Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.12.19 - sak 93/19 - Trønderhallen Levanger KF - Vedtektsendring

Svenn Robert Berg - klikk for personkort
Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Styret i Trønderhallen    
Kommunestyret 18.12.19 93/19

 

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling:

  1. Trønderhallen Levanger KF endrer navn til Levanger Arena KF.
  2. Levanger kommune vedtar vedtekter for Levanger Arena KF gjengitt i vedlegg 1

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

PS 50/19 «Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune» behandlet i kommunestyret 28.08.19

PS 82/19 «Trønderhallen Levanger KF - drift anlegg Levanger Fritidspark Moan AS» i kommunestyret 20.11.19 

Vedlegg:

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Styret i Trønderhallen Levanger KF viser til vedtak i kommunestyret PS 50/19 av 28.08.19 og PS 82/19 av 20.11.19. 

Vedtakene har medført en virksomhetsoverdragelse som omfatter drift av idrettsanlegg på Moan og utleie av personalressurser til Levanger Camping AS.

Dette har nødvendiggjort en endring av vedtektene til å bli tilpasset ny drift.

Under kapittel 1, §1, 2 og 3 er alminnelige bestemmelser endret og tilpasset ny drift Moan. Det samme gjelder også §6 under kapittel 2; kommunestyret og i tillegg kapittel 5, §14.

Under §7, styrets sammensetning, er det innstilt på at halve styret velges hvert år for å opprettholde kontinuitet i styrearbeidet. I tillegg er det innstilt på at Idrettsrådet i Levanger kommune skal ha ett fast styremedlem i foretaket.

Under §9 styremøter, del 2, så er det innstilt på at styrets møter skal holdes for åpne dører. Dette i henhold til punkt 3 i vedtaket fra PS 50/19 av 28.08.19. 

Under kapittel 5 er det lagt inn en presisering på drift og vedlikehold i de nye vedtektene. Grensegangen mellom drift og vedlikehold styres av en egen detaljert avtale mellom foretaket og teknisk enhet i Levanger kommune.

Vedtektene er samtidig endret i tråd med kommuneloven av 22.06.18 nr 83.

Her er kun §11 endret; daglig leders representasjon av foretaket utad.

Styret i foretaket innstiller på en navneendring fra Trønderhallen Levanger KF til Levanger Arena KF.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.12.2019 20:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051