Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 04.12.19 - sak 88/19 - Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/6386
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 23.10.19 14/19
Formannskapet 06.11.19 127/19
Formannskapet 20.11.19 138/19
Driftsutvalget 02.12.19 36/19
Kommunestyret 04.12.19 88/19
Spørsmål og svar om budsjett 2020  

 

Høringsuttalelser mottatt


Saksprotokoll i Driftsutvalget - 02.12.2019

Forslag i møte:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag:

Sakens tas til orientering.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Høringsinnspill fra driftsutvalget:

 1. Driftsutvalget ber om at planene om sentralkjøkken i Levanger legges bort.  Det legges til rette for egne kjøkken ved institusjonene / omsorgssentrene.
 2. Barnetrygden skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp til barneforeldre.
 3. Kommunedirektøren legger frem en sak om styrking av dagtilbudet/aktivitetstilbudet i kommunen.


Avstemning:

Buchholdts forslag, pkt. 1, avvist med 9 mot 2 stemmer (Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord)

Buchholdts forslag, pkt. 2, avvist med 6 mot 5 stemmer (Vegard Austmo, Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord, Siri Marie Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl)

Buchholdts forslag, pkt. 3, avvist med 6 mot 5 stemmer (Vegard Austmo, Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord, Siri Marie Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl)

Austmos forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Sakens tas til orientering.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

(Tall i tusen)

Tekst

2020

2021

2022

2023

 

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Politiske organer

 

200

 

200

 

200

 

200

Kommunedirektør med stab

700

 

500

 

 

 

 

 

Fellesområder

8000

 

5000

 

3000

 

3000

 

Service og digitaliseringssenter

1500

 

 

 

 

 

 

 

Skole felles

300

 

 

 

 

 

 

 

Barn og familie

1000

 

1500

 

 

 

 

 

Ungdomsarbeid

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Teknisk enhet (veivedlikehold)

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Hjemmetjenester

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Institusjon

 

 

 

1000

 

1000

 

1000

Eiendomsskatt

 

 

 

 

3100

 

7600

 

Økt skatteanslag

 

 

 

 

 

3100

 

7600

Økt margin / avsettes disp.fond

 

9800

 

2800

 

 

 

 

Redusert margin / bruk av disp.fond

 

 

 

 

1200

 

1200

 

Kemner ikt

1000

 

 

 

 

 

 

 

Innvandrertjenesten

500

 

 

 

 

 

 

 

Sum

13000

13000

7000

7000

4200

4200

4200

4200

 

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

Satsen for eiendomsskatt økes ikke men opprettholdes på dagens nivå på 3,5 promille.

Inndekning av bortfall av antatt inntekt i. eiendomsskatten pga reduksjonsfaktor på 30 % aveiendomsskattegrunnlaget på ca 11,5 mill.

 • Økt skatteinngang kr. 8 mill
 • Reduksjon sykefravær kr. 5 mill
 • Reduksjon fellesområder kr. 2 mill


Begrunnelse:
AP ønsker en mer sosial profil i hit budsjett, og ønsker å styrke blant annet barnevern og frivillighet. I tillegg ser vi at det er mulig å avsette et lite beløp til disposisjonsfond. Fordeling av dette vil vi komme tilbake til i behandling av Budsjett og økonomiplan i Kommunestyret.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020- 2023 vedtas med følgende endringer:

Klikk for større tabeller

 
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.
 2. Kommunestyret ber om at Levanger kommune gå i dialog med AtB for å forhandle om busstilbudet i Levanger. Aktuelle tema: minibuss, ungdomsbillett, rutetider, antall avganger, brukervennlighet, bybussen (lokale takster)
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen.
 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.
 5. Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging.

 
Avstemning:

Brustads (SP, H, KRF, FRP) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, fikk 5 stemmer (Brustad, Sand, Bye, Stormoen, Nydal)

Vordals (AP) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, fikk 3 stemmer (Vordal, Jørstad, Skjervø)

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, fikk 1 stemme (Løvås)

Brustads forslag er dermed tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 2, avvist med 5 mot 4 stemme (Løvås, Vordal, Jørstad, Skjervø).

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, herunder obligatoriske budsjettskjema, vedtas med følgende endringer:

(Tall i tusen)

Tekst

2020

2021

2022

2023

 

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Politiske organer

 

200

 

200

 

200

 

200

Kommunedirektør med stab

700

 

500

 

 

 

 

 

Fellesområder

8000

 

5000

 

3000

 

3000

 

Service og digitaliseringssenter

1500

 

 

 

 

 

 

 

Skole felles

300

 

 

 

 

 

 

 

Barn og familie

1000

 

1500

 

 

 

 

 

Ungdomsarbeid

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Teknisk enhet (veivedlikehold)

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Hjemmetjenester

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Institusjon

 

 

 

1000

 

1000

 

1000

Eiendomsskatt

 

 

 

 

3100

 

7600

 

Økt skatteanslag

 

 

 

 

 

3100

 

7600

Økt margin / avsettes disp.fond

 

9800

 

2800

 

 

 

 

Redusert margin / bruk av disp.fond

 

 

 

 

1200

 

1200

 

Kemner ikt

1000

 

 

 

 

 

 

 

Innvandrertjenesten

500

 

 

 

 

 

 

 

Sum

13000

13000

7000

7000

4200

4200

4200

4200

 

2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4,5 o/oo 3,5 o/oo, jfr. §13, siste avsnitt: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 eiendomsskatteloven, - endring fra skatteåret 2019.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:
a.      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
b.      Skogn folkehøgskoles eiendommer
c.      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
d.      Markabygda Montessoriskoles eiendommer
e.      Levanger videregående skoles eiendommer
f.       Trondheim Havn IKSs eiendommer
g.      Innherred Renovasjons eiendommer
h.      Museenes eiendommer
i.        Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
j.        Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 
k.      Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. For 2021 gjennomføres en kontorjustering av takstene i henhold til Eiendomsskattelovens §8A-4

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2020 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 50.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 250.140.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen.

14. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.

15. Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging.

  Til toppen av siden

Vedlegg

Høringsuttalelser mottatt

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering, og legges ut til foreløpig høring med frist 18.11.19 og behandles av formannskapet i møte 20.11.19. Deretter legges saken ut til alminnelig ettersyn fram mot kommunestyrets behandling 04.12.19.

Til toppen av siden 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering, og legges ut til foreløpig høring med frist 18.11.19 og behandles av formannskapet i møte 20.11.19. Deretter legges saken ut til alminnelig ettersyn fram mot kommunestyrets behandling 04.12.19. 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

 1. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, herunder obligatoriske budsjettskjema, vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4,5 o/oo 3,5 o/oo, jfr. §13, siste avsnitt: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 eiendomsskatteloven, - endring fra skatteåret 2019.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
   
  For øvrig fritas:
  a.      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  b.      Skogn folkehøgskoles eiendommer
  c.      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  d.      Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  e.      Levanger videregående skoles eiendommer
  f.       Trondheim Havn IKSs eiendommer
  g.      Innherred Renovasjons eiendommer
  h.      Museenes eiendommer
  i.        Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  j.        Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 
  k.      Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020

  Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. For 2021 gjennomføres en kontorjustering av takstene i henhold til Eiendomsskattelovens §8A-4
 7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2020 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 50.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 250.140.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet. 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune - (anbefalt: Edge, Chrome, Safari, ikke Explorer)

2

Avgifter og gebyrer 2020, Levanger kommune PDF

3

Investeringer 2020 - 2023 med beskrivelse PDF

4

Kontrollutvalgets forslag til driftsbudsjett 2020 PDF

5

Økonomiplan Sør-Innherad kirkelige fellesråd, drift PDF

6

Økonomiplan Sør-Innherad kirkelige fellesråd, investering PDF

7

Tiltaksdel samfunnsutvikling, økonomiplan 2020 - 2023 PDF

8

Tiltaksdel helse og velferd, økonomiplan 2020 - 2023 PDF

9

Tiltaksdel oppvekst, økonomiplan 2020 - 2023 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020 – 2023 til politisk behandling. I 2018 vedtok formannskapet i møte 05.09.18 å legge «Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022» ut til foreløpig høring.

Kommunedirektøren foreslår å gjøre det på samme måte nå, og inviterer derfor formannskapet til å legge forslaget ut på foreløpig høring med høringsfrist 18.11.19.  

Kommunedirektør, kommunalsjefer og økonomisjef er forberedt til å svare på eventuelle spørsmål i møtet 6. november og være lydhør for tema som ønskes ytterligere belyst til møtet 20. november. 

Kommunedirektørens forslag legges denne gangen frem i en ny form, og presenteres i sin helhet som en web-side med klikkbare valg på planens ulike områder.

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.

Formannskapets innstilling til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret. 

Vurdering:

Stortinget fattet i 2019 et vedtak om bunnfradrag på 30 % i eiendomsskattetakstene og maks sats på 5 promille. Ved bruk av dagens promillesats på 3,5 og de nye statlige reglene vil Levanger kommune i 2020 miste inntekter i størrelsesorden 11 - 13 mill. kroner. I tillegg må det hensyntas at kommunene ikke kan regne med full kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i tidligere verker og bruk. Disse inntektene trappes ned over 7 år fra og med 2019.  Med utgangspunkt i endringene fra sentrale myndigheter foreslår kommunedirektøren å øke promillesatsen fra 3,5 til 4,5 i 2020 for å bidra til at inntektsreduksjonen reduseres. Å øke promillesatsen bidrar til inntektsbortfallet i 2020 bli 4 – 6 mill. kroner. Ved å innføre en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % av takstgrunnlaget og samtidig øke promillesatsen med 1 promillepoeng, vil eiere av bolig- og fritidseiendommer i Levanger betale 10 % mindre i eiendomsskatt i 2020 enn de gjør i 2019.

Etter eiendomsskattelovens § 8 a-3 skal det være allmenn taksering i kommunen hvert tiende år. Det betyr at det bør gjennomføres retaksering i 2020. Alternativt kan en etter eiendomsskattelovens § 8 A-4 foreta en «kontorjustering» av takstene etter 10 år. En kan da justere takstene med inntil 10 % årlig etter dette. Kommunestyret må ta standpunkt til om en velger full retaksering eller «kontorjustering» i forbindelse med budsjettet for 2020. En full retaksering er en omfattende og kostnadskrevende prosess, som erfaringsmessig medfører en stor del klager med påfølgende behandling av disse. Kommunedirektøren legger til grunn at det foretas en kontorjustering i 2020 og for de kommende årene for å bringe grunnlaget for eiendomsskatt i samsvar med objektenes markedsverdi. Dette vil ivareta verdistigning siden siste taksering og at eiendomsskatteinntektene vil øke de siste tre årene i økonomiplanperioden. En kontorjustering gir også innbyggerne i kommunen en jevnere økning i eiendomsskatten enn om justeringen til nytt takstgrunnlag foretas i en operasjon.

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. 

Kommunedirektørens øvrige vurderinger kommer frem av fremlagt budsjett og økonomiplan.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.10.2019

Orientering i møte:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (sak 14/19) v/kommunedirektør Ola Stene  - presentasjon PDF - video 

Forslag i møte:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.01.2020 10:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051