Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.16 - sak 1/16 - MOT-arbeid 2015

Tone Volden Rostad - klikk for personkort
Saksbehandler: Tone Volden Rostad
Arkivref.  2015/7209
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.01.16 1/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Lokalsamfunn med MOT- avtale mellom Levanger kommune og MOT inngått 14.10.10.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Årsmøte og evalueringsrapport


Saksopplysninger:

Levanger ble MOT-kommune 1.7.2002 og avtale om Lokalsamfunn med MOT (LMM) ble godkjent av K-styret med virkning fra 1.1.2008. LMM skal i tillegg til at MOT er et skoleprogram, sees i en helhet som involverer lokale lag og organisasjoner. I dag er det 155 lokalsamfunn med MOT, 268 skoler og totalt 67.335 elever.

SENTRALE INFORMASJONER OM MOT

MOT er en ideell stiftelse som eies av igangsetterne Rune Bratseth, Johan Olav Koss, Atle Vårvik og Dag Otto Lauritzen. Ideen ble formet under OL i 1994. Stiftelsen drives av et styre der blant andre Marit Breivik fra Levanger er styremedlem.

Stortingets støtte og anerkjennelse
Det ble ved vedtagelsen av statsbudsjettet for 2016 klart at MOT får bevilget to millioner kroner over statsbudsjettet.  Dette er ikke bare et utrolig viktig bidrag økonomisk for MOT, det er også en stor anerkjennelse til MOTs ildsjeler og det arbeid som legges ned over hele landet

Norsk hverdagshelt
Ungdommelig nylig pensjonert politimann i Trondheim, Stein Bratseth, ble nylig kåret til norsk hverdagshelt i NRK sitt lørdagsprogram på TV for sin gratisinnsats for ungdom gjennom mange år. Han er 58 år og arbeider daglig uten lønn i MOT på administrasjons- og opplæringssenteret på Gråkallen i Trondheim.

MOT arbeider med å:

Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet sitt.

Styrke ungdomsmot til å ta vare på seg selv og hverandre.

Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.

MOT I SKOLENE

Informatører
Kommunen har 8 sertifiserte informatører fordelt på ungdomskolene. De er ansvarlig for å gjennomføre MOTs program. 2 nye informatører ved Levanger Ungdomsskole ble sertifisert i desember 2015.

Ungdom Med MOT (UMM)

Det gjennomføres et opplegg hvor informatørene i ungdomsskolen har opplæring av utvalgte elever på 9. trinn fra hver skole som ønsker å stå fram som aktive MOT- informatører på 7. trinn. UMM- sin oppgave er å fortelle om hva MOT er, samtale med syvendeklassingene om hva som venter på u-skolen slik at overgangen fra b-skole til u-skole blir mykere.

Det ble gjennomført 2-dagers opplæringssamling på Solhaug i november 2015. Frosta kommune deltar årlig sammen med Levanger. 

MOT i videregående skole

Levanger videregående er også MOT skole. Koordinator ved skolen inviteres på møter og samarbeider når det er naturlig.

“MOT til å glede dagen”, 23. november 2015

Her sprer ungdommene glede på ulikt vis rundt om i skolene og i lokalsamfunnet.

MOT-aktivitetsdag i 2015  

Etter flere års erfaringer, ble det arrangert en mange-aktivitetsdag for 8. trinn på Røstad-området og i Judohallen. Et aktivt samarbeid med NORD universitet samt mange lag og foreninger i Levanger kommune gjør det mulig.

Aktivitetsdagen er svært positivt mottatt og flere elever fikk prøve ut ulike interesser og ble kjent med andre jevnaldrende i kommunen.

Møter/samarbeid
MOT var tema på rektormøte i juni. Vi hadde da en gjennomgang/evaluering av hvordan MOT –programmene har fungert i skolene. Samtlige enhetsledere for ungdomskolene gav uttrykk for at MOT-arbeidet var godt implementert og mottatt. Alle understreket betydningen av å videreføre programmet og konkluderte med at en ønsker å prioritere dette også i 2015/16.

Det er avviklet flere samarbeidsmøter med informatørene for felles planlegging, utveksling av erfaringer og samkjøring. Sparebank 1 har et eget MOT-møterom som vi kan disponere ved behov.

Landslagssamling

MOT avviklet 10.-11.09.15 landslagssamling på Stjørdal for ledere, koordinatorer og informatører fra hele landet. Levanger deltok med kommunalsjef oppvekst, lokallagsleder, rektor ved Åsen og Ytterøy, MOT-koordinator og 6 informatører. Det var omtrent 500 deltakere fra hele landet.

MOT-camp Gråkallen

Årlig inviteres noen utvalgte elever til å delta på utviklingsdager på senteret i Gråkallen. Tidligere år har Levanger sendt elever dit, men det skjedde ikke i 2015 på grunn av andre aktiviteter. Gjennom veiledede praktiske og teoretiske øvelser er hensikten å bidra til å bevisstgjøre og styrke ungdoms innsikt i seg selv. Levanger ønsker å fortsette sin deltakelse videre.

Samarbeid med næringsliv
Vi har et samarbeid med Sparebank1 som blant annet kan gi bistand til økonomisk rådgivning for ungdom i ungdomsskole og videregående skole. I tillegg håper vi å få til et tilbud med banken hvor noen av våre MOT-ungdommer kan få realisert en drøm.

Ambassadører

Eldar Rønning er fortsatt en sentral MOT-ambassadør, og Julie Vikestad Olsen er lokal MOT-ambassadør.

Økonomi

Total årlig kostnad er fortsatt ca. kr. 500.000,-. Midlene disponeres ved frikjøp av lærere/informatører i skolene, årlig avgift til MOT, midler til skolering av ungdommene, kompensasjon til skyss, materiell og kompetanseutvikling.

Evaluering av programmet:

Aktiv bruk av MOT som et systematisk holdningsprogram virker. Siden 2008 er det foretatt omfattende evalueringer av resultatene av MOT-programmene. Ungdommenes selvtillit, optimisme, mot, opplæringskvalitet og læringsorientering styrkes ved bruk av MOT. Siste evaluering ble foretatt i desember 2015. Resultatene fremlegges så snart de er klare.

Med MOT blir ungdom bedre til å bry seg, si nei og stå imot gruppepress. MOT virker forebyggende når det gjelder mobbing, mistrivsel, ensomhet, narkotikamisbruk og alkoholbruk i ung alder.

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelser over tid, viser blant annet at det registreres mindre mobbing i MOT-skoler enn i de øvrige skolene på landsbasis.

Vurdering:

MOT- programmene fungerer bra, noe som også tydelig har fremkommet i evalueringsdelen av rektormøtet i juni 2015 samt gjennom samtaler med informatørene i skolene.
Levanger kommune har dyktige informatører med god relasjonskompetanse. Det er kanskje den viktigste forutsetningen for å lykkes med det holdningsskapende arbeidet og tydelig formidling av positive verdier.

Det er fortsatt mye fokus på mobbeproblematikk både nasjonalt og lokalt.  I Levanger kommune arbeides det aktivt for å redusere krenkende atferd i skolene. Rådmannen mener at ved å satse på MOT-programmet, vil en bidra sterkt til å forebygge mobbing. Samlet satsning skjer gjennom arbeid med MOT, Olweus - programmet, De utrolige årene (DUÅ) og satsing gjennom Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd. Kommunen har 0-toleranse når det gjelder mobbing.

Rådmannen mener at det på bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra informatører i skolene og enhetslederne er viktig å satse på MOT som aktivt forebyggende verktøy i ungdomsskolene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.01.2016 20:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051