Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - sak 54/16 - Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan - Etablering av fjernvarmeanlegg

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2016/2512 - /L12

  Randi Johanne Nessemo - klikk for personkort
Saksordfører: Randi Johanne Nessemo, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 51/16
Plan- og utviklingskomiteen 16.11.16 62/16
Kommunestyret 23.11.16 54/16

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar Reguleringsendring for Moan – gnr. 314 bnr. 82 - etablering av fjernvarmeanlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser, med de endringene som er lagt inn i planforslaget etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar Reguleringsendring for Moan – gnr. 314 bnr. 82 - etablering 62/16av fjernvarmeanlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser, med de endringene som er lagt inn i planforslaget etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse L2007018 PDF

2

Planbestemmelser L2007018 PDF

3

Plankart L2007018 PDF  -  JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Nord-Trøndelag fylkeskommune, uttalelse til høring/offentlig ettersyn
  • NVE, uttalelse til høring/offentlig ettersyn
  • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, uttalelse til høring/offentlig ettersyn
  • Statens vegvesen, uttalelse til høring/offentlig ettersyn


Saksopplysninger:

Trønderplan AS har på vegne av tiltakshaver BE Moafjæra 3 AS, utarbeidet forslag til endring av gjeldende reguleringsplan for Moan – del av gnr. 314/82. Planforslaget er mottatt den 11.07.2016. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt fjernvarmeanlegg som skal drifte bl.a. boliger, kjøpesenter og næringsbygg på Moan. Det planlagte anlegget skal driftes med flis og dimensjoneres til i underkant av 1 MW – jf. vedlagt planbeskrivelse. Rensing vurderes med dette løst i form av innendørs rensing – jf. Vedlagt ROS-analyse.  

Fjernvarmeanleggets ønskede plassering vil omfattes av Statkraft varmes konsesjonsområdet for fjernvarme i Levanger. Det pågår i dag arbeid med å tilpasse nytt konsesjonsområde. Statkraft varme har i forbindelse med dette arbeidet uttalt at de ikke har planer om å etablere varme til det aktuelle området. Området på sikt vil med det kunne forventes å ligge utenfor nytt konsesjonsområde.

Det vises for øvrig til planbeskrivelsen samt saksframlegg ved førstegangsbehandling i sin helhet, for mer informasjon om saken.

Planprosess

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 30.03.2016.

Melding om oppstart ble varslet i brev datert 05.04.2016 og lagt ut på kommunens hjemmeside samt annonsert i avisa Innherred. Innkomne merknader er oppsummert og besvart i planbeskrivelsen.

Planforslaget ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn i perioden 20.september – 02. november 2016.

Utredning:

Forhold til overordnete planer

Planforslaget fraviker ved at det nå legges opp til fjernvarmeanlegg – et formål som ikke er avklart i overordnet plan. Området er i kommunedelplan for Levanger sentrum for perioden 2000 - DD, vedtatt 27.09.2000, avsatt til område hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Gjeldende reguleringsplan åpner for kombinasjonsformålet Forretning/kontor (SOSI-1810).

Det er ikke utarbeidet øvrige planer eller temaplaner som kommunen kjenner til på nåværende tidspunkt, hvor strategisk plassering av små fjernvarmeanlegg eller konsesjonspliktige anlegg er nærmere utredet/vurdert utover det som styres gjennom konsesjonsområdet for Statkraft varme.

Dagens krav til utforming og utslipp tilsier også at det ikke skal være vesentlige konsekvenser tilknyttet en slik plassering av et fjernvarmeanlegg i denne størrelsesordenen på Moan – jf. ROS-analyse.

Førstegangs behandling

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Plan- og utviklingskomiteen den 14. september 2016 sak 51/16. Plan- og utviklingskomiteen vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. 

Høringsuttalelser:

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 20.september til 02.november 2016. I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.

