Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 33/18 - Organisering av Kulturskolen i Levanger

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/9505
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 23.05.18 3/18
Kommunestyret 30.05.18 33/18

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.05.2018

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

Kulturskolen i Levanger organiseres i enhet oppvekst og utdanning.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 12 mot 2 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag til innstilling.

INNSTILLING:

 1. Kulturskolen i Levanger organiseres fortsatt som en avdeling i enhet kultur.
 2. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltak for bedre samhandling mellom kulturskole, grunnskole og SFO, med mål å gjøre kulturskolens tilbud mer tilgjengelig for barn og unge, samt å styrke samarbeid om fag- og personalressurser.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kulturskolen i Levanger organiseres fortsatt som en avdeling i enhet kultur.
 2. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltak for bedre samhandling mellom kulturskole, grunnskole og SFO, med mål å gjøre kulturskolens tilbud mer tilgjengelig for barn og unge, samt å styrke samarbeid om fag- og personalressurser.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

FO 33/17 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Organisering av kulturskolen 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kulturskolen er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er forankret i opplæringslovens §13.6.  

Fra 1974 – 2001 var kulturskolen i Levanger kommune organisert under undervisningsetaten. De siste 17 år har den vært organisert under enhet kultur med kultursjefen som enhetsleder. Begrunnelsen den gang var å samle den kulturelle kompetansen i en enhet for å styrke dette fagområdet. Det har likevel vært intensjonen at kulturskolen også skal samhandle med øvrige skoler i kommunen, samt andre enheter innen oppvekst og helse/omsorg.

I sak PS 52/12 vedtok kommunestyret «Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022». Planen sier at kulturskolen «skal være et kulturelt ressurssenter for kommunens innbyggere», og at kulturskolen «skal ha et godt samarbeid med barnehager, grunnskole, videregående skole, HiNT og kommunens frivillige kulturliv».

I sak PS 17/17 vedtok driftskomiteen å legge den nasjonale rammeplan for kulturskolen – «Mangfold og fordypning» til grunn for driften og utviklingen av Kulturskolen i Levanger. Der står det bl.a. at «Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune.»

Organiseringen av kulturskolene er ulik rundt om i kommune-Norge, noen er lagt til oppvekstsektoren og andre til kultursektoren. Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ga i 2010 ut «Veiledning for utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre». Der står følgende om organisering av kulturskolene: «Begge plasseringene synes å ha sine fordeler. Oppvekstsektoren i forhold til samordning med grunnskolen, kultursektoren i forhold til andre kulturinstitusjoner.» 

Vurdering:

Kulturskolen har 8,3 årsverk og et budsjett på i underkant av 5 mill. En eventuell omorganisering innenfor oppvekstsektoren vil kreve vurdering av organisatorisk og administrativ plassering. De mest aktuelle mulighetene vil være å legge kulturskolen sammen med en skoleenhet, eller som en egen enhet under kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Egen enhet med rektor som enhetsleder vil koste mer enn dagens løsning, noe som igjen ville gå ut over aktiviteten med samme budsjettramme. Å legge den til en av skolene vil opprettholde dagens administrative løsning og knytte rektor tettere sammen med rektorkollegiet i levangerskolen. Samtidig vil dette gå på bekostning av dagens tette tilknytning til kulturenheten.

Det er rådmannens vurdering at det er et uutnyttet potensiale når det gjelder samhandling mellom kulturskolen og levangerskolen, samt andre enheter, men at dette ikke automatisk endres ved at man organiserer kulturskolen under område oppvekst.

I stedet for en omorganisering hvor kulturskolen legges under oppvekst, er det rådmannens vurdering at administrasjonen må igangsette tiltak for bedre samhandling mellom kulturskole, grunnskole og SFO, med mål å gjøre kulturskolens tilbud mer tilgjengelig for barn og unge, samt å styrke samarbeid om fag og personalressurser.

Dette kan være:

 • Flere felles møtearenaer. Deltakelse på aktuelle møter/plandager.
 • Flere kombinasjonsstillinger for en bedre utnyttelse av personalressurser og for å styrke estetiske fag i grunnskolen.
 • Legge til rette for mer kulturskoleundervisning på dagtid og i SFO.
 • Vurdere å overføring av ansvar for å koordinere den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken til kulturskolen.
 • Tettere samarbeid med Nord universitet. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051