Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 25.04.18
Tid: kl. 17.00 - 21.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 16/18 Barne- og avlastningsbolig - Frol utredning vedtak video
video
etter pause
PS 17/18 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS utredning vedtak video
PS 18/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og spørsmål utredning vedtak video
PS 19/18 Ombygging av tidligere barnehagelokaler utredning vedtak video
PS 20/18 Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy utredning vedtak video
PS 21/18 Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA utredning vedtak video
PS 22/18 Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA utredning vedtak video
PS 23/18 Økonomirapportering 1. kvartal 2018 utredning vedtak video
PS 24/18 Sommerjobb for ungdom i 2018 i Levanger kommune utredning vedtak video
FO 11/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Oppgradering av byens fotgjengerfelt tekst behandl. video
FO 12/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Synkronisering av lyskrysset i Kirkegate ved Levanger kirke tekst behandl. video
FO 13/18 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Strandryddedagen tekst behandl. video
FO 14/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Dialog med sårbare grupper tekst behandl. video
FO 15/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Miljøsituasjonen i Levangersundet tekst behandl. video
FO 16/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Samarbeid mellom barnehager og eldrehjem tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6  av 35. 

Navn Part Funksjon  Møter  Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem -  Forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem - Forfall 
Anita Ravlo Sand sp medlem - Forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - Forfall 
Inger Lise Utler Hemb   ap varamedlem x Ingebjørg Roel Bye
Edvard Øfsti  ap varamedlem x Ina Helen Kollerud Pedersen
Erik Undlien sp varamedlem Eva Høyem Anderssen
Line Thorsen sp varamedlem x Anita Ravlo Sand
May Jorunn Barlien mdg varamedlem x Olaug Julie Aasan
Atle Busch v varamedlem x Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unni Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
 Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-M. Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Håvard Heistad enhetsleder Bygg og eiendom  
Guri M. Sivertsen enhetsleder Kultur  
Kjell Hugo Dybwik enhetsleder Habilitering  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orienteringer:

 

Knut Holmen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.50, før behandling av sak 16/18.
May Jorunn Barlien (MDG) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00, før behandling av sak 16/18.

Asbjørn Brustad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.50, etter behandling av sak 22/18.
Khalil Obeed (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.00, etter behandling av sak 22/18.

        Til toppen av siden

 

 

PS 16/18 Barne- og avlastningsbolig - Frol

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video  -  video etter pause

Habilitet:

Representanten Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Nydal fratrådte møtet. Nydal ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Representanten Per Olav Gilstad (H) ba om vurdering av sin habilitet. Gilstad fratrådte møtet. Gilstad ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Utlagt før møtet:


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 5 stemmer. 

VEDTAK:

Bygging av ny Barne- og avlastningsbolig gjennomføres innenfor en ramme på 50 mill.

Investeringen finansieres med statlige tilskudd, mva-refusjon og 20 mill lånemidler.
        Til toppen av siden

 

 

PS 17/18 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og11 gjeldende fra 01.01.2018 godkjennes.
        Til toppen av siden


 

PS 18/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og spørsmål

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Reglement for kommunestyre endres slik:

Pkt. 19 c): «Frist for interpellasjoner må leveres skriftlig til ordføreren senest kl. 12 samme ukedag (som møtet avholdes) en uke før møtet»

Pkt. 19 d) – Følgende setning tas inn: «Svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i protokoll fra møtet» 

Likelydende endringer tas inn i reglement for formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg
        Til toppen av siden

 


PS 19/18 Ombygging av tidligere barnehagelokaler

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Ombygging av brakkerigg på Rinnleiret godkjennes med en kostnadsramme på inntil 3,9 mill kr inkl mva.

