Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 19.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas utredning vedtak video
PS 2/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan utredning vedtak video
PS 3/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS utredning vedtak video
FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen tekst behandl. video 
FO 2/19 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Uavhengig gjennomgang av omstillingene innen pleie og omsorg tekst behandl. video 
FO 3/19 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Ang. statlig finansiering av eldreomsorgen tekst behandl. video 
FO 4/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Vedrørende forholdene på LBAS tekst behandl. video 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem -  Forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem -  Forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem -  Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem - Forfall
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem -  Forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem -  Forfall
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem -  Forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - Forfall 
Ivar Haarstad varamedlem  x Knut Sigurd Hjelmstad
Inger Lise Utler Hemb ap  varamedlem  x Tove Irene Løvås
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem  x Jostein Trøite
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem  x Ina Helen Kollerud Pedersen
Lars Forberg sp varamedlem x Hans Heieraas
Line Thorsen sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen
Ingen vararepr. v   - Ottar Bjerkeset
May-Jorunn Barlien mdg varamedlem x Olaug Julie Aasan

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Anne Grete Wold fung. personalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Line Thorsen (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.30, etter behandling av PS 3/19.

Olav Strid (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.20, etter behandling av FO 2/19.

Asbjørn Brustad (SP), Lars Forberg (SP) og Kari Johanne Kjerkol (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.45, etter behandling av FO 3/19.

 


Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

PS 1/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Kari Johanne Kjerkol

Avstemning:

Formannskapets innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kristin Aas innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien  

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Kari Johanne Kjerkol
        Til toppen av siden

 

 

PS 2/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
        Til toppen av siden

 

 

PS 3/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.
        Til toppen av siden

 

 

FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video 

Behandling:

Gjennom avisa er vi som politikere gjort oppmerksom på at kommunen er i ferd med å legge ned bofellesskapet i Marknadsvegen. Det blir hevdet at dette er en konsekvens av budsjettvedtaket som kommunestyret gjorde i oktober 2018.

Som kommunepolitiker er det vanskelig å akseptere dette da det i budsjettheftet og vedtak som ble gjort i budsjettmøtet, ikke står noe om nedlegging av Marknadsvegen bofellesskap. Det står derimot, sitat: Det tilrettelegges også for habilitetstjenesten ved Staupshaugen verksted, Nordsivegen, Marknadsvegen og gjennom avtaler med private, sitat slutt.

Å tolke dette som et vedtak om nedlegging virker meningsløst og må være feil. Dette kan sammenlignes med det administrative vedtaket om nedlegging av bofellesskapet i Åsvegen 5 på Skogn, også da ble det hevdet at det var et resultat av et budsjettvedtak. Dette ble stoppet av politikerne, da ingen kjente til vedtaket.

Det er godt kjent at strukturendringer innen helse- og omsorg i de siste årene har ført til en stor kostnadsøkning og nedlegging av sykehjemsplasser. Kan vi derfor stole på at nedlegging av Marknadsvegen er ei innsparing. Kommunen har i avisa hevdet en prognosert innsparing på 8 millioner kroner på dette Bokostnadene etter flytting er da ikke regnet med. Det er heller ikke tatt med at omsorgsbehovet vil være det samme på et annet bosted.


Med bakgrunn i dette fremmes følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019.

I saken må følgende forhold undersøkes:

 1. De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.
 2. Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.
 3. Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram.

*****
Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen og har følgende svar:

Representanten Løvås hevder at det er strukturendringene innen helse som er årsak til kostnadsøkningene det er jeg uenig i da hovedårsaken til kostnadsøkningen er at kommunene stadig får større ansvar for innbyggernes helse samt at det er stadig flere som har behov for helsetjenester.

Når det er sagt er jeg enig i at kommunestyret skal ha en sak omkring nedleggelse av Marknadsvegen da dette etter mitt syn er en prinsipiell sak og dermed en sak for kommunestyret.

