Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.09.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 27.09.17
Tid: kl. 17:00 - 20:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (flere)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 44/17 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2018 utredning vedtak video
PS 45/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune utredning vedtak video
etter pause
FO 25/17 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Urimelig søppelavgift tekst behandl. video
FO 26/17 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Forvirrende fartsgrenser, manglende gatelys og fartshumper i Eidsbotnvegen tekst behandl. video
FO 27/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Oda Amailie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem x Gunnar Morten Løvås
Sølvi Sæther  sv varamedlem x Jostein Trøite
Asgeir Persøy frp varamedlem  x Geir Tore Persøy

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan enhet økonomi budsjett/analyse  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  


Orientering

Brannordning - Ola Stene, rådmann - video

 

 

PS 44/17 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2018

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.09.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Budsjett 2018 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 6,736 MNOK i kommuneregnskapet 2018 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.
        Til toppen av siden

 

  

PS 45/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.09.2017 - video - etter pause

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende endringsforslag:

Investeringsbudsjett

 1. Utbedring / forsterking av kommunale veier økes med kr. 2 mill.
 2. Asfaltering økes med 2 mill. og øremerkes nyasfaltering.
  Kr. 1,5 mill. finansieres ved at tursti Eidsbotn; plan + bygging ikke gjennomføres. Resterende 2,5 mill.  ved økt låneopptak og moms.
 3. Kr. 100 000 av kulturbudsjettet øremerkes skolekorpsene i kommunen, og kr. 20 000 utbetales uavkortet til hver av kommunens fem skolekorps innen april 2018.


Alf Magnar Reberg (SP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende verbalforslag:

Det gjennomføres tiltak for å få omregulert deler av friområdet i det kommunale boligfeltet på Ekne til nye boligtomter (4-6 stk). Kravet til friområde innenfor planområdet dekkes av tilstøtende friarealer. Begrunnelsen er at det i dag ikke finnes ledige boligtomter på Ekne. Tiltaket gjennomføres raskt.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021, vedtas med følgende endringer/tillegg:

Drift:

Klikk for større tabell 

 Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021, vedtas med følgende endringer/tillegg:

Klikk for større tabell

NOTER:

1). Avsetning til bruk av fond: Det vises til formannskapets innstilling punkt 1, kulepunkt 1 og 4. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan imøtekommer kommunestyrets vedtak om en driftsmargin på 1,5 prosent. Venstre er uenig i rådmannens forslag til bruk av disposisjonsfond for å nå målet om driftsmargin, og mener at dette må løses gjennom mer effektiv drift.

2) Reduserte innkjøp: Kommunen er en forholdsvis stor aktør innen innkjøp av varer og tjenester. Det foreslås derfor et kutt på en million kroner i kommunale innkjøp. Venstre legger til grunn at mye av denne inndekningen tas gjennom bedre og mer kostnadseffektive innkjøp, og dermed ikke går ut over enhetenes daglige drift.

3) Kommunale veier: Venstre foreslår en økning på til sammen fire millioner kroner per år i økonomiplanperioden til kommunale veier. Det vises til budsjettdokumentets side 78, her blir det presisert at det ikke er funnet rom for økte bevilgninger til drift av kommunale veger / kapitalslit. Venstre forslår derfor at bevilgningene til drift av kommunale veier blir økt med to millioner kroner til drift og to millioner kroner til forsterkning og asfaltering hvert år i planperioden. I 2012 viste rådmannen til at etterslepet på vedlikehold av de kommunale veiene var på 85 millioner kroner. På grunn av utilstrekkelige bevilgninger, må beløpet ha økt betydelig de siste fem årene.

4) Økt driftsmargin / resultat per år: Venstre øker driftsresultatet med fem millioner kroner per år utover formannskapets innstilling.

5). Reduserte investeringer: Venstre ser ingen grunn til at Levanger kommune skal øke andelen kommunale barnehageplasser, da fremtidig behov for barnehageplasser ivaretas av de private barnehagene. Fremtidig utbygging av barnehageplasser i Levanger tas i privat regi.

