, det vil gi en uoversiktlig trafikksituasjon med en blanding av gående, kjørende og parkerte biler over en lang strekning. I tillegg vil det gi en svært brei veg med store inngrep i terrenget som skråner mot nord. Fylkeskommunen slutter seg til kommunens krav til antall parkeringsplasser og at en mer detaljert løsning for parkering henting/bringing må framlegges. De mener det må stilles krav om at ansatteparkering i sin helhet må skje utenom vegarealet, på klart avgrenset område innen planområdet.

Lokalisering nært inntil oppvekstsenteret framheves som rasjonelt og fornuftig. For å utnytte denne nærheten mener fylkeskommunen at planen bør legge til rette for en god forbindelse/snarveg mellom skole og barnehage.

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at fortauet skal opparbeides før barnehagen tas i bruk. Krav om samtidig opparbeidelse bør og stilles til barnehagens uteareal.

Plankartet mangler rutenett og koordinater, dette må tas inn før sluttbehandling.

Kulturminner som er automatisk freda

Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) §3. Gjennom søk i arkiv, i askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML §8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på automatisk freda kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner.

Kommentar:

Som nevnt under saksopplysninger er parkering langs adkomstvegen tatt ut etter offentlig ettersyn, og vi anser at man nå har kommet fram til en bedre løsning. Rutenett/koordinater ble samtidig påført plankartet.

I § 5.4 burde det vært fastsatt et minimum antall biloppstillingsplasser for henting/bringing, men foreslått areal anses forholdsvis romslig.

Forslag: Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

I rev. plan er det ikke fastlagt noen snarveg mellom skole og barnehage. Dette kan likevel vurderes i fbm. planlegging/detaljering av barnehagens uteområde. Dette forventes fulgt opp av tiltakshaver i samråd med skole/grunneier. 

Forslag: Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

6   Eldres Råd, 19.03.09

Ingen merknader til reguleringsplanen.

7   Åsen arbeiderlag, 23.03.09

Åsen Arbeiderlag ser med stor bekymring på det totale trafikkbildet rundt og ved skolen. De er av den formening at det ikke er gjort forsøk på å skape løsninger her, men at ytterligere utbygginger vil skape større trafikkproblemer. De ber PUK legge et møte til Åsen, som har til tema å skape en eller flere løsninger for det totale trafikkbildet.

Utfordringene føles utsatt for bagatellisering/ansvarsfraskrivelse. Ytterligere økning i trafikken vil gjøre forholdene enda verre.

Arbeiderlaget beskriver i 13 punkter utfordringer i trafikkbildet ved/rundt skolen som må løses. Dette gjelder ”bussholdeplass” for 5 stk skolebusser samt 3 rutebusser og 2 busser for videregående skole som er inne i området og tar oppstilling på parkeringsplassen til butikken. Utfordringer med unødvendig foreldrekjøring ved henting/bringing av skoleelever, foreldrekjøring i fbm. møteaktivitet, skolens ansattekjøring, dårlig med ansatteparkering ved skolen, kjøring i fbm. SFO og barnehage, ansattekjøring Stjerne kylling (første turnus avsluttes ved skoleslutt), trailere til/fra Stjernekylling, leveranser og kunder til Coop Prix. Ny barnehage blir større, med flere ansatte og brukere. Parkeringsproblemer i området forsterkes når det er idrettsarrangement. Kunder og bofellesskap ved butikken er også med i det totale trafikkbildet.

Den aller største bekymringen er de ca. 100 elevene som går til skolen, som kommer rett inn i det meget uoversiktlige trafikkbildet. Utfordringer som oppstår i samme tidsrom bidrar til trafikale problemer. Arbeiderlaget har ikke forslag til løsning, men antyder at det er for liten plass.

Åsen Arbeiderlag ber om at ny kloakk og vannledning fra E6 og fram til Hammerøyveien, utføres i elevenes sommerferie, evt. neste sommer.

Foreslått tofelts veg med fortau vil ta meget stor plass og berører både arealet til skolen og idrettslaget. Det aller meste av dagens parkeringsplass ved klubbhuset vil forsvinne. Det er inntegnet ytterligere parkeringsplasser men langt fra nok etter vår mening.