Uttalelse fra Statens vegvesen, 10.10.2016:

Ingen merknader til planforslaget.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, :

Viser til fylkeskommunens svar til varsel om oppstart, hvor det ble forutsatt at parkbeltet blir opprettholdt i sin fulle bredde i ny plan. I planforslaget er parkbeltet redusert ned til henholdsvis 6 og 4,2 meter bredde. Fylkeskommunen er svært kritiske til denne reduksjonen både med tanke på estetikk, klima og miljø. Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 «Området beplantes med busker og trær, og skal fungere som skjermplanting mellom BKB/BFA og lagerareal nord for planområdet bør forsterkes med et rekkefølgekrav, for å sikre at området blir beplantet på en god måte før anlegget tas i bruk.

Fylkeskommunen viser for øvrig til at planen ikke kommer i konflikt med freda kulturminner fra nyere eller eldre tid. Det minnes imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten hvor det gjøres oppmerksom på at det likevel kan være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet, som kan være bevaringsverdig. Jf. Kulturminnelovens § 3 og § 8 annet ledd.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Rådmannens kommentar:  Moanområdet er under kontinuerlig utvikling. Man vil i tiden fremover kunne forvente ytterligere fortetting enn det som er gjort frem til i dag, samtidig som man har ledige areal som allerede er avsatt til utbygging. Høyere fortetting og økt utbygging vil gi større behov for grønnstruktur og grønne «lommer» for å ivareta miljø, landskap og estetiske forhold i området. Det grønne innslaget med små parkrom er også på mange måter en del av bybildet generelt i Levanger – noe som kan være argument for å ivareta bredden slik den er avsatt i overordnet plan. Parkbeltet det er snakk om i denne konkrete saken er imidlertid langt og smalt. I tillegg er området plassert i skyggen av et eksisterende bygg, noe som er med på å gjøre kvaliteten til parkbeltet lite egnet for uteopphold. Det utelukkes imidlertid ikke at hensikt for å være en grønn forbindelse mellom de grønne primærområdene mot Eidsbotn og Levanger sentrum, landskapsmessig, kan være gode.

Man har den siste tiden lagt betydelige ressurser i å utvikle de grønne arealene på Moan. Man har bl.a. rustet opp og etablert beplantning langs promenaden ved Eidsbotn og man har opparbeidet nye parkareal i de siste utbyggingsprosjektene i området – noe som også vil kunne forventes også i fremtidige prosjekt. Det er videre avsatt et betydelig større parkareal på andre siden av Moafjæra, som bør tilegnes større fokus til vern mot utbygging. Med den tiltenkte prosjekteringen i denne reguleringsendringen vil vegen legges i skyggen av det eksisterende bygget, og grøntarealet på arealet som nå er kommunens eiendom. Bredden på arealet tilsvare mer en trerekke enn et parkbelte, men Rådmannen er av den oppfatning at dette vil ivareta den grønne forbindelsen og det grønne innslaget landskapsmessig godt nok. For ytterligere støvfluktreduksjon, kan det være et alternativ å beplante busker i stammesjiktet, mellom trekronene og bakken.

Kommunen anser det ikke som et behov å hjemle en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeiding av dette vegetasjonsbeltet ytterligere.

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til fylkeskommunens uttalelse.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 27.10.2016:

Viser til at planbestemmelsen §2.2 støy/lyd er for lite konkret. Tilrår en presisering/endring av bestemmelsen for å ivareta støyhensynet i større grad.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Rådmannens kommentar: Bestemmelsene er revidert i samsvar med Fylkesmannens uttalelse; «Grenseverdiene for støy angitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes. Bestemmelsen skal gjelde både for drifts- og anleggsfasen»

Uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat, 03.11.2016:

Viser til ettersendelse av geoteknisk rapport, utarbeidet av Kummeneje i 1995, som konkluderer med at planområdet ikke er skredutsatt og som gjør rede for fundamenteringsforholdene i området. NVE etterspør geotekniske datarapporter for området som er legges til grunn for den geotekniske vurderingen; 6126 rapportnummer 1 samt 1454 som det blir henvist til i vurderingen.

