Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 18.45

Sakliste (rev. 16.04.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 17/19 Referatsaker utredning vedtak video
PS 18/19 Kommunal overtakelse av privat barnehage utredning vedtak video
PS 19/19 Omlegging veg og inngjerding av uteområdet ved Staup barnehage utredning vedtak video
PS 20/19 Organisasjonsgjennomgang 2018 - behandling av sluttrapport utredning vedtak video
PS 21/19 Salg av kommunale bygg og eiendommer utredning vedtak video
PS 22/19 Ny felles innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred innkjøp utredning vedtak video
PS 23/19 Justering investeringsbudsjett 2019 utredning vedtak video
FO 17/19 Interpellasjon fra Anita Ravlo Sand (SP) - Ansettelse av rådmann på åremål tekst behandl. video
FO 18/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Døgnplasser ved Staup helsehus tekst behandl. video
FO 19/19 Interpellasjon fra  Asgeir Persøy (FRP) - Obligatorisk vaksinering av helsepersonell tekst behandl. video
FO 20/19 Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget (AP) - Korridor mellom kombinasjonsbygg og akuttmottaket ved Sykehuset Levanger - utlagt 16.04.19 tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 8 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem - forfall 
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem - forfall 
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem - forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem - forfall 
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem - forfall 
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Inger Lise Utler Hemb  ap  varamedlem  x Ingebjørg Roel Bye
Edvard Øfsti ap varamedlem x Ingrid Olga Hallan
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem x Khalil Obeed
Hallvard Svendgård ap varamedlem x Lars Petter Holan
Asgeir Persøy frp   varamedlem  x Janne Kathrine Jørstad Larsen 
Inge Johansen frp varamedlem x Geir Tore Persøy
Ivar Haarstad h varamedlem x Knut Sigurd Hjelmstad
Atle Busch  varamedlem   x Ottar Bjerkeset 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Trude Nøst kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Anne Grete Wold fung. personalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Håvard Heistad enhetsleder bygg og eiendom  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Ivar Haarstad tiltrådte møtet etter behandling av sak PS 21/19.

Orienteringer:


Merknad til saklista:

Kari Johanne Kjerkol viste til delegeringsreglementet og bemerket at to saker (barnehage) burde vært lagt fram til driftskomiteen. 

Protokolltilførsel fra Jostein Trøite (SV) – sak 21/19:

SV’s kommunestyregruppe beklager at sentrale vedlegg i sak 21/19 ikke er utsendt før 23.4.19 og 24.4.19. Det er mangel på respekt for initiativ fra innbyggerne at brev til kommunen i saken ikke legges ved. Det er også beklagelig at en rapport kommunestyret har bestilt, ikke blir lagt fram før samme dag som saken behandles.
Til toppen av siden 

 

 

PS 17/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 18/19 Kommunal overtakelse av privat barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling tiltrådt med 32 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune overtar aksjene i Hompetitten barnehage as gjennom å overta alle aksjene as for 6.750.000 kr i henhold til vedlagte avtale.
 2. Det settes i tillegg av 250.000 kr til nødvendige tilpasninger av bygningen.
 3. Aksjekjøpet og investeringene finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond og planlagt salg av eiendom i 2019.
 4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig legges barnehagen inn i enhet for barnehage. Aksjeselskapet planlegges så avviklet.
  Til toppen av siden  

PS 19/19 Omlegging veg og inngjerding av uteområdet ved Staup barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det settes av 2 millioner kroner inkl. mva. i investeringsbudsjettet til de foreslåtte utbedringene av trafikale forhold ved Staup
 2. 1,6 millioner kr finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler og 400.000 kr med merverdiavgiftskompensasjon.
  Til toppen av siden  

