Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 30.05.18
Tid: kl. 17.00 - 21.15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 25/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal utredning vedtak video
PS 26/18 Endring av selskapsavtale og samarbeidsavtale for det interkommunale Krisesenteret for nordre del av Trøndelag utredning vedtak video
PS 27/18 Vassmarka industriområde - bredbånd utredning vedtak video
PS 28/18 Nytt minsteareal for hjortevilt i Levanger kommune 2018 utredning vedtak video
PS 29/18 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata utredning vedtak video
PS 30/18 Detaljregulering Levanger sør - Magneten utredning vedtak video
PS 31/18 Innmelding av nye anlegg som skal søke spillemidler høsten 2018 utredning vedtak video
PS 32/18 Prosjekt plastposer utredning vedtak video
PS 33/18 Organisering av Kulturskolen i Levanger utredning vedtak video
PS 34/18 Etablering av nytt Felleskjøkken i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 35/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017 utredning vedtak video
PS 36/18 Utlån til Levanger Rådhus AS utredning vedtak video
PS 37/18 Trønderhallen Levanger KF-årsregnskap 2017 utredning vedtak video
PS 38/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune utredning vedtak video
PS 39/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 40/18 Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse utredning vedtak video
video
etter
pause
FO 17/18 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Ombygging av gymsal – Åsen barne og ungdomsskole tekst behandl. video
FO 18/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Parkeringsrampe på Løvåssagtomta tekst behandl. video
FO 19/18 Spørsmål fra Ottar Bjerkeset (V) - Campusstrukturen Nord universitet tekst behandl. video
FO 20/18 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet tekst behandl. video
FO 21/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Leve hele livet tekst behandl. video
FO 22/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fraværsgrense i ungdomsskolen tekst behandl. video
FO 23/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Krav til språk for arbeidere i kontakt med sårbare grupper tekst behandl. video 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem - Forfall
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem - Forfall 
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth ap vara x Linn Beate Tromsdal
Inger Lise Utler Hemb ap vara Lars Petter Holan
Silje Augdal Friberg sp vara x Eva Høyem Anderssen
Ivar Haarstad h vara x Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Harry Gilberg krf vara  x Børge Lund

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Guri M. Sivertsen enhetsleder Kultur  
Knut Tanem regnskapsrevisor  
Vidar Lund biblioteksjef  
Anne Grete Wold utviklingsleder  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Kulturelt innslag kl. 16.50: Kulturskolen v/dansere og strykere - video

Permisjoner:

Per Olav Gilstad, H fikk permisjon og forlot møtet før avstemning i sak 40/18

Ina Helen Kollerud Pedersen, AP fikk permisjon og forlot møtet før behandling av spørsmål 17/18.

Olav Strid, AP fikk permisjon og forlot møtet før behandling av spørsmål 17/18

Jostein Trøite, SV fikk permisjon og forlot møtet før behandling av spørsmål 19/18

        Til toppen av siden

 

 

PS 25/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ingvill Berg Fordal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.
  Til toppen av siden

 

 

PS 26/18 Endring av selskapsavtale og samarbeidsavtale for det interkommunale Krisesenteret for nordre del av Trøndelag

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ny selskapsavtale og ny samarbeidsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS godkjennes.
  Til toppen av siden

 

 

PS 27/18 Vassmarka industriområde - bredbånd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune forskutterer for anleggskostnaden på inntil 800.000 kroner for å legge bredbånd fra Åsen sentrum til Vassmarka.
 2. Beløpet finansieres inn ved å bruke av disposisjonsfondet.
 3. Utlegget tilbakeføres disposisjonsfondet etter hvert som det kommer etableringer som tar i bruk bredbåndet.
    Til toppen av siden

 

 

PS 28/18 Nytt minsteareal for hjortevilt i Levanger kommune 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Viltnemdas innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar følgende forskrift:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag

   

Dato

 

Publisert

 

Ikrafttredelse

30.05.2018

Endrer

FOR-2008-05-09-1053

Gjelder for

Levanger kommune, Trøndelag

Hjemmel

LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12

Kunngjort

 

Korttittel

Forskrift om adgang til storviltjakt, Levanger

Kapitteloversikt:

I

II

III


Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommune 30. mai 2018 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift FOR-2016-01-08-12 forskrift om forvaltning av hjortevilt.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen. 

Deler av kommunen

Elg: Minsteareal i daa

Hjort: Minsteareal i daa

Rådyr: Minsteareal i daa

Område 1 jf. kart

1.500

2.500

500

Område 2 jf. kart

10.000

10.000

20.000

Område 3 jf. kart

4.000

10.000

500

Område 4 jf. kart

1.500

10.000

500

Område 5 jf. kart

4.000

10.000

2.000

Område 6, Ytterøy​1

4.000

10.000

250

Område 7 jf. kart​2

1.500

10.000

250

1

For Ytterøy teller innmark som tellende areal for rådyr.

2

For område 7 teller innmark som tellende areal for rådyr.

         

Inndelingen i ulike områder er gitt på kart i forskriften som også er tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmeside under lover/regelverk. 

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag FOR-2008-05-09-1053

   Til toppen av siden

 

PS 29/18 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås, SV fremmet følgende forslag:

Saken utsettes da den ikke er godt nok opplyst og kommunen må bruke tid til å utrede/finne alternativ plassering av garasjene i Jernbanegata.

