Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 28/09 - Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2008/8799 - /L12
Saksordfører: Olav Strid, dna
Saken avgjøres av: Kommunstyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 21.01.09 7/09
Plan- og utviklingskomiteen 06.05.09 48/09
Kommunstyret 20.05.09 28/09

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gerd Talsnes Heggdal, V:

a)       § 2.3, tilføyelse:”Ved  støymålinger som viser støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling med foreslått endring i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       § 2.3, tilføyelse:”Ved  støymålinger som viser støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

b)      § 3.2, 4. ledd, første punktum endres til: ”Banen kan benyttes med motorkjøretøy i perioden 15. april - 15. oktober.”

c)       § 3.2, tilføyelse: ”Ved varsel om rein i området fra og med den 30. september til Innherred motorsportsklubb, skal banen stenges umiddelbart.”

Reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008 og med reguleringsbestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 21.01.09, sak 7/09, samt med endring som anført ovenfor vedtas.

Innstillingen legges fram for mekling før kommunestyrebehandling. 

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       § 2.3, tilføyelse: ”Dersom senere støymålinger viser for høyt støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

b)      § 3.2, 4. ledd, første punktum endres til: ”Banen kan benyttes med motorkjøretøy i perioden 15. april - 15. oktober.”

c)       § 3.2, tilføyelse: ”Ved varsel om rein i området fra og med den 30. september til Innherred motorsportsklubb, skal banen stenges umiddelbart.”

Reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008 og med reguleringsbestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 21.01.09, sak 7/09, samt med endring som anført ovenfor vedtas.

Innstillingen legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Planbeskrivelse 21.11.08 PDF
 
Plankart og tegnforklaring 21.11.08 PDF
 
Reguleringsbest. datert 21.11.08, rev. i hht. vedtak i PUK den 21.01.09, sak 7/09 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

ISK, Landbruk og naturforvaltningen, 23.04.09 PDF

Saksopplysninger:

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 21.01.09, sak 7/09, at forslag til endring av reguleringsplanen for motocrossbane i Torsbustaden legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 07.02.09, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 05.02.09. Høringsfristen var satt til 13.03.09.

Følgende uttalelser er mottatt:

1   Barnerepresentanten, 05.02.09

2   NTE Nett AS, 12.02.09

3   Eldres Råd, 19.02.09

4   Sametinget, 16.02.09

5   Levanger Jeger- og Fiskelag, 24.02.09

6   Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 23.02.09

7   Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 03.03.09 – foreløpig uttalelse

8   Karin Hagen

9   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 11.03.09

10 Vidar Sandstad for flere hytteeiere, 12.03.09

11 Feren Reinbeitedistrikt, 12.03.09

12 Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 20.04.09 – innsigelse fra Områdestyret

Motorsportklubben har bedt om en vurdering i fht. om areal mellom dam og bilveg (utenfor nåværende planområde) kan benyttes som trase. Naturfaglig notat av 23.04.09 går ikke imot en evt endring av planforslaget ved at det legges en trase mellom bilveg og dam. Pga. for knapp tid til høring er dette ikke hensyntatt i foreliggende planforslag.

Det foreligger innsigelse til planforslaget i fht. reindriftsinteresser.

Vurdering:

1 Barnerepresentanten, 05.02.09

Viser til tidligere uttalelse, og har ingen bemerkninger.

2 NTE Nett AS, 12.02.09

Ingen bemerkninger, men gjør oppmerksom på at NTE har en del strømanlegg i området og dette må det tas hensyn til ved en eventuell utbygging. Ber utbygger ta nærmere kontakt for ytterligere planlegging av dette dersom det skulle bli nødvendig.

Kommentar:

Uttalelsen forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

3 Eldres Råd, 19.02.09

Ingen merknader til reguleringsplanen. Før igangsetting av utbygging må støyforholdene utredes slik at nødvendige støytiltak iverksettes sammen med utbyggingen.

Kommentar:

Merknaden anses ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes §§ 2.1, 2.2 og 2.3.

4 Sametinget, 16.02.09

Sametinget kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner, og har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.

