Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 03.03.10 - sak 9/10 - Skolebruksplan 2010 - 2014

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2009/8839 - /B13
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 04.11.09 31/09
Driftskomiteen 17.02.10 4/10
Formannskapet 24.02.10 15/10
Kommunestyret 03.03.10 9/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

 1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
 3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.  


Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til innstilling:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

 1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
 3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.


Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Følgende utbyggingsrekkefølge legges til grunn i økonomiplanarbeidet: Nesset ungdomsskole, Mule skole og Ytterøy skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut, slik at skolen gis en fleksibel utforming som ivaretar flere former for pedagogisk tilrettelegging.
 3. Ytterøy skoles bygges ut slik at man får samlet 1. – 10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. En plan som foreslår nedleggelse av skoler støttes ikke. Administrasjonen bes derfor å justere planen slik at dette ikke er et alternativ.


Einar Bangstad fremmet følgende tilleggsforslag (til rådmannens innstilling):
Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Rådmannen bes å se på følgende uttalelser i skolebruksplanen, og vurdere å fjerne de som lyder motstridende og injurierende:

 • Side 20: ”Nordahl fant i sin undersøkelse at elever fra små barneskoler trivdes dårligere, og ble vurdert som mindre sosialt kompetente enn elever fra større barneskoler.”
 • Side 20 – kulepunkt 1 internasjonal forskning: ”Jo større skolen er, jo bedre er elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen.”
 • Side 21 – strekpunkt øverst: ”De fleste internasjonale undersøkelser konkluderer med at resultatene øker generelt med økende skolestørrelse, men at mindre skoler vil være gode på områder der foreldrene har lav sosio- økonomisk status og for visse elevgrupper.”


Noen av disse påstandene kan virke støtende på innbyggerne i kommunen, og trenger ikke stå i planen. Det er i tillegg motstridende til andre påstander i planen.

Avstemning:
Skjerves forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling, med Bangstads tillegg, fikk 3 stemmer.
Johansens forslag til innstilling fikk 7 stemmer, og er dermed tiltrådt.
Brustads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

INNSTILLING:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

 1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
 3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.


OVERSENDELSESFORSLAG:
Rådmannen bes å se på følgende uttalelser i skolebruksplanen, og vurdere å fjerne de som lyder motstridende og injurierende:

 • Side 20: ”Nordahl fant i sin undersøkelse at elever fra små barneskoler trivdes dårligere, og ble vurdert som mindre sosialt kompetente enn elever fra større barneskoler.”
 • Side 20 – kulepunkt 1 internasjonal forskning: ”Jo større skolen er, jo bedre er elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen.”
 • Side 21 – strekpunkt øverst: ”De fleste internasjonale undersøkelser konkluderer med at resultatene øker generelt med økende skolestørrelse, men at mindre skoler vil være gode på områder der foreldrene har lav sosio- økonomisk status og for visse elevgrupper.”


Noen av disse påstandene kan virke støtende på innbyggerne i kommunen, og trenger ikke stå i planen. Det er i tillegg motstridende til andre påstander i planen.  

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Skolebruksplanen synliggjør et økonomisk handlingsrom som kan nyttes i framtidige økonomiplaner.

 1. Følgende utbyggingsrekkefølge legges til grunn i økonomiplanarbeidet:
  Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
 3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg. Bygget planlegges med en fleksibilitet som gjør det mulig å flytte barnehagen til skolen ved eventuell nedlegging av ungdomstrinnet.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

 1. Vedtak i sak 33/08 i driftskomiteen
 2. Vedtak i sak 7/09 i administrasjonsutvalget
 3. Vedtak i sak 31/09 i driftskomiteen
 4. Vedtak i sak 55/09 i kommunestyret