Begrunnelse:

 1. Dette er en budsjettsak og det som er satt av i budsjett for 2018 er 1 mill. kroner til opprusting området Jernbanegata /Levangerelva. 
 2. Innløsning av garasjer vil koste anslagsvis 1,6 mill. kroner før rydding av gamle garasjer og opparbeidelse av LNF område starter og asfaltering er gjennomført. Kostnadene vil gi en stor budsjettsprekk. Kostnadsoversikt etterlyses. 
 3. Den politiske behandlingen av saken er ennå ikke ferdig og det stilles derfor spørsmål om hvilke exitmuligheter kommunen har i forhold til avtalene som er undertegnet, saksframlegget sier ikke noe om dette.
 4. Det samme gjelder det at Fylkesmannen har sagt i sin høring at info om hvor mange som har behov for erstatningsgarasje i dette området, er relevant men ikke med i saksframlegget.
 5. Administrasjonen har gjennom hele saksgangen fremsatt følgende premiss: « Dersom dagens brukere av kommunens leieordning for garasjer overhode skal ha nytte av de nye garasjene, må de plasseres i nærheten av der brukerne bor»


Planforslaget er heller ikke i tråd med overordna reguleringsplan «Områderegulering for Levanger sentrum». Det foreligger vedtak om rivning av den gamle garasjerekka, men vi vil tydelig påpeke at dette vedtaket, og folkeønsket om å «forskjønne» utsikten mot byen fra jernbanen, - ikke handler om at erstatningsgarasjer absolutt må plasseres på det aktuelle friarealet. Videre vil vi påpeke at omregulering av friarealet i enden av Jernbanegata ikke er vedtatt, men at det allikevel foreligger underskrevne avtaler mellom kommunalsjef og garasjeeiere. Det stilles derfor spørsmål ved rekkefølgen som er fulgt av administrasjonen i denne saken og administrasjonens myndighet til å inngå bindende festeavtaler for arealet, - før saken er politisk behandlet og endelig vedtatt.  

Det stilles også et prinsipielt spørsmål ved om PUK-medlemmene, gjennom å vedta sak 28/18 09.05.2018 i tråd med rådmannens vedtak, generelt gir aksept for at administrasjonen kan foregripe begivenhetene ved å forplikte kommunen - før et planforslag er politisk behandlet og endelig godkjent. I så tilfelle gir politikerne indirekte fra seg beslutningsmyndighet gjennom å tillate administrasjonen å forme beslutningspremissene på en slik måte som er gjort i denne saken.

Det vil ikke være riktig politisk å prioritere knapt sentrumsareal til privat parkering for garasjeeiere som ikke bor i sentrum til fordel for et grønt friområde for beboere og befolkningen forøvrig Det er rimelig å anta at øvrige garasjer i realiteten vil bli enten: inntektsbringende salgsobjekter eller utleiegarasjer/ oppstillingsplasser; benyttes som boder; eller bli sporadisk brukt ved eiers besøk til sentrum.

Administrasjonen har gjennom hele saksgangen fremsatt følgende premiss: «Dersom dagens brukere av kommunens leieordning for garasjer overhode skal ha noe nytte av de nye garasjene, må disse plasseres i nærheten av der brukerne bor» Realiteten er at kun 5 av 18 nye garasjer er knyttet til bolig i området.

Det vil derfor ikke være riktig å gi enkeltpersoner spesielt gunstig tilgang til dagparkering eller salgsobjekt i sentrum sammenlignet med hva andre innbyggere får. 

For Kommunedelplan for Levanger sentrum 2018-2030, gikk høringsfristen ut for to dager siden i denne står det følgende:

5.5 Grønnstruktur

«Grøntstrukturer og uteoppholdsareal er viktige kvaliteter i områder hvor folk bor, både estetisk og romlig, men også funksjonelt som aktivitetsarena. Sentrumsområdene i Levanger har flere slike områder i henhold til gjeldende kommunedelplan. Å bevare disse strukturene finner kommunen således svært viktig, og tiltak for å forsterke disse strukturene med god tilrettelegging bør prioriteres. Dette handler ikke bare om riktig arealplanlegging, men i like stor grad handler det om tilrettelegging av konkrete tiltak. I de senere år har det vært en satsning på tiltak i grønt- og aktivitetsområder som har bidratt positivt i sentrumsutviklingen»

Hva mener vi med dette?

Dette gir ingen mening dersom vi handler motsatt.

Byen trenger ikke parkeringsplasser på friområder/grønne lunger de må finnes andre steder som er egnet til det.

Med bakgrunn i dette må saken utsettes og ny alternativ plassering for de omtalte garasjer oppdrives.

Gunnar Morten Løvås, SV fremmet følgende forslag:

Detaljreguleringen av garasjer i Jernbanegata avvises.

 • Garasjene skal ikke plasseres på friområdet.
 • Parkeringsområdet utvides ikke på bekostning av friområdet.
 • Kommunen bruker tid på å finne alternativ plassering for garasjene.
 • Pengene som er avsatt i budsjett 2018 til dette formålet er 1 mill. kroner. Kostnadene vil overstige 2 mill. og det vil bli stor budsjettsprekk.


Begrunnelse:

Levanger kommune er fortsatt en Cittaslow kommune og har gjennom medlemskap bundet seg til medlemscharterets seks hovedprinsipper. I hovedprinsipp nr. 2 står følgende: «Byen skal iverksette en infrastruktur politikk som retter seg mot forbedring av arealer. Det skal legges vekt på grønne områder og myke trafikanter, samt tilgjengelighet for alle» Grønne lunger i bysentrum har en viktig kulturmiljøverdi i nåtiden og for framtidige generasjoner. Det er derfor svært viktig å beholde dette området som det er i dag og gjøre forbedringer for å øke tilgjengeligheten for publikum. Levanger kommune deltar også i et prosjekt som heter «Attractive Nordic Towns» der utfordringen er å skape bysentra mer for folk og mindre for biler. Bevaring av grøntstruktur/friområde i denne delen av byen vil være en arena for aktivitet på tvers av sosialøkonomiske skillelinjer i dag og i fremtiden.

Dersom man ser på området i et folkehelseperspektiv, må man heller tilrettelegge for bruk til aktivitet og rekreasjon enn å legge til rette for biler.

