Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 36/18 - Utlån til Levanger Rådhus AS

Marit Berg Ness - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Berg Ness
Arkivref. 2018/9579
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.05.18 53/18
Kommunestyret 30.05.18 36/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger Rådhus AS innvilges et lån på inntil 10 mill. kroner for å gjennomføre investeringer i selskapet. Rådmannen får fullmakt til å avtale lånebeløp innenfor denne grensen og vilkår for lånet.

Utlånet finansieres med låneopptak.
   Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger Rådhus AS innvilges et lån på inntil 10 mill. kroner for å gjennomføre investeringer i selskapet. Rådmannen får fullmakt til å avtale lånebeløp innenfor denne grensen og vilkår for lånet.

Utlånet finansieres med låneopptak.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

En arbeidsgruppe oppnevnt av Arbeidsmiljøutvalget har konkludert med at det er ytterst påkrevet å foreta en oppgradering av ventilasjonsanleggene i Levanger Rådhus. Huset er over 30 år gammelt og selv med bra vedlikehold, er det utfordringer med ventilasjonen.

Styret i Levanger rådhus as har vedtatt å gjennomføre investeringen, men har ikke likviditet til å gjennomføre tiltaket uten låneopptak, og søker kommunen om et lån på 15 mill kr.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Sivilingeniør Anders Overrein AS har utarbeidet en betraktning i sakens anledning. Firmaet antydet et beløp i størrelsesorden 10 mill kroner eks. mva høsten 2017 for å få finansiert fase 1 som gjelder oppgradering av 4 av totalt 9 anlegg i rådhuset. Kostnadsrammen er etter anbudsrunde ca 15 mill kroner eks. mva. Tiltaket har betydelig energiøkonomi-effekt og Enova har gitt tilsagn om støtte til prosjektet med i overkant av kr 600.000. 

Styret i Levanger rådhus AS har den 13.12.2017 behandlet saken og har anmodet eier om et lån på 15 mill. kroner til gjennomføring av planene så raskt som mulig.

Levanger rådhus vil betale renter og avdrag på lånet. I tillegg til utleie av rådhuset og biblioteket til kommunen leier selskapet ut Biobankbygget til NTNU. Det vil være selskapets totale inntekter og kostnader som bestemmer selskapets evne til å bære den økte lånebelastningen. I den sammenhengen gjør rådmannen oppmerksom på at kommunen i løpet av 2018 vil ta i bruk den delen av rådhuset som har vært leid ut til Skatteetaten. Avviklingen av Innherred samkommune har også medført at større areal er tatt i bruk som kontorer. Dette sammen med oppgraderingen av ventilasjonsanlegg, vil gjøre det nødvendig med en vurdering av nivå på husleie fra 2019. 

Vurdering:

Arbeidsmiljøutvalget har konkludert med at det er ytterst påkrevet å foreta en oppgradering av ventilasjonsanleggene. Og vurderingen er at det ikke er forsvarlig å bruke kontorene inn mot glassgårdene på sommers tid uten oppgardert ventilasjonsanlegg.

Levanger rådhus as har anmodet om et lån på 15 mill kr. Selskapet har en relativt bra likviditet. Pr 01.01.2017 hadde selskapet vel 16 mill kr i bankinnskudd. Rådmannens vurdering er at selskapet av likviditetshensyn ikke trenger å ha så stor kontantbeholdning og legger til grunn at mer av investeringen kan finansieres av selskapet selv. Jeg foreslår derfor at det settes en øvrig låneramme og at denne avstemmes opp mot selskapets likviditetsbehov og at det settes en øvre låneramme på 10 millioner kroner. Dette finansieres med låneopptak.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051