Sametinget minner om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 annet ledd, og forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. De minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Kommentar:

Uttalelsen forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

5 Levanger Jeger- og Fiskelag, 24.02.09

Foreningen har ingen vesentlige merknader til reguleringsplanen, forutsatt at det etableres tilfredsstillende støydempingstiltak mot foreningens uteområder, klubbhus og parkeringsareal.

Kommentar:

Klubbhuset m/uteareal og parkering regnes ikke som støyfølsomt bruksformål.

Det vises forøvrig til bestemmelsenes §§ 2.1, 2.2 og 2.3 om støy.

6 Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 23.02.09

Generelt: Ingen merknader til foreslått reguleringsplan.

Kulturminner: Det er gjennomført befaring og det vises til tidligere uttalelse 08.10.08.

Kommentar:

Ifølge fylkeskommunens uttalelsen av 08.10.08 ble det ikke påvist konflikt med fredete kulturminner. De minner likevel om aktsomhets- og meldeplikten etter kultur-minnelovens § 8. Vi forutsetter at denne plikten følges opp av tiltakshaver.

7 Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 03.03.09

Som det ble varslet i uttalelsen til melding om oppstart, er saken av en slik karakter at vi må behandle den i Områdestyret. Neste møte i Områdestyret er berammet til den 16.04.09. Vi vil sende uttalelsen så raskt den foreligger.

Kommentar:

Vi har avventet Områdestyrets vedtak, se uttalelse nr. 12.

8 Karin Granheim, 10.03.09

Mener saken er mer eller mindre hemmeligholdt for beboere på Granheim og mange andre brukere av Torsbustaden. Dette området er Levangers flotteste og mest brukte utfartssted, et allbruksområde for barn og voksne, og funksjonshemmede ikke minst.

Det er et rikt fugle- og dyreliv og jaktområde.

Dersom støy er viktig må saken skrinlegges straks. Granheim har snakket med folk som bor i nærheten av Strømsgruva, og de kan fortelle at det har vært en uholdbar støy, og er svært glad for at marerittet er over. Kommunen må være innstilt på å gi erstatning da gård og hytter sannsynligvis blir mindre verdifulle. Ingen kan vel tenke seg å være nabo med en Crossbane. Granheim og hytteboerne har i dag nok med støyen fra skytterbanene.

Ser at Naturvernforbundet ikke er høringsinnstans. Det går en elv gjennom angitte område, som går strake vegen til Hotranvassdraget. Oljerester er vel noe som vil følge denne ”sporten.”

Lurer på hvor stort Crossmiljøet i Levanger egentlig er. Det må da være enormt i og med at de tre banene i nabokommunene ikke er tilstrekkelig. Frykter at andre uheldige og negative ting vil følge med crossmiljøet. - Presiserer at det i flere år har foregått villmannskjøring i sene nattetimer her oppe, biler med og uten skilter. Ser ut til at disse er fredet.

Ber om at planen skrinlegges, fordi en crossbane vil ødelegge så mye for så mange.

Minner om at veiene her oppe ikke tåler større belastning. Veien er bare hull i hull hele sommeråret. Kommunen er ikke eier av vegen som går forbi Granheim, som binder sammen Skogn og Frol. Dette må ordnes opp om det blir mer trafikk her oppe.

Kommentar:

Plan- og bygningsloven stiller krav til offentlighet og medvirkning i planprosessen. Etter det vi kan se er dette fulgt opp gjennom kunngjøring i aviser og brev om planoppstart til offentlige instanser samt gjennom kommunens kunngjøring og brev om offentlig ettersyn til en forholdsvis stor mottakergruppe. Det settes forøvrig krav til støy. 

Biologisk mangfold var omtalt ved første gangs behandling, og hensynet til reindriftsinteresser er kommentert under uttalelse nr. 12.

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til støynivå, jfr. gjeldende retningslinjer. At disse kravene kan overholdes må dokumenteres før det kan gis tillatelse til tiltaket.

Plan- og bygningslovens § 32 omhandler erstatning for tap ved bl.a. reguleringsplan. Dette tas det ikke stilling til i plansaken. På bakgrunn av kartgrunnlag og kommunalteknikks kommentar (se under) antar vi at det er kommunal veg langs Granheims eiendom. Det stilles videre krav til motocrossanlegget vedrørende bl.a. støy og tidsbegrenset aktivitet. Anlegget ligger forøvrig langt unna Granheims eiendom.

