Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - sak 56/16 - Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2016/1424
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.10.16 102/16
Kommunestyret 23.11.16 56/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapport om ordning med sommerarbeid for ungdom for 2016. til etterretning.
  2. Levanger kommune viderefører ordningen for 2017 med sommerarbeid for ungdom. Rådmannen bes komme med forslag til inndekning for kostnadene ved behandling av økonomirapport for 1. tertial 2017.
         Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret tar rapport om ordning med sommerarbeid for ungdom for 2016. til etterretning.
  2. Levanger kommune viderefører ordningen for 2017 med sommerarbeid for ungdom. Rådmannen bes komme med forslag til inndekning for kostnadene ved behandling av økonomirapport for 1. tertial 2017.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune - rapport PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret i Levanger vedtok i budsjettsaken 16.12.2015 i pkt 18:

18. Det opprettes en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 15 og 18 år med oppstart i 2016. Det settes av en egen post på minimum 0,5 millioner kroner som belastes enhetenes vikarbudsjetter, samt at administrasjonen skal undersøke om det finnes statlige midler til et slikt tiltak. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om organisering innen utgangen av mars 2016. 

Formannskapet vedtok i sak 28/16:

Levanger Kommune oppretter en ordning for 2016 med sommerjobb for ungdom som beskrevet i saksframlegget. LevaFro administrerer ordningen. Målgruppen er 16-18 år.

LevaFro har så administrert ordningen for 2016. 180 søkte på jobb og 26 fikk jobb, hovedsakelig i kommunale enheter, men også i andre offentlige enheter. Jobbeperioden var 3 uker.  Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er i all hovedsak positive. Det er et merforbruk på 46 073,- kr i forhold til ramma på 500 000,-.

Rapport  fra LevaFro er vedlagt.

Vurdering:

I samarbeid med LevaFro er ordningen med sommerarbeid for ungdom gjennomført i 2016 i tråd med kommunestyrets intensjon og vedtak og med et lite overforbruk av penger.

Rådmannens vurdering er at det var både mest praktisk i forhold til ansettelser etc., men også i forhold til oppfølging at LevaFro fikk arbeidet med å drifte ordningen. 

Rådmannen vurderer det dit at med det positive vi fikk i 2016 ut av denne ordningen, er det fornuftig å fortsette videre, og vil foreslå at ordningen videreføres innafor samme økonomiske ramme. Rådmannen vil videre foreslå at LevaFro får tilbud om å administrere ordningen også i 2017.

Rådmannen vil komme tilbake med forslag om dekning av kostnader med ordningen ved behandling av økonomirapport pr 1. tertial 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.11.2016 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051