Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 39/18 - Regnskap og årsberetning 2017 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/9532
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.05.18 56/18
Kommunestyret 30.05.18 39/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.014.295,30
  2. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.
  3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.
       Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.014.295,30
  2. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.
  3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunelovens §48 

Vedlegg:

1

Årsberetning 2017 - Levanger kommune PDF

2

Regnskap 2017 - Levanger kommune PDF

3

Revisjonsberetning 2017 - Levanger kommune PDF

4

Nummerert brev nr. 1-2018 til kontrollutvalget i Levanger kommune PDF

5

Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2017 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på drøyt 1 millioner kroner.    

Kommunestyret må fatte vedtak om hvordan mindreforbruket skal disponeres. Rådmannen foreslår at midlene benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond da dette bør styrkes for å møte fremtidige utfordringer. Netto driftsresultat ble på knappe 3 mill. kr. mot 63 mill. kr. i 2016. Netto driftsresultat ligger langt under det anbefalte nivå fra departement og KS (ca. 2 %).

Det henvises til årsberetningen for nærmere beskrivelser. 

Vurdering:

2017 har vært et spesielt år for Levanger kommune. Den store folketallsveksten fra de senere årene har fortsatt, slik at kommunen passerte 20 000 innbyggere på slutten av året, og kom opp i 20 116 ved årets utgang. Dette var en økning med 224, og vi hadde en større vekst enn landet for 3. år på rad.

Økonomisk ble imidlertid ikke 2017 noe godt år for kommunen. Fra et rekordstort mindreforbruk i 2016 var det bare så vidt en kom på riktig side av 0-punktet i 2017. Dette til tross for svært god skatteinngang, lavere pensjonskostnader enn ventet og store ekstrainntekter som følge av høyt mottak av flyktninger i 2016. Vi fikk et vært stort negativt økonomiske avvik innen alle helse og velferdsområdene med unntak av NAV, mens også mange av skolene og de fleste kommunaltekniske områdene også hadde store negative avvik. Økonomisk ble året reddet av store fellesinntekter fra skatt og rammetilskudd og usedvanlig gode regnskapstall fra innvandrertjenesten. Dette som følge av store integreringstilskudd, etter flere år med høy bosetting av flykninger i kombinasjon med nøktern drift.

Sykefraværet i kommunesektoren generelt er høyt. Levanger kommune har et betydelig lavere fravær enn gjennomsnittskommunen, og har også hatt en relativt stabil nedgang de siste årene. Fraværet totalt i 2017 ble på 7,2% som er en marginal økning fra 7,1% i 2016. Dette betyr ikke at en er tilfreds med resultatet. Det arbeides målrettet med å få fraværet ytterligere nedover, og kommunestyret har ved flere anledninger vedtatt ambisiøse mål for dette arbeidet.

Selv om 2017 ikke ble noe godt økonomisk år for Levanger ble det tross alt satt av til disposisjonsfond som ved årets utgang er ca. 100 mill. kr. Noe som er høyere enn noen gang tidligere. Kommunen har således en buffer å møte uventede utfordringer på, men det er et mål å styrke disposisjonsfondet ytterligere.

Levanger kommune har investert mye i bygninger og anlegg de siste årene. I 2017 har det største tiltaket vært bygging av moderne barnehage, skole og samfunnshus på Ytterøy hvor det i 2017 ble investert 72 mill. kr. Anlegget ble åpnet i februar 2018. Andre store investeringer var ferdigstilling av Stokkbakken omsorgssenter og Staup helsehus som begge ble tatt i bruk for fullt i 2017. Investeringsregnskapet preges også av kjøp av to private barnehager og et stor satsing på oppgradering av Levanger stadion der Levanger fritidspark as bygger ut, men hvor kommunen finansierer lånene. Det er også investert relativt mye i kommunale veger (22 mill.).

For ytterligere vurderinger henvises det til vedlagt årsberetning for 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051