Naturvernforbundet er ikke tilskrevet spesielt, men det er Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag. Sistnevnte kan formidle videre til aktuelle interesseorganisasjoner. Kunngjøring i aviser og på internett vil også nå ut til mange. Ved første gangs behandling forelå det også en naturfaglig uttalelse. Evt. forurensning skal ikke forekomme. Dette styres av forurensningsloven.

Vi kjenner ikke omfanget av crossmiljøet på Levanger, men et tilrettelagt baneanlegg kan forhåpentligvis bidra til å redusere sjenerende ”villmannskjøring” på lokalveger i området.

Vegforhold: Ifølge kommunalteknikk kan kommunevegen til Torsbustaden være spesielt dårlig i teleløsningsperioden. Men ellers i året har den samme standard- og blir vedlikeholdt på lik linje med øvrige kommuneveger. 

9 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 11.03.09

Fra landbruksavdelingen: Ingen merknader.

Fra Miljøvernavdelingen: Anbefaler kommunen å utarbeide støysonekart som grunnlag for å håndtere evt. fremtidige utbyggingstiltak i området. Videre bør regulerings-bestemmelsene inneholde krav om støyskjerming dersom senere støymålinger viser for høyt støynivå (Lden) over 45 dB.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen: Ingen merknader.

Kommentar:

Forslag: § 2.3, tilføyelse: ”Dersom senere støymålinger viser for høyt støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

10 Vidar Sandstad for flere hytteeiere, 12.03.09

Sandstad har kommentert planen i fht. flere siterte avsnitt i ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging T1442” og har ”innsigelse” til planen. Hovedankepunktet synes å være at støy fra motorsportanlegget ikke er forenelig med hytteeiernes ønske om å opprettholde et stille/lite støypåvirket natur- og friluftsområde. De krever støysonekart.

”Torsbustaden er nok Levangers nest største utfartsområde (etter Heståsdalen) og bør forbli en grønn sone. I området legges det til rette med gapahuker for allmennheten.”

”Ut fra uttalelser i reguleringsplanen” er det støy i området fra før”. Dette må være uttalelser fra personer som ikke bruker området. Dagens største støykilde er skytebanen hvor aktiviteten er ett par timer 2-3 dager i uken. Skytingen opphører helt ved jaktstart i september og tar til igjen på vårparten. Hvis det skulle komme et crossanlegg i området vil vi forvente at skytingen vil flyttes fra tidspunktene kjøring foregår (Grunnet støy fra anlegget) DVS. All kjøring kommer i tillegg utenom skytetidene og har større dB, hyppighet og mye lengre -varighet og -sesong. Skyting og motocross kan ikke sammenlignes som støykilde. Oppfatter også at skyting er under strengere restriksjoner enn motocross!!??”

Det vises videre til tabell 3 under kapittel 3.5.2 i T1442.

Sandstad skriver: ”I dette tilfellet bør nederste punkt i tabellen tas til følge.”

Denne raden i tabellen angir anbefalt støygrense LpAeq 35 – 40 dB for Nærfriluftsområder, bymarker (ytre sone), friluftsområder ved sjø og vassdrag.

”Selv om vi tidligere har uttalt bekymring for hyttenes verdi, var det også selvfølgelig friluftsområdets bruksverdi som var ment som grunnlag. Denne planen må rette seg etter Pkt. 3.5 i T1442 ”Stille områder”.”

”Ut fra reguleringsplanen, finner Rådmannen området ”egnet for motocross”. Vi vil tro at i fremtiden vil crossanlegget være ”egnet for snøskuter”. Det vi mener er at det er kun et tidsspørsmål før området har motorsport året rundt.”

Temaet støysonekart

Krever utføring av støysonekart, bl.a. fordi det påstås at det allerede er noe støy fra andre anlegg i området (kommentert tidligere). ”Støysonekartet vil vise at dagens støy er ubetydelig grunnet lav dB og kort sesong. det Viser til at støysonekartet skal legges frem til allmennheten, slik at alle interesserte kan se følgene av motorsport anlegget. Dette skal iflg. T1442 utføres tidlig i prosessen.”

