Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 25.01.17
Tid: kl. 17:00 - 18:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/17 Referatsaker utredning vedtak video
PS 2/17 Eierskapsmelding 2016 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 3/17 Vedtektsendring Levanger ungdomsråd utredning vedtak video
PS 4/17 Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl. utredning vedtak video
FO 1/17 Interpellasjon fra Ottar Bjerkeset (V) - Utvidelse av kapasiteten til Dagsverket – et lavterskel jobbtilbud for rusavhengige i Levanger tekst behandl. video
FO 2/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Klimasatsstøtte tekst behandl. video
FO 3/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Spesialundervisning tekst behandl. video

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem - forfall
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem Jostein Trøite 
Arild Børseth  ap varamedlem  x Ingebjørg Roel Bye 
Ivar Haarstad h varamedlem x Knut Sigurd Hjelmstad
Lill-Trude Myrslo h varamedlem x Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Harry Gilberg krf varamedlem x Magne Nydal
Laila Merethe Inderberg ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Trine Walleraunet Ungdomsrådets veileder  


Orienteringer:


Merknader - video

        Til toppen av siden

 

PS 1/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
   Til toppen av siden

 

 

PS 2/17 Eierskapsmelding 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Eierskapsmelding for 2016 vedtas.
   Til toppen av siden

 

 

PS 3/17 Vedtektsendring Levanger Ungdomsråd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Forslag i møte:

Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Nye vedtekter for Levanger Ungdomsråd vedtas i samsvar med Levanger Ungdomsråds forslag og gjøres gjeldende med følgende endring: øvre aldersgrense senkes fra 25 til 19 år fra 01.02.17.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 15 stemmer som ble avgitt for Hjertstrøms alternative forslag til vedtak.

VEDTAK:

Nye vedtekter for Levanger Ungdomsråd vedtas i samsvar med rådmannens forslag og gjøres gjeldende fra 01.02.2017.
   Til toppen av siden

 

 

PS 4/17 Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Bestemmelsenes § 2.1.2 suppleres med: «Planer for teknisk infrastruktur som grenser mot Jernbaneverkets areal, grøfte- og stikkrennekapasitet, skal avklares med Jernbaneverket.»

Forslag til detaljregulering for Korsbakken, revidert januar 2017, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12.
   Til toppen av siden

 

 

FO 1/17 Interpellasjon fra Ottar Bjerkeset (V) - Utvidelse av kapasiteten til Dagsverket – et lavterskel jobbtilbud for rusavhengige i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Behandling:

Ottar Bjerkeset (V) fremmet følgende spørsmål:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å øke kapasiteten til Dagsverket slik at flere rusavhengige innbyggere i Levanger kommune som ønsker å delta, kan benytte seg av det?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Forslag i møte:

Bjerkeset fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune vil i løpet av 2 mnd kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket, samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS.

Avstemning:

Bjerkeset sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune vil i løpet av 2 mnd kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket, samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS.
   Til toppen av siden

 

 

FO 2/17 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Klimasatsstøtte

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

  1. Har Levanger kommune søkt om midler i 2017, eller jobber kommunen med å sende søknad?  
  2. Hvis ja, hvilke tiltak søkes det støtte for?  


Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

 

 

FO 3/17 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - spesialundervisning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2017 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

Hvilke konsekvenser vil kuttet av seks stillinger få for den enkelte elev i de berørte skolene i Levanger kommune?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.01.2017 15:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051