PS 20/19 Organisasjonsgjennomgang 2018 - behandling av sluttrapport

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Rapport organisasjonsgjennomgang 2018 tas til orientering. Kommunestyret forventer at det oppnås betydelig langsiktig effekt gjennom mer tydelighet i roller og ansvar og bedre kompetanse, særlig innen økonomi- og personalarbeid i lederrollene og andre nøkkelroller. Ny ledelsesplattform med påfølgende opplæringsaktivitet og ledelsesutvikling vil være viktige virkemidler for å oppnå bedre ressursutnyttelse og samarbeid internt i kommuneorganisasjonen og med samarbeidspartnere og innbyggere.
 2. For at kommunens skal være i stand til å ivareta sine roller som tjenesteyter, demokratisk arena, samfunnsutvikler og myndighetsutøver er det nødvendig med koordinerende og støttende stillinger på tvers av linjeorganisasjonen. Omfanget av slike stillinger må kontinuerlig vurderes, men på kort sikt er det ikke tilrådelig med reduksjon av disse funksjonene.
 3. Det er nødvendig at det er klart hvilket ansvar avdelingsledere og fagledere har. Avdelingsleder skal ikke brukes som betegnelse på stillinger uten personal og/eller økonomiansvar.  Der fagledere har personal og/eller økonomiansvar gjøres stillingsbetegnelsen om til avdelingsleder og stillingen plasseres i hovedtariffavtalens kap 3. Prosess for endring av stillingskoder og kapitteltilhørighet gjennomføres i henhold til hovedavtalen.
 4. En leder bør normalt ikke ha direkte oppfølgingsansvar for mer enn 40 ansatte.
 5. Rådmannen følger opp prosjektgruppas anbefaling om at det gjøres et oppfølgingsarbeid for å vurdere endringer i enhetsstrukturen med tanke på å bygge enheter der størrelsen ikke varierer så mye som nå, organiseringen av rådmannens stab og arbeidsdelingen mellom stab og service/digitaliseringssenteret.
  Til toppen av siden 


 

 

PS 21/19 Salg av kommunale bygg og eiendommer

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Den delen som omhandler Nesheim skole i innstillinga utsettes.

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Formannskapets innstilling vedtas med unntak av salg av Gamle Ytterøy barnehage/prestebolig.
 2. Vedtak angående Gamle Ytterøy barnehage/prestebolig utsettes.


Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Presteboligen på Ytterøy selges med klausul om at bygget består i sin nåværende form. 

Avstemning:

Løvås sitt endringsforslag avvist med 25 mot 9 stemmer.

Kjerkols forslag avvist med 32 mot 2 stemmer.

Brustads tilleggsforslag avvist med 28 mot 6 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1.      Følgende eiendommer selges:

Bygg

Kommentar

Avhending

Nesheim skole

Har stått tom inntil nylig. Brukes i dag til barnehage

Reguleres før salg. Igangsettes umiddelbart. Selges medio 2020.

Skogn herredshus

Regulering til boligformål påbegynt.

Selges på åpent marked - høst 2019.

Ytterøy herredshus

Selges direkte til takst. Takst bestilt.

Selges direkte til takst vår 2019.

Gamle Ytterøy barnehage

Legges ut for salg på åpent marked. Takst gjennomført.

Selges på åpent marked vår 2019

Høgberget barnehage

 

Selges etter bruksendring til bolig. Det er skrevet leiekontrakt fra 1.6.19. med Momarka grendehus om leie av underetasjen.

Selges på det åpne marked som bolig høsten 2019.

Gjemble Espira barnehage

Espira har ønske om kjøp. Tomt og bygg må i så fall fradeles eksiterende eiendom.

Dagens drifter varsles i henhold til avtalen at kommunen ønsker å selge. Eiendommen deles hensiktsmessig. Kommunens del reguleres til boligformål før salg.

 
2.      For følgende eiendom avventes salg til utredning om beredskapsbygg foreligger:

Mule skole og barnehage

Eiendommen regulert til boligformål

Avventes i forhold beredskapsbygg


3.      Oversikt over salg av boliger legges fram i forbindelse med budsjett 2020.
Til toppen av siden  

PS 22/19 Ny felles innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred Innkjøp

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende endringsforslag:

 • Under kapitlet Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet strykes ordene "så langt det er mulig".
 • Under kapitlet Lærlinger strykes ordet "hensiktsmessig" og erstattes med "mulig".

 
Avstemning:

Kjerkols endringsforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1.      Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas med følgende endringer:

 • Under kapitlet Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet strykes ordene "så langt det er mulig".
 • Under kapitlet Lærlinger strykes ordet "hensiktsmessig" og erstattes med "mulig".

 
2.      Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet
Til toppen av siden 

 

 

PS 23/19 Justering investeringsbudsjett 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler på kroner 53.106.000,-. Momskompensasjon økes med kr. 12.789.000,- og salg/tilskudd økes med 19.300.000,- kroner.
Til toppen av siden  

FO 17/19 Interpellasjon fra Anita Ravlo Sand (SP) - Ansettelse av rådmann på åremål

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende interpellasjon:

En rådmann kan ansettes enten i fast stilling eller på åremål. I Levanger er det hittil benyttet fast ansettelse. I byer som for eksempel Trondheim, Malvik og Oppdal er rådmannen ansatt på åremål.

