Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.19 - sak 23/19 - Justering investeringsbudsjett 2019

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/1449
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.03.19 31/19
Kommunestyret 24.04.19 23/19 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler på kroner 53.106.000,-. Momskompensasjon økes med kr. 12.789.000,- og salg/tilskudd økes med 19.300.000,- kroner.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler på kroner 53.106.000,-. Momskompensasjon økes med kr. 12.789.000,- og salg/tilskudd økes med 19.300.000,- kroner. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Justering investeringsbudsjett 2019 - oversikt PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. I denne saken foreslås endring av investeringsbudsjett for 2019. Dette skyldes hovedsakelig forsinkelser av ulike investeringsprosjekter i 2018 som medfører at rådmannen forslår å justere bevilgningen i 2019-budsjettet for å videreføre/avslutte prosjektene. I tillegg til videreføringer fra 2018, er det også noen omprioriteringer innenfor vedtatt investeringsbudsjett for 2019.  

Av samlet økning på 85,2 mill. kroner, utgjør 60,0 mill. kroner rebevilgninger fra tidligere år og oppfølging av tidligere vedtak i Kommunestyret. I tillegg er 19,3 millioner kroner knyttet til salg, utbyggingsavtaler eller tilskudd. Øvrige justeringer er knyttet til omprioriteringer og endrede behov på eksisterende anlegg.

Vurdering:

Rådmannen foreslår justeringer av investeringsbudsjettet for 2019 jfr. vedlagte oversikt, og ønsker å knytte kommentarer til enkelte av dem:

Kunstprosjekter:
Her foreslås rebevilgning av midler til sluttføring av kunstprosjekter vedtatt tidligere i forbindelse med bygging av Levanger ungdomsskole, Staup helsehus, Stokkbakken omsorgssenter og Ytterøy skole/barnehage.

Vann/avløp:
Justeringer av tidligere bevilget beløp til enkelte prosjekter, i tillegg enkelte nye som ikke var med ved utarbeidelsen av vedtatt investeringsplan sommeren 2018, ingen endringer i samlet investeringsbeløp.

Tomteforvaltning:
Bevilget beløp til sluttføring av Gottåsfeltet i 2018 foreslås gjenbevilget i 2019. Ellers foreslås det at kr. 500.000,- overføres fra avsatte midler til Kjønstadmarka 3 til prosjektet «Utvidelse boligfelt Ekne».

Bygg:
Etter flere år hvor det har vært bevilget midler til ENØK-tiltak i kommunale bygg, og hvor man senere har nedjustert bevilgningen, foreslår rådmannen nå at avsetningen til formålet i 2019 økes kraftig. På bakgrunn av økt satsing og aktivitet innen området foreslås det at det avsettes ytterligere 10,0 mill. kroner til formålet slik at samlet bevilgning i 2019 er på 13,0 mill. kroner. Tiltakene utløser statlige tilskudd, men disse vil kommunen ikke motta før prosjektene er gjennomført. Det budsjetteres derfor ikke med tilskudd inneværende år. Blant prosjekt som planlegges er et større tiltak ved Halsan barneskole og tiltak i Trønderhallen. Det forutsettes at tiltakene som iverksettes over tid skal gi Levanger kommune lavere driftsutgifter.

Det foreslås også at det bevilges midler til sluttføring av prosjektene «Ombygging og ny teknologi BBT», «Hall Åsen», «Ytterøy skole og barnehage» og «Barnebolig – avlastningsbolig» slik at disse ferdigstilles i samsvar med tidligere vedtak i Kommunestyret.

Det foreslås at det bevilges ytterligere 1,5 mill. kr. til ny brannstasjon på Ytterøy. Dette gjør det mulig å erverve areal til ny stasjon, samt å rive eksisterende bygningsmasse på tomta.

Til utbygging av uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole foreslås det en bevilgning på 4,0 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til statlige tilskudd som kommunen mottar. Dette vil bidra til at området kan ferdigstilles i 2019.

Avsetningen til rehabilitering av kommunale boliger foreslås styrket med 1,0 mill. kroner. Dette gjør kommunen i stand til å heve standarden på flere boliger, noe som bidrar til at de kan leies ut eller ev. selges om det er formålstjenlig.

Annet:
Utbygging av Fidestomta på Levanger havn forventes å bli gjennomført i 2018. Her foreligger det både en avtale om salg av tomtegrunn og om et anleggsbidrag. Samlet er dette ventet å gi en inntekt i 2019 på 14,8 mill. kroner, som i sin helhet avsettes til kommunal infrastruktur og andre forpliktelser (eks. rydding av ev. forurenset grunn) i området.

Det foreslås at 1 mill. kroner (av samlet 2 mill. kr.) som tidligere er bevilget til utskifting av parkeringsautomater omdisponeres til innkjøp av 3 tjenestebiler til parkeringstjenesten og tomteforvaltning. Rådmannen forventer at det her søkes å få kjøpt brukte biler som kan nyttiggjøres av enheten. 

1,5 mill. kroner foreslås bevilget til kjøp av tjenestebiler. Dette gjennomføres der det anses hensiktsmessig å kjøpe ut tidligere leasede biler når dagens kontrakter utløper.

For øvrig er det stort sett mindre justeringer som foreslås, hovedsakelig som følge av at prosjekter ikke er avsluttet i 2018, og trengs tilført budsjettmidler for ferdigstillelse i 2019.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.04.2019 19:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051