Foreslår at det legges inn en bestemmelse som sikrer geoteknisk prosjektering i byggesaken før tiltaksrealisering.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Rådmannens kommentar: De geotekniske datarapportene er pr. i dag ikke oppdrevet. Det er derfor lagt inn bestemmelser som sikrer geoteknisk prosjektering før nye bygg kan realiseres på tomten.

Endringer etter førstegangsbehandling

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det gjort endringer i planforslaget som ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn.

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:

  • Bestemmelser som sikrer kommunalt ledningsnett i området.
  • Bestemmelse som sikrer geoteknisk prosjektering av bygget før realisering.
  • Spissing av bestemmelse vedrørende støy.
  • Det er tatt inn bestemmelser som hjemler maksimalt tillatt pipehøyde 2,0 meter over tillatt gesimshøyde.


Innsigelser

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen slik den ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn. Det er imidlertid kommet inn faglige tilrådninger som anbefales imøtekommet også fra administrasjonens side. Disse går frem av oppsummeringen ovenfor og er lagt inn i det reviderte planforslaget som nå foreligger til behandling.

Lovhjemler

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak.

Vurdering:

Innkomne merknader

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over.

Samlet vurdering:

Planforslaget er bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Kommunen står overfor noen utfordringer i området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til grønnstruktur/parkbelte og ønsket om ny adkomstveg samt fjernfyringsanlegg. Parkbeltets hovedfunksjon er begrenset til å være en forbindelse mellom Eidsbotn og arealet i overgangen mellom dyrka marka i øst og Moan-området. Det er også avsatt parkareal på andre siden av vegen Moafjæra, som vil være vesentlig viktigere å ivareta. Administrasjonen har med dette vurdert parkbeltet/grønnstrukturen det nå er snakk om i denne konkrete saken som tilstrekkelig ivaretatt ut ifra hensyn til estetiske forhold, når det blir opparbeidet. Parkbeltet forutsettes opparbeidet på kommunens egen grunn som i dag benyttes til lager for uteseksjonen. Kommunen anser det ikke som et behov å hjemle en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeiding av dette vegetasjonsbeltet ytterligere.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget for endring av Moan – del av gnr. 314 bnr. 82 – etablering av fjernvarmeanlegg vedtas med de endringene som er gjort rede for etter høringsperioden.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse L2007018 PDF

2

Planbestemmelser L2007018 PDF

3

Plankart L2007018 PDF

Saksopplysninger:

Trønderplan AS har på vegne av tiltakshaver BE Moafjæra 3 AS, utarbeidet forslag til endring av gjeldende reguleringsplan for Moan – del av gnr. 314/82. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt fjernvarmeanlegg som skal drifte bl.a. boliger, kjøpesenter og næringsbygg på Moan. Det planlagte anlegget skal driftes med flis og dimensjoneres til i underkant av 1 MW. Nøyaktig størrelse utover det er ikke definert. 

Fjernvarmeanleggets ønskede plassering vil omfattes av Statkraft varmes konsesjonsområdet for fjernvarme i Levanger. Det pågår i dag arbeid med å tilpasse nytt konsesjonsområde. Statkraft varme har i forbindelse med dette arbeidet ikke planer om å etablere varme til det aktuelle området. Området på sikt vil med det kunne forventes å ligge utenfor nytt konsesjonsområde.

Planprosess

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 30.03.2016.

Melding om oppstart ble varslet i brev datert 05.04.2016 og lagt ut på kommunens hjemmeside samt annonsert i avisa Innherred.

Innkomne merknader er oppsummert og besvart i planforslaget.

