Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 34/18 - Etablering av nytt Felleskjøkken i Levanger kommune

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/9223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.05.18 16/18
Seniorrådet 16.05.18 9/18
Formannskapet 23.05.18 52/18
Kommunestyret 30.05.18 34/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

I St.melding ”Leve hele livet” er temaet mat en sentral del. Saken vedrørende felleskjøkken sendes tilbake til formannskapet for ny behandling slik at blant annet dette kan vurderes på nytt med bakgrunn i stortingsmeldingen.

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen – nytt pkt. 4:

Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 4 mot 4 stemmer som ble avgitt for Sands forslag til vedtak. Ordførerens stemme avgjorde.

Sands tilleggsforslag til innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup Helsehus
 2. Bygget skal ikke overskride summen i investeringsbudsjettet og i summen skal alt av   produksjonsutstyr og inventar være medberegnet. 
 3. Vi oppfordrer rådmannen til å se på reduksjon av plastbruken 
 4. Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 16.05.2018

Forslag i møte:

UTTALELSE:

Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup helsehus.

Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.

Avstemning:

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

UTTALELSE:

Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup helsehus.

Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 09.05.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol, AP, fremmet forslag til nytt pkt. 2 og 3:

2. Bygget skal ikke overskride summen i investeringsbudsjettet og i summen skal alt av produksjonsutstyr og inventar være medberegnet.

3. Vi oppfordrer rådmannen til å se på reduksjon av plastbruken. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Nytt pkt. 2 fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Nytt pkt. 3 fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup helsehus
 2. Bygget skal ikke overskride summen i investeringsbudsjettet og i summen skal alt av   produksjonsutstyr og inventar være medberegnet. 
 3. Vi oppfordrer rådmannen til å se på reduksjon av plastbruken
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup helsehus

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det er flere hjemler for en slik sak, men siste gang denne problemstillingen ble drøftet i et folkevalgt organ var i Formannskapet (sak 74/16) hvor det ble vedtatt følgende: «Formannskapet i Levanger ønsker at det i arbeidet med planer for et nytt Felleskjøkken i kommunen legges fram et alternativ med lokalisering i bygningskroppen til Skogn Helsetun» 

Rapport fra 2016 (Utredning kjøkkendrift kommunene Levanger og Verdal) som omhandlet nytt felleskjøkken på Rinnleiret, for Verdal og Levanger kommuner, ble skrevet på bestilling fra rådmennene i de to kommunene men ikke politisk behandlet på grunn av at Verdal kommune trakk sin interesse før rapporten skulle legges fram i de resp. kommunene (pkt. 2 bokstav a):

Konklusjoner og anbefalinger fra rapporten

Gruppen anbefaler at kommunen oppretter et nytt storkjøkken. Dette vil gi en besparelse i ut i fra anslått bemanningsbehov på 2-3 årsverk ved dagens produksjon.

 1. Gruppen anbefaler at ordningen med kok/server videreføres.
 2. Gruppen anbefaler en ordning med tørrmat produksjon 5 dager i uka, inkl. baking
 3. Gruppen anbefaler utkjøring av tørrmat og kaffemåltid 7 dager/uke
 4. Gruppen anbefaler at kjøkkenet ved Ytterøy opprettholdes.
 5. Gruppen anbefaler at det bygges et nytt og tidsriktig kjøkken
 6. En anbefaler et felles tilbud i forhold til vedtak. Dette med tanke på menyer, priser og innhold i måltidene. 


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I det følgende vil det bli redegjort for 1) Hvorfor nytt felleskjøkken? og 2) Hensiktsmessig lokalisering og 3) kostnadsberegninger for investeringer og drift.

1.      Hvorfor nytt felleskjøkken?

Levanger kommune har i dag tre kjøkken med 14,67 årsverk ved Skogn helsetun og Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS), 1 av årsverkene er knytte til kantinedriften ved LBAS, i tillegg kommer 1,3 årsverk ved kjøkkenet ved Ytterøy helsetun Kjøkkenet ved Levanger bo og aktivitetssenter produserer varmmat til institusjonsbeboere på Staup Helsehus, Breidablikktunet og Levanger bo og aktivitetssenter, hjemmeboende og diverse botiltak.