Stiller spørsmål ved om veien inn til ny barnehage kan gå så nært husveggen på klubbhuset – vil skape en trafikkfelle. Har ikke tro på at de som skal ferdes til/fra barnehagen vil være aktsomme nok. Antyder mulig konflikt mellom veg og trafo.

Det antydes at skolen leier parkeringsplass fra idrettslaget. Området har for lite parkeringsplasser. Det parkeres på butikken sitt område, både i skole sammenheng, i idrettssammenheng osv. Mer parkering er et krav.

I et forsøke på å skape løsninger foreslår de at bestemte personer og etater møtes.

Andre forhold rundt denne reguleringsplanen

Åsen arbeiderlag frykter at planen vil legge begrensninger på skolens framtidige utviklingsmuligheter. De stiller spørsmål ved om veg og plassering av barnehage gir det handlingsrommet skolen trenger for evt. framtidig utvikling/utbygging. De antar at skolen på et eller annet tidspunkt vil trenge ny gymsal og ytterligere klasserom. Aktuelt utbyggingsareal for skolen bør nå reguleres for framtidig utbygging av skolen.

De er også usikre på plassering av barnehagebygget i fht. evt. utbygging ved skolen. Barnehagebygget vil ligge mye lavere i terrenget enn skolen, og evt. nybygg på skolen i f.eks. tre etasjer kan gi barnehagen skygge. Barnehagen bør ikke legge begrensninger på en utbygging ved skolen. Det må i reguleringen komme fram at de ikke har mulighet å komme med innsigelser på en framtidig utbygging ved skolen.

Åsen Arbeiderlag er gjort kjent med at Statens vegvesen har satt seg imot å bruke innkjøring til museet som innkjøring til skolen og den nye barnehagen. Antyder at de muligens må ansvarliggjøre Statens vegvesen problemstillinger vedrørende det totale trafikkbildet i Åsen sentrum. E6 gjennom sentrum er ødeleggende for den framtidige utviklingen for Åsen. Statens vegvesen bør være med på mellomløsninger når vi nå vet at i løpet av 10 år vil E6 gå utenfor sentrum.

Målet med møtet er å få en eller flere løsninger på utfordringene som lokalmiljøet kan leve med. Det er tross alt barns sikkerhet og sikker skolevei det her er snakk om.

Kommentar:

Det vises til innledende orienteringer under saksopplysninger, om forsøk på å få til en bedre adkomstløsning samt om endringer av planen etter offentlig ettersyn.

Ideelt sett burde den nye planen søkt å forbedre de fysiske forholdene. Det synes imidlertid ikke rimelig at man gjennom planlegging av ny barnehage samtidig pålegges å løse de trafikale problemene ved skolen m.m. Fremføring av adkomstveg øst for klubbhuset er ingen ideell løsning, men planen viser en oppstramming av dette området, som i dag fungerer som trafikkareal/parkering og det er lagt til rette for fortau.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 02.04.09

Fra Landbruksavdelingen:

Det aktuelle arealet, på totalt ca 8 da hvorav ca 2 da er fulldyrka jord og ellers middels bonitets skogsmark, er i gjeldende kommuneplan LNF-område.

Landbruksdirektøren er tydelig på at grep i forhold til jordvern, og evt. ny arealbruk, klart bør avklares gjennom overordnet plan og at en i størst mulig grad må søke å unngå enkeltsaker eller reguleringsplaner som ikke er i tråd med overordnet plan.

Etter landbruksdirektørens vurderinger burde Åsen vært viet spesiell oppmerksomhet i kommuneplanprosessen. Åsen sentrum framstår med utviklingsmuligheter, bl.a. ut fra sin beliggenhet ifht infrastruktur, med Trønderbanen, E6 og x med rv til Frosta, nytt stort boligfelt øst for jernbanen og nye næringsarealer er under utredning. Framtidig E6-trase med kryss osv skal planlegges gjennom området og i tillegg vil nye muligheter for sentrumsutvikling vise seg når/hvis E6 legges utenom sentrum. Alt dette i et område hvor dyrka jord av regional og nasjonal verdi omhyller store deler av sentrum. Etter landbruksdirektørens vurdering burde det med fordel vært kjørt en stedsutviklingsprosess/laget en stedsutviklingsplan som grunnlag for arbeidet med kommuneplanen, for å sikre et godt, langsiktig og bærekraftig planleggingsgrep for Åsen for framtida.