Kostnadene ved ombygging av finansieres ved salg av eiendom på området.
        Til toppen av siden

 

 

PS 20/18 Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med et kommunalt tilskudd på kr. 430 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 21/18 Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 3.000.000,- for Markabygda vassverk SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
          Til toppen av siden

 

 

PS 22/18 Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Øvre Skogn vasslag SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
          Til toppen av siden

 

  

PS 23/18 Økonomirapportering 1. kvartal 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Utlagt før møtet:

Vedlegg til økonomirapport for 1. kvartal 2018: Tiltaksoversikt helse  

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

I følge Innherred 21.4.2018 har rådmannen en spareliste på 253 punkter. Kommunestyret ber om at denne sparelista legges fram for kommunestyret.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Utredning av velodrom på Moan, jfr. sak PS 48/17, til en kostnad på 70-90 mill utsettes. Eventuell videre utredning legges fram som sak for kommunestyret.

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 4:

Rådmannen bes til neste møte legge frem en sak med effektivisering og innsparingspotensialer innen:

 • Ikke lovpålagte oppgaver
 • Presentere en ny og mer effektiv organisering av ledelse og stabsfunksjoner.
 • Det legges til grunn at dette gir betydelige innsparingspotensialer – som igjen skal synligjøres i rådmannens saksfremstilling.


Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved neste budsjett og økonomiplan må alle prioriterte prosjekter i økonomiplanen gjennomgås og oppdateres med så oppdaterte tall som mulig.

Det må presiseres bedre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for estimatene. Størrelse, brutto kostnad, lånebehov, mulighet for ekstern støtte, konsekvenser for drift osv.

Linn Beate Tromsdal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Når kommunestyret mottar rapportering på økonomi kvartalvis, 

Ønsker at kommunestyret skal motta mer detaljert rapportering innenfor, spesielt helse og velferd. Slik at kommunestyret kan få større innblikk i økonomien for enhetene og avdelingene.

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag vedtatt 28 mot 3 stemmer.

Trøites tilleggsforslag angående velodrom, vedtatt med 26 mot 5 stemmer.

Lunds tilleggsforslag vedtatt med 30 mot 1 stemme.

Veies tilleggsforslag avvist med 16 mot 15 stemmer.

Tromsdals tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen, med vedtatte tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2018 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2018 endres slik:
  - Anslaget for rammetilskudd og inntektsutjevning nedjusteres med 10,0 millioner kroner, skatteanslaget justeres tilsvarende opp.
  - Avsetning til avdrag økes med 3,35 millioner kroner, finansieres med tilsvarende reduksjon av renteutgifter.
  - Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser i forbindelse med avvikling av Innherred samkommune og kr. 300.000,- til prosjektet «Klimanettverk». Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
 3. Budsjettskjemaer for Levanger kommune for 2018 vedtas jfr. vedlegg 2 og 3.
 4. I følge Innherred 21.4.2018 har rådmannen en spareliste på 253 punkter. Kommunestyret ber om at denne sparelista legges fram for kommunestyret.
 5. Utredning av velodrom på Moan, jfr. sak PS 48/17, til en kostnad på 70-90 mill utsettes. Eventuell videre utredning legges fram som sak for kommunestyret.
 6. Ved neste budsjett og økonomiplan må alle prioriterte prosjekter i økonomiplanen gjennomgås og oppdateres med så oppdaterte tall som mulig.
 7. Det må presiseres bedre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for estimatene. Størrelse, brutto kostnad, lånebehov, mulighet for ekstern støtte, konsekvenser for drift osv.
 8. Når kommunestyret mottar rapportering på økonomi kvartalvis; - ønsker at kommunestyret skal motta mer detaljert rapportering innenfor, spesielt helse og velferd. Slik at kommunestyret kan få større innblikk i økonomien for enhetene og avdelingene.
          Til toppen av siden

 

 

PS 24/18 Sommerjobb for ungdom i 2018 i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune viderefører ordningen med sommerjobb for ungdom i 2018. Kostnadsinndekningen på kr. 500.000 flyttes fra budsjettet til innvandrertjenesten som reduseres tilsvarende.

Rådmannen legger sommerjobb for ungdom i 2019 inn i budsjettet for 2019.
        Til toppen av siden

 

 

FO 11/18 Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Oppgradering av byens fotgjengerfelt

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

En fotgjengerovergang er i seg selv en trafikksikkerhet for de myke trafikantene, men dessverre så er markeringsmalingen ved de fleste fotgjengerovergangene mer eller mindre visket ut av tidens tann i veibanen.

