Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.20 - sak 7/20 - Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/10961 - /L2018007

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 45/19
Plan- og utviklingsutvalget 22.01.20 4/20
Kommunestyret 29.01.20 7/20

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 22.01.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Gamle Kongeveg nord 14, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Gamle Kongeveg nord 14, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 29/5 2019 PDF
   
 2. Plankart, datert 21/11 2019 PDF 

 3. Planbestemmelser, datert 21/11 2019 PDF

 4. Skredfarevurdering PDF
   
 5. Støyrapport PDF
    
 6. ROS-sjekkliste PDF
    
 7. ROS-analyse, sist revidert 21/11 2019 PDF
    
 8. Solstudie-sommer PDF
    
 9. Solstudie-vår PDF
    
 10. llustrasjon PDF
    
 11. Utomhusplan PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser

 
Saksopplysninger:

Sammendrag.

Arkplan AS fremmer på vegne av GKN6 AS forslag til detaljregulering på eiendommen gnr 273, bnr 70 nederst i Røstadlia. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge eiendommen for ny boligbebyggelse med 18-20 boenheter. Bebyggelsen planlegges i 2 etasjer med flate tak eller pulttak og har angitte maksimum kotehøyder for takhøyde angitt i planbestemmelsene. Høydebegrensningen vurderes å være godt tilpasset planområdet, og omkringliggende bebyggelse.

Planforslaget ble vedtatt sendt på høring i PUK 19/9 2019. I løpet av høringsperioden kom det flere innspill som gav grunnlag for noen mindre endringer i plandokumentene før sluttbehandling. Det var imidlertid ingen nye opplysninger som gir grunnlag for store endringer.

Planforslaget er i tråd med foreslått arealbruk i ny kommunedelplan for Levanger sentrum og sentrale føringer om boligfortetting av sentrumsnære områder. Området er godt egnet til formålet og vil gi attraktive boliger med gode kvaliteter.

Ut ifra en helhetsvurdering av innholdet i planforslaget anbefaler Kommunedirektøren at forslag til detaljregulering Gamle kongeveg nord 14, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 45/19. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:


1. Fylkesmannen i Trøndelag, datert 15/11 2019

Klima og miljø

Krav og tiltak mht. støy er tatt inn i bestemmelsene, og skal følges opp gjennom søknad om rammetillatelse. Klima- og miljøavdelingen har ut fra regionale og nasjonale miljøhensyn ingen merknad til framlagte planforslag.

Helse og omsorg

Planforslaget beskriver og illustrerer flere av de folkehelserelevante tema. Her kan nevnes tilgangen til infrastruktur ved at rekkefølgebestemmelser sikrer at snarvei/gangvei som fører til offentlig gang og sykkelvei sør i planområdet og knytter det til sentrumsfunksjoner er klar før boliger tas i bruk Minner om at felles renovasjonsløsning må tilfredsstille krav til universell utforming.

De oppfordrer til at det utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen. Støygrenser som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), tabell 4 og 5, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, bør tilfredsstilles.

Samfunnssikkerhet

Det er viktig at kommunen jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap etter sivilbeskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, og plan og Innspill tas til etterretning. Støy- og luftgrenser er sikret i bestemmelsene, samt at området skal sikres i anleggsperioden iht. bestemmelsene i forskriften om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. bygningsloven. For å oppnå dette må kommunen ta eierskap til ROS-analysen og sørge for at den er i henhold til dagens krav. Det går frem at ROS-analysen er basert på DSB-rundskriv «samfunnssikkerhet i arealplanlegging» revidert i 2010. Det er kommunen som planmyndighet sin oppgave å sørge for at det nyeste veiledningsmaterialet blir benyttet. Det kommer stadig nye krav og veiledningen endrer seg deretter. Kommunen må sørge for at DSBs veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017)» med sjekkliste i vedlegg 5, blir benyttet.

ROS-analysen har ingen klar kildeliste som viser hvilke kilder man har benyttet i vurderingene, og heller ikke hvilke av kommunens øvrige ROS-analyser som er benyttet som kildegrunnlag (kommunens helhetlige ROS, arealplanens ROS, fylkes-ROS eller annet beredskapsplanverk). Fylkesmannens faglige råd er at dette tas inn i analysen.

