Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.03.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 29.03.17 (etter dialogseminar)
Tid: kl. 17:30 - 18:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merkander - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 14/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet utredning vedtak video
PS 15/17 Aasen sparebank - reviderte vedtekter - endringsvalg utredning vedtak video
PS 16/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS utredning vedtak video
PS 17/17 Kommunal overtakelse av ikkekommunal barnehage utredning vedtak video
PS 18/17 Husleier Stokkbakken omsorgssenter utredning vedtak video
PS 19/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune utredning vedtak video
PS 20/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020 utredning vedtak video
FO 5/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Egne kommunale forskrifter for tildeling av langtidsopphold i sykehjem tekst behandl. video
 FO 6/17 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Oppfylling for velodrom på Moan - budsjett for tiltaket tekst behandl. video
 FO 7/17 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - fastlege for studenter tekst behandl. video
 FO 8/17 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - Tomter på Ekne tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - Forfall
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem - Forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Inger Lise Utler Hemb   ap varamedlem  x Kari Johanne Kjerkol
Arild Børseth ap varamedlem x Ingrid Olga Hallan
Anne Støckert Hagen ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Atle Busch  v varamedlem x Ottar Bjerkeset 
Asgeir Persøy frp varamedlem x Geir Tore Persøy
Per Olav Gilstad h varamedlem x Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

 

PS 14/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommunestyre vedtar at de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner - Jfr. Vedlegg, innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Levanger kommune. 
 2. Levanger kommune skal innarbeid disse anbefalingene i anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.
          Til toppen av siden

 

 

PS 15/17 Aasen sparebank - reviderte vedtekter - endringsvalg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapets vedtak i sak 107/15 på valg av medlemmer og varamedlem til forstanderskapet for Aasen Sparebank oppheves.

Som medlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: Astrid Juberg Vordal

Som varamedlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: Alf Magnar Reberg
        Til toppen av siden

 

 

PS 16/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
 2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
 3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 125.000
 4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
 5. Som kommunens representant i representantskapet for Komsek Trøndelag IKS velges: Robert Svarva
 6. Som vararepresentanter velges: Jostein Trøite og Anita Ravlo Sand.
          Til toppen av siden

 

 

PS 17/17 Kommunal overtakelse av ikke kommunal barnehage

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune overtar aksjene i Høgberget barnehage as fra 1.6.2017 gjennom å overta alle aksjene as for 3 mill kr i henhold til vedlagte avtale.
 2. Det settes i tillegg av 300.000 til investeringer i eiendommen.
 3. Aksjekjøpet og investeringen i vognbod etc finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
 4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Momarka barnehage og drives som en avdeling under denne. Aksjeselskapet vil så bli avviklet.
          Til toppen av siden

 

 

PS 18/17 Husleier Stokkbakken omsorgssenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Husleier for Stokkbakken omsorgsboliger for 2017 fastsettes slik:

 • 33 m2               8.900 kr
 • 65 m2            11.200 kr 
          Til toppen av siden

 

 

PS 19/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende endringsforslag – pkt. 14:

Levanger kommune ønsker å forvalte egen landbrukspolitikk. Landbrukskontoret etableres derfor i egen kommune som vedtatt enstemmig av Levanger kommunestyre sak 59/16.

Rådmannen legger til rette for en videreføring av det landbruksfaglige samarbeidet med Verdal kommune.

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende endringsforslag – pkt. 15:

Levanger kommune igangsetter arbeidet med utredning av nytt beredskapsbygg på «skoletomta» på Mule umiddelbart, uavhengig av hvilken samarbeidsløsning som velges.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt. 1-13, enstemmig vedtatt.

Ved alternativ avstemming mellom innstillingens pkt. 14 og Svarvas alternative forslag til nytt pkt. 14, ble Svarvas forslag enstemmig vedtatt.

