Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - sak 11/20 - Tilknytning til Værnes respons

Viggo Murvold - klikk for personkort
Saksbehandler: Viggo Murvold
Arkivref. 2019/7096
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Eldreråd 21.01.20 2/20
Driftsutvalget 22.01.20 2/20
Formannskapet 05.02.20 23/20
Kommunestyret 26.02.20 11/20

 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune. 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tilrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune. 
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.01.2020

Forslag i møte:

Odd-Harald Bjørnøy fremmet følgende forslag til Eldrerådets høringsuttalelse:

 • Eldrerådet slutter seg til forslaget om at Levanger kommune inngår avtale om tilknytning til responssenter i Værnesregionen
 • Det må sikres en sterk brukermedvirkning i alle faser og på alle nivå i etablering, og drift av responssenteret
 • For at de tjenestene som knyttes til alarmsentralen skal være trygge for brukerne kreves det et godt utbygget og fungerende telefonnett i alle deler av kommunen
 • God informasjon til brukerne og god opplæring av ansatte må være en del av planene ved innføring og drift

 
Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Eldreråds høringsuttalelse:

 • Eldrerådet slutter seg til forslaget om at Levanger kommune inngår avtale om tilknytning til responssenter i Værnesregionen
 • Det må sikres en sterk brukermedvirkning i alle faser og på alle nivå i etablering, og drift av responssenteret
 • For at de tjenestene som knyttes til alarmsentralen skal være trygge for brukerne kreves det et godt utbygget og fungerende telefonnett i alle deler av kommunen
 • God informasjon til brukerne og god opplæring av ansatte må være en del av planene ved innføring og drift

Til toppen av siden  
Kommunedirektørens forslag til innstilling til driftsutvalget:

Levanger kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Samfunnsutviklingen innebærer demografiske utfordringer og konkurranse om kvalifisert helsepersonell i tiden fremover, uten at de økonomiske rammene øker tilsvarende. For å ha bærekraftige helse- og omsorgstjenester vil det i fremtiden kreves økt bruk av velferdsteknologi. 

Velferdsteknologi kan tildeles som del av/erstatning for et samlet tjenestetilbud, med tilpasning til den enkeltes behov. For at velferdsteknologi skal være en sterk og sikker tjeneste er behovet for kunnskap, produkt, teknologi og organisering viktige faktorer. Organisering handler blant annet om hvordan man skal håndtere kommunikasjon, varsling, alarmhåndtering og infrastruktur.  

Vedlegg:

 1. Vertskommuneavtale om Værnesregionen responssenter PDF
   
 2. Tilleggsinformasjon til vertskommuneavtalen PDF
   
 3. Utredning felles responssenter i Værnesregionen PDF
   
 4. Saksfremlegg fra Værnesregionen – Utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen PDF

 
Adre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Trygghetsalarmer og responssenter  

Trygghetsalarm er en helse- og omsorgstjeneste som tildeles etter enkeltvedtak i Levanger kommune. Trygghetsalarm er en alarmanordning som installeres i tjenestemottakers hjem og som er koblet til kommunens trygghetsalarmsystem. Ved behov for hjelp trykker tjenestemottaker på en alarmknapp. Alarmen går via kommunens trygghetsalarmsystem til hjemmetjenesten i aktuelt distrikt. Hjemmetjenesten oppretter kontakt, avklarer situasjonen og tar et hjemmebesøk om det trengs. I Levanger kommune er det i dag ca 320 trygghetsalarmer i drift og det blir utløst ca 3500 alarmer i snitt pr. mnd. 

For hver utløst alarm sendes varsel til 3-4 telefoner som betjenes av hjemmetjenesten i det aktuelle distriktet. Dvs. at 3-4 ansatte blir avbrutt i de oppgavene de holder på med. 

Den ansatte som velger å følge opp alarmvarslet bekrefter dette i en egen APP. Det blir da automatisk opprettet en samtale mellom aktuell alarmtelefon og trygghetsalarm(-boks). Helsepersonellet avklarer situasjonen med bruker som har utløst alarm og vurderer hvilken handling som er aktuell. Oppnås det ikke kontakt med brukeren vil man være nødt til å rykke ut for å avklare situasjonen. Det kan i noen tilfeller medføre lang reisetid pga. store avstander. Når situasjonen er avklart kvitteres det i APPen og oppdraget avsluttes Deretter vil journalpliktig informasjon bli registrert i fagsystemet når man kommer inn på basen. 

Klikk for større figur

Figur 1

Levanger og Verdal fikk i 2015 en ny plattform for digitale trygghetsalarmer. Denne plattformen var til tider ustabil og førte til at systemet var nede uten at vi fikk varsel om dette. Derfor måtte vi som en nødløsning, våren 2019, gå over til annen midlertidig trygghetsalarmplattform. Denne driftes av Doro AS. Denne plattformen har gitt stabil drift, men gitt oss andre utfordringer knyttet til håndtering av alarmer i tjenesten. Ca 40% av dagens utløste trygghetsalarmer avklares på telefon. D.v.s. at vi rykker ut på ca 60% av oppdragene. På figuren under er styrker og svakheter med dagens løsning listet opp.  