Kjøkkenet på LBAS kjøper inn og leverer tørrvarer for selvsmøring ved de enkelte avdelingene tilknyttet Breidablikktunet, Staup Helsehus og Levanger bo og aktivitetssenter. Det er også egen kantine som selger mat til pensjonister som bor i eller i nærheten av LBAS. Kjøkkenet leverer til hjemmeboende i området mellom Rinnelva i nord og Gråmyra i sør. Leva-Fro har kontrakt på utkjøring av mat til hjemmeboende.

Kjøkkenet ved Skogn helsetun produserer varmmat til Stokkbakken omsorgssenter, hjemmeboende og diverse botiltak.  Kjøkkenet leverer til alle hjemmeboende mellom Gråmyra i Nord og Åsenfjord i sør. Kjøkkenet ved Skogn leverer i tillegg tørrmat til hjemmeboende og institusjon, og baker for alle institusjoner/bo- og omsorgssenter, samt har tilbud om catering.

Det er store utfordringer med en effektiv produksjonslinje (lager for kjøl/frys/tørrmat, intern logistikk, tilbereding, pakking, oppvask og avfallshåndtering.) Dette på grunn av små arealer (produksjon foregår på 47 kvm ved LBAS) og manglende kapasitet på kjølelager, tørrmatlager og lagring av varmeskap. På disponerte arealene så produseres det samlet i dag:

Produksjonsvolum (antall porsjoner)

LBAS

Skogn H.tun

Ytterøy

Samlet produksjon

Årsproduksjon middag

86 300

38 000

9 200

133 500

Årsproduksjon tørrmat

89 000

45 000

12 500

146 500

Årsproduksjon kaffemåltider

75 000

45 000

17 000

137 000

Årsproduksjon lunsj

   42 000

12 000

 

   54 000

Totalt antall måltider (inkl. leveranser til 62 plasser på BBT)

     

471 700


Dagens kapasitet er utnyttet til bristepunktet, både når det gjelder lokaler og arbeidsmengde for ansatte. Med tanke på den demografiske endringen som starter for alvor fra 2023/-25 med en dobling av antallet over 80 år og flere hjemmeboende eldre så må ernæringsmessige forhold og muligheten til å kunne abonnere på smakfull og næringsrik mat løftes inn som et satsingsområde for å bidra til mindre sykdom og mer energi hos eldre og syke mennesker i kommunen. Derfor må kjøkkenet bygges med tanke på en mulig dobling av antallet måltider. I tillegg må det tas i betraktning at det kan bli aktuelt med mat til skoler og distribusjon av mat og råvarer til barnehager. I tillegg vil antallet bofelleskap og baser med heldøgns plasser øke i de nærmeste årene. 

Helsedirektoratet arbeider nå med konkrete retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i den eldste del av befolkningen, både i og utenfor institusjon. I den sammenhengen er det gjort studier som viser at samfunnet kan spare mellom 250 – 500 mill. kroner årlig ved at pasienter som kommer inn til sykehus eller blir vurdert for et kommunale tjenester, blir utredet og behandlet for sin eventuelle underernæring. Dette innebærer imidlertid at det legges inn rutiner for å kunne avdekke grad av underernæring da dette ikke alltid er lett å oppdage. (IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring).

Levanger Kommune har i 2017 endret måltidsrutinene og begynt med varm lunsj midt på dagen og flyttet middagen til ettermiddagen, med vekt på nærings-tette og tilpassede måltider og dietter. Dette betyr bl.a. at middagsmåltidet er flyttet fram til kl. 16.00-17.00 og at det er kommet inn et ekstra lunsjmåltid kl. 12.00.

Med dagens produksjonslokaliteter og logistikk er denne ordingen pr. i dag svært krevende i f.h.t. en utrulling i hele kommunen. Erfaringen med effekten av dette fjerde måltidet er imidlertid svært god med roligere pasienter og pasienter som får målbart mer energi og bedre energireserver til trening og opprettholdelse av funksjonsnivå.