Ved alternativ avstemming mellom innstillingens pkt. 15 og Svarvas alternative forslag til nytt pkt. 15, ble Svarvas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. For å ivareta vedtatte oppgavefellesskap for Verdal og Levanger fra 1.1.2018 opprettes følgende samarbeidsordninger etter kommunelovens §27.
  - Samarbeidsordning for regnskap, fakturering, innfordring og lønn, lokaliseres i Verdal.
  - Samarbeidsordning for IKT, kemner, innkjøp og kommuneadvokat lokaliseres i Levanger.
 2. Styret for samarbeidene utgjøres av rådmennene i de to kommunene. Fagledere møter i styret med tale- og forslagsrett. Representant for ansattes organisasjoner gis også møte- og talerett i styret.
 3. Vedtekter for hver av samarbeidsordningene (i stedet for styrene) og samarbeidsavtale legges fram til politisk behandling før sommeren 2017.
 4. De ansatte blir tilsatt i den kommunen vedkommende samarbeid har kontoradresse.
 5. For at samarbeidsordningene skal kunne løse sine oppgaver for kommunene på en effektiv måte må kommunene samkjøre seg og ha samme ikt-systemer, lik arkivplan, så like rutiner som mulig. Dette er også viktig i beredskapssammenheng da kommunene kan avlaste hverandre, hjelpe hverandre og kjøpe tjenester av hverandre der det er nødvendig.
 6. Budsjett for samarbeidet besluttes av styret før kommunenes behandler sine årsbudsjetter. Endelig godkjenning av det enkelte samarbeids budsjett blir med det del av kommunestyrenes ordinære budsjettvedtak. Kostnader fordeles som hovedregel etter innbyggertall. Avvik fra denne kan være som følge av kommunespesifikke satsninger m.v., som gjør dette unaturlig i enkeltstående tilfeller.
 7. Kommunen ønsker fortsatt felles brann- og redningstjeneste. Samarbeidsløsning konkretiseres for kommunestyrebehandling i juni.
 8. Oppgavene i dagens Dokumentsenter føres i sin helhet tilbake til kommunene.
 9. Kostnader til pensjon for ansatte som har hatt Innherred samkommune som siste arbeidsgiver overtas av vedkommende morkommune.
 10. Eventuell gjeld og fordringer mellom samkommune og deltakerkommunene gjøres opp ved avviklingen.
 11. Samkommunen har ingen anleggsmidler. Omløpsmidler følger samarbeidsordningene og fordeles for øvrig etter innbyggertall som hovedregel.
 12. Eierskapsposter og avtaler med andre partnere og kommuner gjennom Innherred samkommune gjennomgås og posisjoneres i den enkelte kommune i egen sak etter sommeren.
 13. Fondsavsetninger i samkommunens regnskap skal fordeles slik intensjonene bak midlene tilsier, eller har sin opprinnelse. Fondsmidler som er opparbeidet i samkommunen i fellesskap skal fordeles etter folketall, såfremt det ikke er juridiske føringer for annet.
 14. Levanger kommune ønsker å forvalte egen landbrukspolitikk. Landbrukskontoret etableres derfor i egen kommune som vedtatt enstemmig av Levanger kommunestyre sak 59/16. Rådmannen legger til rette for en videreføring av det landbruksfaglige samarbeidet med Verdal kommune.
 15. Levanger kommune igangsetter arbeidet med utredning av nytt beredskapsbygg på «skoletomta» på Mule umiddelbart, uavhengig av hvilken samarbeidsløsning som velges.
          Til toppen av siden

 

 

PS 20/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal” med følgende tillegg:

 • Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.
          Til toppen av siden

 

 

FO 5/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Egne kommunale forskrifter for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Stortinget vedtok i juni 2016 at alle kommuner skal ha egne kommunale forskrifter med objektive kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller i tilsvarende boliger tilrettelagt for heldøgns tjenester. Hensikten med dette er å sikre at det er faglige kriterier, og ikke økonomiske vurderinger, trynefaktor eller tilfeldigheter, som skal legges til grunn for tildeling av sykehjemsplasser.

Levanger kommune fikk brev om dette fra Helse- og omsorgsdepartementet datert den 24 juni 2016, hvor det står at de kommunale forskriftene skal være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft den 1. juli 2017.

Er Levanger kommune i rute med dette arbeidet, slik at våre kommunale forskrifter for tildeling av sykehjemsplasser vil tre i kraft før 1. juli 2017?

Hvis Levanger kommune ikke er i rute med dette arbeidet, hva vil ordfører gjøre for å få fortgang i arbeidet med de kommunale forskriftene?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 6/17 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Oppfylling for velodrom på Moan - budsjett for tiltaket

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Henvisning til sak 25/12 - oppfylling for velodromen på Moan - Budsjett for tiltaket

Nå som oppfyllingen av Velodromen opp til flatt nivå nærmest er ferdig, og i tråd med kommunestyrets vedtak fra 23. mai 2012 med en bevilgning på 3 millioner i 2017, samt et tidsbegrenset statlig tilsagn på 2 millioner for å nyttiggjøre seg dette tilsagnet kreves det jevn fremdrift.

