Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.19 - sak 22/19 - Ny felles innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred innkjøp

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2019/1582
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.04.19 37/19
Kommunestyret 24.04.19 22/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas
  2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas
  2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Innkjøpspolitikk for Innherred innkjøp PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken er kommunens oppfølging av vedtak, fattet i sak 53/18 i kommunestyret den 5. september 2018, som omhandler etablering av interkommunalt samarbeid om innkjøp på Innherred. 

Innkjøpssamarbeidet ble formelt igangsatt fra og med 1. januar 2019, med tilsetting av daglig leder og etablering av et styre som består av rådmennene fra deltakerkommunene. Det henvises for øvrig også til sak 56/18, behandlet i kommunestyret den 10. desember 2018. I denne saken ble vedtektene for innkjøpssamarbeidet vedtatt.

Etter oppstarten har man, i tillegg til å ha fokus på blant annet tilsetting av nye medarbeidere, hatt fokus på etablering av en felles og helhetlig innkjøpspolitikk for alle deltakerkommunene. Det har vært et vesentlig poeng fra styret at drift og utvikling av innkjøpssamarbeidet skal kunne ta utgangspunkt i en politisk forankret felles innkjøpspolitikk. Dette fordi at innkjøpsområdet de senere år har vært gjenstand for stadig større interesse og krav om åpenhet.

Kravene til kommunale anskaffelsesprosesser har, særlig inspirert av EØS-avtalens fokus på det felles marked og de fire friheter, blitt stadig strengere. Det er svært positivt at man i kommunal sektor opplever stadig økt fokus på antikorrupsjon, forutberegnelighet og likebehandling.

Som nevnt ovenfor ble den Innherred Innkjøp etablert, et innkjøpssamarbeid mellom Inderøy, Verdal, Levanger, Steinkjer, Verran og Snåsa kommune. Dette for blant annet kunne imøtekomme det økte krav og forventninger som legges i kommunens innkjøpsarbeid. Dette samarbeidet er et §27-samarbeid med Inderøy kommune som arbeidsgiverkommune.

Det er betydelige forventninger til effektivisering og ressursbesparelser på innkjøpsområdet.

For å kunne gjennomføre gode anskaffelser er det viktig at Innherred Innkjøp har et godt styringsverktøy. Og det er viktig at politikk og strategi for innkjøp er likelydende for å kunne gjennomføre gode anskaffelser på vegne av alle deltakerkommunene. Rådmannen i alle kommunene legger fram likelydende innkjøpspolitikk til sitt kommunestyre.

Vurdering:

Innkjøpspolitikken regulerer ansvar og myndighet for rådmann, Innherred Innkjøp og virksomhetsledere når det gjelder anskaffelse av varer og tjenester, overordnede politiske målsettinger og samfunnsansvar.

Som beskrevet over vil vedlagte forslag til innkjøpspolitikk dermed danne grunnlaget for drift og utvikling av innkjøpssamarbeidet. Dette vil først og fremst komme til uttrykk i form av at det, med utgangspunkt i den politisk vedtatte innkjøpspolitikken, blir etablert en felles innkjøpsstrategi. Framgangsmåte ved etablering av denne innkjøpsstrategien er regulert i de vedtatte vedtekter for Innherred Innkjøp.

I denne sammenheng refereres det til vedtektenes §12 som viser til at styret vedtar strategiske føringer og mål for innkjøpssamarbeidet. Videre står det i §15 at en felles innkjøpsstrategi behandles i kommunestyret og vedtas av styret. Rådmannen legger til grunn at formannskapet i denne sammenheng skal være høringsinstans. Videre legger rådmannen til grunn at den politisk vedtatte innkjøpspolitikken skal være sterk førende for det videre strategiske arbeidet som gjøres i innkjøpssamarbeidet.

Arbeidet med ny innkjøpsstrategi ledes av daglig leder i Innherred Innkjøp sammen med en strategigruppe som har representanter fra alle kommunene. Det er bred faglig forankring i denne gruppa. Gruppen utarbeider et forslag til ny innkjøpsstrategi som sendes ut på høring.

Rådmannen ser for seg at styret vedtar ny innkjøpsstrategi ultimo september 2019.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 14.11.2019 14:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051