Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.17 - FO 1/17 - Interpellasjon fra Ottar Bjerkeset (V) - Utvidelse av kapasiteten til Dagsverket – et lavterskel jobbtilbud for rusavhengige i Levanger

Rusmisbrukere og –avhengige faller mellom flere stoler i helse- og sosialtjenesten. Ofte settes krav til total rusfrihet, punktlig oppmøte og gjennomføring de ikke er i stand til å oppfylle – dette gjelder både behandling, oppfølging, og deltakelse i det ordinære arbeidslivet.

Bakgrunn: Dagsverket (DV) ble derfor opprettet i 2004 som et nasjonalt, lavterskel jobb- og aktivitetstilbud. Det er bred enighet om at DV har vært en suksess også i Levanger (og Frosta); DV får mange oppdrag, og både brukerne og kundene er svært fornøyde. Samtidig utfører de svært rimelige tjenester – både for private og for kommunen (f.eks Boligkontoret). Men etter at Leva-Fro AS overtok DV har kommunen valgt å redusere antall plasser fra åtte til fire. Dette medfører at brukere må avvises og sendes hjem (etter loddtrekning), samtidig som DV får flere oppdrag enn de klarer å utføre. Daglig leder ved Leva-Fro AS bekrefter at de har svært positive erfaringer med DV og ønsker å utvide tilbudet. 

Kostnader: Kommunen yter i dag et driftstilskudd på ca 0,9 mill NOK/år til Leva-Fro for å drifte de fire plassene i DV – altså en kostand pr bruker på ca 225.000 NOK Leva-Fro er et 100% kommunalt eid AS. Selve DV går i «overskudd», grunnet den rimelige arbeidskraften. Og som nevnt har kommunen et betydelig potensiale til å spare penger om den velger å benytte DV systematisk til interne oppdrag.   

Levanger kommune brukte i 2016 knapt 40 Mill NOK/år over eget budsjett til oppfølging av innbyggere med rus- og psykiatriske problemer, inkludert kjøp av tjenester i rusinstitusjoner.

Men den totale kostnaden forbundet med fortsatt rusing og tilbakefall til rus kan beløpe seg til flere millioner kr pr år i tillegg for hver rusavhengig (bruk av andre somatiske helsetjenester, vold- og vinningskriminalitet, bruk av rettsvesenet og rekruttering av nye rusavhengige). Samtidig utgjør avhengighet en enorm belastning for dem selv, deres familier og pårørende.

Hva vet vi om rusbehandling? Tradisjonell rusbehandling er svært kostbar, og resultatene på lang sikt er dårlig dokumenterte. Samtidig vet vi at sosial integrering, deltakelse, fellesskap og mestringsfølelse - som arbeidsdeltakelse gir - er helt grunnleggende for å komme seg ut av rusavhengigheten. Å ruste opp DV handler derfor om både å investere for framtida, gi håp, og tydelig signalisere hvordan vi som kommune vil framstå i møte med en sårbar og alvorlig syk gruppe medmennesker. Samtidig gir det en unik mulighet til å koordinere tjenestene bedre enn det som er tilfelle i dag, mellom NAV, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse-/sosialtjeneste og Leva-Fro/DV. Leva-Fro AS tilbyr også flere andre tiltak, bl.a VTA (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser), for de som trenger ettervern og videre arbeidsoppfølging etter for eksempel soning, rusinstitusjons-opphold, eller er i fortsettelsen av DV – når brukerne er rusfrie. Disse plassene er også langt rimeligere enn andre alternativer, ca 150.000 NOK/person/år. Det er stor sannsynlighet for at en økt kapasitet og satsing på disse tjenestene totalt sett er økonomisk besparende både for Levanger og storsamfunnet.  


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å øke kapasiteten til Dagsverket slik at flere rusavhengige innbyggere i Levanger kommune som ønsker å delta, kan benytte seg av det?

Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune vil i løpet av 2 mnd kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket, samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS.

Ottar Bjerkeset  - klikk for personkort
Ottar Bjerkeset
, V


Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.01.2017 09:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051