Fylkesmannen savner og er kritisk til at det ikke er vurdert nærmere hvordan ekstremvær eller et endret klima med klimaframskriving etter gjeldene klimaprofiler er vurdert. Fylkesmannens faglige råd er at temaet endret klima tas inn i analysen og vurderes. Både hvilken effekt et endret klima vil kunne ha på tiltaket og hvilken risiko utbyggingen vil kunne gi for omkringliggende områder. Et eksempel på dette kan være om etablering av flere harde flater vil kunne gi utfordringer for området rundt i forhold til overvannshåndtering.

Det omsøkte området ligger under marin grense. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at skredfarlig kvikkleire også forekommer utenfor kartlagte kvikkleiresoner. Det går frem av ROS-analysen at Norconsult har gjennomført en skredfarevurdering av området som har resultert i en rapport. Fylkesmannen forventer at resultatet av rapporten er avklart med NVE.

Fylkesmannens konklusjon:

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:

 1. Fylkesmannen har faglig råd om at kommunens helhetlige ROS, arealplanens ROS, fylkes-ROS og annet beredskapsplanverk tas inn som kildegrunnlag i ROS-analysen
 2. Fylkesmannen har faglig råd om at temaet «endret klima» tas inn i ROS-analysen.
 3. Fylkesmannen har faglig råd om at håndtering av overvann tas inn som en del av planen.

 
Kommentar:

Støy- og luftgrenser er nå sikret i bestemmelsene. Det samme gjelder at området skal sikres i anleggsperioden iht. bestemmelsene i forskriften om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

ROS-analysen er oppdatert med kildegrunnlag.

Overvannshåndtering som følge av regnflom og kraftig nedbør er vurdert, og det er stilt krav om VA-plan for området, samt at utomhusplan skal vise hvordan overvann er håndtert. VA-planen skal omfatte håndtering av overvann og setter krav til overvannsreduserende tiltak for forsinkning av overvann lokalt før dette videreføres til nedenforliggende overvannssystem.

Angående kvikkleire vises det til NVE sin uttalelse.


2. Statens vegvesen, datert 7/11 2019

Selve tilknytningen til overordnet vegnett ansees kurant. Atkomst via fv. 6888 blir som i dag, og planforslaget viser regulert krav til frisikt lik 6 x 72 meter. I planbeskrivelsen er det dog feilaktig oppgitt at fartsgrense på fylkesvegen er 60 km/t. Det faktiske forholdet er at fv. 6888 har generell fartsgrense. Generell fartsgrense tilsier krav til stoppsikt lik 100 meter. Terrengforhold og vertikalkurvatur på fylkesvegen er imidlertid av en slik karakter at dette ikke er oppnåelig. I tillegg er fylkesvegen forholdsvis smal, så ut fra antatt fartsnivå er forslaget til frisikt akseptabel.

Dersom regulert frisiktsone endres til 6 x 75 m og suppleres med radius i avkjørselen, kan avkjørselspil sløyfes. Krav til geometrisk utforming av avkjørsel framgår av vegnormalene, og vi vil anbefale radius lik 9 meter. Vi mener det kan være bedre med regulerte størrelser enn pil for å definere en avkjørsel i en detaljreguleringsplan.

Fv. 774 Sætersmyra er i planforslaget vist med byggegrense 15 m mot gang-/sykkelveg. Dette er akseptabelt, da det primært er miljøbelastning (støy) som her inntreffer ved bygging nær fylkesvegen. Dette må uansett håndteres gjennom øvrig regelverk.

Fv. 6888 Gamle Kongeveg Nord er gitt byggegrense på 10 m, mot 12,5 m i gjeldende reguleringsplan. Byggegrenser skal bl.a. ivareta framtidige vegutvidelser. Selv om det i dag ikke foreligger planer om breddeutvidelse av fylkesvegen eller etablering av ny gang- og sykkelveg (GSV), vil en særlig ved sistnevnte ha behov for 7-8 meter på den aktuelle siden av fylkesvegen. Med 10 m byggegrense kan dermed veggliv bli liggende helt inn mot ny GSV. Dette er svært lite gunstig med tanke på det markante fallet GSV vil ha på strekningen. Statens vegvesen mener derfor at gjeldende byggegrense i større grad må opprettholdes i ny plan. (For øvrig bør oppfølgende byggeplan inkludere stikkrenne med minimum diameter 300 mm i avkjørsel.)