Med det tar jeg interpellasjonen til følge.

Avstemning:

Løvås sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019.

I saken må følgende forhold undersøkes:

 1. De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.
 2. Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.
 3. Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram.
          Til toppen av siden

 

 

FO 2/19 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Uavhengig gjennomgang av omstillingene innen pleie og omsorg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video 

Behandling:

I 2018 måtte Levanger kommune gjennomføre nedskjæringer og omstillinger på grunn av store budsjettoverskridelser i pleie- og omsorgssektoren. De vedtatte omstillingene inkluderer blant annet bemanningsreduksjoner, nedleggelse av bofellesskap og nedstenging av plasser ved kommunens nyeste institusjon: Staup helsehus.

Fra 2014 ble relativt store strukturelle endringer innen helse- og omsorgspolitikken gjennomført. Det har derfor blitt stilt spørsmål ved om overskridelsene innen pleie- og omsorg skyldes de strukturelle endringene. I kommunens egen økonomiplan, 2019-2022, blir effektivitet og kostnad i kommunens pleie- og omsorgstjenester, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Der kommer Levanger kommune dårlig ut, og økonomiplanen mener det ligger et effektiviseringspotensiale innen pleie- og omsorgssektoren.

Derfor har Venstre flere ganger foreslått å sette ned et uavhengig utvalg, som i sin helhet, det vil si både, faglig og økonomisk, skulle gjennomgå om de store økonomiske omstillingene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Siste gang et slikt forslag var oppe til politisk behandling, var i fjorårets siste formannskapsmøte. Da behandlet formannskapet et oversendelsesforslag fra representanten Svein Erik Veie (AP) med  krav om en uavhengig gransking. Forlaget fra Veie ble vedtatt oversendt fra kommunestyret med 28 stemmer for og bare 7 stemmer imot. Forslaget ble, i formannskapet, avvist med 4 mot 4 stemmer, der ordførerens dobbeltstemme ble avgjørende for at forslaget ikke ble oversendt til driftskomiteen for videre behandling. Venstre fremmet forslag om å sende saken til behandling i driftskomiteen for å sikre ytterligere legitimitet i en så viktig sak; den vedrører en av kommunes viktigste kjerneoppgaver, nemlig ivaretakelsen av pleietrengende.  Den faglige delen av en slik gjennomgang er derfor av avgjørende betydning. 

Blant argumentene som blir brukt mot forslaget, er at det forventes oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan i februar 2019, og at spørsmålsstillingene vil bli belyst i arbeidet med denne planprosessen. Jeg kan ikke se at intensjonene i Veies oversendelsesforslag og da heller ikke intensjonene til kommunestyrets flertall (på 28), er ivaretatt i formannskapets avvisning. Dette forklares med at det ble bedt om uavhengig granskning – ikke en «selvevaluering» ved å belyse spørsmålene i arbeidet med en planprosess i 2019. Jeg mener konturene av at en slik «selvevaluering» ikke gransker de to elementer (faglig og økonomisk) som kommunestyret ba om.

Etter undertegnedes mening er formannskapets avvisning, med ordførerens dobbeltstemme, et argument i seg selv for at en uavhengig aktør snarest må komme med en gjennomgang av om omstillingene innen pleie- og omsorg har fungert etter hensikten, dette til det beste for de pleietrengende. Slik jeg seg det, vil en uavhengig rapport være et avgjørende grunnlag for arbeidet med hvordan man skal møte de problemer man i dag står ovenfor innen pleie- og omsorg i Levanger kommune, og samtidig være et godt grunnlag for arbeidet med den nye kommunedelplanen.


Spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig i at det vil være en fordel for det kommende kommunedelplanarbeidet, at det blir nedsatt et uavhengig utvalg som gjennomgår om de store omstillingene innen pleie og omsorg, både faglig og økonomisk, har gitt ønsket resultat?