Ny arealbruk, som her foreslått, burde som antydet ovenfor klart vært nedfelt i et overordnet plangrep. Landbruksdirektøren er kjent med at bemanningssituasjonen på plansiden i samkommunen er krevende, og at framdriften på kommuneplanarbeidet i kommunen av den grunn ikke holder planlagt tempo. Landbruksdirektøren ber igjen kommunen om å søke prioritere framdriften på kommuneplanens arealdel.

Landbruksavdelingen er kjent med at det har pågått et planleggingsarbeid med å finne ny tomt for barnehage i dette området, og ut fra flere forhold, bl.a. sikring av mulig framtidig E6-trase og ønsket om nærhet til skolen og uteområdene/idrettsområdene, innser landbruksdirektøren at det i realiteten er få alternativ. Landbruksdirektøren er kjent med at det er vurdert alternativer og slutter seg derfor, etter en samlet vurdering, til kommunens landbruksfaglige myndighet om at det her foreligger samfunnsinteresser som tilsier at jordvernet må vike.

Fra Miljøvernavdelingen:

Miljøvernavdelingen har ut fra nasjonale og regionale miljøhensyn ingen merknader til planforslaget.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:

Fylkesmannen har vært i kontakt med kommunen for å få forsikringer om at evt. dårlige grunnforhold blir hensyntatt i den videre planleggingen, og for å sikre at NVE får uttale seg i saken. Vi har i den forbindelse mottatt en e-post fra kommunen der det går frem at begge disse forhold blir ivaretatt, og Fylkesmannen har da ingen ytterligere merknader når det gjelder samfunnssikkerhetsforhold.

Kommentar:

Evt. skredfare: Se våre kommentarer til NVEs høringsuttalelse.

Øvrige forhold tas til orientering.

9   NVE, 14.04.09

NVE savner en fagkyndig beskrivelse av om planområdet har tilfredsstillende sikkerhet mot skred. Det er viktig at kommunen sørger for at geoteknisk fagkyndig får vurdert om planområdet er utsatt for slike farer.

NGUs løsmassekart viser at grunnen i planområdet består av fjord- og havavsetninger. Faregradskart for kvikkleire viser en kvikkleiresone ca 0,7 km øst for planområdet. I følge skrednett, www.skrednett.no, er det registrert leirskred og uspesifisert jordskred ca 0,8 km sør og ca 1,5 km nord for planområdet.

På bakgrunn av det ovenfor nevnte kan det ikke utelukkes at det er kvikkleire eller andre ustabile masser i planområdet. Det er viktig at geoteknisk fagkyndig får vurdert dette.

Skulle det vise seg at det er kvikkleire innenfor planområdet, må områdestabiliteten for faresonen for kvikkleireskred dokumenteres. Vurderingen må også inkludere den delen av kvikkleiresonen som eventuelt ligger utenfor planområdet. Dokumentasjonen fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og ved ferdigstilt anlegg. Det må komme fram hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. NVEs retningslinjer 1/2008, www.nve.no, beskriver en dokumentasjonsprosedyre for dette. For øvrig viser vi til NS 3480 om ekstern kontroll av de geotekniske vurderinger/beregninger og omfanget av dette. Inntil det foreligger dokumentasjon fra geotekniker på at planområdet har tilfredsstillende sikkerhet mot farer som nevnt ovenfor, fraråder vi kommunen å vedta planen.

Kommentar:

Da planen ble sendt NVE for uttalelse ble det samtidig orientert om at vi ved sluttbehandling av planen ville foreslå at følgende tas inn i bestemmelsene: ”Ved rammesøknad skal det vedlegges en geoteknisk vurdering som dokumenterer at omsøkte byggeprosjekt har tilfredsstillende sikkerhet.”

Evt. skredfare er ikke vurdert, og for å vinne noe tid har vi forespurt NVE om overnevnte bestemmelse i stedet kan aksepteres.