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Samarbeidsutvalget ved Nesheim skole
 2. Utdanningsforbundet, Levanger
 3. Ytterøyutvalget
 4. Klubbstyret i utdanningsforbundet ved Mule skole
 5. Senterpartiet i Levanger
 6. Mule FAU
 7. Samarbeidsutvalget ved Åsen os
 8. Ledelsen ved Åsen os
 9. Tuv FAU
 10. Samarbeidsutvalget ved Nesset ungdomsskole
 11. Samarbeidsutvalget ved Ytterøy skole
 12. Klubben i utdanningsforbundet ved Ytterøy skole
 13. Il Aasguten
 14. Nesset ungdomsskole, FAU
 15. Samarbeidsutvalget og FAU ved Okkenhaug skole
 16. Samarbeidsutvalget ved Frol os
 17. Klubben i Utdanningsforbundet ved Ekne skole
 18. Åsen FAU
 19. Samarbeidsutvalget ved Halsan og Momarka os
 20. Norsk skolelederforbund, Levanger
 21. Samarbeidsutvalget ved Skogn bu


Saksopplysninger:
Driftskomiteen vedtok i sak 33/08 at det skulle utarbeides en revidert skolebruksplan.  Mandatet for arbeidet ble vedtatt i samme sak. Prosjektgruppen satte i gang med sitt arbeid tidlig i 2009. 

Levanger kommune ønsker å legge vekt på involvering av brukergrupper i slike prosesser, noe som skal gjenspeiles i sammensetning av prosjektgrupper. Gruppa har hatt møter med elevrådsrepresentanter, representanter fra FAU ved skolene og møte med ansatte. Videre har gruppa hatt tett kontakt med ”økonomienheten” og ”enhet bygg og eiendom”. Driftskomitèen har som styringsgruppe vært holdt orientert om arbeidet bl.a. i møtene 18.3.09, 6.5.09, 10.6.09 og 7.10.09 før planen ble formelt behandlet som sak og lagt ut på høring i møtet 4.11.09. Høringsfrist ble satt til 20.1.10.

Det har kommet inn til sammen 21 høringsuttalelser som er lagt ved saken som utrykte vedlegg og de er gjort tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Felles for uttalelsene er at de mener det er en bra og nødvendig plan og at det er positivt at det satses på renovering og utbygging av skolene i kommunen. Høringsuttalelsene gir ingen anvisning av hvordan kommunale tjenester skal utvikles innenfor strammere økonomiske rammer. Det bes om at effekt av eventuelle strukturendringer beholdes i skolen. Uttalelsene fra FAU-ene/SU-ene og klubbene inneholder en del betraktninger knytta til vedlikeholdsbehov, trafikkforhold mv knyttet til egen skole.
Høringsuttalelsene er gjennomgått og det er nedenfor gjort et forsøk på å gjengi vesentlige endringsforslag til planen og disse er gitt en vurdering. For å få et fullstendig bilde av høringsuttalelsene, må de leses i sin helhet.

1. Samarbeidsutvalget ved Nesheim skole
Savner en generell oversikt for hver enkelt skole, hva gjelder rom og bygningens befatning. Mener planen underestimerer framtidig elevtall ved Nesheim skole og mener utbyggingen bør prioriteres høyere og startes tidligere. Ber om at det vurderes å bygge en ny skole gjerne knyttet til en ny ungdomsskole, for eksempel på Staup.

Kommentar: Oversikt over hver skole hva gjelder rom og bygningens befatning ble beskrevet i forrige skolebruksplan. Skolene har meldt om endringer. Dette ligger som bakgrunnsinformasjon for gjeldende plan i eget vedlegg.
Prosjektgruppen vurderte sammenslåing av Nesset og Nesheim på Nesset men fant det mer lønnsomt å renovere begge skolene. Nesheim vil få en periode med midlertidige løsninger, noe som også var tilfelle ved skolene i Skogn og Åsen før disse ble renovert.

2. Utdanningsforbundet, Levanger
Påpeker at det må gjennomføres en helhet av positive tiltak slik at bygningsstandard blir bedret jevnt over i Levangerskolene, og ikke slik at man sitter igjen kun med noen få prestisjeprosjekt på plussida.
Mener det er et ufravikelig krav at lærerne har arbeidsplasser som gir mulighet til å utføre oppgaver som krever ro og konsentrasjon. Advarer mot å utfordre opplæringslovens anbefalte maksimalgrense på 450 elever pr skole. Ber om årlig oppdatering av planen.

Kommentar: Vedlikehold kontra renovering av alle skolene blir vurdert ut fra standard og nye føringer ved hver rullering av planen.
Årlig rullering vil kreve langt flere administrative ressurser enn det Levanger kommune har til disposisjon. Erfaringene med rullering hvert 4. år er god. Det tar minst så lang tid å få gjennomført vedtatt plan.