Forslag til vedtak:

Det nedsettes et uavhengig utvalg som gjennomgår/gransker om de store omstillingene innen pleie- og omsorg, faglig og økonomisk, har gitt ønsket resultat.

*******

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen og starter med å si at jeg er enig i at det skal være en evaluering innen pleie og omsorg, jeg mener det er viktig å gjennomgå hvordan vi løser de kommunale oppgavene på en best mulig måte ikke minst med tanke på framtida.

Det jeg derimot er uenig i er at det skal leies inn eksterne konsulenter da vi har erfaringer fra dette innen både barnevern og pleie/omsorg . Erfaringene var da at det kom svært lite nytt og det var kostbart. Jeg har forståelse for at representanten Bucholdt som representerer et parti som ivrer svært for privatisering har et annet synspunkt på dette.

Jeg mener det mest fornuftige er at denne evalueringen foretas i henhold til det enstemmige vedtaket i Driftskomiteen 18.11.18 fremmet av Stig Ove Sommervoll:

Det settes ned et utvalg bestående av administrativ ledelse, politisk ledelse og tillitsvalgte (trepartssamarbeid) for å se på behov for kommende kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd med mål om å få best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Gruppen må se på kommunen som helhet.

I tillegg bør gruppen suppleres med en politiker fra mindretallet.

Det passer også i så måte svært godt med at vi får ny kommunalsjef helse som starter førstkommende fredag.

På bakgrunn av dette anbefaler jeg kommunestyret å avvise forslaget til vedtak.

Avstemning:

Interpellasjonen ble avvist med 15 stemmer (jfr. reglement for kommunestyret, pkt. 19d).
        Til toppen av siden

 

 

FO 3/19 Interpellasjon fra Janne Jørstad (FRP) - ang statlig finansiering av eldreomsorgen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video 

Behandling:

Prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen som ble startet av Solberg-regjeringen har vært en suksess. Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2019 foreslått å forlenge og utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. De seks eksisterende forsøkskommunene inviteres til å delta i forsøket ut 2022. I tillegg inviteres de kommunene de eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med til å delta. Forsøket skal videre utvides med seks nye kommuner fra 2020. Det tas forbehold om Stortingets behandling. Forsøket omfatter frem til 1. mai 2019 to modeller.

I modell A benyttes en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier, mens midlene til omsorgstjenestene i modell B er gitt som et øremerket rundsumtilskudd. Fra 1. mai 2019 videreføres forsøket kun med modell A. Helsedirektoratet vil i løpet av oktober komme med ytterligere informasjon om kriterier for tjenestetildeling og rammene for finansieringsmodellen.

6 nye kommuner får lov til å være med i ordningen fra 2020. Hvis Levanger kommune skal bli med på forsøket når det utvides, bør man allerede nå signalisere dette offentlig.


Forslag til vedtak:

 1. Levanger kommunestyre ber ordfører/administrasjon om å signalisere offentlig at dette er noe Levanger ønske å være med på, og sender inn en søknad om å få være med på statlig finansiering av eldreomsorgen når søknadsprosessen starter.

 
******

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen og har følgende svar:

Levanger kommune er kjent med at forsøksordningen vedr. statlig finansiering av eldreomsorgen er tenkt videreført med innlemmelse av 6 nye kommuner i modell A fra 2020. I Trøndelag deltar i dag Stjørdal kommune i modell A og Selbu kommune i modell B.

Dagens ordning (Modell A) fungerer slik at hvert år blir kommunens ordinære rammetilskudd redusert og erstattet med den nye finansieringen. Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester. Uttrekket tilsvarer altså forbruket for omsorgssektoren i 2015.  I forsøksperioden har uttrekket blitt justert for lønns- og prisstigningen basert på en kommunal deflator, og en nasjonal demografisk faktor. Opplegget er ment å bidra til å skape forutsigbarhet for den enkelte kommune. 