NVEs svar: ”Utgangspunktet er at det skal foreligge dokumentasjon fra geotekniker på at planområdet har tilfredsstillende sikkerhet mot skred før planen vedtas. I en overgangsfase og som et minimumskrav kan det tas inn en planbestemmelse om at det skal foreligge dokumentasjon fra geotekniker på at planområdet har tilfredsstillende sikkerhet mot skred før rammesøknad godkjennes og anleggsarbeidene starter. Viser forøvrig til NVEs brev av 14. april i år - spesielt 3. avsnitt under overskriften Vår uttalelse.”

Forslag: Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

Statens vegvesen, 23.04.09

Lokalisering og adkomst

Vi finner det formålstjenelig at barnehagen foreslås lokalisert i nærhet av oppvekstsenteret. Dette muliggjør noenlunde felles målpunkt for barnefamiliers bilreiser, selv om de fleste skolebarn i Åsen sentrum ikke er avhengig av skyss. Og til tross for at både oppvekstsenter og barnehage blir liggende på motsatt side av E6 i forhold til de største boligområdene, er det i kommunedelplanen vist omlegging av E6 nord for Åsen sentrum i retning Hammervatnet. Etter slik omlegging vil hele Åsen sentrum ligge på én og samme side av E6.

Atkomst til barnehagen er i planforslaget vist via kommunal veg (Hammerøyvegen) og videre privat veg. Vegvesenet kan akseptere den økte trafikkmengde i krysset E6 x kv. som tiltaket innebærer, da dette er et geometrisk tilfredsstillende og forholdsvis oversiktelig kryss. Den kommunale vegen ned mot skolen er det imidlertid behov for å utbedre, slik at kjørearealet innstrammes og areal for myke trafikanter kommer tydeligere fram. Dette kan kommunen for øvrig søke om midler til gjennom Aksjon skoleveg-ordningen. Den videre framføringen av atkomst forutsettes langs privat veg med tilstrekkelig bredde for møtende trafikk. Vi får fra saksbehandler opplyst at kantparkeringen er bortfalt og erstattes med egen parkeringsareal mellom skolen og barnehagen. Dette tror vi er en fornuftig endring. Fortau er også nødvendig.

Framtidig trase til E6

Omtrentlig senterlinje for ny E6 nord for Åsen sentrum er som nevnt illustrert i gjeldende kommunedelplan. Det foreligger ennå ikke mer detaljerte planer for dette tiltaket, men det er fra Statens vegvesens side en klar målsetting om at en slik omlegging bør gjennomføres. Det er ingen konflikt mellom barnehagetiltaket og ny E6 i forhold til byggegrenser, da det vil være 120-140 meters avstand i horisontalplanet mellom barnehagebygg og ny E6 – avhengig av detaljutformingen av ny E6. Det er også i området 25-30 m høydeforskjell mellom disse.

Støy

Det er spørsmålet om den planlagte barnehagens støyforhold som er vesentlig å få belyst for Vegvesenets del. Disse vil være tilfredsstillende i forhold til eksisterende E6. Vi forutsetter videre at innvendig støy kan bringes på et tilfredsstillende nivå med tiltak i bygg og fasade. Enkle beregninger viser imidlertid at utendørs støynivå 125 m fra senterlinje på illustrert/ planlagt E6 (jfr. kommunedelplanen) må påregnes å ligge på 55 dBA. Dette er grenseverdien for hva som kan tillates for en barnehage, dvs. grensen for når egne støyskjermingstiltak må iverksettes. Høydeforskjellen i terrenget er i denne sammenheng ingen fordel, da støyen går oppover fra kilden. Det er samtidig vanskelig å utrede dette nærmere inntil mer detaljerte for ny E6 foreligger.

Konklusjon

Statens vegvesen ønsker ikke at det skal etableres barnehage med fare for at ansatte/brukere i ettertid skal bli utilbørlig utsatt for støy. Vi ønsker heller ikke å gi tillatelse til tiltak som vil påføre oss betydelige merkostnader på sikt. Samtidig har vi oppfattet at behovet for økt barne-hagekapasitet i Åsen er til stede, og vi ønsker heller ikke å bremse utviklingen i Åsen mer enn nødvendig.

Under forutsetning av at det i forslaget til reguleringsbestemmelser tas inn et punkt med ordlyd omtrent som følger under egnet paragraf, vil Statens vegvesen kunne godkjenne at planen godkjennes: ”Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold”

Det kan samtidig ikke påregnes at Statens vegvesen vil besørge dette i forbindelse med etableringen av ny E6, dersom utbygging av ny E6 ellers ikke medfører behov for støyskjermingstiltak på strekningen.