Hva er fremdriftsplanen videre til Levanger kommune? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 7/17 Spørsmål fra Kai Lennart Johansen (AP) - fastlege for studenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Behandling:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende spørsmål:

Ved Nord Universitet, campus Røstad, er det i overkant av 2000 studenter. Hvert år kommer det om lag 500 nye studenter hit fra fjern og nær. Mange vil selvsagt bo i Levanger, mens andre pendler til studiestedet. Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag, SiNoT, er studentenes egen velferdsorganisasjon. Den er opptatt av at studentene er aktive innbyggere som bruker lokale tilbud og skaper liv. På den måten kan studentene være med på å skape mangfold i befolkningssammensetningen og bidra til et spennende miljø i kommunen.  Vi har mange erfaringer med at studentene bidrar positivt i lokalmiljøet, ikke minst kulturelt. Samtidig er de ikke minst en viktig gruppe for næringslivet.

Studentene møter imidlertid en del utfordringer når de har flyttet hit til kommunen vår. Den største utfordringen er å skaffe seg en fastlege. De har gjerne fastlege i heimkommunen, men den kan ligge langt unna, og de aller fleste fastlegene i Levanger har ikke rom for flere pasienter. Studentene gir uttrykk for at dette virkelig er et stort problem.

På åpningsdagen ved hver studiestart er alltid ordfører tilstede for å hilse studentene velkommen. Samtidig orienterer han dem om Levangers mange fortreffeligheter. Det er vel og bra, men mange studenter gir uttrykk for at kommunen kunne vært mer «praktisk» imøtekommende. De savner for eksempel oppdatert materiell som informerer om byen og kommunen som helhet, og om aktuelle kommunale tilbud for studenter. En velkomsthilsen i form av en buff, en kinobillett, en refleks eller en liten velkomstpakke ville sannsynligvis også gitt et mer positivt inntrykk av at kommunen tar sin vertskapsrolle på alvor. Her ligger tydeligvis et ønske om mer dialog enn vi kan se i dag.

Hvordan kan ordføreren bidra til at kommunen i større grad kan løse de utfordringene studentene har med hensyn til å kunne komme til lege ved behov, og dessuten imøtekomme studentenes ønsker om økt informasjon og kontakt med vertskommunen?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 8/17 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - Tomter på Ekne

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017 - video

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende spørsmål:

Det er et uttalt mål for Levanger kommune å ha tilgjengelige tomter i de ulike delene av kommunen.  Dette fremgår blant annet av ”Boligbyggeprogram for Levanger kommune 2015-2030” som ble vedtatt høsten 2015.  I samme program fremgår det at det er lite tilgjengelige tomter på Ekne, men at det jobbes med dette.

I en mail fra enhet for kommunalteknikk til Ekne Senterparti allerede i februar 2015, ble det opplyst at kommunen skulle ha et møte med landbruksmyndighetene vedrørende muligheten for å få regulert tilgrensende areal til Falstadberget boligfelt om til boligformål. Dette gjaldt et LNF-område, en ubenyttet del av et friområde og et område i forlengelse av feltet.

To år senere synes ingenting å ha skjedd. Det finnes fremdeles ikke boligtomter å få kjøpt, hverken i Falstadberget eller andre steder på Ekne. Dette er sterkt beklagelig all den stund flere ønsker å bosette seg i bygda. Det er viktig å legge til rette for befolkningsvekst i skolekretsen.

På denne bakgrunn ønsker jeg å stille ordføreren følgende spørsmål:

1. Hvilke vurderinger er gjort vedrørende de ovennevnte arealene som er tilknyttet Falstadberget boligfelt?

2. Hva er gjort konkret de siste par årene fra kommunens side i forhold til nye byggeklare tomter på Ekne, og hva er planen fremover?

3. Med bakgrunn i at det har gått lang tid siden det ble varslet fra kommunen at mann ”jobbet med” saken, bes det om et anslag på når en kan forvente nye kommunale tomter klare for salg.

På Ekne har Lars Stavrum i lengre tid arbeidet med et boligfelt på eiendommen sin, Solbakken boligfelt. Dette er et flott initiativ, og om det går i orden vil det innebære et kjærkomment tilskudd av tomter til bygda.

Det er utarbeidet et planforslag for boligfeltet, men det har nå oppstått en utfordring ved at vegvesenet har fremsatt krav om gang- og sykkelvei frem til feltet før det kan godkjennes for utbygging. Dette medfører store kostnader, og per i dag er det derfor uvisst om og eventuelt når det vil kunne selges tomter fra dette feltet.

Siden salg av tomter i det private boligfeltet kunne ha avhjulpet noe på situasjonen med tomtemangel på Ekne, ber jeg ordføreren svare:

4. På hvilken måte bistår kommunen Lars Stavrum i forhold til kravet om gang- og sykkelvei, og hva er status i denne saken?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 10.04.2017 09:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051