Rådmannen har et stort ansvar både politisk og administrativt. Han eller hun skal passe på at sakene er utredet på en forsvarlig måte før de behandles av politikerne, og sørge for å iverksette vedtak som blir fattet. Rådmannen har også det øverste ansvaret for å gjennomføre den daglige driften av kommunen og for å nå målene som er satt for den enkelte enhet. Hvordan de kommunale tjenestene fungerer, for eksempel innen områder som helse og oppvekst, har stor betydning for innbyggerne. Derfor er det viktig at det er riktig person som har den ansvarsfulle topplederstillingen.

En ansettelse på åremål innebærer at ansettelsesperioden er tidsbegrenset, gjerne med mulighet for forlengelse i en eller flere tidsbegrensede perioder. Et åremål skal i henhold til kommuneloven være på minimum 6 år. Med en rådmann på åremål i 6 år eller mer, og med mulighet for forlengelse et gitt antall år, vil kommunen ha sikret seg både stabilitet og at man enklere kan oppnå et skifte hvis han eller hun ikke leverer det som forventes.  

Senterpartiet ønsker å fastsette prinsippene for ansettelse av neste rådmann.


Spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig i at det ved ansettelse av rådmann i Levanger kommune vil være hensiktsmessig å benytte åremål?

Forslag til vedtak:

 1. Rådmann (fra okt. 19 kommunedirektør) i Levanger kommune ansettes på åremål.  
 2. Varighet på åremålet, mulighet for forlengelse og annet, avklares når ansettelse av ny rådmann blir aktualisert.

Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Takk for interpellasjonen, som berører et viktig tema knyttet til administrativ ledelse i kommunen.

Det er etter min mening fornuftig å se på ansettelsesrutinene for kommunens administrative toppleder og åremål kan være et skritt i riktig retning, selv om jeg mener at det beste er at man ved ansettelse avtalefester at rådmannen(kommunedirektøren) fraskriver seg sitt oppsigelsesvern noe som vil medføre at det blir enklere og langt mer fleksibelt å avslutte et arbeidsforhold raskt hvis kommunestyret mener det er behov for det.

Begrunnelsen min for det er at ved å inngå åremålsavtale er det tariff festet 6 års minstetid og 6 år kan være lang tid hvis et samarbeid ikke fungerer. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at i et åremål kan rådmannen(kommunedirektøren) selv si opp sin stilling før 6 år har gått, men han/hun kan ikke sies opp av kommunestyret før 6 år har gått. I tillegg er det slik at hvis en rådmann(kommunedirektør) er 54 år eller eldre ved ansettelse i åremålsstilling har hun/han krav på retrettstilling i kommunen både om åremålet ikke forlenges og hvis arbeidsforholdet avsluttes før 6 år har gått.

Når det gjelder lønnsvilkårene vil det etter de erfaringene jeg har bragt på det rene tilleggene knyttet til åremålsstillinger være ganske lik det lønnstillegget som kreves for å fraskrive seg oppsigelsesvern.

Samlet sett mener jeg det beste alternativet for en mest mulig fleksibel løsning knyttet til ansettelse av rådmann(kommunedirektør) vil være en ansettelsesavtale uten oppsigelsesvern.

Derfor kommer jeg ikke til å støtte forslaget til vedtak, men uansett vedtak i kveld er det det kommunestyret som skal ansette ny rådmann som fastsetter vilkårene.

Jeg er klar over at dette er en programsak for SP, men mener som sagt at en ansettelsesavtale hvor den nye rådmannen(kommunedirektøren) fraskriver seg oppsigelsesvernet er bedre og mer fleksibel i en situasjon hvor det er ønske om å avslutte arbeidsforholdet.

Avstemning:

Sand sitt forslag til vedtak avvist med 23 mot 12 stemmer.
Til toppen av siden 

 

 

FO 18/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Døgnplasser ved Staup helsehus

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det har foregått og foregår fortsatt store omorganiseringer innen pleie- og omsorg, blant annet er bofellesskap foreslått nedlagt og det er gjennomført bemanningsreduksjoner. Det er også gjennomført en betydelig reduksjon av antallet døgnplasser ved kommunens nyeste institusjon – Staup helsehus. Siden 21.12.2018 er antallet døgnplasser på Staup redusert med 12 plasser (i perioder 16 plasser).