6). Kulturell infrastruktur: Venstre mener at Levanger kommune skal ha en tidsriktig og moderne kulturell infrastruktur. Venstre øker derfor bevilgningene til dette formålet, slik at bygging av nytt bibliotek og ny kino kan starte i 2019. Prosjekteringskostnadene foreslås derfor økt i 2018 med to millioner kroner, og oppstart av ny kino og nytt bibliotekbygg starter i 2019. Samlede bevilgninger til prosjekter blir da: 2018: 4 millioner kroner; 2019: 17 millioner kroner; 2020: 60 millioner kroner; 2021: 70 millioner kroner. Totalt 151 millioner kroner. De økte bevilgningene skal ivareta behovet for investeringer i nye kinolokaler i Levanger i tilknytning til et fremtidig bibliotek. Venstre legger til grunn at fremtidig drift av kino legges ut på anbud.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

Planlagt økning i eiendomsskatt fra 2021 gjennomføres ikke.

Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) fremmet følgende endringsforslag:

 1. Ny post i økonomiplan 2018- 2021 og budsjett 2018. Det står i det framlagte budsjettet at det ikke finnes rom for Miljøarbeider i heimen- Barn og familie, men Levanger SV vil ha dette inn og vil øke i denne satsningen og foreslår derfor kr. 600000,- Inndekkingen på kr. 600000,- tas fra posten rådmannens stab. 
 2. Ny post i økonomiplan 2018- 2021 og budsjett 2018. Det bør finnes rom for etablering av «Home- start familiekontakten» i budsjett for 2018. Vi vil ha dette prosjektet inn i budsjett 2018 og vil øke denne posten til kr. 600000,- Inndekkingen skjer ved at vi reduserer posten politisk med kr. 600000,-


Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag.

Endring kulepunkt 3 under punkt 1:

Åsveien 5 opprettholdes inntil et nytt og bedre alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende. Saken legges fram for driftskomiteen til endelig vedtak.

Endringsforslag driftsbudsjett

Samlet driftsmargin opprettholdes på 1,5%. Dette oppnås gjennom følgende endringer og tiltak:

 1. Bidrag fra innvandrertjenesten økes fra kr. 2,780 mill til kr. 5,780 mill. Kr. 3 mill.  overføres til driftsmargin.
 2. Det skjer for tiden store endringer i forhold til nye digitale løsninger fra det offentlige. Mange manuelle rutiner er i ferd med å bli digitalisert. Fakturaflyt, sykemeldinger, inn og utgående post, osv. flyttes fra papir til digitale løsninger. Dette bør gi et godt grunnlag for å forenkle rutinene i kommunen. Etter oppløsning av samkommunen etableres det nå et nytt service- og digitaliseringssenter. Denne avdelingen får hovedansvar for å kartlegge forbedringsområder. Det delegeres til Rådmannen å fordele ressursbesparelsen mellom enhetene. Forventet effekt 1,5 mill.
 3. Redusert overtidsforbruk. Forventet effekt 1,5 mill.


I tillegg skal frie midler som kommer som merinntekt til kommunen ved framlegging av statsbudsjettet, overføres i sin helhet til driftsmargin.

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Levanger kommune har et sykefravær som ligger anslagsvis over 10% i enkelte områder. Dette er noe som utgjør betydelige ekstra utgifter for kommunen, og har store menneskelige konsekvenser. 

  Rådmannen går inn i de enhetene som har høyt sykefravær og gjør undersøkelser for å finne årsakene til dette. Rådmannen kommer deretter med forslag til tiltak som har som har som mål å få sykefraværet ned mot 5%.

  Rådmannen holder formannskap, driftskomiteen og kommunestyret fortløpende orientert om planer, tiltak og resultater av dette arbeidet.


Børge Lund (KRF) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende endringsforslag:

Endring pkt.2 i formannskapets innstilling:

Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mil reduseres til kr. 500 000. kr. 500 000 settes av som søkbare midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene utenfor sentrum, i samspill med frivillige lag og foreninger.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende verbalforslag:

Endringer investeringer:

Bygging av en ny kommunal barnehage på Skogn må ikke skje på bekostning av de private som driver i dag. En eventuell bygging av ny kapasitet må derfor ses i henhold til en mulig befolkningsvekst som følge av ny boligbygging. Dette har vist seg å ta lengre tid enn forventet, blant annet på grunn av innsigelser fra Bane Nor.

Forslag:

Investering i ny kommunal barnehage på Skogn flyttes til 2020/2021 i økonomiplanen.

Magne Nydal (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger Kirke ble bygd i 1902. Det er foretatt løpende vedlikehold av kirka. I anledning jubileene i 1952 og i 1982 er det foretatt større restaureringsarbeider, og i 2003 fikk kirka et nytt lokalprodusert orgel av meget god kvalitet levert av Br. Torkildsen Orgelbryggeri AS.