Kommentar:

Vi anser det som naturlig at støy fra evt. framtidig E6-trase, som antydet i kommunedelplan for Åsen, avklares i fbm. planlegging av endelig vegtrase. Vi anser at tilfredsstillende støyforhold kan sikres gjennom følgende bestemmelse:

Forslag: Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

Konklusjon

Vi er litt betenkt mht. adkomstvegen, men har også forståelse for at man ikke har klart å finne andre løsninger. Under tvil tilrår vi at planforslaget vedtas med de endringer som er foreslått i saken. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Siv By, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

a)       Offentlig trafikkområde endres til spesialområde privat veg med fortau på en side.  

          Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

b)       Offentlig trafikkområde tas ut og spesialområder suppleres med fortau jfr. punkt a).

c)       Ny § 3.1 b): Fortauet skal opparbeides som vist på planen, før barnehagen tas i bruk.

d)       Ny § 5.4: ”Det skal avsettes minst 1 parkeringsplass pr. ansatt og tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser og snuareal for henting/bringing.”

Planforslag m/bestemmelser, datert 21.01.2009 og med endring som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

a)       Offentlig trafikkområde endres til spesialområde privat veg med fortau på en side.  

          Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

b)       Offentlig trafikkområde tas ut og spesialområder suppleres med fortau jfr. punkt a).

c)       Ny § 3.1 b): Fortauet skal opparbeides som vist på planen, før barnehagen tas i bruk.

d)       Ny § 5.4: ”Det skal avsettes minst 1 parkeringsplass pr. ansatt og tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser og snuareal for henting/bringing.”

Planforslag m/bestemmelser, datert 21.01.2009 og med endring som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse PDF
  2. Plankart 21.01.2009 PDF
  3. Reguleringsbestemmelser 21.01.2009 PDF
  4. Illustrasjoner PDF 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5   Forhåndsuttalelser (vegvesen, Åsen OS, Sigbjørn Aarnseth pva. Brynjar Aarnseth). 

Saksopplysninger:

Planforslaget er utarbeidet og innsendt av arealplanlegger Per Anders Røstad i samarbeid med Nidaros Consult as, på vegne av Kjølen & Nydal AS.

Planforslaget legger til rette for bygging av barnehage m/tilhørende adkomstveg. Barnehagen er tenkt som en fireavdelingsbarnehage, se vedlegg for mer informasjon.

Planområdets beliggenhet, i utkanten av Åsen sentrum, er markert på kartet - klikk for større kart

Planområdets beliggenhet, i utkanten av Åsen sentrum, er markert på kartet ovenfor.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.09.00, er området avsatt som nåværende LNF-område, sone A, hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring samt fritidsbebyggelse ikke er tillatt.

Kommunedelplan Åsen/Åsenfjord 1989-2000, vedtatt 21.11.91 (se kartutsnittet under), viser framtidig E6-trase nord for sentrum.

Planområdet grenser til reguleringsplan for Åsen sentrum, stadfestet 28.07.83.

Kommunedelplan Åsen/Åsenfjord fra 1991 - klikk for større kart.                                                             

Kommunedelplan Åsen/Åsenfjord fra 1991.

Sammenstilling av reguleringsplaner i nærområdet - klikk for større kart

Sammenstilling av reguleringsplaner i nærområdet.

Medvirkning

Kunngjøring om igangsatt regulering ble gjort ved annonsering i Levanger-Avisa og Trønder-Avisa uke 50, 2008. Forhåndsuttalelser er omtalt i vedlagte planbeskrivelse.

Planforslaget er forelagt barnerepresentanten og fagområdene kommunalteknikk, barn/familie, oppvekst, Åsen oppvekstsenter, Bygg og eiendom, helse, landbruk- og naturforvaltning, kultur samt estetikkutvalget.

Landbruk og naturforvaltning har opplyst at det ikke foreligger kommunalt registerte naturtyper eller viltforekomster som berøres av reguleringsplanen.