I dette området av byen har det vært og er i ferd med å skje et generasjonsskifte, barnefamilier overtar boligene og behovet for grønne attraktive nærområder øker. I den senere tid har også området fått en økende andel innvandrerfamilier. Det er derfor viktig med lavterskelmøteplasser i et integreringsperspektiv. Kommunen burde derfor gå i gang med å tilrettelegge for mere bruk av området gjennom å sette opp belysning og å utstyre området som lekeplass/møteplass. På denne måten vil området bli en viktig integreringsarena som bygger naboskap og hindrer utenforskap. Andre viktige momenter for å avvise saken er at hovedmengden av de som har gitt sin uttalelse i saken er imot å etablere garasjer i dette området.

Høringsuttalelsene i saken viser at av 9 er 7 imot at garasjene plasseres som foreslått:

 1. Rådgiver i Rådmannens stab tidligere folkehelsekoordinator i samkommunen.
 2. Samarbeidsutvalget Levanger Bo- og aktivitetssenter.
 3. Seniorrådet i kommunen,
 4. Elever ved Levanger ungdomsskole,
 5. Levanger Vel,
 6. Naboer i nærheten.
 7. Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å tenke seg godt om før dette vedtas.

Avstemning:

Forslag fra Gunnar Løvås, SV om utsettelse avvist med 12 mot 23 stemmer.

Alternativ avstemning mellom Plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslag om avvisning fra Løvås: Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

Detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende tillegg i bestemmelsene: 

 • §3.3 Bygge- og anleggsfasen

Tiltaksplan utarbeidet av Norconsult: «Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn – Garasjeanlegg, Jernbanegata Levanger» (dokumentnr.: RIM-01, versjon: E01, 17.10.2017), skal følges i anleggsfasen.
  Til toppen av siden

 

 

PS 30/18 Detaljregulering Levanger sør - Magneten

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås, SV fremmet følgende forslag:

Detaljregulering Levanger sør- Magneten vedtas i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:

 1. FKTB4, høyhus tas ut fra planen
 2. Det tillates ikke byggehøyder over 5 etasjer i området.


Begrunnelse:

Høyhus får stor synlighet og vil utfordre og endre stedskarakteren i en by med gjennomgående lav bebyggelse. Det vil derfor ikke være riktig å tillate høyhus i og rundt trehusbyen Levanger. Flere av de som har uttalt seg i saken er også imot høyhus og undertegnede støtter disse uttalelsene. Levanger er fortsatt en «Citta Slow By» og i medlemscharter 3 står følgende: Byplanleggingen skal bidra til å bedre byens og omgivelsenes kvaliteter. Man skal ta vare på byens særpreg og historiske forankring. Miljø og estetikk legges til grunn for planleggingen. Ved å tillate bygging av høyhus i og rundt trehusbyen Levanger, mener jeg intensjonen i dette punktet brytes.  

Avstemning:

Alternativ avstemming mellom Plan- og utviklingskomiteens innstilling og Gunnar Løvås SV forslag til endringer: Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 21 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

Detaljregulering Levanger sør – Magneten vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12
  Til toppen av siden

 

 

PS 31/18 Innmelding av nye anlegg som skal søke spillemidler høsten 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
  Til toppen av siden

 

 

PS 32/18 Prosjekt plastposer

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

PS 33/18 Organisering av Kulturskolen i Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Kulturskolen i Levanger organiseres som egen enhet under oppvekst og utdanning.
 2. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltak for bedre samhandling mellom kulturskole, grunnskole og SFO, med mål å gjøre kulturskolens tilbud mer tilgjengelig for barn og unge, samt å styrke samarbeid om fag- og personalressurser.


Avstemning:

Alternativ avstemming mellom Administrasjonsutvalgets innstilling og Kai Lennert Johansens, AP forslag: Administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 26 mot 9 stemmer 

VEDTAK:

 1. Kulturskolen i Levanger organiseres fortsatt som en avdeling i enhet kultur.
 2. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltak for bedre samhandling mellom kulturskole, grunnskole og SFO, med mål å gjøre kulturskolens tilbud mer tilgjengelig for barn og unge, samt å styrke samarbeid om fag- og personalressurser.
    Til toppen av siden

 

 

PS 34/18 Etablering av nytt Felleskjøkken i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

I St.melding ”Leve hele livet” er temaet mat en sentral del. Saken vedrørende felleskjøkken sendes tilbake til formannskapet for ny behandling slik at blant annet dette kan vurderes på nytt med bakgrunn i stortingsmeldingen.

Avstemning:

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Jostein Trøites, SV forslag: Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer

VEDTAK:

 1. Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup Helsehus
 2. Bygget skal ikke overskride summen i investeringsbudsjettet og i summen skal alt av   produksjonsutstyr og inventar være medberegnet. 
 3. Vi oppfordrer rådmannen til å se på reduksjon av plastbruken 
 4. Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.
    Til toppen av siden

 

 

PS 35/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 til orientering.
 2. Kommunestyret tar kontrollrapporten for 2017 fra Skatt Midt-Norge til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 36/18 Utlån til Levanger Rådhus AS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling i møte:

Representantene Knut Sigurd Hjelmstad, H og Jostein Trøite, SV ba om vurdering habilitet, da de er medlem i styret.

De ble enstemmig vedtatt vurdert inhabil under behandling av saken og de fratrådte behandlingen.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger Rådhus AS innvilges et lån på inntil 10 mill. kroner for å gjennomføre investeringer i selskapet. Rådmannen får fullmakt til å avtale lånebeløp innenfor denne grensen og vilkår for lånet.