Tabell

Responssenter

Et responssenter mottar og vurderer varsler fra teknologi i helse- og omsorgssektoren.

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra trygghetsalarmer og annen helseteknologier (for eksempel digitalt nattilsyn som kamera og sensorer, lokaliseringsteknologi, elektronisk medisindispensere og avstandsoppfølging).

Varsler fra teknologier blir sendt til mottaksløsningen som er betjent av helsepersonell. Værnes Respons er i dag samlokalisert med Værnesregionen Legevakt. Værnes respons er betjent 24/7/365 og det loves en svartid innen 60 sekunder. 

Når en innbygger trykker på trygghetsalarmen, blir varslet mottatt og vurdert av Værnes Respons. Ved behov for utrykning blir varslet videresendt til aktuell hjemmetjeneste via APP på tjenestetelefon. Ansatte utfører tiltak og behandler/ dokumenterer i APP-en. Opplysningene om innbyggeren i appen skrives fra/til fagsystemet Visma Profil.

Klikk for større figur

Figur 2

Det er stadig flere typer velferdsteknologialarmer tilgjengelig fra ulike leverandører. I tillegg til digitale trygghetsalarmer kan dette være sensorer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte, medisinsk avstandsoppfølging, videotilsyn og videosamtaler med brukere etc.  

Med et responssenter vil man kunne avklare mellom 70 – 90% av alarmene/varslingene. Det betyr at mye av dagens støy vil bli «filtrert» bort, samtidig med at brukeren uansett vil føle seg ivaretatt da responssenteret er helsefaglig bemannet og har tilgang pasientjournal. 

Det er krevende for helsepersonell å holde oversikt over alle alarmer i dag, samt å respondere enhetlig og profesjonelt. Med responssenter vil det være bedre forutsetninger for å håndtere dette, og samtidig bedre mulighet for varsling direkte til pårørende og/eller nødetater. For å håndtere dette mer effektivt, og samtidig øke kvaliteten på responsen, anbefaler Helsedirektoratet å opprette et samlokalisert og digitalt responssenter for drift av alarmmottaket.  

Værnesregionen gjennomførte i 2018 en innovativ anskaffelse av responssenter i samarbeid med Kongsbergregionen og Tromsø kommune. Løsningen har en funksjonalitet som sikrer at de kan betjene hverandre ved f.eks driftsproblemer slik at man reduserer risiko og sårbarhet.  

Værnes respons ble i første omgang etablert for medlemskommunene i Værnesregionen og er nå klar for å kunne utvide samarbeidet med flere kommuner for å få utnyttet stordriftsfordeler og for å redusere kostnadene til den enkelte kommune. Hver kommune vil stå som likeverdig part i samarbeidet. Ved tilknytting til responssenteret vil det bli gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser j.fr. Personvernforordningen (GDPR). 

Felles anskaffelse

Levanger - og Verdal kommune deltok vinteren 2018/2019 i en felles anskaffelse med Værnesregionen på brukernært utstyr og pasientvarslingsanlegg. Denne avtalen åpner opp for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger utover dagens avtale. Nye produkter, ny organisering og annen tilrettelegging gir innbyggerne muligheten for å bo lengre i egen bolig. I denne sammenheng er det viktig og nødvendig at kommunen er i stand til å utnytte innovasjonene til å legge til rette for en effektiv håndtering av data, og det vil være hensiktsmessig å få all helserelatert teknologi betjent under samme responssenter.  

Vurdering:

Kommunaldirektøren ser at responssenter er et viktig og nødvendig virkemiddel i strategien for at innbyggere skal ha muligheten til å bo i egen bolig og samtidig oppleve trygghet og mestring. En fremtidig løsning må ha muligheter for å kunne koble til fremtidig teknologi, og det må kunne settes opp fleksible og individuelle varslinger.  

Det er også vurdert andre responssenterløsninger, bl.a. fra Kristiansund kommune. Ut fra en helhetsvurdering fremstår Værnes respons som den mest egnede løsningen for kommunen.  

I denne prosessen har Levanger og Verdal hatt tett samarbeid og vi ser det som en nødvendig forutsetning at begge kommunene inngår vertskommuneavtale med Værnes Respons.  

Det er flere kommuner i tillegg til Levanger og Verdal som skal eller vurderer å inngå vertskommuneavtale med Værnesregionen bla Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Vikna m.fl. 

ØKONOMISK VURDERING: 

Beregning av kostnader er satt opp i tabell 1. Dagens løsning (tabell 2) med Doro’s plattform utgjør en samlet årlig kostnad på ca. kr 4.975.000,-1.  Tilbudet fra Værnesregionen er todelt hvor man betaler en engangssum på kr 250.000,- for å dekke etableringskostnader. Ved 90% filtrering av utløste alarmer i responssenteret (tabell 3) vil det utgjøre en samlet årlig kostnad på ca. kr 3.665.800,- (første år) 2.  