Kjøring av løyper er et nødvendig gjøremål for at folk skal bruke området. Løypekjøringen foregår på kveldstid eller tidlig morgen, slik at løypene står klare når folk kommer. Løypemaskinene går først når det er skiføre. Gjentar igjen at uttalelsene om eksisterende støy, må være fra personer som ikke bruker området.

Restriksjonene er slett ikke tilpasset brukere av friluftsområdet så lenge crossesongen varer fra 15. mars og ut året. Senvinter, tidlig-sommer og høst er ”høysesong” for fjell-turfolk flest. Restriksjonene er nok mer tilpasset Skogn IL’s ønsker om å bruke crossbanen til skisprint-formål.

Ser også at opplysningene i reguleringsplanen er ”avrundet” til fordel for crossanlegg.

·         Avstanden fra banen til nærmeste fritidsbolig er ca 615 meter (Målt med GPS nøyaktighet <10m) og ikke 700m. (Viktig for støyberegningen.)

·         Antall hytteeiere samlet for innsigelse er 10 stk og ikke 9.

For å være seriøs, unnlot vi å involvere 5-6 hytter på privat grunn og 4 hytteeiere ved Hølbekkdammen. Samtidig har sakens ”aggressive utredning” i media, fått en del hytteeiere til å abdisere og ikke delta. Samtidig bør man være klar over at dagens brukere av området er enkeltpersoner eller familier. Ingen av disse kommer til å føle seg ”stor nok” til å ytre sin mening.

Stiller spørsmål om hvorfor støyforhold mot bolig er lagt til grunn og ikke stille områder? Dette er ett av Levangers lettest tilgjengelige friluftsområder for tur, jakt og fiske. Ved en befaring i fjellområdet vil utsagnet om ”stille område” enkelt bevises.

Sandstads merknad til sakens konklusjon

”Hva skal til for at et område er egnet for motocross? Kan ikke forstå annet enn alt av jordsmonn som befinner seg over havnivå og ikke er myrområde, er egnet for formålet.

Det er allerede etablert anlegg på Inderøy, Inndalen, Frosta og snart utvides anlegget i Lånke. En slik bane bør ligge i et allerede støybelastet område. Jeg gjentar igjen at dette er et område som mange bruker til rekreasjon og forslaget til tidsbegrensning mottas som en dårlig vits.”

Sandstads merknad til konsulentens svarkommentar til 9 hytteeiere

”Januar, februar og mars er vel ikke høysesong for cross uansett og (igjen..) restriksjonene er nok tilpasset Skogn IL’s ønsker om en sprintbane.”

Kommentar:

Støyveilederen angir anbefalte støygrenser for både fritidsboliger og såkalte stille områder. Foreslått støygrense i bestemmelsene, i fht. eksisterende fritidsboliger/hytter, er som for nye hytter. Videre er det opp til kommunen å evt. fastsette klart avgrensede stille områder. Det er ingen automatikk i at områder som oppfattes som stille eller er avsatt som LNF-områder i kommuneplanen skal ha denne kvaliteten. Såvidt vi kjenner til er det ikke fastsatt såkalte ”stille områder” i Levanger kommune. Dette vil det uansett ikke være naturlig å avklare i denne reguleringsplanen. Vi antar stille områder er lite aktuelt i nærheten av planlagt motorsportanlegg, da det allerede er tillatt forholdsvis mye aktivitet i nærområdet som f.eks. alpinanlegg, skytebane og skistadion med adkomstveger. Vi ser ikke grunn til at de spredtliggende hyttene i ”nærområdet” skal vurderes strengere enn boligområder.

11 Feren Reinbeitedistrikt, 12.03.09

Feren Reinbeitedistrikt reiser ”innsigelse” mot den fremlagte reguleringsplan, i samsvar med tidligere uttalelse. De mener fortsatt at dette området er av vital betydning for deres distrikt og at slik planen fremstår taes det fortsatt ikke tilstrekkelig hensyn til deres interesser.