Utlånet finansieres med låneopptak.
  Til toppen av siden

 

 

PS 37/18 Trønderhallen Levanger KF-årsregnskap 2017

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Trønderhallen Levanger KFs årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes
  Til toppen av siden

 

 

PS 38/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 92,0 millioner kroner.
 2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2017» vedtas. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 39/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Veie, AP fremmet følgende forslag:

 Nytt punkt 1 – opprinnelig punkt 1 blir punkt 2 osv …

1. Kommunestyret beklager sterkt at revisor igjen har vært nødt til å påpeke, gjennom nummererte brev, vesentlige forhold som medfører feilinformasjon i årsregnskapet. Det vises også til nummererte brev fra 2012 og 2013 som også påpeker kritikkverdige forhold, herunder at; mangelfulle noteopplysninger, dokumentasjon av balanseposter, avstemming av balanseposter er gjengangere.

Merknad fra brev 10, 2013 om å tilpasse kommunens aktivitetsnivå til gjeldende rammebetingelser, med begrunnelse i den daværende gjeldssituasjonen, er minst like gjeldende i dag.

Kommunestyret forventer at Rådmannen iverksetter nødvendige tiltak slik at kommunestyrets tillitt til økonomistyringen gjenopprettes.

2. Levanger kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.014.295,30

3. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.

Avstemning:

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Svein-Erik Veie, AP forslag: Svein-Erik Veies forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret beklager sterkt at revisor igjen har vært nødt til å påpeke, gjennom nummererte brev, vesentlige forhold som medfører feilinformasjon i årsregnskapet. Det vises også til nummererte brev fra 2012 og 2013 som også påpeker kritikkverdige forhold, herunder at; mangelfulle noteopplysninger, dokumentasjon av balanseposter, avstemming av balanseposter er gjengangere.

Merknad fra brev 10, 2013 om å tilpasse kommunens aktivitetsnivå til gjeldende rammebetingelser, med begrunnelse i den daværende gjeldssituasjonen, er minst like gjeldende i dag.

Kommunestyret forventer at Rådmannen iverksetter nødvendige tiltak slik at kommunestyrets tillitt til økonomistyringen gjenopprettes.

2. Levanger kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.014.295,30

3. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.
  Til toppen av siden

 


PS 40/18 Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video - video etter pause

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal, AP fremmet følgende felles forslag fra AP, SP og Krf:

1. Rådmannen gis i oppdrag å redusere driften med 13 millioner i forhold til vedtatte justerte ramme for 2018. Rådmannen legger fram tiltaksplan for formannskapet.

Innsparing: 13 millioner

2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a)   Rådmannen bes se på mulighetene som ligger i å senke de variable lønnsutgiftene i kommunen; vikarutgifter, innleie, timebetalinger, kjøregodtgjøringer osv.

b)   Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.

c)    Prosjektet med lokalisering av Familiens Hus legges på is inntil videre. Ressurser i dette prosjektet brukes til eksisterende lavterskeltilbud i kommunen. Gjennomføring av prosjektet tar kommunestyret stilling til når prosjektrapport foreligger.

d)   Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

e)   Kommunale seniortiltak avvikles fra 01.07.18. Det varsles forhandlinger med forventing om oppsigelse av lokale særavtaler og frikjøpsavtaler – dette gjelder avtaler som går utover sentrale avtaler

f)     Kinodrift ved Festiviteten avvikles senest 01.01.19 i påvente av eventuelt etablering av ny privat kino.

g)   Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10% fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

h) Prosjektet Lev-Art avvikles så raskt som mulig

3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

 1. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg
 2. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg.
 3. Kommunestyret ber om at rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av hele organisasjonen med fokus på antall ledernivåer, støtte/stabfunksjoner og koordinerende stillinger. Kommunestyret har en forventning om en betydelig langsiktig effekt fra og med regnskapsåret 2019.


4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill. kroner

b. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

c) Fellesområder reduseres med kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

d) 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enhetene ut fra dagens aktivitet

e) Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.


Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

2.

Pkt. C går ut

Pkt. E: endring: Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtale gjennomgås.

Pkt. F går ut

Pkt. G går ut 

4.
Nytt forslag;

a. Enhet institusjonstjenester                                                                   5,0 mill.

b. Reduksjon Rådmannens stab                                        0,8 mill.

c. Redusert innkjøpskostnader                                          2,0 mill.

d. Bruk av disposisjonsfondet                                           2,2 mill.

e. Rådmannen for fullmakt til å se budsjettene for
enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemme-
tjenester samlet.                                                                 

                                                                                          5,0 mill.         5,0 mill.


Karl Meinert Buchholdt, V fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 2 F: Kinodrift ved Festiviteten avvikles ikke i påvente av etableringen av ny privat kino. Beløp ut året på kroner 0,45 millioner finansieres via disposisjonsfondet da dette representerer et engangsbeløp.

Tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie- og omsorg har gitt ønsket resultat.


Geir Tore Persøy, FRP fremmet følgende forslag:

Ordlyden i pkt. 2b endres til følgende:

Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av Kommunalsjef i samråd med Personalsjef.

2 e

Kommunale seniortiltak opprettholdes. Kostnaden (500.000) hentes fra disposisjonsfondet.

Nytt punkt 4

50.000 avsettes til ukelønn for de på Staupshaugen verksted kostnaden hentes fra disposisjonsfondet.


Knut Sigurd Hjelmstad, H fremmet følgende forslag:

Endring i punkt 2 d i fellesforslaget fra AP, SP, Krf

Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

Det skal gjennomføres forhandlinger med de tillitsvalgte innen helse/omsorg som sikrer en jevn bemanning gjennom uka. Dette er særlig aktuelt der det er stor andel 100 % stillinger. 

Nytt punkt:

Skogn helsetun legges ut for salg til en privat aktør som kan gjenoppta driften som institusjon for pleietrengende eldre.

