Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - sak 13/20 - Temaplan vold i nære relasjoner

Gro-Eline Almo - klikk for personkort
Saksbehandler: Gro-Eline Almo
Arkivref. 2019/5699
  Asbjørn Brustad - klikk for personkort
Saksordfører: Asbjørn Brustad, SP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 25.09.19 26/19
Kommunestyret 16.10.19 61/19
Eldreråd 06.11.19 20/19
Ungdomsrådet 17.12.19 5
Kommunestyret 26.02.20 13/20

 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 17.12.2019

 • Har blitt sendt til oss for høring av kommunestyret
 • Er det noe vi vil legge til? Har vi noen kommentarer?
  o Viktig at det snakkes om
  o Planen høres alt i alt bra ut 

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.11.2019

Forslag i møte:

Repr. Bjørnøy fremmet følgende forslag til høringsuttalelse fra Levanger seniorråd:

Seniorrådet foreslår derfor at Temaplan vold i nære relasjoner suppleres med:

 • Ansatte i hjemmetjeneste og ved institusjoner som skal gis god kompetanse om vold i nære relasjoner og involveres i gjennomføringen av planen
 • Alle hjemmeboende eldre skal få en informasjonsbrosjyre om vold (www.vernforeldre.no)
 • Brosjyrer om vold i nære relasjoner skal legges ut på bibliotek, eldresenter, legekontor o.l.
 • Vold i nære relasjoner tas opp som tema ved forebyggende/aldersbestemte hjemmebesøk
 • Tilstrekkelig ressurser til avlastningstiltak, støttekontakter og brukerstyrt personlig assistanse er viktige forebyggende tiltak.
  (jf. Planens kap. 5 – Tiltaksplan 2020-2023 og kap. 6 Beskrivelse av tiltak)

 
Begrunnelse:

Forskningen viser at eldre utsettes for vold og overgrep i et mye større omfang enn vi hittil har vært oppmerksom på. Dette gjelder både hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem. (Du ser det ikke før du tror det). Det er all grunn til å behandle vold mot eldre som et eget felt. Forskning har vist at det er høyere dødelighet blant eldre som har vært utsatt for vold, og at risikoen for tidligere død knyttes til voldsopplevelsene. Vi vet at den fysiske og psykiske sårbarheten øker med økende alder, og at dette kan få betydning for konsekvensene som volden får for den eldre.

Eldre som er sosialt isoler, er mer sårbare, og isolasjonen gjør det vanskeligere å avsløre overgrep. Personer som lider av ulike former for kognitiv svikt eller har afasi og/eller andre språklige utfordringer, kan ha vanskeligheter med å slå alarm.

Eldre som utsettes for vold i nære relasjoner, kan dessuten være i en avhengighetssituasjon til den som utøver volden, og dette gjør det spesielt vanskelig for dem å skulle melde ifra.

I en plan er det viktig at kommunen sikrer at spesifikke tiltak som forebygger, avdekker og reduserer vold mot eldre, iverksettes og evalueres. Tiltakene må være konkrete og ta hensyn til de ekstra utfordringene som mange i denne aldersgruppen har. Derfor er det særdeles viktig at eldre selv, gjennom deres talspersoner i eldreråd eller pensjonistorganisasjoner er delaktige i utformingen og oppfølgingen av planene.

Avstemning:

Enstemmig

Levanger seniorråds høringsuttalelse:

Seniorrådet foreslår derfor at Temaplan vold i nære relasjoner suppleres med:

 • Ansatte i hjemmetjeneste og ved institusjoner som skal gis god kompetanse om vold i nære relasjoner og involveres i gjennomføringen av planen
 • Alle hjemmeboende eldre skal få en informasjonsbrosjyre om vold (www.vernforeldre.no)
 • Brosjyrer om vold i nære relasjoner skal legges ut på bibliotek, eldresenter, legekontor o.l.
 • Vold i nære relasjoner tas opp som tema ved forebyggende/aldersbestemte hjemmebesøk
 • Tilstrekkelig ressurser til avlastningstiltak, støttekontakter og brukerstyrt personlig assistanse er viktige forebyggende tiltak.
  (jf. Planens kap. 5 – Tiltaksplan 2020-2023 og kap. 6 Beskrivelse av tiltak)

 
Begrunnelse:

Forskningen viser at eldre utsettes for vold og overgrep i et mye større omfang enn vi hittil har vært oppmerksom på. Dette gjelder både hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem. (Du ser det ikke før du tror det). Det er all grunn til å behandle vold mot eldre som et eget felt. Forskning har vist at det er høyere dødelighet blant eldre som har vært utsatt for vold, og at risikoen for tidligere død knyttes til voldsopplevelsene. Vi vet at den fysiske og psykiske sårbarheten øker med økende alder, og at dette kan få betydning for konsekvensene som volden får for den eldre.