3. Ytterøyutvalget
Ber om en satsing for å opprettholde Ytterøysamfunnet gjennom å opprettholde arbeidsplassene på øya. Mener at det er uaktuelt å pålegge 12-15 åringer en reisevei på 2,5-3,5 timer pr dag og at merkostnader for skyss ikke er ivaretatt.
Ønsker at forslag om flytting av ungdomsskolen fra Ytterøy tas ut av planen og at det legges føringer i teksten slik at det satses på en 1-10-skole på øya. Ber om at planene om flytting av barnehagen tas ut av planen.

Kommentar: Ved utbygging/renovering av Ytterøy skole bør bygget gis en så fleksibel utforming at den ivaretar muligheten for å flytte barnehagen dit på det tidspunkt det er aktuelt å legge ned ungdomsskolen. Dagens barnehagebygg er i bra forfatning og kan nyttes i enda noen år.

4. Klubbstyret i utdanningsforbundet ved Mule skole
Ingen vesentlige endringsforslag.

5. Senterpartiet i Levanger
Savner en konsekvensanalyse av hva som skjer for alle de kulturelle aktivitetene i grendene som får sin skole nedlagt. Ønsker at forskning det er referert til i planen tas ut av dokumentet. Ber om at forslag om skolenedleggelser tas ut av planen.

Kommentar: Det er ikke gjennomført undersøkelser som kan si noe om innbyggernes deltakelse på kulturarrangement blir redusert ved skolenedleggelser i grendene, da dette ikke var en del av gruppens mandat. Skolebruksplanen skal vise det handlingsrommet som ligger i skolestrukturendringer. Eventuelle vedtak om nedleggelse blir en politisk beslutning.

6. Mule FAU
Ingen vesentlige endringsforslag.

7. Samarbeidsutvalget ved Åsen os og
8. Ledelsen ved Åsen os
Begge påpeker behov for 2 nye klasserom, evt auditorium ved Åsen skole samt behov for hall. Påpeker behov for å styrke skolebibliotekene. Påpeker behov for å bedre atkomsten til skolen. Mener planen er for kortsiktig.

Kommentar: Hall i Åsen bør vurderes i forbindelse med idrettspolitisk handlingsplan. Dersom elevtallet øker vil det være aktuelt å vurdere en liten påbygging av skolen. Endring av atkomst blir vurdert i forbindelse med opprusting av uteområdet. Bibliotek er et driftstiltak ikke en investering. Planen baserer seg på kjent statistikk. Med lengre planhorisont vil prognosene bli svært usikre.

9. Tuv FAU
Stiller spørsmålstegn ved om prognosene for tilflytting til Tuv er satt for lavt.
Mener kommunen har fulgt opp interessenter til Godtåsfeltet for dårlig.
Spør hvilke planer kommunen har for bruk av skolebygget.
Spør om beregningsgrunnlaget for beregnet innsparing ved nedleggelse.

Kommentar: Det er historiske tall og trender som er lagt til grunn for vurdering av elevtallsutviklingen ved alle skolene. Markedsføring av tomter er et ansvar for tomteselskapet. Verdien av bygget er satt til 0 kr i modellen. Beregningsgrunnlaget er beskrevet i vedlegg til planen.

10. Samarbeidsutvalget ved Nesset ungdomsskole
Ingen vesentlige endringsforslag.

11. Samarbeidsutvalget ved Ytterøy skole
Ber om at skolen opprettholdes som 1-10-skole og at utbyggingen ved enheten tar høyde for å gi plass til barnehage, SFO, barne- og ungdomstrinn. Påpeker at reisetiden for elevene blir uakseptabelt lang og at ferjen og ferjetidene ikke er tilpasset ungdomsskolen. Mener at ungdomsskoleelevene er for unge til å bo på hybel. Påpeker at nedlegging av ungdomstrinnet ikke er nedlegging av en liten skole, men at det gjør en liten skole mindre. Påpeker at en nedlegging vil svekke samarbeidet heim-skole. Mener at en nedlegging av ungdomstrinnet ved Ytterøy skole er nedlegging av arbeidsplasser.