Subsidiært dersom innsigelsen ikke taes til følge, ber de om at i tillegg til det inntatte forbud mot snøskuter, at tidsrommet for tillatt bruk av bane begrenses til perioden fra og med 1. mai - til og med 30. september. Denne tidsbegrensing vil være mer i samsvar med tidsrom hvor de har rein i området.

Kommentar:

Se vår kommentar til Områdestyrets endelige vedtak, under uttalelse nr. 12.

12 Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 20.04.09

 – Innsigelse fra Områdestyret

Områdestyret i Nord-Trøndelag har i møte den 15.04.09, sak 16/09 behandlet planen.

Reindriftsagronomens forslag til vedtak:

Områdestyret har behandlet forslag til reguleringsplan Torsbustaden – Motorcrossenter, i Levanger kommune.

Områdestyret krever at reguleringsbestemmelsene i § 3.2 endres til at banen kun kan benyttes i perioden 15. april – 15. oktober. I tillegg må det tas inn i § 3.2 at ved varsel om rein i området fra og med den 30. september til Innherred motorsportsklubb, skal banen stenges umiddelbart.

Dette begrunnes i at det er viktig vinterbeite for rein og at bruk av motorcrossbanen vil medføre tap av vinterbeiter for reindriften.

Områdestyrets vedtak:

Områdestyret fremmer innsigelse mot reguleringsplanen slik den foreligger. Områdestyret oppfordrer Levanger kommune til å komme i bedre dialog med reindriften i området.

Kommentar:

Det har vært knapp tid til oppfølging av områdestyrets vedtak, og vi har ikke rukket noen avklarende dialog med reindriften i området. 

Forslag: § 3.2 endres i hht. Reindriftsforvaltningen forslag til vedtak, så kan dette være et utgangspunkt for megling før kommunestyrebehandling.

§ 3.2 femte ledd (om løp 5 dager i året utover angitt tidsperiode) er ikke spesielt nevnt i Reindriftsforvaltningens innstilling. Vi kjenner heller ikke bakgrunnen for at Feren reinbeitedistrikt i uttalelse av 12.03.09 hadde et sekundært ønske om en lempeligere tidsbegrensning enn det Reindriftsforvaltningen hadde i sin påfølgende innstilling til Områdestyrets møte den 15.04.09. Vi kan forøvrig ikke se at innsigelsen ble fremsatt rettidig, slik plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 krever.  

Konklusjon:

Det foreligger innsigelse til planen i fht. reindrift, fra Områdestyret i Nord-Trøndelag. Vi håper imidlertid at foreslått justering av bestemmelsenes § 3.2, i hht. reindrifts-forvaltningens forslag til vedtak, kan være et rimelig utgangspunkt for megling før kommunestyrebehandling. Utover dette er det også mottatt sterke innvendinger mot planen fra Sandstad pva. flere hytteeiere og fra beboere på gårdsbruket Granheim.

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller på at planen vedtas med de endringer som er foreslått i saken, og at det gjennomføres megling før saken behandles i kommunestyret.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Endring av forslag fra rådmannen, pkt. c):

c)  Tilføyelse § 2.3: ”For mest støyutsatt bolig/fritidsbolig skal maksimalt støynivå (L5AF) ikke overskride 60 dB og ekvivalent støynivå (Lden) ikke overskride 45 dB.”

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med vedtatt endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Tilføyelse § 2.1: ”I forbindelse med søknad om tiltak skal det også legges fram støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt. Sikkerhetskrav for publikum må beskrives i forbindelse med byggesøknad.”

b)       Tilføyelse § 2.2: ”Nødvendig parkering og toaletter må være i orden, før baneanlegg tas i bruk. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før baneanlegg tas i bruk.”

c)       Tilføyelse § 2.3: ”For mest støyutsatt bolig/fritidsbolig skal maksimalt støynivå (L5AF) ikke overskride 60 dB og ekvivalent støynivå (Lden) ikke overskride 45 dB.”

d)       Ny § 2.4 Universell utforming: ”Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg.”

e)       § 3.2 andre ledd: T-BRA endres til BRA og følgende tilføyes: ”Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget og kan ha gesimshøyde inntil 6,0 meter og mønehøyde inntil 7,5 meter.”

f)        Tilføyelse § 3.2:”Skråninger og skjæringer som etableres i forbindelse med bygging av baner skal tilsås. Dersom det må bygges voller som støyskjerming, skal disse ha en god utforming som landskapselement og tilplantes med stedlig vegetasjon.”