Eldre som er sosialt isoler, er mer sårbare, og isolasjonen gjør det vanskeligere å avsløre overgrep. Personer som lider av ulike former for kognitiv svikt eller har afasi og/eller andre språklige utfordringer, kan ha vanskeligheter med å slå alarm.

Eldre som utsettes for vold i nære relasjoner, kan dessuten være i en avhengighetssituasjon til den som utøver volden, og dette gjør det spesielt vanskelig for dem å skulle melde ifra.

I en plan er det viktig at kommunen sikrer at spesifikke tiltak som forebygger, avdekker og reduserer vold mot eldre, iverksettes og evalueres. Tiltakene må være konkrete og ta hensyn til de ekstra utfordringene som mange i denne aldersgruppen har. Derfor er det særdeles viktig at eldre selv, gjennom deres talspersoner i eldreråd eller pensjonistorganisasjoner er delaktige i utformingen og oppfølgingen av planene.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og sendes til uttalelse til ungdomsrådet og eldres råd.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes og sendes til uttalelse til ungdomsrådet og eldres råd.
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Saksordfører:

Asbjørn Brustad (SP)

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Temaplan «Vold i nære relasjoner» vedtas og gjøres gjeldende for Levanger kommune fra 01.01.2020. 
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Temaplan «Vold i nære relasjoner» vedtas og gjøres gjeldende for Levanger kommune fra 01.01.2020.   

Hjemmel/bakgrunn for saken

Kommunale handlingsplaner er et ledd i «Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner» (2014-2017). Ved utgangen av planperioden viser tall fra KOSTRA at 222 kommuner hadde en politisk vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Fylkesmannen i daværende Nord- Trøndelag hadde, på vegen av Regjeringen, ansvar for å drive påtrykk på kommunene for at de skulle utarbeide og vedta egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. RVTS har hatt i oppdrag å støtte kommunene i arbeidet med utforming av plan, og det ble opprette en veileder på nett, utformet av NKVTS som har vært en betydelig og viktig ressurs i arbeide med planen.

Vedlegg:

1

Mandat og prosessplan vold i nære relasjoner PDF

2

Temaplan vold i nære relasjoner 2020-2023 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Høsten 2017 ble det besluttet at det skulle utarbeides en temaplan for vold i nære relasjoner i både Levanger og Verdal. Dette ble besluttet gjennom SLT (Politiråd), og i den strategiske ledergruppen for samkommunen (SLG) ble det besluttet å kjøre parallelle planprosesser i Levanger og Verdal, slik at det ble mulig å hente ut synergier i arbeidet. I Levanger ble Gro Eline Almo prosessleder for dette arbeidet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet med å innhente kunnskap, kartlegge og ikke minst avklare hva som vil være strategiske tiltak for kommunen i arbeidet framover.  

Mandat for arbeidet ble utarbeidet i samarbeid med Verdal kommune og det ble besluttet at kommunen skulle utarbeide hver sin plan og ha hver sin prosjektorganisering, men med en felles koordineringsgruppe. Mandat ble overlevert prosjektgruppen i Levanger 2.10.2017, med målsetning om ferdigstillelse 1.april 2018. Ferdig forslag til handlingsplan skulle godkjennes av Rådmannen og underlegges politisk behandling.

Arbeidet med planen har tatt lengre tid enn prognostisert. Plangruppen har vektlagt at planen bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og en kartlegging av interne ressurser og mangler på dette fagområdet. Plangruppen har av den grunn ansatte det som avgjørende å bruke den tid som var nødvendig for å utarbeide en plan som både speiler status i kommunen i dag, og som starter ut med en korrekt rekkefølge på tiltak i arbeidet med å forebygge, forhindre og stoppe vold i nære relasjoner.

Det ferdige forslaget til Temaplan vold i nære relasjoner inneholder noen tiltak som allerede er iverksatt, da plangruppen i sitt arbeid også har vært opptatt av å benytte kunnskap vi har fått underveis i prosessen til å iverksette arbeid som ble ansatte som viktig og nødvendig, uavhengig av planstatus.  

Vurdering:

Temaplan vold i nære relasjoner vil klargjøre og tydeliggjøre kommunes strategi for å forebygge, forhindre og stoppe vold i nære relasjoner. Planen vil av den grunn være et viktig arbeidsdokument i det videre arbeidet med å følge opp et område som vil ha stor betydning for innbyggerne i Levanger kommune.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051