Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.16 - sak 9/16 - Eldres råd - endring av navn til Levanger seniorråd

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivsaknr: 2015/7862


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Eldres råd 20.01.16 2/16
Kommunestyret 27.01.16 9/16

 

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 20.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Eldres råd i Levanger endrer navn til Levanger seniorråd

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Eldres råd i Levanger endrer navn til Levanger seniorråd

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • I Eldres råds møte den 02.12.15, ble det drøftet om rådet kunne bytte navn til Seniorrådet.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Eldrerådet har vedtatt å søke kommunestyret om navneendring fra eldrerådet i Levanger til Levanger seniorråd. Søknaden gjelder bare navneendring, ikke endringer i oppgaver, funksjon eller sammensetning.

Begrunnelsen for søknaden er at begrepet «senior» brukes i mange sammenhenger der man før brukte begrepene «eldre» og «gammel». Andre eksempler er «Infosenteret for seniorer», «Statens seniorråd» og «Trondheim seniorråd».

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd pålegger kommunene å opprettholde et eldreråd: «I kvar kommune skal det vere eit eldre råd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.» Det står ikke noe om at navnet på rådet må være «eldreråd». Navnet «Levanger seniorråd» understreker også at dette er et samarbeidsråd for hele Levanger kommune.

Rådet er fortsatt et råd oppnevnt i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådsloven)

En navneendring til seniorråd vil illustrere hvordan rådets fokus har utvidet og utviklet seg gjennom årene. I begynnelsen var det hovedsakelig rettet mot helse og omsorg for eldre. Senere er områder som kultur, arbeidsliv, deltakelse, bolig, IKT og universell utforming også blitt viktige for rådet.

Levanger seniorråd vil;

  • Følge utviklingen på senior-/eldreområdet, drøfte og gi råd om seniorers situasjon på viktige samfunnsområder, med utgangspunkt i sunn og aktiv aldring
  • Bidra til å synliggjøre seniorers ressurser og nyansere oppfatningen av eldre og aldring
  • Bidra til å bekjempe aldersdiskriminering og andre hindre/barrierer for deltakelse og å kunne bruke sine ressurser, og formidle informasjon om eldres vilkår og rettigheter
  • Være særskilt opptatt av forhold som bidrar til at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet. Rådet skal, blant annet gjennom holdningsarbeid, belyse de positive effekter av å være i arbeid og aktivitet for den enkeltes helse og livskvalitet samtidig som det er bra for samfunnet
  • Rådet skal være aktive i samfunnsdebatten, og drive utadrettet informasjon og holdningsarbeid, blant annet gjennom en nettside. Rådet skal være i dialog med relevante kunnskapsmiljø og bruker- og interesseorganisasjoner. Rådet skal fremme en seniorpolitisk redegjørelse i løpet av perioden.


Med bakgrunn i diskusjonen i møte den 02.12.15, i tråd med språkbruken i 2016, ønskes det å endre rådets navn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.01.2016 20:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051