2.      Lokalisering og samhandling/logistikk

Denne prosessen startet med et forarbeid i 2016 hvor det ble oppnevnt en gruppe for å se om det kunne være mulighet for et felleskjøkken i et samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger lokalisert til Rinnleiret. Arbeidsgruppa som skulle lage en rapport og en tilråding besto av administrativt personell, fagledere og tillitsvalgte fra begge kommunene, og de hadde 5 møter og leverte en rapport med anbefalinger. Denne rapporten ble aldri lagt fram til politisk behandling da lokalisering ble løftet fram som viktigst og som hjemmel for denne saken. Det har derfor blitt gjennomført en rekke undersøkelser, utredninger og møter med ulike aktører for å lete etter andre måter å løse kommunens behov på:

a.      Rinnleiret – Nytt felles kjøkken sammen med Verdal.

Etter at rapporten (lenke under Hjemmelskapittelet) ble skrevet dukket ideen om et stort nytt Helsehus opp på den politiske himmelen i Verdal. Det ble da konkludert med at Verdal ville legge sitt nye kommunale kjøkken in i dette bygget og planen om fortsatt å bruke den planlagte lokaliseringen bare for Levanger, helt nord i egen kommune, ble derfor skrinlagt.

b.      Matproduksjon som et samarbeid mellom HNT- og Sykehuset Levanger.

Rundt årsskiftet 2016/17 ble det lansert en ide fra direktøren ved sykehuset Levanger, Torbjørn Aas, om å se på et samarbeid rundt matproduksjon. Etter flere møter med administrativ og faglig ledelse ved Sykehuset Levanger kom de med et tilbud til kommunen etter at vi hadde redegjort for kommunens samlede behov. Dette tilbudet bestod av at vi kunne få kjøpe varm middag i bulk, levert på rampa utenfor kjøkkenet ved sykehuset. Prisen for middagsmat i bulk var vesentlig høyere enn vår da måtte betale var høyere enn vår døgnpris (3 måltider + 2 kaffemåltider) vår pris til hjemmeboende. Sykehuset sine priser på mat til pasienter er ikke bundet av lovreguleringer og bestemmelse om selvkostprinsippet. Dette gjenspeiler seg i pris til sluttleddet der hver avdeling på sykehuset faktureres for kr. 240/døgn/pasient. Dette ligger ca. 100 % høyere enn det kommunens kjøkken tar i betaling fra pasienter og hjemmeboende. I og med at dette tilbudet om middagsproduksjon var det eneste som kom ut av disse møtene konkluderer vi med at det ikke lar seg gjøre med et slikt samarbeid. Det kom også opp noen betenkninger fra Helseforetakets jurist og ledere i forbindelse med samtalene og målsettingen for disse uten at dette ble arbeidet noe med.

c.       Nytt Felleskjøkken som en ombygd del av eksisterende bygningsmasse ved Skogn helsetun. 

Det ble i 2017 foretatt en teknisk gjennomgang av «hus-kroppen» ved Skogn Helsetun for å vurdere teknisk nivå, behovet for ombygging og beliggenhet i f.h.t logistikk/varetransport. Det ble da konkludert med at takhøyden gjør det nødvendig å gjøre store endringer i strukturen i bygget uansett hvor i bygningskroppen en slik ombygging ble gjort. Dette på grunn av plass for nødvendig ventilasjon og avløp, noe som vil kreve store investeringer (som for nybygg) og allikevel ende opp som en dårlig løsning på grunn av hus-kroppens langsmale utforming, med relativt store avstander, dårlig romutnytting og en uhensiktsmessig produksjonslinje.  Dette ble derfor vurdert til å være en dyr og dårlig løsning. Det vil også skape så store utfordringer med adkomst at det vil legge begrensninger på bruken av den øvrige bygningsmassen.

Klikk for større tegning


d.      Lokalisering i NTE-bygg på nabotomta til Staup helsehus.