Ved flere fotgjengeroverganger mangler det også skilt som viser tydelig at her er det en fotgjengerovergang, hvor skiltet er en informasjon til bilistene når markeringsmalingen er mer eller mindre slitt av.

På grunn av den store slitasjen på markeringen av fotgjengerovergangene og mangel på skilting, mener Levanger FrP at strakstiltak må gjøres for å sikre de myke trafikantene en bedre trafikksikkerhet.

Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre vedtar en ny og bedre oppgradering av fotgjengerovergangene med ny markeringsmaling og nye skilt der hvor slik skilting er ikkeeksisterende.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Larsens forslag til vedtak avvist med 29 mot 2 stemmer.
        Til toppen av siden

 

 

FO 12/18 Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Synkronisering av lyskrysset i Kirkegate ved Levanger kirke

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Som mange bilister, og gående, i Levanger sentrum vil man før eller siden benytte lyskrysset i Kirkgata ved Levanger kirke.

Problemet er at bilister og gående får grønt lys samtidig, i samme retning, noe som i ytterste konsekvens kan få dramatiske følger. Dette handler i høyeste grad om trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter, da de er innforstått med at grønt lys er grønt lys for dem.

Nå er dette lyskrysset meget oversiktlig, slik at det skal ikke være noen fare, men for å være føre var, så bør dette lyskrysset bli synkronisert om, slik at bilister og gående ikke får grønt lys samtidig i samme retning.

Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre vedtar å synkronisere om lyskrysset i Kirkgata ved Levanger kirke, slik at bilister og gående ikke får grønt lys samtidig i samme retning.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Larsens forslag til vedtak avvist med 29 mot 2 stemmer.
        Til toppen av siden

 

 

FO 13/18 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - strandryddedagen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad og finner sted 5. mai 2018. Dette er en årlig dugnad som har pågått siden 2011 og aktiviteten vokser fra år til år. Intensjonen i Levanger må være å rydde så mye som mulig av strendene frie fra plast og søppel. Under budsjettdebatten i kommunestyret i 2017, etter verbal forslag fra SV, ble det vedtatt at kommunen skulle ta kommandoen og organiserer denne aksjonen innenfor Levanger kommune i 2018.

Følgende ble vedtatt:
Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at rådmannen tar kommandoen og organiserer denne aksjonen innenfor Levanger kommune i 2018.
Forslaget ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor:

 1. Hvem er utpekt som ansvarlig koordinator for dette arbeidet i kommunen og hvordan er strandryddedagen tenkt organisert i Levanger?
 2. Hvor langt har Levanger kommune kommet med å organisere denne aksjonen og hvilke lag og organisasjoner er kontaktet for å delta?

 
Rådmannen besvarte spørsmålet:

Etter vedtaket i kommunestyret tok kommuneledelsen kontakt med Innherred Renovasjon (IR) som har avfall for avfallsinnsamling i vår kommune. IR har vært engasjert også i strandrydding de siste årene og det er naturlig for kommunen å benytte dette IKSet som vi er eiere av i dette arbeidet. Kommunen har derfor samarbeidet tett med IR Det har vært tett samarbeid med Innherred renovasjon om denne saken. Rådmannen pekte ut egen kontaktperson fra enhet kommunalteknikk som kommunal koordinator.

Arbeidet med strandrydding ligger utenfor det innsamlet renovasjonsavgift skal benyttes til, men IR har sammen med andre renovasjonsselskapet søkt om statlige tilskuddsmidler slik at en har finansiering av søppelsekker, transport og innsamling av sekker. Den nasjonale strandryddedagen er 5. mai, men kampanjen varer helt til 20. juni.

På møtet mellom IR og kommuneldelsen i vinter ble vi enig om at kommunens bidrag kunne være

 • Markedsføre og oppfordre befolkningen på nettsidene.
 • Dele ut sekker og hansker.
 • Bidra med ryddelag (her kan vi oppfordre partigruppene i kommunestyret, til å ta ansvar for en del av stranda).
 • Oppfordre skolene til å delta i strandryddeuka som neste uke. Planlegging av dette pågår.