De siste årene har det, som de fleste sikkert har lagt merke til, blitt godt synlig at kirka trenger et mer omfattende vedlikehold.

Vi har fra 2016 økt bevilgningene til Investeringer Kirke og gravlund fra 1 til 2 millioner pr år. En del av dette er nå satt av til Levanger kirke. Kirkelig fellesråd har derfor midler til å iverksette de mest nødvendige tiltakene for å skallsikre bygget. Dette arbeidet kan forhåpentligvis starte i løpet av 2018 med de midlene som ligger i neste års budsjett.

Men en fersk rapport som kom helt i innspurten av administrasjonen sitt arbeid med budsjettet viser at det er behov for flere tiltak som bør gjøres innen 5 år. (Totalt over 8 millioner + mva hvis alt etterslep skal tas)

Forslaget:

Posten «Investeringer kirke og gravlund» økes fra kr 1 mill til kr 2 mill i 2019 og i 2020.

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen bes føre årlig regnskap for klimafotavtrykket innført i årlig budsjett og regnskapsrapportering i tillegg til tall på geografiske utslipp.

Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) fremmet på vegne av SV og MDG følgende endringsforslag:

Ny post i økonomiplanen 2018- 2021 og budsjett 2018. Det opprettes stilling som kommunal miljø- og klimasjef i 2018. Kostnad estimeres til kr. 750000,- Inndekking skjer ved at man tar kr. 750000,- fra rådmannens stab. Det antas at en slik stilling vil være i funksjon i løpet av våren 2018.

Sølvi Helene Sæther (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Investeringsbudsjettet:

Det er avsatt kroner 2 mill. til veg, Sundbrua – Moan i 2018, Denne posten tas ut av økonomiplan 2018- 2021 Budsjett 2018 og flyttes til å oppgradere kloakkrenseanlegget i Holsandlia på Skogn.

Kristin Aas (AP) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen setter i gang arbeidet med å utbedre uteområdet rundt Skogn barne- og ungdomsskole, og presenterer en tidsplan for arbeidet i kommunestyremøtet i oktober. Kommunestyret forventer at rådmannen arbeider for at området skal bli ferdig til skolestart høsten 2018.

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Rådmannen bes i løpet av vinteren 2017/2018 starte et arbeide for å få Grønt Flagg- sertifisert de kommunale skolene. 
 2. Levanger Kommune etablerer et Grønt-Flagg samarbeide med Grønt-Flagg skoler i landsbyen Old Ningo i Ghana for å lære mer om vår egen historiske deltakelse i slavehandelen og for å etablere et nord-sør samarbeide for å jobbe med bærekraftsmålene i en internasjonal kontekst. Kommunestyret ber om at saken tas opp i førstkommende rektormøte.


Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) fremmet følgende verbalforslag:

Eldreomsorg:

Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en rapport i løpet av våren 2018 når det gjelder eldreomsorgen spesielt knyttet til Bo- og Aktivitetssenteret. Spørsmålsstillinger som er sentrale i forbindelse med en gjennomgang er:

 • Er det et balansert forhold knyttet til arbeidsoppgaver og personer til å løse oppgavene?
 • Hvordan er Bo- og Aktivitetssenteret tilpasset de mange demente som bor der og hvordan aktiviseres disse for å mestre sin hverdag?

Klima- og miljø:

Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en oversikt over status på klimatiltak kommunen har gjennomført i samarbeid med lokalt næringsliv. Oversikten legges fram for kommunestyret innen utgangen av juni 2018.

Klima- og miljø:

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at rådmannen tar kommandoen og organiserer denne aksjonen innenfor Levanger kommune i 2018.

 Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende tillegg/endrings-forslag:

 1. Bygge vinterhage i bestestua på LBAS: 200 000 fra Disp.fond.
 2. Økning i budsjettet for ungdomskontaktene med sikte på å øke med en stilling, som skal ha særlig fokus på rus blant ungdom. Toårig prøveperiode. 900 000 kr per år fra disp.fond.
 3. Tilbakeføre ordningen med ukelønn på Staupshaugen verksted. 50 000 kr hentes fra driftsbudsjettet for kultur, noe som vil si at posten kultur kuttes fra 241 591 000 (som budsjettert for 2018) og ned til 241 541 000. ( - 50 000)

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber rådmannen sette i gang arbeidet med å forberede en søknad om Fairtrade-sertifisering. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak som skisserer videre framdrift, herunder en tidsplan for søknadsprosessen.