Kommentar: Samme kommentar som til punkt 3.

12. Klubben i utdanningsforbundet ved Ytterøy skole
Støtter opprettholdelse av ungdomstrinn ved Ytterøy. Mener læringsutbyttet blir dårligere ved å flytte til Frol når man tar hensyn til reisetid. Mener at sosialt miljø ikke trenger bli bedre ved flytting til større skole, da elevundersøkelsen viser at elevene trives svært godt ved Ytterøy skole.

Kommentar: Samme kommentar som til punkt 3.

13. Il Aasguten
Påpeker at gymsal og garderober ved Åsen skole er nedslitt og at det er for liten kapasitet. Ber om at det bygges flerbrukshall.

Kommentar: Samme kommentar som til punkt 7.

14. Nesset ungdomsskole, FAU
Ved eventuell sammenslåing av Nesheim og Nesset skoler bør den nye skolen legges ved dagens Nesset ungdomsskole.

Kommentar: Viser til kommentar til punkt 1.

15.  Samarbeidsutvalget og FAU ved Okkenhaug skole
Mener lokalsamfunnet blir tappet for kvaliteter ved nedleggelse og at en utbygging av boligfeltet vil bidra til økt elevtall. Mener at planen burde vurdert utvidelse av Okkenhaug skole slik at den kan romme elevene fra Mule skole, eventuelt at elevene fordeles mellom Frol os og Okkenhaug skole. Ber om at det tas hensyn til at det er barnehage i samme bygg som skolen. Vil vurdere en privat skoleløsning som alternativ til nedleggelse.

Kommentar: For en del elever som i dag sokner til Mule, vil Frol os være nærskole jfr. opplæringslovens § 8.1 ved evt. nedleggelse av Mule. Videre vurderes det slik at naturlig pendlemønster for foreldre til barn ved Mule ikke tilsier at Okkenhaug kan vurderes som et reelt alternativ. Utvidelse av Okkenhaug skole er derfor ikke vurdert i planen.

16. Samarbeidsutvalget ved Frol os
Påpeker at innsparinger må tilfalle skole.

Kommentar: Det er en politisk avveining som tas i økonomiplan- og budsjettarbeid.

17. Klubben i Utdanningsforbundet ved Ekne skole
Ber om at det tas inn en investering i et nytt inngangsparti med takoverbygg med glassvegg i front.

Kommentar: Vil bli vurdert.

18. Åsen FAU
Behov for hall i stede for renovering/utbygging av gymsal. Må erverve areal til uteområde. Ber om at det utarbeides ny trafikkløsning ved skolen.

Kommentar: Samme kommentar som punkt 7.

19. Samarbeidsutvalget ved Halsan og Momarka os
Støtter at alle elever ved Halsan bør gå til Nesset u. Ber om at uteområdemidler blir prioritert i økonomiplanarbeidet slik at skolene får gjort ferdig planene sine.

Kommentar: Det tilrådes at eksisterende kretsgrenser ved Halsan/Momarka opprettholdes. Bevilgning til uteområder blir vurdert ved hver rullering av økonomiplanen. For å få mest mulig ut av midlene er det lagt opp til et nært samarbeid med lokalsamfunnet og FAUene. Denne måten å utbedre uteområdene på, fordrer gradvis utbedring gjennom delprosjekter basert på helhetlige planer. Det sikrer at alle skolene får deler av området utbedret nå. Alternativet med å ta for seg en og en skole ville betydd større behov for å bruke entreprenører på alt og noen skoler hadde da måtte vente i ca. 5-10 år på å få gjennomført utbedringstiltak.

20. Norsk skolelederforbund, Levanger
Ber om at utbyggingsvedtak fattes etter at strukturendringer er vedtatt for å unngå feilinvesteringer. Ber om at trafikksikkerhetstiltak blir iverksatt sammen med utbygging/renovering. Ber om at planer tar hensyn til at byggene skal tilrettelegges for utleie.

Kommentar: Utbyggingsvedtak uten vedtak om strukturendringer stiller krav om utvikling av fleksible bygg som gir rom for framtidige strukturendringer dersom dette blir aktuelt.