Forsøkskommunenes finansieringsmodell består av 3 elementer:

Inntektspåslag

Inntektspåslaget skal blant annet dekke merkostnader ved deltagelse i forsøket. I Helsedirektoratet (2015) heter det «Inntektspåslaget er øremerket finansiering av omsorgstjenester, og kan brukes til satsning på forebyggende tjenester og/eller dekking av merutgifter som følge høyere kostnader eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i prismodellen.»

Rundsumtilskudd

Kommunene får et rundsumtilskudd for å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert. Størrelsen på tilskuddet er fastlagt på grunnlag av nivået på disse utgiftene i den enkelte kommunen i 2015. I årene etterpå blir tilskuddet bare justert med pris- og lønnsveksten.

Vedtakstilskudd

For de øvrige tjenestene får kommunen dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris).

Enhetsprisen som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen for å etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015). Satsene er etablert ved hjelp av en kalkyle basert på timelønn.

I Trøndelag deltar i dag Stjørdal kommune i modell A og Selbu kommune i modell B. I den sammenheng har rådmannen siden starten av desember hatt en dialog med Stjørdal kommune om deres erfaringer. En representant fra Stjørdal er invitert til Levanger for å orientere om erfaringer med ordningen. Dette er planlagt gjennomført 12. februar.

Rådmannen har meldt inn en uforpliktende interesse for forsøksordningen til Helsedirektoratet slik at Levanger kommune holdes orientert om ordningen frem til søknadsrunden starter.

I likhet med representanten Jørstad Larsen er jeg også opptatt av et best mulig tilbud til alle kommunens innbyggere og har derfor flere ganger hatt kontakt med min kollega i Stjørdal for å høre nærmere om hvordan dette fungerer. I korte trekk er det slik at kommuner som har brukt relativt lite ressurser innen helse tjener på ordningen, mens kommuner som har brukt relativt mye gjør det ikke. Samtidig er det noen betenkeligheter med at en gjennom en slik ordning i realiteten fjerner en tredjedel av kommunens budsjett fra det lokale folkestyret og derigjennom reduserer kommunestyrets handlingsrom betraktelig.

På tross av disse momentene synes jeg det er riktig å sjekke ut hvordan dette vil slå ut for Levanger, derfor fortsetter arbeidet med å komme til bunns i hvilke konsekvenser dette vil kunne få.

Jeg ønsker at kommunestyret skal fatte kunnskapsbaserte vedtak derfor mener jeg ikke at det er riktig å forskuttere dette før vi har fått denne kunnskapen.

Etter at administrasjonen har innhentet erfaringer og kunnskap om modellen, knyttet til både økonomi og tjenesteutforming vil rådmannen komme tilbake med en sak om dette og etter min mening bør denne saken legges fram for både driftskomite og formannskap før kommunestyret.

Jeg vil derfor med denne begrunnelsen anbefale at kommunestyret avviser forslaget til vedtak i dag.

Avstemning:

Interpellasjonen ble avvist med 27 mot 5 stemmer (jfr. reglement for kommunestyret, pkt. 19d).
        Til toppen av siden

 

 

FO 4/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - vedrørende forholdene på LBAS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 30.01.2019 - video 

Behandling:

Levanger SV har fått informasjon som kan tyde på at kommunen har planer om å legge ned 36 omsorgsboliger ved LBAS gamle del og nedbemanne. Dette er begrunnet i at tjenestebehovet for hjemmetjenesten har økt og at tjenesten skal tilpasses budsjettet. Dersom man går inn i tallene som ble forelagt oss under budsjett behandlingene 17.10.2018, kan det tyde på at avdeling sentrum har hatt en liten økning i tjenestebehovet i forhold til andre enheter i kommunen.

Vi er også kjent med at LBAS leverer et regnskap med bortimot balanse i 2018 i motsetning til andre enheter som går mot et millionunderskudd i sitt regnskap. På tross av dette er det i rammen for 2019 fjernet i underkant av 7,5 mill. kroner.

