Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 13/20 - Spørsmål fra Merethe Bøhn-Flatås (SP) - alternativ opplæring og miljøteam i ungdomsskolene

Jeg har nå deltatt i min første høst og første budsjett-forhandlingsperiode i kommunestyret. Og tenker at vi nå har mange flotte og gode skolebygg i Levanger. Det er viktige prioriteringer som er gjort, og det skal alle de og dere som har sittet i kommunestyrene tidligere ha stor takk for. Så nå vil jeg løfte fram innholdet i skolen, med fokus på utfordringer i ungdomstrinnet.

I Levanger kommune har vi mange OG flotte ungdommer! -Så er det allikevel noen der som strever, eller som ikke er skapt for å sitte ved pulten hele dagen. Som ikke mestrer alle fagene, og som i tillegg har store utfordringer i heimen. Mange av disse elevene trenger alternativ opplæring, -som en praktisk tilnærming til fagene. Noen trenger slike alternativ bare for en dag innimellom, mens andre trenger alternative læringsarenaer flere dager. Og de trenger alle en voksen som kan være der sammen med dem. Som ser akkurat dem. Og som kan avlaste læreren. For læreren må i tillegg til dannelses-oppdraget få lov til å undervise.

Skoleledelsen jeg har snakka med bekrefter at det er om å gjøre å få det til å gå rundt innafor bemanningsnormen. Og voksne i rundt ungdommene opplever at de som strever er både slitne og frustrerte, og ønsker seg noe alternativt innimellom, - noe å bryne seg på. Noe praktisk. Noe meiningsfylt. Og noe de mestrer! Mange lærere jeg snakker med forteller at viktig undervisningstid går bort hver dag pga. disse utfordringene.

Jeg ønsker å løfte fram betydninga av å ha alternativer å tilby de som strever mest, de som er urolige og frustrerte. De som strever med å passe inn i rammene og forventningene som er satt. Gjerne i samarbeid med bedrifter eller gårdsbruk. Men også alternativ opplæring inne på selve skoleområdet!

Under budsjettmøtet 04.12.19 ble ett verbalforslag fra Arbeiderpartiets Khalil Obeed fremmet. Jeg siterer vedtaket: «Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, -alternativ opplærings-arena. Saken legges frem i kommunestyre 2020» Denne saken ser jeg fram til! Den blir viktig.

Fra Sp sitt partiprogram siterer jeg: Sp vil øke satsningen på alternative læringsarenaer. Dette gikk vi til valg på! Så dette vil vi følge opp i neste budsjett-runde.

I tillegg slår jeg ett slag for miljøteam og miljøarbeidere på hver ungdomsskole. Som er dedikert til dette! Og som er faglig og relasjonelt kompetent til å handtere OG forstå ungdommenes behov, reaksjoner og dermed ta imot hva som måtte komme. Å bare være der! I tillegg til lærere trengs det f.eks. sosialfaglig utdanna og personlig egnet miljøarbeidere eller miljøterapeuter som tar imot det ungdommen bærer på. -Som er tilgjengelig i gangen når det er behov for det. OG som tar eleven med til alternativ læring i f.eks. ett verksted, eller ett musikkrom eller noe innafor kunst & kreativitet -hvor de da kan få utløp for frustrasjonene i praktisk utfoldelse. Miljøteam på ALLE skoler er i oppvekstplanen definert som et ønske. Men det er ikke formelt vedtatt.

Ett annet viktig moment er at spesialundervisning i Levanger kommunes skoler er svært høy. Dersom vi på sikt våger å se på mulighetene for å omprioritere midler fra spesialundervisninga til ordinær undervisning, og styrke f. eks. alternative arenaer, - kan dette bli ett langsiktig og viktig virkemiddel som bidrar til å redusere spesialundervisninga. Slik kan det kanskje sees på om alternativ opplæring også kan komme under den ordinære undervisninga. -Og ikke fungere som en spesialundervisning slik det er i dag. Her kan også miljøteam og miljøarbeidere på hver skole ha god virkning og effekt. Se bare til Steinkjer og Verdal, de lykkes godt med dette.

Den nye læreplanen i skolen sier følgende om temaet Folkehelse og Livsmestring, -som nå tas inn i fagene og kan bidra til at ungdommene blir mer robuste. Slik at de lærer seg å handtere selve livet, - på godt og vondt: (Fra Fagfornyelsens overordna del:)

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

I tillegg er ikke normen om helsesykepleier-tettheten oppnådd i Levanger. På Skogn barne- og u-skole og på LUSK (Levanger u-skole) står ungdommene i kø utenfor helsesykepleiernes kontor. Her trengs det også styrking!

Vi i kommunestyret kan sammen velge å foreta en dreining og noen omprioriteringer framover i perioden. Tverrpolitisk. Det tror jeg vil gi positive OG langsiktige endringer. Det vil kunne gi stor samfunns-økonomisk gevinst i form av å gjøre ungdommene bedre rusta til videre skolegang, til utdanning og yrkesvalg. Etter hvert også robuste nok til voksenlivet og dermed til å kunne mestre og greie å stå i ett arbeidsliv.


Spørsmål til ordfører:

  1. Hva er status på de ulike mulighetene for alternativ opplæring i kommunens ungdomsskoler i dag? Og hvordan brukes de?
    Hva er kostnadene for å få ett velfungerende verksted på hver ungdomsskole?
  2. Hva er status for fungerende miljøteam i kommunens ungdomsskoler?
    Kan det skaffes en oversikt over kostnader ved å ha ett fungerende miljøteam på ungdomsskolene?
  3. Hva vet vi om virkningene av de tiltakene for ungdomsskolene som ordføreren viste til i kommunestyret 29.01.20? (-I sitt svar til Einar Dahlum fra Rødt)

   
Merete Bøhn-Flatås - klikk for personkort
Merethe Bøhn-Flatås
, SP

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051