Det har hele tiden vært sagt at nedstengingen på Staup skal være midlertidig, og denne nedstengingen har innebåret store endringer i tjenestetilbudet, da dette har vært institusjonsplasser som kommunen i stor grad har hatt behov for.


Spørsmål til ordføreren

Når vil de midlertidig stengte heldøgnsplassene ved Staup helsehus bli gjenåpnet? 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Det er riktig at 12 heldøgnsplasser ved Staup helsehus har vært midlertidig stengt siden før jul 2018. Begrunnelsen for å stenge plassene var å forsøke komme i økonomisk balanse ift budsjett 2019 da en så at det ikke var mulig å holde de økonomiske rammer for avdelingen i 2019 med den aktivitet full drift innebar. 

Det vil ikke være mulig å reåpne alle plassene inneværende år med de økonomiske rammer avdelingen har, men det arbeides med å få åpnet noen av de 12 og det er godt håp om at noen vil åpnes i år. En reåpning vil også ta tid, da det på nytt må rekrutteres helsepersonell inn i vakante stillinger. I budsjettarbeidet for 2020/økonomiplanarbeid 2020 – 2023 må en igjen se på om det kan være mulig å finne økonomiske midler for å reåpne plassene.
Til toppen av siden 

 

 

FO 19/19 Interpellasjon fra Asgeir Persøy (FRP) - obligatorisk vaksinering av helsepersonell

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Nylig ble ett meslingutbrudd oppdaget hos en ansatt ved legevakten i Oslo.  Syke personer med nedsatt immunforsvar kan potensielt ha blitt smittet på legevakten i opp til 14 dager før meslinger ble påvist.

Norske barn vaksineres ikke mot meslinger før de er 15 måneder gamle. Om helsepersonell ikke er vaksinert, er det ingen privatsak. Det er ett potensielt dødelig problem for spedbarn og andre utsatte grupper i kommunen vår.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon fikk over 82.000 personer i Europa meslinger i fjor, tre ganger så mange som året før. Vaksinemotstand er økende, og WHO har trukket frem vaksinemotstand som en av de ti største truslene mot global helse.

Fremskrittspartiet er tydelige på at kommunestyret kan ikke løse dette problemet alene, men mener vi må ta vår del av ansvaret gjennom å sørge for at vårt helsepersonell er vaksinert. Fremskrittspartiet mener obligatorisk vaksinering av helsepersonell er ett viktig bidrag for å unngå at innbyggerne i vår kommune smittes av meslinger eller andre potensielt dødelige sykdommer.


 1. Har alt helsepersonell som har kontakt med pasienter/brukere MMR-vaksinen?
 2. Om svaret på spørsmål en er nei; vil ordføreren sørge for at alt helsepersonell vaksineres umiddelbart?

 
Forslag til vedtak:

Levanger kommune innfører obligatorisk vaksinering for alt helsepersonell som har kontakt med pasienter/ brukere


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Det reises her en interessant og dagsaktuell problemstilling. Dette er en debatt som nok etter hvert vil favne andre smittsomme sykdommer og som må vurderes i en regional, nasjonal og, ikke minst, global sammenheng i tiden fremover.

Bakgrunn:

Meslingvaksine til alle barn ble innført i 1969. MMR-vaksine gir svært god, livslang beskyttelse mot meslinger og vaksinen er svært trygg. Nærmest hele den norske befolkning, inkludert helsepersonell, er immune mot meslinger, enten fordi de har hatt sykdommen som barn (meslinger smitter lettere enn noen andre sykdommer) eller fordi de er vaksinert (fra 1969). I Norge har vi hatt en svært høy vaksinasjonsdekning.

Spesielt utsatte grupper er innvandrere, helsepersonell, barnehagepersonell og folk som skal på utenlandsreiser, samt nybakte mødre som har fått beskjed om at de har dårlig immunitet mot røde hunder (basert på standard blodprøver tatt i svangerskapet). Om man ut ifra ovenstående antar at man ikke er immun (som helsepersonell eller pasient) bør vaksine settes.

Konkret om helsepersonell:

Helsepersonell kan slik lovverket er i dag ikke uten videre pålegges MMR vaksine (ref HDIR).

Arbeidsgivers styringsrett åpner likevel for at personell som ikke er immun ikke kan jobbe opp mot spesielt sårbare grupper (For eksempel små barn og immunsupprimerte (ref HDIR). Dette må håndteres i hvert enkelt tilfelle. Det har alltid vært en klar anbefaling om at helsepersonell skal vaksinere seg mot meslinger (ref FHI). Det vil sannsynligvis være svært få helsepersonell i Levanger som ikke er immun mot meslinger (Ref professor i smittevern ved FHI, Preben Aavitsland).