Det er videre forelagt oss opplysninger om at hjemmesykepleien i avdeling sentrum i lengre tid har hatt stor mangel på sykepleiere og at tjenesten inne mellom balanserer på grensen til det forsvarlige. I tillegg er vi kjent med at det er utvidet bruk av vikarer ved LBAS og hjemmetjenesten.


Med bakgrunn i dette har undertegnede følgende spørsmål i saken:

 1. Medfører det riktighet at kommunen er i ferd med å legge ned 36 omsorgsboliger ved LBAS gamle del, hvilket tidsperspektiv har kommunen på dette og er det etablert erstatningsboliger for de som bor der?
 2. Foreligger det en kost/nytte beregning som har tatt inn alle forhold rundt en slik beslutning og som viser at dette er en besparelse for kommunen?
 3. Hvorfor er rammen for 2019 kuttet med i underkant av 7,5 mill. til avdeling sentrum?
 4. Hvilke planer har kommunen for å løse problemer knyttet til rekruttering av sykepleiere?
 5. Hvor store summer brukte kommunen i 2018 til vikarer knyttet til arbeid på LBAS?


Forslag til vedtak:

Levanger SV ber om at det legges fram en sak for kommunestyret våren 2019 som omhandler forhold knyttet til framtidig aktivitet ved LBAS gamle del. Saksframlegget må inneholde økonomiske beregninger som viser fordeler og ulemper, en grundig kost/nytte vurdering.

********* 

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg takker for interpellasjonen angående et viktig tjenestetilbud i Levanger kommune.

Representanten Løvås tar utgangspunkt i at LBAS leverer et regnskap med bortimot balanse i 2018. Nå er det slik at kommunestyret ikke har vedtatt noe eget budsjett for LBAS.  LBAS er en del av enhet for hjemmetjenester og opplysninger fra administrasjonen innhentet i dag, tyder på at denne enheten leverer et regnskap innenfor budsjett i 2018. Dette etter at det er iverksatt betydelige omstillingstiltak i 2018. Slik skal det være, og er ekstra viktig når det er kostnader i andre enheter det er svært krevende å ta ned på kort sikt, jfr annen interpellasjon i møtet i kveld.

Budsjettet kommunestyret har vedtatt for hjemmetjenestene i 2019 ligger 1,3 millioner lavere enn budsjettet i 2018 til tross for at behovet for tjenester øker i takt med innbyggerveksten og de demografiske endringene som skjer. Det betyr selvsagt at det er nødvendige med omstillinger også i 2019.

Det som står i budsjett og økonomiplandokumentet som kommunestyret har vedtatt er følgende:

«Som en følge av at tjenestene har økt mye så er det nødvendig med en vurdering av hvordan tjenestene skal tilpasses budsjettene. I den forbindelse vil det vurderes å legge ned den eldste delen av LBAS og nedbemanne. Dette er imidlertid krevende og må tas som en konsekvens etter naturlig frafall. På sikt bør det ses på muligheten for å oppgradere bygget til dagens standard og ta i bruk leiligheter til heldøgns omsorgsboliger.»

Administrasjonen har tatt tak i dette og det er i følge rådmannen organisert opp et omfattende arbeid som innbefatter dialog med brukere/pårørende, ansatte, samarbeidspartnere og andre enheter, ikke minst bygg og eiendom. Jeg får opplyst at det er for tidlig å trekke konklusjoner og at ingen endringer vil bli iverksatt før utredningene er ferdig og alle sider av saken er belyst.

Svarene på spørsmålene i interpellasjonen:

1. Medfører det riktighet at kommunen er i ferd med å legge ned 36 omsorgsboliger ved LBAS gamle del, hvilket tidsperspektiv har kommunen på dette og er det etablert erstatningsboliger for de som bor der:

Svar: Nei, det medfører ikke riktighet at kommunen har bestemt seg for å legge ned 36 omsorgsboliger, men det pågår en utredning i tråd med kommunestyrets vedtak.

