Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 28/18 - Nytt minsteareal for hjortevilt i Levanger kommune 2018

Rune Sørholt - klikk for personkort
Saksbehandler: Rune Sørholt
Arkivref.: 2018/9549 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.05.18 6/18
Kommunestyre 30.05.18 28/18

 

Saksprotokoll i Viltnemnda - 15.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Rådmannen tilrår at viltnemnda innstiller på at kommunestyret vedtar følgende forskrift: 

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag

   

Dato

 

Publisert

 

Ikrafttredelse

30.05.2018

Endrer

FOR-2008-05-09-1053

Gjelder for

Levanger kommune, Trøndelag

Hjemmel

LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12

Kunngjort

 

Korttittel

Forskrift om adgang til storviltjakt, Levanger

Kapitteloversikt:

I - II - III


Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommune 30. mai 2018 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift FOR-2016-01-08-12 forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

I Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune.

II Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen:

Deler av kommunen

Elg: Minsteareal i daa

Hjort: Minsteareal i daa

Rådyr: Minsteareal i daa

Område 1 jf. kart

1.500

2.500

500

Område 2 jf. kart

10.000

10.000

20.000

Område 3 jf. kart

4.000

10.000

500

Område 4 jf. kart

1.500

10.000

500

Område 5 jf. kart

4.000

10.000

2.000

Område 6, Ytterøy​1

4.000

10.000

250

Område 7 jf. kart​2

1.500

10.000

250

1

For Ytterøy teller innmark som tellende areal for rådyr.

2

For område 7 teller innmark som tellende areal for rådyr.


Inndelingen i ulike områder er gitt på kart i forskriften som også er tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmeside under lover/regelverk. 

Klikk for større kart

III Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag FOR-2008-05-09-1053 

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannen tilrår at viltnemnda innstiller på at kommunestyret vedtar følgende forskrift:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag

   

Dato

 

Publisert

 

Ikrafttredelse

 

Endrer

FOR-2008-05-09-1053

Gjelder for

Levanger kommune, Trøndelag

Hjemmel

LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12

Kunngjort

 

Korttittel

Forskrift om adgang til storviltjakt, Levanger

Kapitteloversikt:

I - II - III


Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommune .....................med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift FOR-2016-01-08-12 forskrift om forvaltning av hjortevilt.

I Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune.

II Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen:

Deler av kommunen

Elg: Minsteareal i daa

Hjort: Minsteareal i daa

Rådyr: Minsteareal i daa

Område 1 jf. kart

1.500

2.500

500

Område 2 jf. kart

10.000

10.000

20.000

Område 3 jf. kart

4.000

10.000

500

Område 4 jf. kart

1.500

10.000

500

Område 5 jf. kart

4.000

10.000

2.000

Område 6, Ytterøy​1

4.000

10.000

250

Område 7 jf. kart​2

1.500

10.000

250

1

For Ytterøy teller innmark som tellende areal for rådyr.

2

For område 7 teller innmark som tellende areal for rådyr.

 
Inndelingen i ulike områder er gitt på kart i forskriften som også er tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmeside under lover/regelverk. 

Klikk for større kart

III Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag FOR-2008-05-09-1053

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Uttalelsene nedenfor samlet i en PDF:

1. Uttalelse fra Vinan og Strømmen jaktområde av 4.2.2018

2. Uttalelse fra jaktvaldet Skogn- og Markabygda 6.3.2018

3. Uttalelse fra Ytterøy utmarkslag av 14.3.2018

4. Uttalelse fra jaktvaldet Sjaastad Troset av 13.3.2018

5. Uttalelse fra jaktvaldet Ronglan Aasen av 15.3.2018

6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag av 22.3.2018

7. Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune av 31.3.2018


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger: 

Viltnemda i Levanger kommune vedtok 15.2.2018 (sak PS 2/18) med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift om forvaltning av hjortevilt at forslag til forskrift: ”Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger kommune” skal legges ut til høring før saken tas opp til behandling i kommunestyret.

Saken ble vedtatt sendt på høring av viltnemnda i Levanger 15.2.2018, med høringsfrist 15.3.2018. Etter å ha mottatt svar på høringen og bearbeidet svarene ble det etter en samlet vurdering gjort noen endringer på det opprinnelige forslaget til ny forskrift. Saken ble etter dette sendt ut på nytt som en begrenset høring på mail til berørte parter med høringsfrist 13. mai 2018.

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse i Levanger er delt opp i 7 områder som fremkommer av et oversiktskart til den gjeldene forskriften om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune, Nord-Trøndelag som trådde i kraft 9. mai 2008.

Bestandsmålet for elg, hjort og rådyr ble vedtatt av viltnemnda i Levanger i møte 12.06.2012 PS 12/12. Hvor følgende bestandsmål for hjortevilt ble vedtatt for Levanger kommune

  • Elg: bestanden på samme nivå tilsvarende ei avskyting på ca. 230 dyr pr. år.
  • Hjort: Bestand på samme nivå som i dag.
  • Rådyr: Bestand tilsvarende samme nivå som har vært de siste årene.


Med bakgrunn i dagens hjortestamme og vedtatt bestandsmål for hjort i Levanger kommune foreslås det nå å endre minstearealet for hjort fra 8000 daa til 2500 daa for område 1 og fra 30 000 daa til 10 000 daa i område 2-7 i Levanger kommune. Dette anses som nødvendig dersom man fortsatt skal ha et ønske om å stabilisere hjortestammen i Levanger kommune på samme nivå som den hadde i 2012. 

Minstearealet for elg og rådyr foreslås ikke endret og blir stående som den er i dag.

