Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.09.17 - sak 45/17 - Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/5866
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Levanger seniorråd 05.09.17 21/17
Formannskapet 06.09.17 86/17
Kommunestyret 27.09.17 45/17Utlagt 14.09.17 - Budsjettskjema 1A og 2A PDF


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag på vegne AP, SP og KRF:

Pkt.1   Kr. 5,875 mill som er tatt fra disposisjonsfond og lagt til drift tilbakeføres til disposisjonsfond. Driftsmargin reduseres tilsvarende.

Pkt. 2  Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mill resduseres til kr. 500 000. Kr. 500 000 settes av til tiltak i grendene utenfor sentrum, som f. eks den planlagte trimtrappa på Mule.

Pkt. 3   Åsveien 5 legges ikke ned før et nytt alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Beløpene på kroner 3 millioner (2019) og 1 million (2020) i posten avsetning til/bruk av fond tas ut i forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022.

Avstemning:

Vordals forslag pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Vordals forslag pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Vordals forslag pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Buchholdts forslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med vedtatte endringer, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vedtas med følgende endringer:

 • Kr. 5,875 mill som er tatt fra disposisjonsfond og lagt til drift tilbakeføres til disposisjonsfond. Driftsmargin reduseres tilsvarende.
 • Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mill resduseres til kr. 500 000. Kr. 500 000 settes av til tiltak i grendene utenfor sentrum, som f. eks den planlagte trimtrappa på Mule.
 • Åsveien 5 legges ikke ned før et nytt alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende.
 • Beløpene på kroner 3 millioner (2019) og 1 million (2020) i posten avsetning til/bruk av fond tas ut i forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.


Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2018 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2017.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 200.660.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

Til toppen av siden


Rådmannens forslag til innstilling:

1. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vedtas.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.


Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2018 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2017.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 200.660.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Kommunelovens §§ 44-47


Vedlegg:

1

Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.   

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.09.2017 22:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051