Avstemning:

Formannskapets innstilling 2 stemmer

Astrid Juberg Vordal, AP fellesforslag 30 stemmer

Jostein Trøite, SV forslag 2 stemmer

Astrid Juberg Vordal, AP forslag vedtatt 

Karl M. Buchholdt, V forslag til endringsforslag pkt. 2 F avvist med 8 mot 26 stemmer

Karl M. Buchholdt, V tilleggsforslag avvist med 6 mot 28 stemmer

Knut Hjelmstad, H endring i punkt 2 d avvist med 15 mot 19 stemmer

Knut Hjelmstad, H nytt punkt avvist med 4 mot 30 stemmer

Geir Tore Persøy, FRP endring i punkt 2 avvist med 7 mot 27 stemmer

Geir Tore Persøy, FRP punkt 2e avvist med 4 mot 30 stemmer

Geir Tore Persøy, FRP nytt punkt 4 avvist med 10 mot 24 stemmer

VEDTAK:

1. Rådmannen gis i oppdrag å redusere driften med 13 millioner i forhold til vedtatte justerte ramme for 2018. Rådmannen legger fram tiltaksplan for formannskapet.

Innsparing: 13 millioner

2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a)   Rådmannen bes se på mulighetene som ligger i å senke de variable lønnsutgiftene i kommunen; vikarutgifter, innleie, timebetalinger, kjøregodtgjøringer osv.

b)   Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.

c)    Prosjektet med lokalisering av Familiens Hus legges på is inntil videre. Ressurser i dette prosjektet brukes til eksisterende lavterskeltilbud i kommunen. Gjennomføring av prosjektet tar kommunestyret stilling til når prosjektrapport foreligger.

d)   Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

e)   Kommunale seniortiltak avvikles fra 01.07.18. Det varsles forhandlinger med forventing om oppsigelse av lokale særavtaler og frikjøpsavtaler – dette gjelder avtaler som går utover sentrale avtaler

f)     Kinodrift ved Festiviteten avvikles senest 01.01.19 i påvente av eventuelt etablering av ny privat kino.

g)   Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10% fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

h) Prosjektet Lev-Art avvikles så raskt som mulig

3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

 1. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg
 2. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg.
 3. Kommunestyret ber om at rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av hele organisasjonen med fokus på antall ledernivåer, støtte/stabfunksjoner og koordinerende stillinger. Kommunestyret har en forventning om en betydelig langsiktig effekt fra og med regnskapsåret 2019.


4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill. kroner

b. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

c) Fellesområder reduseres med kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

d) 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enhetene ut fra dagens aktivitet

e) Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.


Protokolltilførsel:

Jostein Trøite, SV fremmet følgende protokolltilførsel:

Budsjettjustering 2018 viser ikke budsjettbalanse. Punkt 1, 2 og 3 er verbalforslag.
  Til toppen av siden

 

 

FO 17/18 Spørsmål fra Astrid Vordal (AP) - Ombygging av gymsal – Åsen barne og ungdomsskole

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Astrid Juberg Vordal, AP fremmet følgende spørsmål:

Ombygging av gymsal – Åsen barne og ungdomsskole

I forbindelse med bygging av ny hall i Åsen blir skolens gymnastikksal overflødig. Ved ombygging kan denne gi flere klasserom som det er et stort behov for. Skolen har ikke formingsrom, musikkrom og rom for forsøk i naturfag, og har derfor problem med å fylle kravene i læreplanen.

Spørsmål:

Foreligger det plan for ombygging og bruk av skolens gym.sal? Hva er tenkt gjort?

Hvis ikke, når vil en slik plan foreligge, og eventuelt bli gjennomført

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Det foreligger ingen konkret plan for ombygging av gymsalen på Åsen barne- og ungdomsskole, men det er satt av 500 000 til planlegging/utreding om alternativ bruk av arealet, dette er en sak som nok kommer i fremtidig budsjett og økonomiplaner.
  Til toppen av siden

 

 

FO 18/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Parkeringsrampe på Løvåssagtomta

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Jostein Trøite, SV fremmet følgende interpellasjon:

Parkeringsrampe på Løvåssagtomta

Sykehuset Levanger har i mangel på parkeringsplassar for bil sanert fleire bolighus rundt sjukehuset.

Samtidig opplever tilsette og besøkande at det er vanskeleg å finna høvelege parkeringsplassar, og naboområda blir tatt i bruk. Å løysa dette med stadig riving av bolighus, er inga god løysing.

I norddelen av byen er det no forslag om å omdisponere eit friområde til parkering og garasjar.
Det er heller ikkje i samsvar med politiske målsettingar, vedtak i Områderegulering for Levanger sentrum, om gode oppvekstmiljø, grøne lunger og SlowCity i trehusbyen.

Eit parkeringsanlegg på Løvåssagtomt i 2 eller fleire plan med gangbruforbindelse med sjukehuset, ville løysa ein del av parkering og trafikkproblema i Levanger sentrum.
Det er også i samsvar med punkt 18.2.2 i områdereguleringsbestemmelser for Levanger Sentrum "P 7 (Tidligere Løvåssagtomta) Flerplansmulighet i inntil 3 etasjer "

Spørsmålet til ordføreren blir da om han vil ta initiativ til ei utgreiing omkring ei slik utbygging med tanke på kostnader, finansiering, bruk av parkeringsfondet og parkeringsavgift.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det blir ei utgreiing om parkeringsanlegg på Løvåssagtomta.

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Med den vekst og utvikling Levanger kommune har kommer behovet for parkeringsplasser for både folk som skal på arbeid og besøkende til å øke og derfor synes jeg forslaget til vedtak fra Jostein Trøyte er godt så svaret blir at ja jeg tar initiativ til ei utgreiing om ei slik utbygging med tanke på kostnader, finansiering, bruk av parkeringsfondet og parkeringsavgift.

Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber om at det blir ei utgreiing om parkeringsanlegg på Løvåssagtomta.
  Til toppen av siden

 

 

FO 19/18 Spørsmål fra Ottar Bjerkeset ( V ) -  Campusstrukturen Nord universitet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Ottar Bjerkeset, V fremmet følgende spørsmål:¨

Campusstrukturen Nord universitet

Nord universitet har ca 500 ansatte og 5000 studenter i Trøndelag, og campus Levanger er det desidert største. Levanger har god rekruttering av både studenter og ansatte, og profesjonsstudiene har et svært godt rykte nasjonalt. Men Nord har 9 campus spredt mellom Stjørdal og Vesterålen, og campusstrukturen er nå under diskusjon. Styret beslutter endelig campusstruktur februar 2019 – men beslutningsgrunnlaget vil bli samlet inn i løpet av 2018.