Saken ble vedtatt sendt på høring av viltnemnda i Levanger 15.2.2018. Kommunen har mottatt 7 uttalelser etter at saken ble sendt på høring første gang.

1) Vinan og Strømmen jaktområde påpeker at de ser en stor og uønsket vekst av hjortestammen de senere årene. De ønsker derfor at minstearealet på hjort reduseres og at de får en flerårig avskyting på hjort.

2) Skogn og Markabygda jaktvald ser positivt til å redusere minstearealet for hjort i kommunen.

3) Ytterøy utmarkslag støtter forslaget om videreføring av minstearealet på hjort, elg og rådyr på Ytterøya som forvaltningsområde

4) Jaktvaldet Sjaastad Troset er positive til forslaget om å redusere minstearealet på hjortevald. De mener at hjorten har hatt en stor økning de siste årene.

5) Ronglan Aasen jaktvald har arealer som ligger i både sone 1 og i sone 5. De påpeker at de ikke kommer til å få særlig større kvote på hjort ettersom store deler av deres areal ligger i sone 5 med et minsteareal på 30 000 daa.

6) Fylkesmannen i Trøndelag har ingen store merknader til endringene av minsteareal for jakt etter hjort i ny forskrift.

7) Fylkeskommunen i Trøndelag påpeker at det er gjort en forskriftsendring og at forslag om endring av minsteareal skal fremmes innen 15. januar og at en eventuell forskriftsendring skal fastsettes innen 15. mars og at dersom den nye forskriften skal gjelde for 2018 krever dette trolig en dispensasjon fra Miljødirektoratet. Fylkeskommunen oppfordrer også kommunen å vurdere reduksjon av minstearealet for hjort også i de øvrige områdene (2-7) særskilt dersom bestandsveksten ikke er en ønsket utvikling, jamfør vedtatt bestandsmål.

Vurdering:

I det opprinnelige forslaget om endring i ny forskrift ble det foreslått å endre minstearealet for hjort i Levanger for område 1 fra 8000 daa til 3500 daa. Øvrige områder hvor det er åpnet for jakt etter hjort ble ikke foreslått endret.

Alle uttalelsene som kommunen har mottatt er positive til å redusere minstearealet for hjort i Levanger. Kommunen fikk tilbakemelding fra rettighetshavere som mente at de foreslåtte endringene ikke var tilstrekkelige til å gi økt kvote for riktig avskyting av hjort. Trøndelag fylkeskommune påpekte at kommunen også burde vurdere å endre minstearealet i sone 2-7.

Etter å ha mottatt høringssvarene og en samlet vurdering forslås det derfor å endre minstearealet for hjort i Levanger i sone 1 til 2500 daa og at man samtidig i sone 2-7 endrer minstearealet til 10 000 daa. 

Dette vil gi kommunen et godt virkemiddel i reguleringen av bestandsstørrelsen av hjort. Hovedregelen i hjorteviltforskriften er også at man skal ha ett minsteareal per art i hver kommune. Dette forslaget vil innebære at Levanger kommune får 2 minsteareal for hjort i stedet for 4 som man har i dagens forskrift. Minstearealet for elg og rådyr foreslås fortatt ikke endret og blir som i dag.

Kart med oversikt over valdene og forslag til ny forskrift ligger vedtatt som vedlegg til den nye forskriften.

Bestandsmålet for hjort ble fastsatt i 2012 mens hjortestammen var mindre enn den er i dag. Viltnemnda fattet i 2012 et vedtak om at man ønsket en bestand av hjort på samme nivå som man hadde den gang. I 2012 ble det felt 14 dyr av en tildelt kvote på 34. I 2017 ble det felt 37 dyr av en tildelt kvote på 58 dyr. Fellingstallet er nesten 3 doblet siden man i 2012 fattet vedtaket om å ha en stabil stamme av hjort. 36 av dyrene som ble felt i 2017 ble felt innenfor område 1, mens det siste dyret ble felt i område 5 (Grønningen). Totalt ble det i 2017 tildelt 52 dyr til hjortevaldene som har arealer innenfor sone 1. De fleste dyrene ble felt i Skogn og Markabygda hvor det ble felt 18 av 24 tildelte dyr. I Ronglan Aasen ble det felt 16 dyr av en tildelt kvote på 18 dyr. På Ekne Nordfjellet ble det felt 3 dyr av en kvote på 6 dyr. I Frol som også ligger i sone 1 ble det tildelt 4 dyr uten at det ble felt noen hjort på Frol i 2017. Det ble tildelt 6 dyr til områdene som ligger i sone 2-7, Reinsjø, Ytterøy og Skogn bygdeallmenning uten at det ble felt noen dyr i disse områdene.

Vedtaket får små konsekvenser for områdene som ligger i sone 2-7. Selv om fellingsprosenten i gjennomsnitt ligger på ca. 70 % innenfor sone 1 er det vurdert som riktig å endre minstearealet i sone 1 fra 8000 daa til 2500 daa. Dette på grunn av at kommunen i stor grad har benyttet seg av 50 % regelen ved tildeling av hjort. I følge regelverket kan kommunen fravike det fastsatte minstearealet med 50 % (opp eller ned) for beregning av fellingskvoten for det enkelte vald. Fravik av minstearealet skal gjelde for et bestemt geografisk område og for en bestemt tidsperiode, fortrinnsvis for ett år. Kommunen har i flere år benyttet seg av 50 % regelen og i 2017 ble denne regelen benyttet fult ut ved tildeling av hjort til både Skogn- Markabygda og Ronglan -Åasen jaktvald. Bestemmelsen er ment som et tillegg til de ordinære virkemidlene for å regulere bestandsstørrelsen og skal normalt ikke brukes årlig.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051