Avstemning:

Helhetlig forslag fra AP, KRF og SP (fremmet av Reberg, Vordal, Lund) fikk 25 stemmer.

Helhetlig forslag fra H (fremmet av Hjelmstad) fikk 5 stemmer.

Helhetlig forslag fra V (fremmet av Buchholdt) fikk 2 stemmer.

Helhetlig forslag fra SV (fremmet av Hjertstrøm og Sæther) fikk 3 stemmer.

Helhetlig forslag fra FRP (fremmet av Persøy) fikk 5 stemmer.

Helhetlig forslag fra MDG og SV (fremmet av Hjertstrøm) fikk 3 stemmer.

Rebergs verbalforslag angånde omregulering av friområder til boligtomter vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Buchholdts verbalforslag angående eiendomsskatt avvist med 25 mot 10 stemmer.

Vordals verbalforslag angående sykefravær enstemmig vedtatt.

Lunds verbalforslag angående investering i ny kommunal barnehage på Skogn avvist med 22 mot 13 stemmer.

Nydals oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

Aasans verbalforslag angående klimaregnskap avvist med 29 mot 6 stemmer.

Aas sitt verbalforslag angående uteområder Skogn bu vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Aasans verbalforslag angående «Grønt flagg» samarbeid avvist med 28 mot 7 stemmer.

Hjertstrøms verbalforslag angående eldreomsorg avvist med 21 mot 14 stemmer.

Hjertstrøms verbalforslag angående klimatiltak avvist med 20 mot 15 stemmer.

Hjertstrøms verbalforslag angående klima og miljø plast vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

Aasans verbalforslag angående Fairtrade avvist med 27 mot 8 stemmer.

Formannskapets innstilling med vedtatte endringer/tillegg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vedtas med følgende endringer:

 • Kr. 5,875 mill som er tatt fra disposisjonsfond og lagt til drift tilbakeføres til disposisjonsfond. Driftsmargin reduseres tilsvarende.
 • Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mil reduseres til kr. 500 000. kr. 500 000 settes av som søkbare midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene utenfor sentrum, i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • Åsveien 5 opprettholdes inntil et nytt og bedre alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende. Saken legges fram for driftskomiteen til endelig vedtak.
 • Beløpene på kroner 3 millioner (2019) og 1 million (2020) i posten avsetning til/bruk av fond tas ut i forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022.
 • Utbedring / forsterking av kommunale veier økes med kr. 2 mill.
 • Asfaltering økes med 2 mill. og øremerkes nyasfaltering. Kr. 1,5 mill. finansieres ved at tursti Eidsbotn; plan + bygging ikke gjennomføres. Resterende 2,5 mill.  ved økt låneopptak og moms.
 • Kr. 100 000 av kulturbudsjettet øremerkes skolekorpsene i kommunen, og kr. 20 000 utbetales uavkortet til hver av kommunens fem skolekorps innen april 2018.
 • Samlet driftsmargin opprettholdes på 1,5%. Dette oppnås gjennom følgende endringer og tiltak:
  1. Bidrag fra innvandrertjenesten økes fra kr. 2,780 mill til kr. 5,780 mill. Kr. 3 mill.  overføres til driftsmargin.
  2. Det skjer for tiden store endringer i forhold til nye digitale løsninger fra det offentlige. Mange manuelle rutiner er i ferd med å bli digitalisert. Fakturaflyt, sykemeldinger, inn og utgående post, osv. flyttes fra papir til digitale løsninger. Dette bør gi et godt grunnlag for å forenkle rutinene i kommunen. Etter oppløsning av samkommunen etableres det nå et nytt service- og digitaliseringssenter. Denne avdelingen får hovedansvar for å kartlegge forbedringsområder. Det delegeres til Rådmannen å fordele ressursbesparelsen mellom enhetene. Forventet effekt 1,5 mill.
  3. Redusert overtidsforbruk. Forventet effekt 1,5 mill.
  I tillegg skal frie midler som kommer som merinntekt til kommunen ved framlegging av statsbudsjettet, overføres i sin helhet til driftsmargin.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3.  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4.  I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2018 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2017.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 200.660.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Det gjennomføres tiltak for å få omregulert deler av friområdet i det kommunale boligfeltet på Ekne til nye boligtomter (4-6 stk). Kravet til friområde innenfor planområdet dekkes av tilstøtende friarealer. Begrunnelsen er at det i dag ikke finnes ledige boligtomter på Ekne. Tiltaket gjennomføres raskt.

