Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 26/18 - Endring av selskapsavtale og samarbeidsavtale for det interkommunale Krisesenteret for nordre del av Trøndelag

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref.: 2018/6394 - /000 
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 48/18
Kommunestyret 30.05.18 26/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ny selskapsavtale og ny samarbeidsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS godkjennes.
   Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Ny selskapsavtale og ny samarbeidsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken: 

På bakgrunn av sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner til Indre Fosen kommune med virkning fra 1.1.18, har kommunene i brev henvendt seg til representantskapet og styret i Nord-Trøndelag krisesenter IKS med følgende forespørsel:

  1. Det bes om at Representantskapet behandler endring av Leksvik kommune sin deltagelse i IKS’et grunnet sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner fra 1.1.2018. Leksvik kommune blir erstattet av Indre Fosen fra 1.1.2018. På bakgrunn av dette bes det om at representantskapet behandler forespørselen fra Leksvik og Rissa kommuner om mulig utvidelse av eierandeler basert på innbyggertall fra 3506 til 10091.
  2. En ber om at det gjøres en beregning på ny deltagerkostnad for den nye kommunen, samt antall deltagere i Representantskapet.
  3. En ber om at det gjøres en kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens §4,Formål,pkt 1.


Dagens krisesentertilbud har kapasitet til å dekke et økt innbyggertall i den størrelsesorden det her er snakk om. Dersom Indre Fosen trer inn i selskapet med en økning i innbyggertall på ca 6 500 vil dette ikke ha noen negativ betydning for daglig drift og kapasitet. Det vil heller ikke utløse behov for økt bemanning. 

Endring av navn på deltagerkommune med tilhørende endring i eierandel innebærer at §§ 5 og 7 i selskapsavtalen må endres.

I følge Lov om interkommunale selskap § 4, andre ledd, skal endringer i selskapsavtalen som gjelder blant annet angivelse av deltakerne og den enkelte deltakers eierandel i selskapet følge samme prosedyre som ved behandling og vedtak av selskapsavtale:

”For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen.” Jf § 4, 1 ledd, andre punktum.

Vedlegg:

1

Revidert selskapsavtale av 20 11 2015 Versjon 3.1.18 PDF

2

1.1.18 Samarbeidsavtale med matrise PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Vedtaket i Representantskapet ble som følger: 

1)    Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på bakgrunn av at sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 erstattes av Indre Fosen kommune.

2)    Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag krisesenter IKS som deltager med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %

3)    Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med eierandel når budsjett for 2018 foreligger.

4)    Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eiere

5)    Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall, eierandel og antall medlemmer i representantskapet:

6)    Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1, samt formidling av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres av daglig leder.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner velger hver sin(e) representant(er) med personlige vararepresentant(er).

Deltakere som eier mer enn 5 % av selskapet får to representanter hver og alle andre én representant i representantskapet. Medlemsfordeling ut fra dette: 

DELTAGER/EIER

Innb.1.1.2015

Eierandel %

Medlemmer i Repr.skap

1633 Osen

1010

0,7

1

1664 Selbu

4078

2,8

1

1665 Tydal

863

0,6

1

1702 Steinkjer

21650

14,6

2

1703 Namsos

13026

8,8

2

1711 Meråker

2558

1,7

1

1714 Stjørdal

22957

15,5

2

1717 Frosta

2624

1,8

1

Indre Fosen

10091

6,8

2

1719 Levanger

19474

13,1

2

1721 Verdal

14809

10,0

2

1724Verran

2547

1,7

1

1725 Namdalseid

1644

1,1

1

1736 Snåsa

2153

1,5

1

1738 Lierne

1394

0,9

1

1739Røyrvik

475

0,3

1

1740 Namsskogan

892

0,6

1

1742 Grong

2489

1,7

1

1743 Høylandet

1252

0,8

1

1744 Overhalla

3751

2,5

1

1748 Fosnes

630

0,4

1

1749 Flatanger

1119

0,8

1

1750 Vikna

4363

2,9

1

1751 Nærøy

5081

3,4

1

1755 Leka

574

0,4

1

1756 Inderøy

6770

4,6

1

SUM

148274

100,0

32


Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1, samt formidling av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres av daglig leder.

Vurdering:

Det er viktig at man får likelydende vedtak i alle kommunene i denne saken. Vedtak fra en eller flere kommuner som fører til endringsbehov, tilføyelser, reservasjoner eller lignende vil føre til ny runde med saksbehandling hos alle kommuner og bør unngås.

Det bes derfor fra daglig leder i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS om at det tas snarlig kontakt hvis det avdekkes særlige behov utover anbefalt saksfremstilling.

Det er også utarbeidet en revidert samarbeidsavtale som utdyper innhold og ansvarsforhold i krisesentertilbudet utover selve selskapsavtalen. Revisjon av avtalen er gjort i samarbeid med Snåsa, Levanger og Stjørdal kommuner (utvalgt på grunn av deltagelse i egenvurderingstilsyn igangsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2016/2017). Samarbeidsavtalen er likelydende for alle kommuner. I enkeltsaker tilpasses samarbeidet etter kartlegging av behov, ønsker og muligheter. Samarbeidsavtalen er viktig fordi den gir utfyllende oversikt over innhold, oppfølging og fordeling av ansvar og oppgaver mellom selve krisesentertilbudet og kommunene når det gjelder ansvar for hjelpetilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf Lov om kommunale krisesentertilbud (Lov 2009-06-19 nr 44 – krisesenterlova). Samarbeidsavtalen vil også kunne gi nyttige bidrag til arbeidet med innhold i kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Samarbeidsavtalen ligger som et vedlegg til selskapsavtalen og ønskes behandlet i sammenheng med denne.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051