I forbindelse med arbeidet med lokalisering av et nytt Felleskjøkken ble nabotomta som er eid av NTE vurdert solgt. Etter en rekke henvendelser til NTE vedr. kjøp av hus og tomt, ble planene om salg lagt bort. Dermed ble det ikke aktuelt å gå videre med planen om å utnytte tomt og bygning til nytt felleskjøkken.

e.      Utnytting av allerede regulert og planlagt utbygging i nærheten av Staup helsehus.

 I trinn 2 for utbygging og utvikling av kapasitet for heldøgns tilbud i kommunen er det tatt inn et område for videre utbygging av heldøgns omsorgsboliger/sykehjem. I forbindelse med regulering og planlegging av fjernvarmeanlegget (flisfyring) ble anlegget dimensjonert for å kunne levere også til en slik utbygging.

I forbindelse med spørsmålet om hvor et nytt felleskjøkken bør ligge så er det også nyttig å gjøre vurderinger av transporttid på ferdig mat og hvilken løsning som svarer best på ønsket om kortest mulig transportvei til flest mulig mottakere nå og i framtida. Med tanke på nåtidige og framtidige behov så vil det være mer rasjonelt å legge et felleskjøkken slik at mange brukere kan nås raskt og med kortest mulig transportveg. Innen 500 m er det pr. dato 110 – 120 heldøgns omsorgsboliger og institusjonsplasser. Det er også nært til flere av de største skolene (dersom det skulle bli et framtidig vedtak om skolemat).

Kjøkkenet er tenkt plassert i bygget nærmest varetransporten slik det er tegnet nå. I nabobygget ved siden av er det tenkt 20-30 institusjonsplasser/heldøgns omsorgsplasser når dette behovet er der.

Klikk for større skisse


Regulering:

Gjeldende regulering for området gir tillatelse til bygging av «storkjøkken for matproduksjon rettet mot kommunens helse – og omsorgsinstitusjoner».

Adkomst – avkjørsel:

Krysset i Staupslia inn til området vil få noe økning i trafikken, uten at det vurderes som vesentlig. Statens vegvesen inviteres til utredning av tiltak for å bedre forholdene.

Dagens kjøkkenlokalisering og endringer:

I forbindelse med etablering av nytt Felleskjøkken ved Staup Helsehus vil det være nødvendig å avvikle kjøkkenet ved LBAS og Skogn Helsetun. Det vil imidlertid være behov for fortsatt å drive servering ved lokalitetene i noen utstrekning avhengig av dagtilbud og behovene for å ha et møtepunkt for eldre hjemmeboende og andre. På Skogn vil det være tilsvarende, og i påvente av beslutning om gjenbruk av Helsetunet vil det være nødvendig å ta dette med i planene som et serveringssted både for pårørende, beboere/pasienter og for eldre hjemmeboende i sentrumsnære områder på Skogn. Lokaliteten vil også egne seg til Dagtilbud etter lovpålegg som trer i kraft i 2019. 

3.      Kostnadsberegninger for investeringer og drift.

Grunnflata i bygget er ca. 560 m2 og med en kvadratmeterpris på ca. 30.000 kroner vil investeringene bli ca 17 mill i 2018 (inkl. mva). Da vil mye av utstyret også være dekket inn.

I investeringsbudsjettet for 2018 er det satt av 12 mill til nytt sentralkjøkken. I tillegg var det satt av 5 mill i 2017, slik at det er gode utsikter til å få realisert bygget innenfor budsjettrammene.

Drifta blir rimeligere enn i dag da det er beregnet at et nytt felleskjøkken vil kunne drives med 12 årsverk mot dagens 14,69 årsverk. Dette vil gi en årlig innsparing på lønn på 1.700.000,-

Drift av et nytt moderne kjøkken vil også greie å ta en produksjonsøkning uten vesentlige større utgifter til selve matproduksjonen. 

