Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.11.09 - sak 57/09 - Status- arbeidet med MOT i Levanger kommune

2009/9253 - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2009/9253
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger kommunestyre 18.11.09 57/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Status - arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT i Levanger tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Samarbeidsavtale-MOT-Levanger kommune

Saksopplysninger:
Historikk:
Levanger har vært MOT kommune fra 01.07.02 .Levanger kommune har hatt samarbeidsavtale med MOT siden 2006. Høsten 2007 fikk Levanger kommune som en av til sammen 17 kommuner tilbud om å inngå en ny og utvidet avtale som en pilotkommune fra 2008. Kommunestyret godkjente avtalen i møte 21.11.07, og Levanger har fra 1.1.08 vært et lokalsamfunn med MOT.(LMM).

Hva er MOT:
MOT er en ideell organisasjon som ønsker å:

  • Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet sitt.
  • Styrke ungdomsmot til å ta vare på seg selv og hverandre.
  • Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.


MOTs oppfordring er vis mot – ta egne valg.
MOTs visjon er ”varmere og tryggere oppvekstmiljø.”
MOT har opplæring av en del niendeklassinger som ønsker å stå fram som aktive MOT-informatører i sjuendeklasser.( 7-8-9 ere.) Dette har vist seg å være en suksess i arbeidet med å forberede overgangen mellom barneskole og ungdomsskole.
En tilsvarende ordning(1-2-3 ere) benyttes i videregående skole.

LMM i Levanger:
Kommunen har nå til sammen 9 informatører fordelt på alle ungdomskolene som er ansvarlig for å gjennomføre MOTs program.
Kommunens MOT-koordinator har jevnlig møter med informatørene for å følge opp arbeidet. I tillegg har en hatt årlige evalueringsmøter med enhetsledere for skolene
I dagens avtale understrekes det viktigheten av forankring på lederplan i kommune og skole som forplikter ledere blant annet til å gjennomføre tiltak som er besluttet.

Tidligere var MOT hovedsaklig et program for elever ved ungdomsskolene, og etter hvert også for elever i videregående skole.

”Lokalsamfunn med MOT ” er en implementeringsmodell som skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må sees i en helhetssammenheng.
Det skal synliggjøre lokale nettverk og arbeide aktivt for involvering av lokale lag og organisasjoner.

Etter at Levanger ble LMM har vi etablert avtaler med flere lag og organisasjoner. Pr. i dag har vi bl.a avtaler med Levanger håndballklubb, Levanger ungdomsklubb og Levanger fotballklubb.
Ellers kan det nevnes at Magneten er Norges eneste kjøpesenter som har inngått avtale med MOT.
Vi er også stolt av at en av kommunens fremste idrettsutøvere Eldar Rønning er en MOT ambassadør.

Det arbeides kontinuerlig for å få med flere i teamet.

Økonomi:
Total årlig kostnad er ca. kr. 350.000,-
Midlene disponeres ved frikjøp av lærere/informatører i skolene, årlig avgift til MOT, samt midler til skolering av ungdommene, kompensasjon til skyss, materiell etc.  og kompetanseutvikling.
 Samarbeid med Levanger videregående:
Levanger videregående skole har vært MOT-skole siden 2004. Vi har tidligere i liten grad hatt samarbeid med Levanger videregående skole, men vi vil i tida framover søke å styrke samarbeidet med skolen.
Som ledd i dette vil vi samarbeide om et større arrangement 09. mars. Arrangementet vil bli på Levanger videregående. Her vil bl.a etablerte artister som Askil Holm opptre sammen med ungdommer i Levanger. Levanger har som en av 40 kommuner fått et tilbud om en MOT dag for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I all hovedsak blir alle utgifter dekket av MOT. Samtlige kommuner som ble tilbudt arrangementet takket forøvrig ja.
I tillegg til konsert vil det bli holdt foredrag av MOTs grunder Atle Vårvik. Her er målgruppen ledere og politikere.
De som har hørt Atle tidligere vet at dette absolutt er verd å bruke tid på.
Vi vil komme tilbake med mere informasjon om arrangementet senere.

Informatører i skolene
For arbeidet lokalt i Levanger har det vært en inspirasjon for alle MOT medarbeidere at en av våre informatører har fått en pris i høst. Karianne Westerdal Skreden som arbeider ved Nesset ungdomsskole ble på den årlige landslagssamlingen for MOT i september ble kåret som årets informatør i region Nord som omfatter alle fylker fra Sør-Trøndelag og nordover.
22. oktober var hun en av 15 i landet fra MOT som ble invitert til en mottakelse på slottet. På initiativ fra HKH Kronprinsen deltok MOT for tredje gang på Global Dignity Day sammen med Kronprinsen.
Tanken bak Global Dignity er å sette fokus på den universelle retten alle mennesker har til å leve et verdig liv.

Evaluering av programmet:
Finnes det dokumentasjon på at MOT arbeidet virker? MOT har foretatt sentrale undersøkelser bl.a. i forhold til mobbing.
 En dokumentasjon og  evalueringsrapport  viser at det er forskjell mellom skoler som har MOT og skoler som ikke har MOT. Våren 2009 ble en undersøkelse gjort på 19 skoler, med et utvalg på 945 elever i 10.klasse. Omtrent halvparten var fra skoler der elevene har hatt MOT som eneste forebyggende program i tre år, og den andre halvparten var fra skoler der elevene ikke har hatt MOT. På MOT-skolene oppgir 2,7 % av elevene at de blir mobbet mer enn en gang i uka, mot 4,3 % på skolene uten MOT. 4,3 % er også landsgjennomsnittet. I tillegg skårer MOT-skolene høyere på å tørre å bry seg om andre, de opplever klassemiljøet som tryggere, de synes de er flinkere til å si nei, flere føler seg sett og de er mer læringsorienterte.

Vurdering:
Selv om vi har lyktes med mye lokalt i Levanger har vi fortsatt forbedringspotensiale.
MOT i ungdomsskolene er rimelig godt implementert, men vi vil i tillegg ha fokus vektlegging på helhetlig involvering gjennom et samarbeid med flere frivillige lag og organisasjoner. I tillegg er det positivt at lokalt næringsliv har sett verdien av MOTs arbeid.
Evaluering av MOT` s program sentralt viser at det har betydning i forebyggende holdningsarbeid blant ungdom.
Det blir selvsagt for kategorisk å konkludere med at MOT alene bidrar til forebygging i denne sammenheng, men det er nok riktig å si at MOT sammen med andre programmer gir et positiv bidrag i en slik sammenheng.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 18.11.2009 19:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051