2. oreligger det en kost/nytte beregning som har tatt inn alle forhold rundt en slik beslutning og som viser at dette er en besparelse for kommunen?

Svar: Nei, dette vil fremkomme i utredningsarbeidet som pågår.

3. vorfor er rammen for 2019 kuttet med i underkant av 7,5 mill. til avdeling sentrum?

Som sagt innledningsvis er budsjettet for enhet hjemmetjenester 1,3 mill lavere enn i 2018. Dette fordi det var større behov for å styrke budsjettet for habilitering mer enn total rammeøkning. Budsjettet for den enkelte avdeling innen budsjettet for den enkelte enhet foreles også ut fra slike vurderinger og det er delegert til rådmannen og videredelegert til enhetsleder å gjøre nødvendige budsjettjusteringer innen vedtatt budsjettramme.

4. vilke planer har kommunen for å løse problemer knyttet til rekruttering av sykepleiere?

Svar:

Det generelle bildet er at kommunene har utfordringer med rekruttering av sykepleiere. Mange kommuner har naturlig nok større utfordringer enn Levanger, men de siste årene har vår kommune også merket dette. En rekke tiltak må selvsagt brukes. Det viktigste er sannsynligvis at vi makter å framstå som en god arbeidsgiver med interessante oppgaver og konkurransemessige betingelser. Kommunestyremedlemmene kan også bidra her med å framsnakke kommunen som arbeidsplass og sted å bo. Jeg har spilt inn til KS at alle kommunen bør pålegges å stille med tilstrekkelig praksisplasser da dette har vært en økende problemstilling i den senere tid, dette innspillet ble jeg anmodet om fra tillitsvalgte i sykepleierforbundet. I denne sammenhengen kan det også nevnes at en eventuell ombygging av LBAS gamle del kan brukes til enkelte leiligheter for sykepleierstudenter som da vil kunne få en svært god nærhet til praksisplasser i samme hus, men dette er en del av den pågående utredningen. Jeg kan også nevne at det allerede førstkommende tirsdag skal være et dialogmøte i regi av KS med dekan for sykepleierutdanninga ved Nord Universitet hvor tema er nettopp rekruttering og praksisplasser, på dette møtet vil Levanger kommune være representert med både administrativ ledelse innen helse samt politisk ledelse. Ellers er dette med rekrutteringsstrategier en stor sak det ikke er mulig for meg å besvare utførlig i en interpellasjon som dette.

5. vor store summer brukte kommunen i 2018 til vikarer knyttet til arbeid på LBAS?

Svar:

Administrasjonen opplyser at det samlet ble brukt 3,3 mill kr til vikarer på hjemmetjenester avdeling sentrum hvor LBAS inngår i 2018. Dette beløpet inkluderer både sykevikarer, ferievikarer, svangerskapsvikarer og andre vikariater. Det er så langt inntektsført 1,3 mill i refusjoner for sykdom og svangerskap. Totalt lønnsbudsjett for avdelingen er på 31 mill kr.

Så til forslaget til vedtak:

Hvis det pågående arbeidet ender med at administrasjonen ønsker å gjøre endringer knyttet til driften på LBAS skal kommunestyret ha en sak på dette som ivaretar de momentene som representanten Løvås tar opp i sitt forslag til vedtak. Jeg kan imidlertid ikke støtte at kommunestyret skal vedta at «Levanger SV ber om». Likeledes ser jeg ikke noen prinsipiell grunn til at vi skal ha en politisk sak hvis det ikke blir foreslått å endre driften. Derimot synes jeg det er fornuftig at kommunestyret får en orientering fra Einar Hindenes ang dette arbeidet på samme måte som at formannskapet får en slik orientering på formannskapet neste uke.


Løvås trakk deretter sitt forslag til vedtak.
        Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 01.02.2019 08:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051