Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - sak 12/20 - Prioritering av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2020/118
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 12.02.20 6/20
Kommunestyret 26.02.20 12/20

 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2019/2020:

Ordinære idrettsanlegg:

1          Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

2          Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

3          Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

4          Ekne IL - Rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

5           Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

6          Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)

7          Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)

8           Levanger fritidspark AS - rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion   (fornyet)

9           Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)

10       Levanger kommune - Åsen flerbrukshall (fornyet)

11       Ronglan IL - lager gressbane Ronglan IL (fornyet)

12       Levanger kommune - sanitæranlegg Åsen stadion (fornyet)

13       Ekne IL - Sønningen dagsturhytte (ny)

14       Frol IL - sprintløype og traseutbedring Frolfjellet skisenter (ny)

15       Skogn IL - klubbhus Reemyra stadion (ny)

16       Levanger kommune - Falstadskogen sanitæranlegg (ny)

17       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 1 (ny)

18       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 2 (ny)

19       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 3 (ny)

20       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 4 (ny)

21       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 5 (ny) 

Nærmiljøanlegg:

1          Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

2          Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

3          Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

4          Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

5          Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

6          Levanger kommune - Gottås lekeplass (ny)
Til toppen av siden 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2019/2020: 

Ordinære idrettsanlegg:

 1. Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)
 2. Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)
 3. Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)
 4. Ekne IL - Rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)
 5. Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)
 6. Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)
 7. Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)
 8. Levanger fritidspark AS - rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion   (fornyet)
 9. Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)
 10. Levanger kommune - Åsen flerbrukshall (fornyet)
 11. Ronglan IL - lager gressbane Ronglan IL (fornyet)
 12. Levanger kommune - sanitæranlegg Åsen stadion (fornyet)
 13. Ekne IL - Sønningen dagsturhytte (ny)
 14. Frol IL - sprintløype og traseutbedring Frolfjellet skisenter (ny)
 15. Skogn IL - klubbhus Reemyra stadion (ny)
 16. Levanger kommune - Falstadskogen sanitæranlegg (ny)
 17. Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 1 (ny)
 18. Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 2 (ny)
 19. Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 3 (ny)
 20. Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 4 (ny)
 21. Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 5 (ny)

 
Nærmiljøanlegg:

 1. Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
 2. Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
 3. Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
 4. Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
 5. Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
 6. Levanger kommune - Gottås lekeplass (ny)

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Prioriteringsliste av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Det er fylkeskommunene som foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. 

Kommunene skal påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg foreligger, samt sørge for at søknadene blir oversendt fylkeskommunen. Kommunene veileder søkerne gjennom søkeprosessen, men mottaker av spillemidler forplikter seg også til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om tilskudd til:

 • ordinære anlegg
 • nærmiljøanlegg
 • anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor ordinære anlegg og nærmiljøanlegg og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista og søknadene med vedlegg skal oversendes fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal påse at søknadene oppfyller vilkårene for tilskudd som fastsettes i bestemmelsene. Fylkeskommunal oversikt over søknader sammen med nødvendige detaljer for utbetaling av rammebeløp sendes kulturdepartementet innen 15.april.    

Kulturdepartementet meddeler og utbetaler til fylkeskommunene det beløp som er stillet til disposisjon for hver fylkeskommune etter at hovedfordelingen av spilleoverskuddet er foretatt, normalt primo mai.  

Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. 

For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere har følgende dokumentasjon:

 • målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser mv. for aktiviteten
 • detaljert kostnadsoverslag
 • fullfinansiering
 • rett til bruk av grunn hvor anlegget skal bygges/rehabiliteres


Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere
 • Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader.


Der ikke annet er bestemt, kan det for ordinære idrettsanlegg søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til fastsatte maksimale tilskuddsbeløp avhengig av anleggstype. 

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr. 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000).

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Det er et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon, og anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri disse målene.

Statlige føringer ved bruk av spillemidler til idrettsformål fremhever disse målgruppene:

 • Barn (6-12 år)
 • Ungdom (13-19 år)
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer som i dag er fysisk inaktive


Søknader i Levanger:

I søknadsåret 2019/2020 er det i Levanger totalt 27 søknader, hvorav 21 søknader på ordinære idrettsanlegg og 6 søknader på nærmiljøanlegg. Det er totalt 10 nye søknader, resten av søknadene fornyes. 5 av de nye søknadene er tilhørende det planlagte snøproduksjonsanlegget i Torsbustaden for alpint, hopp og langrenn. Et interimstyre jobber med fremtidig organisering av etablering og drift av Torsbustaden snøproduksjon, men inntil dette er avklart er Skogn IL formell søker.      

Fordeling av spillemidler til fylkeskommunene baseres på en utredningsmodell som vekter forskjellige kriterier sammen med søknadssummene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fordelingen av midler med utgangspunkt i ordinære anlegg baseres på tre kriterier – søknadsvolum, innbyggertall og anleggsfordeling:

 • Godkjent søknadssum teller 50 %
 • Innbyggertall teller 25 %
 • Anleggsfordeling (anleggstetthet) teller 25

 
Midler til nærmiljøanlegg fordeles kun basert på søknadssum. 

Jfr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) skal spillemiddelsøknader som ikke er formelt godkjent prioriteres ned. Ikke formelt godkjent vil si at et eller flere av vedleggene i disse spillemiddelsøknadene ikke er ferdigstilt eller godkjent. I år gjelder dette søknadene tilhørende Torsbustaden snøproduksjon.   

Vurdering:

Kommunedirektøren prioriterer spillemidler i henhold til lokale føringer i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) og Disposisjonsplan for Torsbustaden. Dette kommer i tillegg til de statlige føringene. Det er generelt 3-5 års etterslep på spillemidler i Trøndelag. De lokale føringene i temaplan gjør at noen typer anlegg prioriteres frem, og ventetiden vil derfor variere noe fra anlegg til anlegg. Det tilstrebes at ingen må vente lenger enn 5 år i prioriteringen av spillemidler. 

Det er fortsatt stor aktivitet i Levanger, og positivt med så mange godkjente søknader. Stort søknadsvolum fører til god tildeling av midler. Samtidig skulle det gjerne vært flere nærmiljøsøknader fra lag og foreninger, og det må jobbes videre med å gjøre denne ordningen bedre kjent.  

Levanger idrettsråd er en viktig samarbeidspartner for kommunen ved prioritering av spillemidler, jfr. samarbeidsavtalen kommunen har med idrettsrådet. Det er også i år bred enighet med Levanger idrettsråd om årets forslag til prioritering av spillemidler. Idrettsrådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051