Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - sak 14/20 - Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/6540
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.02.20 26/20
Kommunestyret 26.02.20 14/20

 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd i henhold til vedlagte avtale.
  2. Som representant til representantskapet velges ordfører Anita Ravlo Sand med varaordfører Nina Bakken Bye som vara.

  Til toppen av siden

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd i henhold til vedlagte avtale.
  2. Som representant til representantskapet velges ordfører Anita Ravlo Sand med varaordfører Nina Bakken Bye som vara.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Ny kommunelov/vedtak i Midt-Trøndelag regionråd 

 
Vedlegg:

1

Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ny kommunelov forutsetter at interkommunale samarbeider organiseres på andre måter enn det Midt-Trøndelag Regionråd (MTR) tidligere har vedtektsfestet. Etter sammenslåing av Steinkjer og Verran kommune, består rådet av 11 kommuner.

Kommuneloven definerer nå forutsetningene for samarbeidet slik:

§17-1, 2. ledd
«Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte det er rettslig adgang til»

§18-4, 1. og 2. ledd
«Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.» 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Midt-Trøndelag. Et slikt råd kan behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, inkludert interessepolitikk og regionalt viktige oppgaver. De øvrige samarbeidsløsningene er i større grad tiltenkt tjenestesamarbeid av ulik art, og anses ikke som relevant for det mandatet MTR har. Dersom noen av kommunene under MTR ønsker å inngå samarbeid på tjenester, skal dette ikke være en del av MTRs virke etter gjeldende vedtekter, og vil da måtte organiseres utenfor regionrådet under en av de andre mulig organiseringsformene nevnt i ny kommunelov.

Regionrådet avløses i ny lov av representantskapet hvor kommunestyrene selv skal velge representant med minst like mange varamedlemmer. Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av virksomheten. Det er ikke lenger mulig å kreve at ordfører er valgt representant til rådet. I ny kommunelov er det kommunestyret selv som velger representant selv om det for MTR fortsatt vil være mest naturlig å velge ordfører som representant og varaordfører som vara.

I tillegg til medlem av representantskapet skal kommunene velge utsendinger til strategisamling. Ifølge samarbeidsavtalen skal dette være representantskapet, ordfører, varaordfører og representant for mindretallskonstellasjonen i deltakerkommunene. I kommunestyresak 75/19 ble Khalil Obeed valgt som utsending i tillegg til ordfører, varaordfører og rådmann (kommunedirektør). Vara: Gunnar Løvås.

Det er et formelt krav at det skal inngås samarbeidsavtale for det interkommunale politiske rådet og at denne avtalen skal vedtas av kommunestyrene selv i alle samarbeidende kommuner. Det er derfor forslag til samarbeidsavtale som er vedlagt saken. Denne tar utgangspunkt i gjeldende vedtekter med de påkrevde endringer etter ny kommunelov.

I forslag til Samarbeidsavtale for MTR er det i hovedsak justeringer av lovhjemler til ny kommunelov. I tillegg til opprettelse av representantskapet, foreslås det i samarbeidsavtalen å formalisere rådmannsutvalget slik at det er hjemmel for en administrativ oppfølging av rådets beslutninger.

Sekretariatet gis også et formelt ansvar for oppfølging av Midt-Trøndelag næringsfond og de tildelinger som evt. kommer fra Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet har tidligere vedtatt egne retningslinjer for forvaltningen av fondet og disse videreføres uendret.

Saken ble behandlet i regionrådet 17. desember 2019 med følgende vedtak:

«Regionrådet vedtar forslag til Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og oversender denne til alle kommuner i samarbeidet for vedtak i kommunestyrene.»

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051