Forslag til reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008, med endringer som anført ovenfor legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Tilføyelse § 2.1: ”I forbindelse med søknad om tiltak skal det også legges fram støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt. Sikkerhetskrav for publikum må beskrives i forbindelse med byggesøknad.”

b)       Tilføyelse § 2.2: ”Nødvendig parkering og toaletter må være i orden, før baneanlegg tas i bruk. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før baneanlegg tas i bruk.”

c)       Tilføyelse § 2.3: ”Maksimalt støynivå (L5AF) og ekvivalent støynivå (Lden) skal for mest støyutsatt bolig og fritidsbolig ikke overskride henholdsvis 60 og 45 dB.

d)       Ny § 2.4 Universell utforming: ”Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg.”

e)       § 3.2 andre ledd: T-BRA endres til BRA og følgende tilføyes: ”Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget og kan ha gesimshøyde inntil 6,0 meter og mønehøyde inntil 7,5 meter.”

f)        Tilføyelse § 3.2:”Skråninger og skjæringer som etableres i forbindelse med bygging av baner skal tilsås. Dersom det må bygges voller som støyskjerming, skal disse ha en god utforming som landskapselement og tilplantes med stedlig vegetasjon.”

Forslag til reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008, med endringer som anført ovenfor legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse 21.11.08 PDF
  2. Plankart og tegnforklaring 21.11.08 PDF
  3. Reguleringsbestemmelser datert 21.11.08 PDF 

 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Planforslaget, som ble mottatt 21.11.2008, er utarbeidet av RG-Prosjekt AS, pva. Innherred Motorsportklubb.

Planen legger til rette for motocrossbane samt omlegging av kjøreveg til skytebanen. Det planlegges også knattebane for de minste kjørerne og RCbane for radiostyrte biler. Motorkjøretøy på banen foreslås tillatt i perioden 15. mars til 31. desember. Kjøring med snøskuter foreslås ikke tillatt.

Planområdet er ca. 21,5 daa, hvorav 0,3 daa landbruksområder, 1,0 daa privat veg og 20,2 daa spesialområde motocross. Ifølge planbeskrivelsen er Levanger kommune grunneier, men ifølge matrikkelopplysninger eies grunnen av Skogn bygdeallmenning og Torsbustaden alpinsenter.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Planområdets beliggenhet

Planområdet ligger i Torsbustaden i Skogn, se kartene under.

Planområdet ligger i Torsbustaden i Skogn - klikk for større kart

Planområdet ligger i Torsbustaden i Skogn - klikk for større kart

Planområdet ligger i Torsbustaden i Skogn - klikk for større kart

Medvirkning

Oppstart av planarbeidene er kunngjort i Levanger-Avisa og Trønder-Avisa 11.10.2008.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, fylkesmannen, sametinget og reindriftsforvaltningen i Nord Trøndelag er i tillegg varslet i eget skriv.

Følgende forhåndsuttalelser er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen:

·         Sametinget, 13.10.2008

·         Innherred samkommune, 16.10.2008

·         Reindriftsforvaltningen i Nord Trøndelag, 20.10.2008

·         Feren Reinbeitedistrikt, 06.11.2008

·         9 hytteeiere i nærområdet, 06.11.2008

·         Nord Trøndelag fylkeskommune, 10.11.2008

·         Fylkesmannen i Nord Trøndelag, 12.11.2008

Planforslaget er forelagt barnerepresentanten samt fagområdene kommunalteknikk, kultur, helse/rehabilitering, oppvekst samt landbruk- og naturforvaltning.

Kulturenheten, 04.12.08

Har ingen innvendinger til planforslaget, tvert i mot, mener vi at planen skisserer en god løsning. Ser det som en fordel at flere ulike anleggstyper kan lokaliseres og tilpasset til samme område slik som her. Ut fra et idrettspolitisk synspunkt synes man har å ha kommet fram til en god løsning. Kjenner ikke til kulturminner innen reguleringsområdet.

Barnerepresentanten, 07.12.08

Ingen merknader.

