Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.19 - sak 18/19 - Kommunal overtakelse av privat barnehage

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2019/1455
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.04.19 40/19
Kommunestyret 24.04.19 18/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune overtar aksjene i Hompetitten barnehage as gjennom å overta alle aksjene as for 6.750.00 kr i henhold til vedlagte avtale.
  2. Det settes i tillegg av 250.000 kr til nødvendige tilpasninger av bygningen.
  3. Aksjekjøpet og investeringene finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond og planlagt salg av eiendom i 2019.
  4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig legges barnehagen inn i enhet for barnehage. Aksjeselskapet planlegges så avviklet.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune overtar aksjene i Hompetitten barnehage as gjennom å overta alle aksjene as for 6.750.000 kr i henhold til vedlagte avtale.
  2. Det settes i tillegg av 250.000 kr til nødvendige tilpasninger av bygningen.
  3. Aksjekjøpet og investeringene finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond og planlagt salg av eiendom i 2019.
  4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig legges barnehagen inn i enhet for barnehage. Aksjeselskapet planlegges så avviklet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Avtale PDF

2

Takst PDF

3

Regnskap 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt at det er et mål å øke andelen av kommunale barnehageplasser fra ca. 25% til 40%. Noe økning kommer ved utvidelse av antall plasser i kommunale barnehager i takt med barnetallsutviklingen, men noe av økningen må også komme ved at kommunen overtar ikke-kommunale barnehager. Administrasjonen har derfor kommunisert til private barnehageeiere at vi ønsker å komme i dialog om overtakelse dersom de vurderer å avvikle eller selge barnehagen.  

Det har vært dialog med eierne av Hompetitten barnehage siden november 2018. Etter flere forhandlingsrunder er det med forbehold om folkevalgt behandling oppnådd enighet om kommunal overtakelse.

Hompetitten barnehage ligger i Holåsen i Holåsen på Skogn. Bygget er opprinnelig et bolighus med sokkel og 1. etasje, oppført i 1972. Nåværende eiere overtok eiendommen i 2003, bygde om huset og startet barnehagedrift. Barnehagen ble godkjent for inntil 20 plasser i driftskomiteen 04.06.2003. Den er senere utvidet til 41 plasser. Antall plasser gjelder maks kapasitet dersom alle barna er 3 år og eldre. For tiden har barnehagen 32 barn. 9 på småbarnsavd. og 23 på storbarnsavd. Barnehagen har en god og stabil søkermasse. 

I perioden fra 2003 og til 2013 er det fortatt fortløpende oppgradering og tilpasninger.

Ifølge vedlagte takstrapport framstår eiendommen som godt vedlikeholdt og godt tilpasset dagens drift. 

Regnskapet for 2018 viser et resultat på 236 419 kr, mens det i 2017 var 54 000.

Balansen består i hovedsak av eiendommen barnehagen holder til i, men de hadde også vel 1,3 mill. kr i omløpsmidler ved årsskiftet. Bokført egenkapital er i underkant av 800 000.

Det foreligger en verditakst fra Promidt as fra 12.12.2017 som anslår markedsverdien til 4,5 mill. kr med dagens reguleringsstatus. Eiendommen er belånt med vel 500 000 kr

Bilde fra barnehagens nettside - klikk for å gå til side

Bilde fra barnehagens nettside

Vurdering:

En kommunal overtagelse av denne barnehager vurderes å være svært gunstig i forhold til å bidra til å oppfylle kommunestyrets mål om en bedre balanse mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Levanger. Med dette kjøpet vil andelen barn i kommunale barnehager gå opp fra 30 til 32%. 

Det er etterspørsel etter barnehageplasser i Skogn og det er planlagt bygging av ny kommunal barnehage. Et erverv av denne barnehagen kan bidra til at en slik ny barnehage får et grunnlag som gjør at det kan bygges en rasjonell enhet. Det har vært åpenhet om at plassene i denne barnehagen da vil bli flyttet til ny barnehage og at bygningen og tomt i Holåsen kan selges. Det vil likevel være mulig å drive en god barnehage i dagens lokaler i mange år, slik at vi får god tid til å planlegge og bygge den nye kommunale barnehagen.

Det har vært flere forhandlingsmøter før en kom fram til enighet om pris. I forhandlingene har en forsøkt å legge seg på samme prinsipper som ved kjøpet av nåværende Bjørnang barnehage. Der ble det lagt til grunn en «markedspris» for kjøp og salg av barnehager. Denne ser ut til å ligge på ca. 190.000 kr pr plass inklusive bygninger dersom bygningene er i god stand. Avtalt pris ligger under dette ettersom bygningene ikke er optimale til barnehage og trenger ytterligere investeringer dersom en skal utnytte hele potensialet for barnehagen. Begge parter har strukket seg betydelig for å oppnå enighet. Rådmannen mener det er en balansert avtale og riktig markedspris.

Rådmannen foreslår at kommunen overtar aksjene fra 1.6.2019, men at barnehagen drives som i dag over sommeren. På den måten vil det være kommunen som eier aksjene ved ordinær generalforsamling for 2018 og kan velge et framtidig styre som også vil bli avviklingsstyre for aksjeselskapet.

Det er ikke anledning til å lånefinansiere aksjekjøp, selv om det føres i investeringsregnskapet. Kommunen hadde ved utgangen av 2018 5,8 mill. kr i ubundne investeringsfond. Rådmannen tilrår at investeringen finanseies herfra og fra planlagt salg av fast eiendom i 2019. Hvis det senere vil være aktuelt å selge eiendommen vil salgssum kunne tilbakeføres investeringsfondet.

I forbindelse med kommunal overtakelse og drift vil det være behov for noen investeringer. Rådmannen tilrår at en totalt setter av 250 000 kr til slike investeringer i tillegg til aksjekjøpet.

I forhold til ervervet av nåværende Bjørnang barnehage er ervervet av denne barnehagen enklere å handtere teknisk ettersom kommunen i første omgang kjøper aksjene. For ansatte blir det derfor ingen endring fra den dagen barnehagen skifter eier, og det vil bli en virksomhetsoverdragelse med regulerte rettigheter for ansatte ved senere avvikling av aksjeselskapet og overføringen av driften til enhet barnehage.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.04.2019 19:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051