Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - sak 8/20 - Kontrollutvalgets årsrapport 2019


Saksbehandler: Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
Arkivsaknr: 2018/7785 - /000

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 26.02.20 8/20

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019” til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1     Kontrollutvalgets årsrapport 2019 PDF

 
Behandling:

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019, med de justeringer som ble gjort i møtet.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

 
Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019” til orientering. 

Avstemning

Enstemmig

Vedtak:

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019, med de justeringer som ble gjort i møtet.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019” til orientering.

Ikke trykte vedlegg

  1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
  2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
  3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

 
Saksopplysninger

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.  

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2019 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2019.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051