Det er som kjent fra media stort engasjement fra frivilligheten i dette arbeidet. Også næringslivet støtter opp. Kommunen har derfor ikke sett noen grunn til å kontakte spesielle lag og foreninger, men oppfordrer alle som har lyst til å bidra om å gjøre det. IR opplyser at de har tilstrekkelig med sekker og vil hente inn det som blir samlet opp. Den nye trimbølgen hvor folk kombinerer en trimtur med søppelinnsamling er også et godt eksempel på hvordan innbyggere tar frivillig tak uten at kommunen trenger å organisere dette detaljert. Kommunens oppgave er å ha et system for innsamling. Det mener jeg vi har.
        Til toppen av siden

 

 

FO 14/18 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - dialog med sårbare grupper

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Levanger kommune har nulltoleranse mot mobbing.

Levanger FrP har vært i kontakt med personer som i løpet av sitt liv har opplevd gjentakende mobbing.

I enkelte tilfeller kunne mye av mobbingen vært unngått hvis kommunen har hatt dialog med den/de som blir mobbet, slik at livet kan bli lettere. FrP er kjent med tilfeller der kommunen har lovet å ha dialog med den/de som har opplevd mobbing, for å hindre unødvendig belastning. Likevel er vi kjent med tilfeller der kommunen ikke har opprettholdt dialogen som er lovet, noe som har medført en belastning for de det gjelder.

Hvordan skal kommunen sikre at dialogen med denne sårbare gruppen blir holdt, uten at de det gjelder blir forbigått og blir påført ekstra påkjenning?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden


 

FO 15/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Miljøsituasjonen i Levangersundet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

I slutten av mars ble det kjent at bunnen i Levangersundet er kraftig forsøplet.

Selv om havbunnen er en del av miljøet rundt oss vi ikke ser eller tenker på, er det likevel viktig å ivareta akvakulturen i Levanger nærområder.

Lokale dykkerklubber gjør sin del av jobben for å rydde opp, men ut ifra videoen som ble publisert i slutten av februar, er det en stor jobb. Næringslivet i Levanger har til sammen bidratt med over 100 000 kroner til dykkerklubben (per 03.04), noe som gjør deres jobb med å rydde opp enklere.

Hva vil kommunen gjøre med den alvorlige miljøsituasjonen som har oppstått i Levangersundet?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 16/18 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Samarbeid mellom barnehager og eldrehjem

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

På en førskole i Seattle er barnehagen blitt satt sammen med et gamlehjem. Mer enn 400 beboere på gamlehjemmet får omgås barn fem dager i uken, der de driver med ulik organisert aktivitet. Dette være seg aktiviteter som musikk, dansing, tegning, spising, historiefortelling eller lignende.

De ansatte på gamlehjemmet sier at de ser økt glede hos de eldre når de får besøk av barna, og at dette er noe som over tid har virket positivt på deres livskvalitet. Eldre som normalt tilbringer dagene sine i en stol, halvsovende, får ny glød.

Vår intensjon med dette spørsmålet er selvsagt ikke at kommunen skal bruke flere millioner på å bygge et nytt kombinasjonsbygg med både barnehage og eldrehjem.

Likevel håper FrP at Levanger kommune, som både eier av offentlige barnehager og kommunens eldrehjem kan legge til rette for at enkelte gamlehjem i kommunen kan få besøk av noen grupper barn, for eksempel en gang i uken, eller en gang hver andre uke, der det blir organiserte aktiviteter for eldre og barn.

 1. Er dette prøvd tidligere i Levanger kommune? Hvis ja, hvordan var tilbakemeldingene på det, fra ansatte og beboere?
 2. Vil ordføreren ta initiativ til et prøveprosjekt der et utvalg eldrehjem får besøk av en gruppe barnehagebarn to eller flere ganger i måneden, der det arrangeres organiserte aktiviteter?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.06.2018 09:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051