Levanger kommune har sendt ut informasjon til alle sine ansatte i helsesektoren der vi ber om at de som ikke sikkert vet at de er vaksinert eller har hatt sykdommen som barn, tar kontakt med vaksinasjonskontoret for å ta vaksine. Vi er helt tydelige på at dette er en viktig og en klar anbefaling både fra arbeidsgiver og fra sentralt hold.

Noen sentrale fakta:

De få, spredte tilfellene av smitte de siste årene har ikke – selv med sykdommens ekstreme smittsomhet – ført til noen epidemi. Dette er fordi tilnærmet alle er immune etter gjennomgått vaksinasjon eller smitte. Dermed har meslingviruset få spredningsmuligheter, og da blir heller ikke de få eventuelle ikke-immune smittet. Små epidemier kan oppstå dersom viruset importeres til miljø med flere uvaksinerte personer (som i Gøteborg i 2018), men slike mindre utbrudd er per definisjon ikke å anse som et vesentlig folkehelseproblem (i gjennomsnitt vil man anta at 1 av 5000 smittede dør). Meslinger fører altså sjelden til alvorlige komplikasjoner og dødsfall. Utfordringen med meslinger før vaksinasjonsstart i 1969 var at så mange ble smittet, slik at man endte med 5-10 dødsfall og noen alvorlige komplikasjoner per år. Det er ikke registrert dødsfall som følge av meslinger i Norge de siste 30 årene. Det er en rekke andre smittsomme sykdommer, som vi også har vaksiner for (f.eks Rotavirus, Influensavirus), som nok gir betydelig større risiko for de helsepersonell er i kontakt med.

Vaksinemotstand:

Vaksineskeptikerne får mye spalteplass sammenlignet med sin utbredelse. Vaksinasjonsdekningen i Norge, og i Trøndelag, har økt de siste fem årene Det er altså en stadig større andel som blir vaksinert. Dette gjelder også for MMR (som inneholder meslingvaksine). Vaksinasjonsgraden ligger i Trøndelag på ca 97 prosent. Utfordringen er/vil være globale trender. Som det riktig refereres til, peker WHO på vaksinemotstand som en viktig utfordring. Selv om dette ikke er tilfellet i Norge, vil de globale trendene kunne manifestere seg også her etter hvert.

Oppsummert:

Det er en klar anbefaling at alt helsepersonell er vaksinert mot meslinger.

Dette kan ikke pålegges per i dag. Det er basert på frivillighet, selv om anbefalingen er klar.

Det kan dog i noen grad styres hvilke pasientgrupper helsepersonell kan jobbe med om de ikke er vaksinert.

Det foregår en debatt på sentralt nivå rundt dette, og flere politiske partier ønsker å endre lovverket slik at man kan pålegge alt helsepersonell å fremvise sin vaksinasjonsstatus og også pålegge vaksiner der dette ikke er gjennomført.

Til de konkrete spørsmålene:

 1. Har alt helsepersonell som har kontakt med pasienter/brukere MMR-vaksinen?
  Svar: Det har vi ikke sikkert svar på, men anbefalingen er klar og alle har nylig, i lys av fokuset på meslinger senere tid, fått anmodning om å vurdere sin vaksinasjonsstatus og ta vaksine om man ikke er immun.
 2. Om svaret på spørsmål en er nei; vil ordføreren sørge for at alt helsepersonell vaksineres umiddelbart?
  Svar: Nei. Lovverket åpner ikke for dette slik Levanger kommune og Helsedirektoratet tolker det.
  På bakgrunn av at dagens lovverk ikke åpner for det kan jeg ikke stemme for forslaget til vedtak og vil derfor anbefale at forslaget til vedtak avvises siden jeg som ordfører ikke kan gå god for at Levanger kommunestyre fatter et ulovlig vedtak.
  Når det er sagt er jeg helt enig med representanten Persøy om at loven burde ha tillatt det og hvis så hadde vært tilfelle ville jeg ha støttet forslaget til vedtak.
  Jeg anbefaler representanten Persøy å arbeide opp mot sine partifeller i regjeringen som har flertall i Stortinget, vår lovgivende forsamling, slik at loven endres på dette feltet.