Landbruk og naturforvaltning har meddelt muntlig at de ikke har merknader.

Kommunalteknikk har også meddelt å ikke ha merknader.

Planstatus

Planområdet ligger innenfor avsatt LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Da tilliggende alpinsenter m.m. ikke omfattes av noen reguleringsplan har vi ikke funnet noe hensiktsmessig oversiktskart over anleggene i nærområdet. Ifølge byggesak skal ingen av skytebanene i nærområdet ha skyteretning mot planområdet.

Bakgrunn for saken – om anlegget i Strømsgruva

Innherred Motorsportklubb har hatt midlertidig brukstillatelse siden 2003 for å drive med MC motorsport i Strømsgruva. Dette gjennom to behandlinger i PUK (den 17.03.04, sak 30/04 og den 19.04.06, sak 19/06) og to påfølgende administrative tillatelser den 06.09.06 og 17.04.07. Forslag til reguleringsplan for motocross i Strømsgruva ble behandlet i PUK den 16.05.07, sak 51/07, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Saken stoppet opp pga. klausuleringsbestemmelser for drikkevannskilden Hoklingen. Planforslaget er derfor ikke sluttbehandlet. Innherred Motorsportklubb har midlertidig brukstillatelse fram til 31.12.2008 i dette anlegget.

Vurdering:

Planlagt ny kjøreveg

Det foreslås ny kjøreveg mot skytebanen, da deler av eksisterende veg foreslås omdisponert til motocrossbane. Bredden er målsatt til 6,0 m.

Det er kun 5-meters høydekurver i planområdet. Det foreligger ikke noe lengde- eller tverrprofil av planlagt ny vegføring. I den grad det er mulig å si noe om terrengtilpassing i fht. dette kartet, synes vegen å være lagt utenom større forhøyninger i terrenget.

Område for motocrossbane m.m.

Avkjørsel/kjøreadkomst til motocrossbane-området går ikke entydig fram av planen.

Ifølge planbeskrivelsen forventes det sambruk med alpinsenteret.

Det er vist til Norges Motorsportforbunds (NMFs) regler i § 3.2. Vi antar at det ikke ligger noen urimelige føringer i dette.

Forslag: § 3.2 andre ledd justeres slik: T-BRA endres til BRA, jfr. veileder for grad av utnytting T-1459. Videre bør byggehøyde tilsvarende to etasjer angis med gesims- og/eller mønehøyde i meter, da antall etasjer ikke kan benyttes for å fastsette høyde. I samråd med forslagsstiller vil vi foreslå gesims 6,0 m og mønehøyde 7,5 m.

Det kan også tilføyes at bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget.

Forslag: § 3.2, tilføyelse: ”Skråninger og skjæringer som etableres i forbindelse med bygging av baner skal tilsås. Dersom det må bygges voller som støyskjerming, skal disse ha en god utforming som landskapselement og tilplantes med stedlig vegetasjon.”

Parkering og serviceanlegg

Ifølge planbeskrivelsen vil eksisterende parkeringsplass dekke klubbens behov for parkering i forbindelse med trening og løp. Øvrige fasiliteter så som klubbhus, toaletter etc. finnes også i området, og klubben er i dialog med de øvrige aktørene i området for å få på plass nødvendige avtaler om sambruk.

Forslag: Tilføyelse § 2.2: ”Nødvendig parkering og toaletter må være i orden, før baneanlegg tas i bruk.”

Universell utforming

Ifølge planbeskrivelsen planlegges banen tilrettelagt i den grad det er mulig for funksjonshemmede.

Forslag:

Nytt punkt 2.4: ”Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg.”

Støy

Ifølge kap. 2.2 i ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)” bør kommunen i plansaker som omhandler etablering av ny støyende virksomhet, påse at det foreligger en støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner. Opplysningene bør fremskaffes av tiltakshaver i en tidlig fase, slik at hensynet til medvirkning fra allmennheten ivaretas. Fylkesmannen har også tilrådd at det utarbeides støysonekart.