21. Samarbeidsutvalget ved Skogn bu
Oppfordrer til at de nødvendige strukturendringene vedtas før utbedrings- og nybyggingsvedtakene fattes. Det må ikke bygges ut eller renoveres skoler som det senere blir nødvendig å legge ned.

Kommentar: Ved utbygging/renovering av skoler i områder det kan være aktuelt med strukturendringer må bygget gis en fleksibel utforming som ivaretar framtidige behov.

Vurdering:
Intensjonen med revidering av skolebruksplanen var å

 • Skape forutsigbarhet
 • Legge til rette for en optimal skole innenfor gitte økonomiske rammer
 • Utnytte ressursene best mulig og se på muligheter for mer effektiv drift
 • Avklare behovet for skoleutbygging, renovering og sanering


Prosjektgruppa har gjort et grundig og verdifullt arbeid med hensyn til utvikling av skolene i Levanger. Flere av de forslåtte tiltak har relativt store økonomiske konsekvenser, og det tas derfor sikte på at det ved hver rullering av kommunedelplan oppvekst og i økonomiplanen tas inn et eget avsnitt knyttet til realisering av skolebruksplan hva gjelder både bygg og uteområder.

Det er utført og satt i gang store utbygginger og renoveringstiltak på skolen i Levanger kommune i og med at Frol, Åsen og Skogn er ferdigstilt. Likevel er det nye prosjekt som må settes i verk så snart det er mulig. Planarbeidet for Nesset u er igangsatt etter budsjettvedtak for 2010.  I høringssaken la driftskomiteen til grunn følgende utbyggings-/renoveringsrekkefølge: Nesset ungdomsskole, Mule skole og Ytterøy skole. Ved Nesheim skole stiger elevtallet jevnt. Skolen må påregne i ta i bruk midlertidige lokaler i påvente av en utbygging/renovering på samme måte som skolene i Åsen og Skogn måtte det. Det er allerede igangsatt et arbeid for å sikre gode midlertidige løsninger.

Mule skole renoveres slik at bygget gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.

Ytterøy skole bør bygges ut slik at man får rom for 1.-10. trinn i samme bygg. Bygget planlegges med en fleksibilitet som gjør det mulig å flytte barnehagen til skolen ved eventuell nedlegging av ungdomstrinnet. Barnehagebygget er i så god forfatning at det bør benyttes til dette formålet i en del år framover. Ekne skole bør få et takoverbygg som knytter de tre byggene sammen med et felles inngangsparti med garderobe.

Skolebruksplanen angir et økonomisk handlingsrom som kan vurderes i framtidige økonomiplaner. Kommunestyret har gitt klare føringer for at dette handlingsrommet ikke skal nyttes nå. Høringsuttalelsene gir ikke råd om hvordan kommunale tjenester skal driftes innenfor trangere økonomiske rammer. Det bes i uttalelsene om at gevinst av eventuelle strukturelle tiltak tilfaller skole.

Vedlikeholdet av skolebyggene er noe styrket via økte bevilgninger til enheten bygg og eiendom etter 2007. Enheten vil utarbeide en vedlikeholdsplan, på bakgrunn av innspill fra enheten som grunnlag for framtidig økonomiplanarbeid.

Rådmannen vil revidere gruppas forslag til skolebruksplan i tråd med de vedtak den politiske behandling medfører.  Skolebruksplanen er en fagplan underlagt kommende kommunedelplan oppvekst. Tiltak som skal prioriteres inn i økonomiplanarbeidet tas derfor inn i kommunedelplan oppvekst. Ut fra erfaringer med hvor lang tid det tar å iverksette vedtatte planer, samt tilgjengelige ressurser til utredningsarbeid, anbefales det at skolebruksplanen rulleres hvert 4. år.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyrets vedtak om skolestruktur under økonomiplanbehandlingen 21.10.09 (sak 55/09) står fast. Den delen av høringsdokumentet som omhandler forslag til ulike strukturtiltak sendes likevel med på høringsrunden. Opplysningene her vil være nyttig oppdatering av tilgjengelige data framover – sammenholdt med elevstallutviklingen slik den er skissert av SSB.