Avstemning:

Persøy’s forslag til vedtak ble enstemmig avvist.
Til toppen av siden 


 

FO 20/19 Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget (AP) - Korridor mellom kombinasjonsbygg og akuttmottaket ved Sykehuset Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.04.2019 - video

Behandling:

Nina Elisabeth Berget (AP) fremmet følgende spørsmål:

Da detaljreguleringen for Kombinasjonsbygget kom til behandling i 2014 sto det i saken: «Planforslaget hjemler en virksomhet, som er et særdeles samfunnsviktig tiltak.»

Det må jeg si gjelder langt utover Levanger kommunes grenser, hele nordlige Trøndelag drar nytte av dette, og dessuten fungerer det som en viktig avlastning for trykket på St. Olav.

Ordføreren foretok en offisiell åpning den 20. april 2017. Bygget hadde en total kostnadsramme på 114 millioner, for et BTA på 2800 m2 pluss helikopterdekk på 700 m2 – som i tillegg er landets første helikopterdekke dimensjonert for de nye Sea King helikoptrene.

Det er bare ett minus. Syke/skadde pasienter som kommer med helikopter må trilles i båre utendørs mellom kombinasjonsbygget og akuttmottaket. I all slags vær, og med ymse kjøreforhold for ei båre med små hjul – i snø og slaps osv. Dette er lite tilfredsstillende, og i dårlig samsvar med kvaliteten på resten av akuttberedskapen.

Jeg møtte regionrådslederen m.fl. fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) i mars. De uttrykte stor bekymring over dette, noe jeg godt kan forstå. De fortalte at nå planlegges bygging av et nytt akuttmottak, uten at en slik korridor er tatt med. Det gjør at de nå er engstelig for at en korridor aldri vil bli bygget.

Med en slik investering, som bygging av kombinasjonsbygget var - i regi av Levanger kommune, så mener jeg det må være rimelig å kunne forvente at HNT tar ansvaret med å bygge en tiltrengt korridor mellom byggene. Da vil det være både naturlig, og hensiktsmessig å gjøre det samtidig med bygging av nytt akuttmottak.

Noen fakta: Tidligere år har det vært jevnt over 30 helikopterlandinger pr år her. I 2018 var det 120 landinger! I en forskningsrapport angående traumebehandling i Midt Norge, skrevet av anestesilege Oddvar Uleberg, kommer det frem at 70% av alle traumepasienter kommer til lokalsykehus. 85% av disse blir utskrevet derifra, uten overflytting til region sykehus.

Disse tallene sier noe om hvor viktig denne helikopterlandingsplassen er, både for HNT, HMN og for alle kommunene tilhørende nedslagsfeltet til sykehuset Levanger. Derfor er det viktig å få bygget denne korridoren nå – det er den siste biten for å ha en god og helhetlig kvalitet på akuttberedskapen for innbyggerne i det nordlige Trøndelag – alle de som tilhører nedslagsfeltet til sykehuset Levanger.

Det er nå vi må reagere, nytt mottak planlegges, og det uten en korridor til kombinasjonsbygget.

Aktører for finansiering …? Både HNT, HMN og Fylkeskommunen er i alle fall tjent med at Sykehuset Levanger har god akuttberedskap.

Vil bare nevne at ved St Olav er det korridorer mellom alle byggene.


Spørsmål til ordføreren:

Kan ordføreren ta initiativ til en dialog med HNT, evt andre aktuelle aktører, for å kunne etterspørre/fremme forslag til planer for finansiering og realisering av denne korridoren mellom Kombinasjonsbygget og akuttmottaket ved sykehuset Levanger?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet.

Det er en viktig sak representanten Nina Berget her tar opp og kombinasjonsbygget på Sykehuset Levanger er etter min mening ufullstendig ettersom denne gangbroa ikke er realisert.

Spørsmålet angående gangbro har vært tema helt siden planleggingen av kombinasjonsbygget ble startet og jeg hadde også den gang et møte med daværende leder for luftambulansen.

Dette er tema i dialogen med HNT fremdeles og som de fleste her husker utfordret jeg sykehus direktør T. Aas om dette når han var på besøk i kommunestyret for ganske nøyaktig et år siden, den 25.04.18. Det er etter min mening spesielt når jeg gikk så langt til å si at jeg mente kommunestyret sannsynligvis ville akseptere å forskuttere byggingen gjennom en leieavtale med HNT og sykehusdirektøren svarte det samme da som han gjentar i pressen i dag at han heller ønsker seg en ny CT. På tross av dette og på grunn av hensynet til alle de som vil benytte helikoptertransport i framtida vil jeg fortsatt arbeide mot HNT for å få realisert dette.

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 21.05.2019 08:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051