Kommunalteknikk, Levanger kommune, 26.01.09

”Det ser ut som om vegen fram til parkeringsplass tenkes regulert som offentlig trafikkområde. Denne strekningen er i dag ikke opparbeidet og tatt opp som kommunal veg. Etter vår oppfatning bør denne strekningen reguleres som privat veg.

Dersom den reguleres som offentlig veg vil det være behov for utbyggingsavtale.”

Landbruk og naturforvaltning, 28.01.09 – landbruksfaglig uttalelse

Arealet er landbruk-, natur- og friluftsområde og ligger like nord-nordøst for Reithaug skole. Den nye barnehagen skal erstatte Bruse barnehage som ligger ved den planlagte adkomstvegen.

Totalt omfatter reguleringsplanen ca. 8 dekar av eiendommen Fossing søndre, eier Trond Fossing. Av dette er ca. 2 dekar dyrka jord, resten middelsbonitet lauvskog. Som det går fram av kart er dette dyrkaarealet en del av en større teig på 11 dekar som ligger avgrenset fra anna dyrkajord på bruket.

Selv om det i den senere tid er vesentlig innskjerping i forhold til jordvern, mener landbrukssjefen at jordvernet må vike i denne saken. Det er et relativt lite og tungdrevet areal som ønskes omdisponert, og produksjonsevnen på eiendommen Fossing søndre blir lite redusert. Det er behov for barnehageplasser, og dette vurderes som samfunnsinteresser av større vekt. I hht. rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet kan en omdisponering da tillates. En anser det som rasjonelt og fornuftig å ha en nærhet mellom skole og barnehage som det her legges opp til.

Konklusjon blir at landbrukssjefen ikke har noen innvendinger til den framlagte reguleringsplan, planforslag datert 21.1.2009, for Reitbakken barnehage i Åsen.

Barnerepresentanten, 28.01.09

Ingen merknader.

Vurdering:

Bebyggelsen - grad av utnytting m.m.

Med et byggeområde på 7,2 daa, vil foreslått BYA = 30 % legge til rette for et bebygd areal på 2160 m2. Foreløpig forprosjekt har bebygd areal 681 m2. Prosjektets størrelse vil imidlertid også avhenge av at det oppnås tilstrekkelig og tilfredsstillende parkerings- og oppholdsareal. Plankartet viser parkering for ansatte tilpasset en 4 avdelings barnehage. I stedet for å begrense utnyttingsgraden foreslår vi at det tilføyes konkrete krav til parkering. Når det gjelder uteoppholdsareal forventer vi at sentrale normer følges.

Adkomst og parkering

Planområdet ligger på nordsiden av E6, mens hovedtyngden av boligbebyggelsen i Åsen sentrum ligger syd for E6. Bruse barnehage, som planlegger å flytte til det nye området, ligger allerede nord for E6, det samme gjelder skolen. Litt avhengig av bosted blir derfor adkomsten til barnehagen fra E6, Hammerøyvegen (kommunal veg) og videre på privat veg (jfr. råd fra kommunalteknikk). Parkeringsplassen ved skolen og eksisterende klubbhus har adkomst fra samme private veg.

Barnehagen planlegges utvidet med en avdeling (til fire), men planen viser potensiale for en ennå større barnehage, så det må påregnes noe mer trafikk enn i dag. Trafikkmessig kan det hver dag barnehagen er åpen forventes ca. 4 passeringer pr. barn og 2 pr. ansatt, dvs. ca. 250 passeringer pr. dag for omtalte barnehage. I tillegg kommer trafikk til skole, klubbhus samt trafikk til traktorveger (markert med piler på plankartet).

Samtidig med forlengelse av eksisterende veg, kan det av trafikksikkerhetsmessige hensyn bli behov for en utbedring av parkeringsplassen nord for skolen. En løsning er illustrert på plankartet. Ifølge planbeskrivelsen skal deler av planlagt veg (fra rundkjøring for busser ved skolen og forbi klubbhuset) utvides slik at 2 biler kan møtes og det etableres gangfelt på en side.

Forslag:

·         Offentlig trafikkområde endres til spesialområde privat veg med fortau på en side.  

·         Ny § 3.1 b): Fortauet skal opparbeides som vist på planen, før barnehagen tas i bruk.