13. Levanger kommune har et sykefravær som ligger anslagsvis over 10% i enkelte områder. Dette er noe som utgjør betydelige ekstra utgifter for kommunen, og har store menneskelige konsekvenser. 

Rådmannen går inn i de enhetene som har høyt sykefravær og gjør undersøkelser for å finne årsakene til dette. Rådmannen kommer deretter med forslag til tiltak som har som har som mål å få sykefraværet ned mot 5%.

Rådmannen holder formannskap, driftskomiteen og kommunestyret fortløpende orientert om planer, tiltak og resultater av dette arbeidet.

14. Rådmannen setter i gang arbeidet med å utbedre uteområdet rundt Skogn barne- og ungdomsskole, og presenterer en tidsplan for arbeidet i kommunestyremøtet i oktober. Kommunestyret forventer at rådmannen arbeider for at området skal bli ferdig til skolestart høsten 2018.

15. Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at rådmannen tar kommandoen og organiserer denne aksjonen innenfor Levanger kommune i 2018.

 

Oversendelsesforslag:

Levanger Kirke ble bygd i 1902. Det er foretatt løpende vedlikehold av kirka. I anledning jubileene i 1952 og i 1982 er det foretatt større restaureringsarbeider, og i 2003 fikk kirka et nytt lokalprodusert orgel av meget god kvalitet levert av Br. Torkildsen Orgelbryggeri AS.

De siste årene har det, som de fleste sikkert har lagt merke til, blitt godt synlig at kirka trenger et mer omfattende vedlikehold.

Vi har fra 2016 økt bevilgningene til Investeringer Kirke og gravlund fra 1 til 2 millioner pr år. En del av dette er nå satt av til Levanger kirke. Kirkelig fellesråd har derfor midler til å iverksette de mest nødvendige tiltakene for å skallsikre bygget. Dette arbeidet kan forhåpentligvis starte i løpet av 2018 med de midlene som ligger i neste års budsjett.

Men en fersk rapport som kom helt i innspurten av administrasjonen sitt arbeid med budsjettet viser at det er behov for flere tiltak som bør gjøres innen 5 år. (Totalt over 8 millioner + mva hvis alt etterslep skal tas)

Forslaget:

Posten «Investeringer kirke og gravlund» økes fra kr 1 mill til kr 2 mill i 2019 og i 2020.
        Til toppen av siden

 

                  

FO 25/17 Interpellasjon fra Janne K. Jørstad (FRP) - Urimelig søppelavgift

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.09.2017 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende interpellasjon til ordføreren:

Er ordføreren enig i at Ella og Jorulf Nordli har betalt en pålagt urimelig søppelavgift, ifølge forskriftsparagraf 2. 6., og at interpellasjonen tas opp til debatt med påfølgende avstemning?

 1. Forslag til vedtak:
  Levanger kommune vedtar, i henhold til forskriftsparagraf 2. 6. for Innherred Renovasjon, å gi Ella og Jorulf Nordli i Halsan fritak for en urimelig pålagt søppelavgift
 2. Forslag til vedtak:
  Levanger kommune vedtar, i samråd med Innherred Renovasjon, å tilbakebetale Ella og Jorulf Nordli de utgifter de har betalt i urimelige søppelavgifter de siste 3 år

Ordføreren besvarte interpellasjonen.  Ordføreren avviste forslag til vedtak.
        Til toppen av siden

 

 

FO 26/17 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Forvirrende fartsgrenser, manglende gatelys og fartshumper i Eidsbotnvegen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.09.2017 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Hva vil Levanger kommune gjøre for å få en helhetlig, og bedre trafikksikker, skilting for hvilke soner fartsgrensene gjelder for Eidsbotnvegen til Alstadhaugvegen?
 2. Når vil Levanger kommune igangsette tiltak for en etablering av manglende gatebelysning i Eidsbotnvegen?
 3. Har Levanger kommune en plan for å iverksette tiltak av veghumper for hele Eidsbotnvegen mot Alstadhaugvegen?


Er ordføreren enig i at tiltak for en bedre trafikksikkerhet i Eidsbotnvegen bør iverksettes så snart som mulig?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 27/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.09.2017 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Tar ordføreren selvkritikk for måten Levanger kommune har håndtert saken på?
 2. Hva er fastsatt dato for planleggingsmøtet? 


Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 28.09.2017 08:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051