Mens vertskommunene for flere av de andre campusene i Trøndelag har vært svært aktive, med bl.a både omfattende utbygging og tydelige signaler i forhold til vertsrollen, har Levanger vært lite synlig. På Storlien-seminaret i mars 2018 ble det diskutert i smågrupper hva Levanger bør og kan gjøre for å styrke sin status og attraktivitet som vertskommune, men det er uklart hva som kom ut av dette.

Hvilke nye, konkrete tiltak vil ordføreren iverksette i løpet av de neste 1-3 månedene for å signalisere at Levanger er en aktiv og attraktiv vertskommune? Er disse tiltakene tydelig kommunisert utad? (slik at beslutningstakere vet om dem)

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Som representanten Ottar Bjerkeseth er jeg opptatt av vår vertskapsrolle overfor Nord universitet. Akademisk utdanning har en over 100 år lang tradisjon i Levanger. Den har vært med på å bygge kommunen til det den er i dag, først som Klæbu seminar, så som lærerskole og sykepleierskole. Så som høgskolens avdeling i Levanger før den ble en del av dagens Nord universitet.

Tidligere hadde vi kort veg til ledelsen ved Universitet. Nå er den lengre. Samtidig foregår det en stor prosess internt i universitetet på hvor mange studiesteder man skal ha i framtida. I dag har de ni studiesteder basert på mye av den gamle strukturen. Nå ser de på hvilke studier som skal tilbys hvor. Det er en prosess som skal besluttes i 2019.

Universitetet har vært tydelig på at de stiller krav til sine vertskommuner. De vil ha mer aktivitet på campus som gjør studiestedet mer attraktivt. Der har vi felles interesser.

Derfor er det viktig for Levanger at vi utvikler flere tilbud på aksen bykjernen til Røstad. Vi har allerede Filmfabrikken liggende på Røstad. Det er et sted der vi samler flere mediebedrifter og vi mener det har et betydelig større potensiale i et samarbeid med universitetet. I utkastet til økonomiplan for neste år kommer det et forslag om å se på utvidelse av Filmfabrikken når lokalet nå snart er fylt.

I tillegg vil vi i løpet av høsten intensivere forarbeidet med hotell på havna, planer som vil øke overnattings- og konferansekapasiteten nært campus på Røstad. Der kan kommunens bidrag for eksempel være å bidra til en konferansesal.

Vi har også spilt inn at vi kan flyte musikkskolen til Røstad for å gi musikkstudentene bedre praksismuligheter. Dette for å få en tettere kobling imellom utdanningen og praksisfeltet.

Nord Universitet har spilt inn at det er ønskelig med et samarbeid omkring bibliotekdrift på Røstad, dette synes jeg er interessant og verdt å se nærmere på.

Vi har også signalisert at vi kan være med på sambruk av lokaler som storsal/scene til skuespillerutdanningen hvis universitetet flytter den fra Verdal til campus Røstad. Vi ønsker ikke en lokaliseringskrig med Verdal, men mener at skuespillerutdanningen er sikrere mot nedlegging hvis den plasseres på campus Røstad enn hvis den blir liggende på Verdal.

Kommunikasjon og tilgjengelighet er svært viktig for en institusjon som Nord Universitet på Campus Røstad, derfor er dagens togstopp på Røstad i dag et viktig moment som vi også som vertskommune sammen med Universitetet vil sikre for framtida.

Jeg kan også nevne at det om kort tid kommer en samarbeidsavtale imellom Nord Universitet og Levanger kommune opp til politisk behandling, samt at enkelte skoler i Levanger vil få tilbud om å få status som universitetsskoler med en utvidet samarbeidsavtale med Nord Universitet.

Jeg har i mitt svar valgt å fokusere mest på framtida og det vi som vertskommune kan gjøre i tiden som kommer, men vil likevel nevne at plasseringen av både Trønderhallen, Levanger Ungdomsskole og bystranda på Røstad er viktige framtidsrettede strategiske valg som uten tvil styrker Campus Røstad sin posisjon selv om de nevnte strategiske valg ble kraftig motarbeidet av enkelte parti her i kommunestyresalen.

Det er etablert gode samarbeidsløsninger imellom Nord Universitet og Levanger kommune eksempelvis kjærlighetsstien og Løa som kommunen har kjøpt av Statsbygg etter ønske fra HINT nå Nord Universitet.

Vi har tett dialog både med lokal ledelse på universitetet og har klargjort overfor de som nå ser på strukturen på Nord om hva vi kan bidra med og håper at et samlet kommunestyre ser viktigheten av å befeste og styrke Campus Røstad.
  Til toppen av siden

 

 

FO 20/18 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) - Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Kari Johanne Kjerkol, AP fremmet følgende spørsmål:

Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

I kommunestyremøtet 29.03.2017, sak 14/17, ble følgende vedtatt:

Levanger kommunestyre vedtar at de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner – Jfr.vedlegg, innarbeides i ny innkjøpstrategi for Levanger kommune.Levanger kommune skal innarbeide disse anbefalingene i anskaffelsesreglementet/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.

Er disse strategiske grepene innarbeidet i innkjøpstrategien for Levanger kommune?

Hvis de er innarbeidet, på hvilken måte er det gjort?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Arbeidet med ny innkjøpstrategi er en pågående og omfattende prosess. Status pr i dag er at det foreligger ikke en komplett og ferdig utarbeidet innkjøpsstrategi hvor de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er implementert.  Men prinsippene som følger av dette gjennomføres og benyttes ifm innkjøp og anskaffelser. Blant annet har vi knyttet oss til Konserninnkjøp i Oslo kommune sin avtale på oppfølging av kontraktsforhold på sosiale – og miljøkrav. Dette er et ledd i arbeidet med å få på plass tydelige retningslinjer på dette området.