Ressursbruk i handlingsforløpet

Et handlingsforløp knyttet til en utløst trygghetsalarm medfører flere steg og berører ofte flere ansatte. Omfanget varierer fra hvor alarmen utløses (bofellesskap/hjemmeboende), samt årsak og handling.

Foreløpige beregninger når det gjelder arbeidsressurs knyttet til betjening av utløste alarmer, baseres på tall i perioden mai – august 2019 og en timesats på kr 325,-

Tabell 1

Årlige kostnader for Levanger 

Doro (dagens) 

Eks. 1 - Værnes RS 

Eks. 2 - Værnes RS 

Avklaringsgrad = 40% 

Avklaringsgrad = 70% 

Avklaringsgrad = 90% 

Arbeidskostnad for kommunen 

 Kr 4 476 000 3

 Kr 2 454 000 4

 Kr 1 992 000 6

Abonnement (Phonero) 

 Kr 192 000  

 Kr 192 000  

 Kr 192 000  

Avtale Innherred brann og redning 

 Kr 129 000  

 Kr 129 000  

 Kr 129 000  

Driftskostnader 

 Kr 172 800  

 Kr 1 029 470 5

 Kr 1 029 470 5

Etableringskostnad (1. året) 

 kr                      -    

 Kr 250 000 

 Kr 250 000  

Integrasjon med EPJ  (1. året) 

 kr                      -    

 Kr 70 000  

 Kr 70 000  

APP 

 kr                      -    

 Kr 3 330 

 Kr 3 330 

Til sammen 

 1) kr       4 969 800  

  Kr 4 127 800  

 2) kr 3 665 800  

5) Driftskostnader inkluderer blant annet bemanning, husleie, årlig drift og vedlikehold av plattform/utstyr i responssenteret.  


Tabell 2

Doro - Kommunens arbeidsressurs med dagens system ved 40% avklaring per telefon til hjemmetjenesten 

Type

Beregnet tid til håndtering

 Utløste alarmer pr mnd (snitt)

Kostnad pr mnd.

Bofellesskap

14,4 min

2693

Ca 210.000,-

Utrykning til hjemmeboende

55 min

482

Ca 144.000,-

Avklart per tlf. m/hjemmeboende

11 min

321

Ca 19.000,-

 

Sum per mnd

Ca 373.000,-

Sum per år

3) Ca 4.476.000,-


Tabell 3

Eks. 1 - Værnes Respons - Kommunens arbeidsressurs ved 70% avklaring i responssenteret 

Type

Beregnet tid til håndtering

Utløste alarmer pr mnd (snitt)

Kostnad pr mnd.

Bofellesskap

10 min

2693

Ca 146.000,-

Utrykning til hjemmeboende

45 min

240

Ca 58.500,-

Avklart per tlf. m/hjemmeboende

0 min

563

0,-

 

Pr mnd

Ca 204.500,-

Pr år

4) Ca 2.454.000,-

Eks. 2 - Værnes Respons - Kommunens arbeidsressurs ved 90% avklaring i responssenteret

Type

Beregnet tid til håndtering

Utløste alarmer pr mnd (snitt)

Kostnad pr mnd.

Bofellesskap

10 min

2693

Ca 146.000,-

Utrykning til hjemmeboende

45 min

80

Ca 20.000,-

Avklart per tlf. m/hjemmeboende

0 min

723

0,-

 

Pr mnd

Ca 166.000,-

Pr år

6) Ca 1.992.000,-

 
Vi kan ikke påregne økonomisk gevinst når det gjelder helsepersonell, de må vi ha til å håndtere økt behov i åra framover. Gevinsten vil bli en mye bedre bruk av helsepersonellressursen når de ikke blir forstyrret av alle alarmene, og vi kan påregne å redusere antall utrykninger. Responssenteret vil også gjøre det lettere å bruke ny og mer pasientnær teknologi framover, hvor ulike alarmer og varslinger kan rutes via dem. 

Konsekvenser for eksisterende teknologi

I overgangen til Værnes respons er det mulig å bruke dagens digitale trygghetsalarmer på 2G-nettet, men for å kunne benytte seg den beste teknologien vil å anskaffe nye trygghetsalarmer på 4G og WiFi være å foretrekke da det gir flere muligheter til å tilkoble flere velferdsteknologiske løsninger. 

I fornyelsen av mobilnettet for å møte fremtidens behov av robuste og pålitelige tjenester, stenger teleleverandørene 3G nettet i løpet av 2020. 2G (GSM) nettet fases ut innen 2025. For å oppnå bedre dekning, hastighet og kapasitet er det anbefalt å allerede starte med flytte alarmkommunikasjonen over på annen teknologi enn den som kun støtter 2G og 3G. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051