Driftskomiteen forholder seg til denne investeringsrekkefølgen innen oppvekst:

Nesset u-skole Mule skole     Ytterøy

Med disse kommentarene sendes forslag til skolebruksplan 2010-2014 ut på høring med høringsfrist 20.01.2010.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
- Fjerne vedlegg 3, 4 og 5 til rådmannens saksframlegg.
- Fjerne kapitler om skolestruktur (kap 7 og 8) i skolebruksplanen.
Begrunnelse: For å hindre unødig usikkerhet blant innbyggerne.

Avstemning:
Aalbergs endringsforslag avvist med 6 mot 4 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer.
Johansens forslag til vedtak fikk 6 stemmer og er dermed vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyrets vedtak om skolestruktur under økonomiplanbehandlingen 21.10.09 (sak 55/09) står fast. Den delen av høringsdokumentet som omhandler forslag til ulike strukturtiltak sendes likevel med på høringsrunden. Opplysningene her vil være nyttig oppdatering av tilgjengelige data framover – sammenholdt med elevstallutviklingen slik den er skissert av SSB.

Driftskomiteen forholder seg til denne investeringsrekkefølgen innen oppvekst:

Nesset u-skole Mule skole     Ytterøy

Med disse kommentarene sendes forslag til skolebruksplan 2010-2014 ut på høring med høringsfrist 20.01.2010. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til vedtak:
Skolebruksplan 2010-2014 legges ut på høring med høringsfrist 20. januar 2010.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 1. Vedtak i sak 33/08 i driftskomiteen
 2. Vedtak i sak 7/09 i administrasjonsutvalget PDF


Vedlegg:

 1. Skolebruksplan 2010-2014. Prosjektrapport.
 2. Prognose, elevtall og klasser på de enkelte skoler. Vedlegg 1 til skolebruksplanen.
 3. Alternative modeller for strukturendringer i skole. Vedlegg 2 til skolebruksplanen.
 4. Anslag beregnet årlig økonomisk effekt av strukturendringer. Vedlegg 3 til skolebruksplanen.
 5. Notat om spørrerunde etter tidligere skolenedlegginger. Vedlegg 4 til skolebruksplanen.
 6. Sammenstilling av innspill til prosjektgruppa. Vedlegg 5 til skolebruksplanen.


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Driftskomiteen vedtok i sak 33/08, 24.9.2008 revisjon av og mandat for skolebruksplan for Levanger Kommune. Rådmannen satte ned en partssammensatt arbeidsgruppe med kommunalsjef oppvekt som prosjektansvarlig og Driftskomiteen som styringsgruppe.
Prosjektgruppen har nå sluttført sitt arbeid.

Skolebruksplan er en temaplan under kommunedelplan oppvekst, som er under arbeid og ventes ferdig 2010. Hovedformålet med en skolebruksplan er å gi et grunnlag for beslutning om investeringsrekkefølge for skolebygg. For å kunne gjøre det, må en vurdere framtidig elevtall og framtidig skolestruktur. I tillegg må en vurdere tilstanden ved skolene i dag, og hvordan Levanger Kommune ønsker at skolebygg og uteområder skal være.

Prosjektgruppa har levert en rapport på 27 sider som ligger vedlagt saken.

Endringene i elevtall er slik at elevtallet i barnetrinnet vil være stabilt de neste 5 åra. Kretsene Tuv, Mule og Ytterøy har sterk nedgang, mens Nesheim og Frol vil få økning i elevtallet. For ungdomstrinnet vil en få vel 10% nedgang fram til 2012/13 og så stabilt etterpå.

Rapporten setter opp funksjonelle krav til bygninger og uteområder. Sentralt er tenkingen rundt at en elevgruppe skal ha sin egen base med inngang, klasserom, grupperom og garderober. Bygningene skal stå lengre enn pedagogiske strømninger, de må derfor være fleksible. Arbeidsforhold for og arbeidsplasser til ansatte skal tas hensyn til. Et variert, funksjonelt godt tilrettelagt uteområde for leik, allsidig fysisk aktivitet og læring, er viktig for elevenes estetiske, faglige og sosiale utvikling.