Ifm det pågående utreding av en felles Innkjøpsorganisasjon så har også ny innkjøpsstrategi vært et tema, og man ser her at flere har sammenfallende behov og utfordringer. Med bakgrunn i dette så ble muligheten for å etablere en ny felles innkjøpsstrategi i regionen luftet, enten ved at man arbeider i felleskap på tvers av kommunene eller i regi av ny innkjøpsorganisasjon. Dette arbeidet er fortsatt pågående og vi har ikke konkludert noe her.
Hvis en regional innkjøpsorganisasjon etableres må man i felleskap utarbeide en ny innkjøpsstrategi, og da vil det være naturlig å implementere de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet også her. 
  Til toppen av siden

 

 

FO 21/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Leve hele livet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Geir Tore Persøy, FRP fremmet følgende interpellasjon:

Leve hele livet

Det vises til stortingsmeldingen Leve hele livet som ble lagt frem 4. mai 2018.

Målet med denne reformen er å sørge for at eldre får en trygg og verdig hverdag. Det handler om å mestre hverdagen, at pårørende ikke blir utslitt og at ansatte får brukt sin kompetanse. Det er også et mål å redusere uønsket variasjon i kvaliteten i tjenesten. Eldre skal føle seg verdsatt og sett. Alle skal få tatt i bruk ressursene sine. De gode løsningene deles med hele Norge, slik gir vi de eldre bedre tjenester.

Leve hele livet løfter fram 25 løsninger fra kommunene som vil bidra til at eldre mestrer hverdagen og får en tryggere og mer aktiv alderdom.

Løsningene handler om mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. De handler om å skape et mer aldersvennlig Norge.

Det blir etablert et eget støtteapparat som skal bistå kommunene med å tilpasse løsningene til lokale behov og lokale ressurser. Kommuner som omstiller seg vil bli prioritert i statlige støtteordninger og vil få bistand gjennom støtteapparatet vi skal opprette.

Jeg / vi mener det er så mange gode løsninger i denne reformen, at vi ikke bør vente med å starte dette viktige arbeidet i Levanger kommune.

Vi har derfor følgende spørsmål til ordføreren

1) Ser ordfører at det er mye også Levanger kommune kan lære av andre kommuner?

2) Er det noen forhold Levanger kommune kan spille inn som gode saker andre kommuner kan lære av.

3) Vil ordfører bidra til at Levanger kommune kan starte dette reformarbeidet så snart som mulig?

Forslag til vedtak:
Levanger kommune ønsker å delta i reformarbeidet så snart som mulig, og starter prosessen med å gjennomgå hvilke løsninger som er relevante for Levanger kommune. Det legges frem sak innen 26.09 om implementering av arbeidet.

Ordføreren besvarte interpellasjonen;

1

Vi har mye å lære av andre kommuner og vi har lært mye. Vi er i et samarbeid med Verdal og utviklingssenter for institusjons- og hjemmetjenesten. I tillegg er kommunen ofte på besøk til andre kommuner for å hente ideer til utvikling av tjenester og velferdsteknologi.

2

Det er det.

Vi har, som en av de store kommunene i Trøndelag, som IKKE har et Distriktsmedisinsk senter delfinansiert fra Helseforetaket, etablert vårt eget Helsehus for å imøtekomme samhandlingsreformen. Oppgaver som etterbehandling, rehabilitering og smertelindring for kronisk og alvorlig syke er nå kommunale oppgaver og løses på en glimrende måte der. Vi har bygd moderne bo-sentre med vekt på at pasientene skal «leve hele livet».

Vi har hatt besøk fra et 10-talls kommuner som er i ferd med å utvikle egne tjenester, samt at kommunalsjef og enhetsledere har reist rundt i landet sammen med KS for å fortelle om satsingen.

Vi var også en av de første kommunene i Norge som etablerte ALIS (allmennleger i spesialisering) som førte til at vi greidde å rekruttere nye leger som går i et kombinert utdanningsløp hos oss og blir et verdifullt tilskudd til fastlegekorpset når de er ferdige spesialister i allmennmedisin (som er et nytt lovkrav og plikt for kommunene å legge til rette for).

Dette er en løsning som flere kommuner nå kopierer.

Videre er vi i ferd med å opprette en «tilsynslegefunksjon» i omsorgssentrene, en løsning som mange kommuner ikke har.

Vi er også i gang med å utvikle flere og større dagtilbud til flere grupper, men her mangler vi enda økonomi og en arena for noen av brukerne. Det siste tilbudet som ble etablert er et dagtilbud til unge demente i tidligfase, som enda bor hjemme. Dette tilbudet opereres i samarbeid med frivillige.

Vi har satt ernæring på dagsordenen, og har etablert fire måltider pr. dag, samt at vi gjennom etablering av nytt felleskjøkken vil kunne fortsette å tilby en kost som er næringstett og velsmakende for enda flere hjemmeboende også. Fokus på ernæring er av stor betydning for å ivareta helsenivået i den eldste del av befolkningen. Mye av denne utviklingen vil være kostnadsdrivende i startfasen, men vil være nødvendig for at vi på lang sikt kan redusere etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. Et av primærmålene i samhandlingsreformen.

Vi har drevet Hverdagsrehabilitering i to år, et tiltak som gjør mennesker i stand til å bo lengre hjemme.

Frisklivssentralen har fokusert mye på mestring gjennom å bidra til røykesluttkurs, redusert overvekt, sunne matvaner og daglig aktivitet. Dette er sekundærforebyggende tiltak for mennesker over 18 år.