Vurdering:

Generelt

Tiltaket oppfattes som et miljøbesparende tiltak i form av at det er en utfasing av bruken av fossile brennstoff som varmekilde og man tar i bruk fornybare ressurser til oppvarming. Konsekvensene i form av utslipp som følge av forbrenning vurderes i sin helhet som tilstrekkelig vurdert og akseptabel av hensyn til den eksisterende og fremtidige bebyggelsen i området.

Byggehøyde/utnyttelsesgrad

Det legges opp til en økning av gesimshøyde og utnyttelsesgrad. Den totale byggehøyden vil forbli tilsvarende mønehøyden som er tillatt i dag og utnyttelsesgraden antas å ikke redusere antall parkeringsplasser iht. de kravene som er definert i overordnet plan. Rådmannen har med det ingen innvendinger mot økt utnyttelsesgrad og byggehøyde.

Grønnstruktur

Tiltaket vil redusere det totale arealet avsatt til grønnstruktur i gjeldende plan. Hensikten bak grønnstrukturen antas primært å være som en forbindelse av de grønne arealene ved Eidsbotn og arealet øst for Moan. Det vil ha noe innvirkning på støvflukt, som følge av at området rundt består av store flater der vind oppnår høyere hastigheter sammenlignet med områder hvor det er større konsentrasjon av vegetasjon og vindfangende elementer. Støvflukt har derimot ikke vært et kjent særskilt problem i dette området.

Grønnstrukturen er ikke opparbeidet og består per i dag kun av en jordvoll med grønt dekke. Dette blir nå avsatt til vegformål. Øvrig areal som er avsatt til grønnstruktur i gjeldende plan benyttes også av kommunen som lagerplass – jf. Figur 6 i planbeskrivelsen. Tiltakshaver konkluderer med at grøntarealet fortsatt vil opprettholde sine kvaliteter som støvskjerm og grønnstruktur, også med den reduserte bredden til henholdsvis 6 og 4 meter, dersom det resterende arealet blir opparbeidet med riktig beplantning.  

Moan sett under ett, fremstår i dag med lite preg av grønnstruktur. Den lille grønnstrukturen som er, ligger primært langs Eidsbotn og dyrka marka i øst, samt gjennom innslag av enkeltstående trær og busksoner mellom de store parkeringsarealene. Det er også nylig opparbeidet et parkareal i forbindelse med utbyggingen av Moafjæra, som vil være med på å heve kvaliteten på området betraktelig. Mangelen på rene vegetasjonsårer og stor konsentrasjon av parkeringsareal gir Moan imidlertid en generell hard fremtoning. Rådmannen vurderer ikke det aktuelle grøntarealet som avgjørende for å kunne gi et betydelig mykere inntrykk ut i fra landskapsmessige hensyn, selv om det i seg vil ha noe effekt. Dersom man skal gjennomføre betydelige landskapsmessige oppmykende grep, må dette gjøres mer helhetlig og gjerne der avstanden mellom grøntarealene er større, noe som igjen vil påvirke parkeringsdekningen i området.

Rådmannen konkluderer med bakgrunn i dette at planforslaget med den reduksjonen som er foreslått, kan tillates. 

Naturmangfoldsloven

Planbeskrivelsen gir ingen beskrivelse av naturverdiene i området, men viser til at tiltaket er kontrollert opp mot de kartbasene som er tilgjengelig når det kommer til naturmangfold.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. NML § 8. Naturverdiene i området er primært knyttet til Eidsbotten, fugleliv og terrestriske arter. Planforslaget vil ikke berøre Eidsbotten direkte med bakgrunn i områdets beliggenhet. Utslipp fra fjernvarmeanlegget vurderes heller ikke til å påvirke dette området i særlig negativ grad, tatt i betraktning dagens situasjon med oljefyring og fremtidig situasjon hvor man legger opp til omfattende rensing av utslipp og bruk av fornybart brennstoff. Tiltaket forventes med det å kunne gi en miljøgevinst. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Konklusjon

Planforslaget anbefales lagt frem for høring og offentlig ettersyn slik det er forelagt politisk behandling.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.11.2016 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051