Viste p-plasser langs adkomstvegen er tiltenkt de ansatte og henting/bringing av barn er tenkt nærmere inngangen. Som nevnt tidligere ønsker vi å ta inn krav til parkering m.m.

Forslag: Ny § 5.4: ”Det skal avsettes minst 1 parkeringsplass pr. ansatt og tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser og snuareal for henting/bringing.”

Tilstrekkelig antall hente-/bringeplasser pr. barn vurderes nærmere til sluttbehandling.

Av hensyn til evt. gående/syklende hadde vi helst sett at det var jobbet noe mer med å unngå parkering langs adkomstvegen og i stedet avsette areal til dette inne på tomta. Det samme gjelder detaljering av hente-/bringeareal og mulighet for fortau langs hele adkomstvegen, ikke bare forbi klubbhus/parkeringsplass.

Pga. tidspress legges planforslaget likevel fram for behandling, da overnevnte anses å være detaljer som kan løses i løpet av planprosessen. Det viktigste for barnehage/ tiltakshaver er å få signaler på hvorvidt området kan disponeres til barnehage, før det legges arbeid på detaljene. Tiltakshaver er forøvrig innstilt på å sjekke muligheten for evt. omdisponering av den nordøstre trekanten av kommunens/skolens eiendom gnr. 207/81 (se illustrasjon), for om mulig å oppnå en gunstigere løsning mht. kjøre-/parkeringsareal. Det tas uansett forbehold om at plassering av barnehagebygget kan endres i fht. foreløpige illustrasjoner. Planens byggegrenser vil bli juridisk bindende for endelig plassering.

En mer detaljert løsning av hente/bringeområdet forutsettes framlagt til sluttbehandling av planen. Videre forventes det at parkeringsløsning for ansatte vurderes nærmere, det samme gjelder mulighet for fortau langs hele adkomstvegen. 

Uteoppholdsareal

Ifølge § 5.1 skal gjeldende krav til oppholdsareal ute følges. Vi antar det henspeiles til følgende sentrale normer for inne- og uteoppholdsareal:

Inne: 4 m2 netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og omlag 1/3 mer pr. barn under 3 år.

Ute: omlag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne.

Universell utforming

Universell utforming anses ivaretatt i bestemmelsenes § 5.3.

Støy

Ifølge planbeskrivelsen omtale av byggegrenser er det ca. 140 m til eksisterende E6. Samme avstand nevnes i fht. framtidig E6-trase. Det vises samtidig til følgende uttalelse fra Statens vegvesen (13.11.08);

”Støysituasjonen i fht. dagens E6 er uinteressant. Vi er opptatt av støy i fht. framtidig E6. Enkle beregninger utført av oss, viser at utendørs støynivå 125 m fra senterlinje på ”planlagt” E6 vil være 55 dBA. Dette er grensen for støyskjerming på uteareal ved

barnehage. Reelt støynivå ved en barnehage i området vil først kunne avklares når ny E6 detaljplanlegges. Evt. behov for støyskjerming må kunne pålegges å bli barnehageeierens ansvar. Videre utredning av støy i denne omgang er ikke nødvendig.”

Vi gjør oppmerksom på at evt. støyskjerming ikke er tema i bestemmelsene.

Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn

Fylkesmannens ”sjekkliste ved vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i kommuneplanleggingen” er gjennomgått.

Kvartærgeologisk kart viser hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet i sør og sørøst. For resten av planområdet vises det hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnnen.

Berggrunnskartet viser leirskifer fyllitt og glimmerskifer.

Planområdet ligger minst ca. 90 m fra Fossingelva og ca. 500 m fra Hammervatnet. Oppstrøms elva, på motsatt side av E6, er det langs elva registrert et fareområde kvikkleire.

Eksisterende høyspent forutsettes kablet, se § 5.2. I området som omtales som delvis grunnlendt kan vel dette by på både praktiske og estetiske utfordringer. 

Energibruk

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/miljøvennlige energikilder.

Konklusjon

Planforslaget, med foreslåtte endringer, tilrås utlagt til offentlig ettersyn.

En mer detaljert løsning for henting/bringing forutsettes framlagt til sluttbehandling av planen. Videre forventes det at parkeringsplass for ansatte vurderes lagt nærmere barnehagen, det samme gjelder mulighet for fortau langs hele adkomstvegen. 

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 13:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051