Det er i rapporten anslått effekt av 12 mulige strukturendringer.  Ut fra mandatet og den pressede økonomiske situasjonen kommunen er i, mener gruppen i oppsummeringen at dette er forsvarlige prioriteringer:

Struktur

 • Elevene ved Tuv skole overføres til Skogn barne- og ungdomsskole.
 • Elevene ved Okkenhaug skole overføres til Mule skole.
 • Ungdomstrinnet ved Ytterøy oppvekstsenter overføres Frol oppvekstsenter. Ytterøy barnehage samlokaliseres med Ytterøy skole.
 • Elevene fra Halsan skole begynner på Nesset Ungdomsskole


Utbyggingsrekkefølge

 • Mule skole og barnehage, Ytterøy skole/barnehage samt Nesset ungdomsskole prioriteres for renovering og utbygging.
 • Nesheim skole er neste prioritet for renovering og utbygging, sammen med Ekne skole som skal gjøre mindre utbedringer.
 • Lokaler til ungdom med alvorlig nedsatt funksjonsevne legges til Frol os.
 • Fortsatt avsetting av investeringsmidler til uteområder i økonomiplan. Midlene skal brukes etter intensjonene i denne planen.


Uten prosjektering antas det at første punkt i utbyggingsrekkefølge tilsvarer eller er i overkant av det som er avsatt til skolebygg i økonomiplanen.

Videre peker gruppen på at planen kan ha innvirkning på kommunens strategi for kommunale barnehager. Prosjektet er ikke sammensatt for å ha kompetanse til det, og dette er derfor ikke vurdert.

Administrasjonsutvalget vedtok ny framdriftsplan for prosjektet i sak 7/09. Videre saksgang vil være ut fra å behandle saken ferdig i god tid før neste års behandling av økonomiplanen.
Driftskomiteen legger saken til høring i sitt møte 4.11.09.
Høringsfrist settes til 20.1.10.
Driftskomiteen behandler saken i sitt møte 17.2.10.
Kommunestyret vedtar saken i møte den 24.3.10.

Vurdering:
Rådmannen har merket seg at gruppa har kommet fram til et omforent forslag til plan. Rådmannen mener prosjektgruppas arbeid er et grunnlag for en avklaring om mulige framtidige strukturtiltak i forbindelse med senere behandling av økonomiplaner, selv om kommunestyret 21. oktober 2010 vedtok at det ikke skal gjennomføres strukturtiltak denne perioden.

Videre er avsetningene til investeringer i sektoren rimelig i samsvar med planen. Vedtak i denne saken vil være et grunnlag for økonomiplanbehandlingen i 2010.

Det er videre grunn til å presisere at noen av forslagene til struktur og utbygging henger sammen. Investering på Mule må være avsluttet før en kan slå sammen Mule og Okkenhaug. Ungdomstrinnet på Ytterøy bør ikke flyttes før barnehagen kan samlokaliseres med barnetrinnet for å få en viss størrelse på det pedagogiske miljøet.

Rådmannen mener det er nødvendig å få en rask avklaring av forholdene rundt spesielt Nesset ungdomsskole men også Mule skole da høyst påkrevd renovering som har vært utsatt i mange år, nå må finne sin løsning.

Rådmannen registrerer at gruppen har vurdert to ulike tidspunkt for flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy, og vil gjerne at begge blir kommentert i høringsrunden.
 
Rapporten diskuterer i pkt 7.3 skolens plass i et lokalsamfunn. For Tuv og Okkenhaug er det særlig skolens rolle som fysisk samlingsplass som rådmannen ser som utfordrende med forslaget, for Ytterøy er det sysselsettingseffekter for Ytterøy som et utsatt øysamfunn. Rådmannen mener det er naturlig å be om kommentarer til dette punktet i høringsrunden.

Sakens følger for strategi for kommunale barnehager vil bli fulgt opp før neste års økonomiplan.

Spørsmålet om følger for skyss må ses på nærmere før det kan besluttes å overføre hele Halsan til ungdomstrinn på Nesset.

Rådmannen ser fram til en god høringsrunde, og vil vurdere prosjektgruppas rapport i lys av høringsuttalelsene før saken legges fram for realitetsbehandling. Ut fra dette foreslår rådmannen å legge rapporten ut til høring slik den foreligger.

Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.04.2013 12:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051