Sluse i støyskjerm som sikrer tilgang til gang- og sykkelveg er fornuftig av hensyn til myke trafikanter. Dette påvirker imidlertid støysituasjonen i planområdet, og kan dessuten utgjøre et trafikksikkerhetsmessig kritisk punkt på GSV ved åpningen. Slusen bør derfor opparbeides med overlapping eller «saks», begge vendt inn i område f_BUT i planområdet, for å motvirke slike disse ulemper. Tiltakshaver må også prosjektere og bygge/bekoste dette tiltaket, og det må på forhånd være inngått en gjennomføringsavtale med eier av støyskjerm (Trøndelag fylkeskommune).

Støyberegningene viser at nivå ved fasader vil ligge over anbefalt grenseverdi for boligene og at også utomhusarealene er støyutsatt. At reguleringsbestemmelsene krever at nødvendige tiltak dokumenteres er derfor avgjørende, men dette mener vi også bør knyttes til rekkefølgekrav og igangsettingstillatelse (§ 3).

Kommentar:

Byggegrense mot fv.6888 er nå endret til 12 m.

Sluse i støyskjerm er sikret i bestemmelsene for området.

Støyreduserende tiltak inngår nå også i rekkefølgebestemmelsene.


3. NVE, datert 13/11 2019

Hensynet til skredfaren er tilfredsstillende vurdert i vedlagte geotekniske vurdering.

NVE har ingen merknader.


4. Trøndelag fylkeskommune, datert 29/11 2019

Planforslaget er i tråd med foreslått arealbruk i ny kommunedelplan for Levanger sentrum. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende eldre reguleringsplan (offentlig byggeformål), men vi anser dette som uproblematisk da føringer gitt i overordnet plan er oppfylt.

Flere boliger nært sentrum er i tråd med regionale føringer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Planforslaget legger opp til boligfortetting i nærhet til Levanger sentrum. Planområdet ligger i ca. 1,4 km fra Levanger sentrum. Det er gangavstand til Røstad stasjon og busstopp ved fv. 774. Planområdet skal tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg som går inn til boligområdet Røstadlia nedre. Det er positivt at det er tatt inn rekkefølgekrav som krever at snarveier/gangveg til offentlig gang- og sykkelveg skal etableres før nye boliger kan tas i bruk.

Det legges opp til en knapp parkeringsløsning med 1,0 + 0,2 gjesteparkering pr. boenhet. Parkeringsplassen er i tillegg plassert foran boligene og tar mye av uteområdet. Fylkeskommunen mener parkeringskjeller hadde ført til en mer trafikksikker løsning, samt at man hadde frigjort areal til grøntområde. Dette kunne bidra til et mer attraktivt prosjekt til tross for høyere pris.

Kommentar:

Planområdet ligger utenfor de mest attraktive sentrumsområdene og det vil være krevende å realisere parkeringskjeller her.

Endringer etter høring.

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Plankart:

Byggegrense mot Fv 6888 er endret fra 10 til 12 meter. Avkjørselen er utformet i henhold til Statens vegvesen sine råd.

Bestemmelser.

Endringene i bestemmelsene er markert med rødt i vedlagte reguleringsbestemmelser. Disse omfatter:

 • Bestemmelser om støy og sikkerhet i anleggsperioden er tilføyd (punkt 2.4).
 • Overvannshåndtering skal fremgå av utomhusplanen. (punkt 2.5)
 • Overvannshåndtering er presisert i VA-plan (punkt 2.6)
 • Krav til at støyreduserende tiltak være opparbeidet og ferdigstilt før nye boliger tas i bruk. (§ 3)

 
Vurdering:

I løpet av høringsperioden har det kommet flere innspill som har gitt grunnlag for enkelte mindre endringer, og forbedringer, av plandokumentene. Det er imidlertid ingen nye opplysninger som gir grunnlag for store endringer av planforslaget.

Planforslaget er i tråd med foreslått arealbruk i ny kommunedelplan for Levanger sentrum og sentrale føringer om boligfortetting av sentrumsnære områder. Området er godt egnet til formålet og vil gi attraktive boliger med gode kvaliteter.

Ut ifra en helhetsvurdering av innholdet i planforslaget anbefaler Kommunedirektøren at forslag til detaljregulering Gamle kongeveg nord 14, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Reguleringsbestemmelsenes punkt 5.2, uteoppholdsareal, endres slik at privat uteoppholdsareal på terrasse/balkong ikke medregnes.