Vi har ikke lyktes i å få tiltakshaver til å gjøre rede for støymessige konsekvenser av planen, dvs. om lokaliteten er egnet til formålet uten støyreduserende tiltak i fht. eksisterende boliger, fritidsbebyggelse og friluftslivsinteresser. Alpinsenter, skihytte, ski-/lysløype o.l. finnes i nærområdet, men foreslåtte restriksjoner i fht. bruk av motocross-anlegget bidrar til å redusere konfliktene noe i fht. bl.a. reindrift og friluftsliv. Oppkjøring av nevnte løypeanlegg og bruk av skytebaner medfører allerede noe støy.  

Planbeskrivelsen har likevel noen faktaopplysninger. Anbefalte grenseverdier for støy ved bolighus i fbm. etablering av motocrossbane er angitt og nærmeste boligbebyggelse og fritidsbebyggelse oppgis å ligge hhv. ca. 1400 m og 700 m unna.

Vi har forstått det slik at tiltakshaver først ønsker en avklaring i fht. reindrift og at de heller vil gjøre målinger når anlegget er ferdig/tatt i bruk. Slik vi ser det innebærer dette noe usikkerhet for tiltakshaver, i tilfelle representative støymålinger skulle vise at banen ikke kan tas i ordinær bruk før det er gjennomført støyreduserende tiltak. I tillegg til avstand vil bl.a. topologi og vegetasjon også ha betydning i fht. støy.

I fbm. regulering av et tilsvarende baneanlegg i Inndalen i Verdal kommune, ble det gjennomført en støyvurdering før første gangs behandling.

Jfr. § 2.3 i reguleringsbestemmelsene vil tiltakshaver uansett bli ansvarlig for å overholde Miljøverndepartementets anbefalinger i retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442).

Ifølge kap. 2.5.2 bør kommunen også stille juridisk bindende støykrav til tiltakshaver gjennom reguleringsbestemmelser etter pbl § 26. Reguleringsbestemmelsene bør også ha rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak iverksettes seinest samtidig med utbyggingen.

På bakgrunn av overnevnte vil vi foreslå utredning av støyforhold før igangsetting.

Forslag:

Tilføyelse § 2.1: ”I forbindelse med søknad om tiltak skal det også legges fram støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt. Sikkerhetskrav for publikum må beskrives i forbindelse med byggesøknad.”

Tilføyelse § 2.2: ”Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før baneanlegg tas i bruk.”

Tilføyelse § 2.3: ”Maksimalt støynivå (L5AF) og ekvivalent støynivå (Lden) skal for mest støyutsatt bolig og fritidsbolig ikke overskride henholdsvis 60 og 45 dB.

Biologisk mangfold

Naturfaglig uttalelse om hønsehauk og liten salamander skal være hensyntatt.

Feren Reinbeitedistrikt går imot planen, da den ligger innenfor reinens vinterbeiteområde. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, som skal være kjent med nevnte forhåndsuttalelse, har likevel ikke merknader da det er foreslått en begrenset bruk av området samt forbud mot snøskuter. Vi antar videre at eksisterende anlegg allerede gjør området mindre aktuelt som beiteområde.  

Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn

Temaet er omtalt i planbeskrivelsen og vi har gått igjennom ”Fylkesmannens sjekkliste ved vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i kommuneplanleggingen” uten å finne hensyn som ikke er ivaretatt.

Forventede grunnforhold anses å være i samsvar med kvartærgeologisk kart. I retning mot alpinsenteret er det ifølge dette kartet registrert en betydelig grunnvannsressurs.

Anlegget i Strømsgruva

Når eksisterende anlegg ikke lenger kan benyttes, bør motorsportklubben sørge for opprydding i dette området. Reguleringsplanprosessen for Strømsgruva anses avbrutt/avsluttet.

Konklusjon

Feren Reinbeitedistrikt og flere hytteeiere går imot planen, men på bakgrunn av en helhetsvurdering anses området likevel egnet for motocross. Dette under forutsetning av at det dokumenteres tilfredsstillende støynivå og fordi det bl.a. foreslås tidsbegrensning i bruken av området og forbud mot snøskuter.  

Vi tilrår at planforslag med foreslåtte endringer legges ut til offentlig ettersyn.

Plankart m/tilhørende tegnforklaring/tittelfelt bør innpasses på samme ark i fbm. evt. oppdatering av dette.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 13:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051