Vi har satt inn ressurser for å bistå med tilrettelegging i hjemmene ved at ergo- og fysioterapitjenesten drar hjem til eldre og gir råd om tilrettelegging i heimen

m.m.

Jeg kunne fortsatt med enda mer, men dersom interpellanten leser kommunedelplanen vil han finne en god del som stemmer med Stortingsmeldingen «leve hele livet». Noe har vi igjen, men ting tar tid og det krever ressurser som vi må finne hos oss selv.

3

Levanger kommune startet dette arbeidet i 2014 ved å omstille nettopp for at eldre kunne bli boende hjemme og «leve hele livet». Det er i hovedsak dette vår kommunedelplan « Mestring hele livet»  for helse og omsorg handler om.

Så med bakgrunn i dette ser jeg det som fornuftig at kommunestyret får kunnskap om hvordan kommunens strategi sammenfaller med stortingsmeldingen «Leve Hele Livet» derfor anbefaler jeg kommunestyret å vedta at vi får en slik redegjørelse innen utgangen av september.

Persøys forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Levanger kommune ønsker å delta i reformarbeidet så snart som mulig, og starter prosessen med å gjennomgå hvilke løsninger som er relevante for Levanger kommune. Det legges frem sak innen 26.09 om implementering av arbeidet.
  Til toppen av siden

 

 

FO 22/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fraværsgrense i ungdomsskolen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Geir Tore Persøy, FRP fremmet følgende interpellasjon:

Fraværsgrense i ungdomsskolen

Stortinget har tidligere vedtatt å gjeninnføre en fraværsgrense ved de videregående skolene, gjeldende fra 1. august 2016. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær en elev kan ha i hvert enkelt fag. For tiden er denne fraværsgrensen på 10 prosent.

Hvis en elev ikke har mer enn 10 prosent fravær i noen fag, har fraværsgrensen ingen konsekvenser for eleven. Da trenger man heller ikke levere dokumentasjon på fraværet. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i daget. Dersom en elev har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at du likevel kan få karakter.

Det å stille krav til elever er ikke å underminere ungdommen, det er å ta dem på alvor. Siden innføringen av fraværsgrensen i videregående opplæring kan mange fylker vise til gode resultater. Tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune har i følge NRK redusert timefraværet med 44 prosent etter innføringen av fraværsgrensen. Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent. Mange andre fylker kan vise til lignende tall, og særlig gledelig er det at nedgangen i fravær er størst blant yrkesfagelever.

Med bakgrunn i dette kan det være naturlig å tenke at en fraværsgrense i ungdomsskolen også vil redusere fraværet blant elever i ungdomsskolen.

Spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig med interpellanten i at fraværsgrensen har vært et gode for elevene i videregående opplæring, og vil ordføreren være villig til å prøve ut en tilsvarende ordning for kommunens ungdomsskoleelever?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak for kommunestyret, med sikte på en innføring av en fraværsgrense fra skoleåret 2018/2019.

Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ja, jeg er enig med interpellanten i at innføring av fraværsgrense i videregående skole har gitt gode resultater med reduksjon i fraværet, men jeg synes ikke det er fornuftig å innføre fraværsgrense i ungdomsskolen på det nåværende tidspunkt, da det i dag er gode rutiner for oppfølging av fravær i kommunens ungdomsskoler.

Jeg vil derfor anbefale at kommunestyret avviser forslaget til vedtak.

Vedtak

Persøys forslag til vedtak avvist med 2 mot 29 stemmer
  Til toppen av siden

 

 

FO 23/18 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - Krav til språk for arbeidere i kontakt med sårbare grupper

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.05.2018 - video

Behandling:

Representanten Janne Kathrine Jørstad Larsen, FRP fremmet følgende interpellasjon:

Krav til språk for arbeidere i kontakt med sårbare grupper

Levanger kommune er kjent for jobben de gjør for flyktninger. Kommunen er veldig flinke til å integrere og få dem ut i jobb. Likevel mener FrP at i jobber der arbeiderne er i kontakt med sårbare grupper, som for eksempel demente, bør det være et krav om at arbeideren skal kunne snakke godt norsk.

Levanger FrP er veldig positive til å få flyktninger ut i arbeid, som en del av integreringen, men vi mener arbeid med sårbare grupper ikke bør være en integreringsarena, før man kan snakke godt norsk.

Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ber rådmannen/administrasjonen om å innføre et krav til gode norske språkferdigheter for arbeidere som er i kontakt med spesielt sårbare grupper (demente, godt eldre og psykisk utviklingshemmede).

Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Jeg takker for interpellasjonen.

Når det gjelder språkferdigheter så er dette regulert gjennom autorisasjonsprosessene for faggrupper hvor kravet til autorisasjon og utdanning er formalisert. Dette er minimumskrav som gjelder for alle ansatte uansett etnisk bakgrunn og dialekt for den saks skyld.

Så har vi noen grupper som er plassert i helsetjenesten som arbeidspraksis og språkopplæring. Dette ser vi på som nyttig i et litt lengre perspektiv. Disse skal ha en mentor/veileder som skal ivareta behovet for å bli forstått og å forstå. Både i dag og i et litt lengre perspektiv er dette viktig arbeidskraft fordi samfunnet er i endring. Verdien av dette arbeidet vurderes som større enn ulempene. Dette oppleves som et kollektivt ansvar som alle ansatte bør bidra til gjennom å bidra i den praktiske hverdagen slik at læringsutbyttet blir så bra som mulig, slik at vi sikrer kvalifisert personell til å bistå både dagens og ikke minst fremtidas innbyggere som trenger hjelp og pleie.

På bakgrunn av dette synes jeg arbeidspraksis med språktrening er så viktig at jeg ikke vil anbefale forslaget til vedtak, men overlater til kommunestyret å ta stilling til om forslaget skal avvises eller ikke.

Vedtak:

Larsens forslag til vedtak avvist med 2 mot 29 stemmer.
  Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 31.05.2018 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051