Punkt 5.2 første avsnitt blir da slik:

Uteoppholdsareal skal være felles for alle innenfor planområdet. Det skal avsettes minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet. Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Deretter legges forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsbestemmelsenes punkt 5.2, uteoppholdsareal, endres slik at privat uteoppholdsareal på terrasse/balkong ikke medregnes.

Punkt 5.2 første avsnitt blir da slik: 

Uteoppholdsareal skal være felles for alle innenfor planområdet. Det skal avsettes minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet. Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Deretter legges forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 19/5 2019 PDF
 2. Plankart, datert 21/5 2019 PDF
 3. Planbestemmelser, datert 19/5 2019 PDF
 4. Skredfarevurdering PDF
 5. Støyrapport PDF
 6. ROS-sjekkliste PDF
 7. ROS-analyse PDF
 8. Solstudie-sommer PDF
 9. Solstudie-vår PDF
 10. Illustrasjon JPG
 11. Utomhusplan PDF

 
Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Arkplan AS fremmer på vegne av GKN6 AS forslag til detaljregulering på eiendommen gnr 273, bnr 70. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge eiendommen for ny boligbebyggelse med 18-20 boenheter.  

Planområdet.

Planområdet ligger nord-øst for Levanger sentrum, nederst i Røstadlia. Planområdet er omtrent 4,3 daa og grenser til privat eiendom i vest og øst, og ellers til offentlig fylkesveg, Fv. 6888-Gamle Kongeveg Nord, i nord og Fv.774 Sætersmyra i sør.

Klikk for større kart

På eiendommen har det inntil nylig vært barnehage. Denne driften er nå lagt ned og eiendommen er i dag ikke i aktiv bruk.

Planstatus.

Planområdet er regulert til offentlig bebyggelse i reguleringsplan for Del av Røstadlia vedtatt 12/10 1980. Planområdet grenser til eksisterende boligområde i øst, og grenser til Nordic mission i vest og ellers til offentlig veg i nord og i sør.

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

Planforslaget legger opp til en boligfortetting på en sentrumsnær eiendom. Planområdet ligger landlig, men likevel relativt sentralt til i utkanten av Levanger sentrum. Området grenser til eksisterende boligbebyggelse i øst, og det er nylig godkjent et nytt leilighetsprosjekt vest for området i Gamle Kongeveg Nord 6. Det planlegges i alt ca. 20 boligenheter noe som gir en tetthet på ca. 4 boenheter pr. daa.

Klikk for større kart

Bebyggelsen.

Boligbebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer, med flatt eller pulttak. Det er satt krav om minimum 18 boenheter i reguleringsbestemmelsene

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Adkomst blir fra Fv.6888. Fylkesvegen har en lav ÅDT, 200 (2017) med en skiltet hastighet 60 km/t. Det er regulert inn hensynssone for frisikt i plankart med tilhørende bestemmelser.

Parkering.

Det er krav til 1 garasjeplass + 0,2 gjesteplass pr. boenhet i reguleringsbestemmelsene. Minimum 1 plass skal være tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne. Illustrasjonsplanen viser 21 p-plasser innenfor formål f_SGT og 4 p-plasser er avsatt i garasje mellom boligbebyggelsen.

Lek og uteopphold.

Det er krav til minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet i reguleringsbestemmelsene.

Det foreslås at areal avsatt til lekeplass og uteoppholdsplass på terrasse/balkong kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Det skal etableres lekeplass på min. 150 m2 for små barn i planområdet, og skal plasseres i stille sone, og være tilstrekkelig sikret mot kjøreareal. Lekeplass skal utstyres med min. sittebenk og to typer utstyr for lek/aktivitet, f.eks. sandkasse, sklie e.l. Plassering av lekeplass skal fremkomme i utomhusplan ved søknad om tiltak.

Støy.

Det er utarbeidet en egen støyrapport som er vedlagt. Den viser til støyutfordringer både på fasaden på den planlagte boligbebyggelsen og på utomhusareal. Beregningene viser at døgnmidlet lydnivå (Lden) ved fasader vil være over anbefalt grenseverdi for noen av boligene. Det bør derfor utføres detaljerte innendørsbereginger når plantegninger er fastsatt for å dimensjonere fasadelementer slik at innendørs krav i TEK tilfredstilles. Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til at nødvendige tiltak dokumenteres.

