Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 27.01.16
Tid: kl. 17:00 - 18:35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/16 MOT-arbeid 2015 utredning vedtak video
PS 2/16 Videre utredning av kulturarenaer utredning vedtak video
PS 3/16 Utbygging av Ytterøy skole utredning vedtak video
(lettere utgave)
PS 4/16 Leira asylmottak - utvidelse av kapasitet utredning vedtak video
PS 5/16 Disposisjonsplan for Torsbustaden utredning vedtak video
PS 6/16 Revidering av tilskuddsordninger utredning vedtak video
PS 7/16 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag utredning vedtak video
PS 8/16 Andregangs behandling: Detaljregulering for Kvilstad utredning vedtak video
PS 9/16 Eldres råd - endring av navn til Levanger seniorråd utredning vedtak video
FO 1/16 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (Ap) - Kvalitet i Levangerskolen tekst vedtak video

      
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører - forfall
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem - forfall
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap varamedlem  x Khalil Obeed

Silje Augdal Friberg 

sp varamedlem x Alf Magnar Reberg 

Oda Amalie Kise Hjertstrøm

sv varamedlem   x Jostein Trøite

Ivar Haarstad

h varamedlem x Knut Sigurd Hjelmstad

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder enhet Kultur  
Hilde M. Røstad Bygg og eiendom  
Håvard Heistad enhetsleder enhet Bygg og eiendom  
Randi Venås Eriksen enhetsleder enhet Innvandrertjenesten  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Valg av settevaraordfører:

Robert Svarva, AP, fremmet følgende forslag:

Hans Heieraas, SP, velges som settevaraordfører

Forslaget enstemmig vedtatt.


Kulturelt innslag før møtet:
Toneheim folkehøgskole på besøk hos Levanger kulturskole - video

Orienteringer:

 

 

 

PS 1/16 MOT-arbeid 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 2/16 Videre utredning av kulturarenaer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag – alternativt forslag pkt .1:

Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.. «også med bibliotek». Med utgangspunkt i scenario 6, kostnadsberegnes et alternativ der også to mindre, eller en stor kinosal er med i kulturhuset.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt .1, vedtatt med 29 mot 6 stemmer som ble avgitt for Buchholdts alternative forslag.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.
 2. Det gjøres en mulighetsstudie for Festiviteten og for Jernbanegata 16/18 (biblioteket).
 3. Kinodrift legges ut på anbud, og det gjøres en vurdering av fortsatt kommunal drift.
 4. Rådmannen legger fram ny sak om framtidig kulturell infrastruktur når punktene over er gjennomført.
 5. I framtidig prosjektgruppe skal det være med tillitsvalgte samt en representant fra driftskomiteen.
          Til toppen av siden

 

 

PS 3/16 Utbygging av Ytterøy Skole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video - (lettere utgave)

Habilitet:

Asbjørn Brustad (SP), ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Brustad fratrådte møtet. Asbjørn Brustad ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil. Brustad tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Linn Beate Tromsdal (AP) fremmet på vegne av AP,SP,KRF følgende forslag – alternativ til innstillingen:

 1. Dagens skole/samfunnshus saneres, og ny barnehage og skole med samfunnshus bygges.
 2. Som innstillingens pkt. 3.
 3. Som innstillingens pkt. 4.


Geir Tore Persøy
(FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Arkitekt utformer bygget slik at muligheten for en utbygging som kan inneholde nytt basseng, kan la seg gjennomføre, hvis det en gang i fremtiden blir aktuelt.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag – alternativ til innstillingen:

Bygging av ny skole med basseng, bygging av ny barnehage og bruk av dagens løsning med gymsal, utredes og legges fram til politisk behandling.

Avstemning:

Løvås’s forslag til vedtak fikk 2 stemmer.

Tromsdals forslag til vedtak, vedtatt med 33 mot 2 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling.

Persøys tilleggsforslag avvist med 29 mot 6 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Dagens skole/samfunnshus saneres, og ny barnehage og skole med samfunnshus bygges.
 2. Svømmebassenget ved dagens skole/samfunnshus erstattes ikke.
 3. Sak med endelig beslutning og finansiering legges fram til politisk behandling etter nærmere avklaring av arealbehov og anbudsrunde for nybygg er gjennomført.
          Til toppen av siden

 

 

PS 4/16 Leira Asylmottak - utvidelse av kapasitet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger Kommune stiller seg positiv til å øke kapasiteten ved Leira Asylmottak

 1. Dagens enslige mindreårige avdeling utvides med 40 plasser
 2. Kommunen går til innkjøp av 2 brakkerigger som plasseres på Leira området.
  Kostnader ved innkjøp av brakkerigger dekkes av husleie fra UDI
 3. Nødvendig justering av investeringsbudsjett for 2016 tas i forbindelse med regnskap for 1. tertial 2016
          Til toppen av siden

 

 

PS 5/16 Disposisjonsplan for Torsbustaden

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Avsnitt 4 under adkomst, veg og parkering strykes da dette ivaretas i avsnitt 3 i planen.

Siste avsnitt strykes/flyttes til «Forslag til infrastruktur….». Avsnittet har ingen ting med adkomst, vei og parkering å gjøre.

Kapittel «Målbilde 2030»

- Felles hytte vil ikke bli felles for alle parter. Begrepet «felles hytte» er nevnt flere ganger i planen. Ordet «Felles» fjernes.

Disposisjonsplan for Torsbustaden med ovennevnte endringer vedtas.  
        Til toppen av siden

 

 

PS 6/16 Revidering av tilskuddsordninger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur behandles felles vår og høst
 2. Rådmannen nedsetter ei tverrfaglig sammensatt gruppe som behandler søknadene
 3. Utlysing gjøres via Tilskuddsportalen og kommunens nettsider
 4. Strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler
 5. Tilskudd under kr. 5 000.- avgjøres administrativt. Ved eventuell klage går saken til politisk behandling.
 6. Forslag til bevilgninger over kr. 5 000,- avgjøres av formannskapet
 7. Alle vedtak om tilskudd offentliggjøres på nettsidene til kommunen 
          Til toppen av siden

 

 

PS 7/16 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret i Levanger godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
        Til toppen av siden 

 

 

PS 8/16 Andregangs behandling: Detaljregulering for Kvilstad

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstad, datert 07.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 9/16 Eldres råd - endring av navn til Levanger seniorråd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Eldres råd’s innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Eldres råd i Levanger endrer navn til Levanger seniorråd
        Til toppen av siden

 

 

FO 1/16 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen ( AP ) - Kvalitet i Levangerskolen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2016 - video

Behandling:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Kan ordfører bidra til at kommunestyret i form av en sak får en redegjørelse for hvordan skolene i vår kommune konkret nyttegjør seg resultatene fra de nasjonale prøvene for å bedre læringskvaliteten i skolene i kommunen?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 06.04.2016 09:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051