Utkjøring vil måtte gjøres på samme måte som i dag, ved at avtaler med Leva-Fro og frivillige utvides. Utkjøring vil imidlertid avhenge av ekstra bil og varmekasser som holder maten varm til den leveres. Strømtilkobling og oppstilling for varmekasser er med å påvirke arealbehovet til en viss grad. Det samme er behovet for kjølerom/lagerrom for ulike matvarer der mattilsynet stiller opp en del regler for hva som kan oppbevares sammen.

Et nytt sentralkjøkken bør fungere som sentrallager for kommunen, der alle kommunale enheter bestiller mat. Dette vil gi en langt bedre kontroll på innkjøp og forbruk enn dagens situasjon hvor flere bo-sentre/institusjoner, barnehager og skoler kjøper inn selv.

Begrunnelse for anbefaling om å opprettholde kjøkkenet ved Ytterøy Helsetun:

Fergetransporten til Ytterøy gir utfordringer i forhold til gjennomføring av transport av ferdigprodusert mat. Transport av varm mat har begrensning i forhold til utkjøringstid, se veileder til hygieneforskriftens bestemmelser. Bil med varmeskap kan være en løsning.

Bil skal kjøpes inn og driftes med sjåfører og det krever nøye renhold og oppfølging av forskriftene. Transporttiden med ferga vil medføre bruk av bil og sjåfør. Avreise fra et felleskjøkken (avhengig av lokalisering) f.eks kl. 11.30 vil f.eks. medføre en retur klokken 15.30. Dette representerer 4 timer lønnsutgift, fergebillett og bilutgift.

Tabell 1 Oversikt kostnader

Lønnsutgift: 4t x 7dager i uka= 28 t. pr.uke. Det tilsvarer 0,8 årsverk.
Årslønn inkl. sosiale utgifter: kr. 574000,- x 0,8                       

kr. 460.000,- 

Fergeutgifter: Bil (max 6 meter): kr 242 pr.dag, med 40% rabatt = kr.146,- x 365 dager       

kr. 53.200,- 

Diesel: 32km x 365 dager  = 11680 km x 0,1 liter = 1168 liter x kr. 13

kr. 15.200,-

Totalt + bilutgifter (bilen kan brukes lite i annen transport).  

Kr. 528.400,- 


Kjøkken er underlagt streng kontroll i forhold til mattilsynet og næringsmiddelkontrollen. Rent/skittent er viktig å skille. Dobbelt sett med varmeskap m.m. er nødvendig for å gjennomføre god nok transport. Vil være krevende i forhold til hygieneforskriften, transporttid og transportkostnader på grunn av fergen og ventetid. 

Med hensyn til bemanning er det ikke mye å spare da det bare er en person (fagarbeider kokk) på jobb i dag og at det også må være en person til forberedning og servering, oppvask, bestilling, varemottak m.m. knyttet til kjøkkenet om det ikke produseres mat på kjøkkenet på øya.

Det forutsettes allikevel at innkjøp og oppsett av meny gjøres i samsvar med kommunens anbud og felles menyliste slik som i dag. 

Vurdering:

Etter å ha utsatt en beslutning i denne saken i flere år er det nå presserende at kommunen tar en beslutning om etablering av det som blir et viktig tilbud i arbeidet med å forebygge underernæring og bidra til at en økende eldrebefolkning unngår å havne i helsekøen som følge av lav ernæringsstatus. Dette er et problem som allerede i dag medføre mange ekstra innleggelser i sykehus og påfølgende overføring til kommunen for oppfølging over lengre tid. Det å kunne gi tilbud til hjemmeboende om å abonnere på mattjenester vil gjøre det enklere å gjennomføre tjenesteutviklingen i kommunen med det å mestre dagliglivet og ta vare på egen helse. At vi ønsker å satse på varm mat gir også en verdi i f.h.t. mindre ansattresurser ved institusjoner/bo-sentre og frigir tid til oppfølging av pasienter.

Når det gjelder lokalisering så har vi hensyntatt behovene for å etablere tilbudet slik at vi får minst mulig transport til så mange som mulig. Dette vil spare en god del på logistikk og gjøre det mulig å betjene flere med mindre innsats.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051