Lydnivå (Lden) fra veitrafikkstøy på utendørs oppholdsareal er beregnet til å være under anbefalt grenseverdi i T-1442, da boder vil skjerme bakenforliggende uteoppholdsareal

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget iht. DSBs veileder. Analysen følger planforslaget som vedlegg. Totalt er det registrert/identifisert 4 stk. uønskede mulige hendelser i planområdet i forbindelse med regulering. Analysen viser at 3 hendelser med lav risiko og 1 hendelse med middels risiko. Hendelsen med middels risiko er knyttet til støv, støy og trafikk.

Kulturminner.

Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner i området, heller ingen fredete bygg eller kulturminner i planområdet.

Naturmangfold.

Det er ikke registrert rødlistede arter eller prioriterte arter i planområdet. Det er heller ingen kjente svartelistede arter i nærområdet og det er ingen viktige naturtyper i umiddelbar nærhet.

Det er ikke funnet naturverdier eller andre truede arter innenfor tiltakets influensområde ved Artskart, Naturbasen og MiS (NIBIO). Dette menes å være tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag etter NML § 8. 

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Det legges opp til tilknytning til kommunal infrastruktur.   

Utbyggingsavtale.

Det er forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale som regulerer kostnader og ansvar med nødvendig oppgradering av kommunalt anlegg. Utbyggingsavtalen behandles parallelt med plansaken.

Planprosess.

Medvirkning.

Oppstartsmøte med Levanger kommune ble avholdt 27.07.2018. Planoppstart ble varslet i avisa Innherred 28.08.2018 og kunngjort på kommunens hjemmeside samme dato. Varslingsbrev ble sendt til naboer og berørte sektormyndigheter 24.08.2018.

Det foreligger totalt 7 innspill til oppstart av saken. Uttalelsene er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering: 

Forholdet til overordna plan og gjeldende regulering:

Planforslaget er i tråd med foreslått arealbruk i ny kommunedelplan for Levanger sentrum som kommer til sluttbehandling i kommunestyret i oktober.  Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende eldre reguleringsplan (offentlig byggeformål), men det er i kommunedelplanprosessen vurdert at det ikke er behov for å beholde reguleringen til offentlig formål på eiendommen.

En utfordring med planområdet er beliggenheten nært inntil trafikkerte fylkesveier. Dette medfører noe støyproblematikk og det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre gode støyforhold.

Uteoppholdsareal:

I planforslaget har de tatt utgangspunkt i at det skal være minimum 50 m2 til felles uteoppholdsareal per boenhet, men det legges opp til at privat areal på terrasse/balkong kan medregnes i beregningene. Dette er ikke i tråd med føringene i kommunedelplanen. Det er krav til at uteoppholdsarealet skal være felles eller offentlig. For å få likebehandling med lignende fortettingssaker foreslår rådmannen derfor at punktet som sier at terrasse/balkong kan medregnes strykes.

Støy:

Støy er utredet av SWECO. SWECOs beregninger viser at døgnmidlet lydnivå (Lden) ved fasader vil være over anbefalt grenseverdi for boligene. De anbefaler derfor at det må utføres detaljerte innendørsbereginger når plantegninger er fastsatt for å dimensjonere fasadelementer slik at innendørs krav i TEK tilfredsstilles. De anbefaler videre at det på balkonger må etableres tett rekkverk (tett mot dekke), og monteres støyabsorbenter i himlingen for å redusere støy på privat uteplass. Boenhetene er gjennomgående og alle har tilgang til en stille side. Forslagsstiller har sikret disse anbefalingene i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsens utforming og høyder:

Bebyggelsen utformes i 2 etasjer med flate tak eller pulttak og har angitte maksimum kotehøyder for takhøyde angitt i planbestemmelsene. Høydebegrensningen vurderes å være godt tilpasset planområdet, og omkringliggende bebyggelse.

Parkeringsløsning:

Parkeringsløsningen som foreslås er parkering på bakkeplan og noen garasjer. Dette gjør at parkering og manøvreringsareal tar mye areal, samtidig er denne løsningen mindre kostnadskrevende og enklere å realisere enn hvis det kreves parkering i kjeller. Planområdet ligger utenfor de mest attraktive sentrumsområdene og det vil etter rådmannens mening være riktig å ikke kreve parkering i kjeller her.  

Konklusjon:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10 slik at alle får anledning til å uttale seg til forslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.01.2020 23:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051