Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - FO 17/16 - Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - opplæring og ressursbehov i hjemmetjenesten

I siste formannskapsmøte stilte jeg to spørsmål som rådmannen besvarte. Jeg ønsker imidlertid et noe mer utfyllende svar, og fremmer derfor spørsmålene på nytt i kommunestyret.

Saken som dannet bakgrunnen for spørsmålene i første omgang, var reportasjen i NRK radio hvor det ble omtalt en alvorlig hendelse i kommunens hjemmetjeneste tidligere i år.

Levanger kommune har fått kritikk fra fylkeslegen for at rutiner ikke ble fulgt av hjemmetjenesten, da en mann ble liggende på gulvet i hjemmet sitt i et døgn etter at han ble funnet.

Rådmannen slår fast i svaret sitt at det ved den her hendelsen ble gjort alvorlige feilvurderinger av de involverte fra hjemmetjenesten, og at saken er fulgt opp i forhold til disse. Videre at lovpålagt hjelpeplikt ble brutt, og at de to involverte hadde førstehjelpsopplæring og hadde deltatt på en konferanse om eldre og rus.

Jeg tenker kommunen som arbeidsgiver bør gå mer grundig i seg selv enn det det avgitte svaret tyder på. Kommunen skal både gi nødvendig opplæring, og har en kontinuerlig plikt til å følge opp at de ansatte har kunnskap om hva som er riktig handling og rutine i ulike situasjoner.

Opplysning om deltagelse i førstehjelpsopplæring og konferanser sier lite om hva kommunen gjør generelt for å sikre at de ansatte kjenner – og følger - riktige rutiner og handlingsmønstre. De ansatte har ulike forutsetninger, og en kan ikke ta for gitt at alle intuitivt handler i henhold til plikter og gjeldende rutiner hvis disse ikke er gjort kjent i tilstrekkelig grad.


Jeg ønsker svar fra ordføreren på følgende spørsmål:

Hvilke tiltak har kommunen gjennomført og/eller har planer om å gjennomføre når det gjelder nødvendig opplæring og oppfølging av ansatte om rutiner i hjemmetjenesten?

Gjennom samhandlingsreformen er det et mål at en større andel eldre og hjelpetrengende skal kunne bo i egen bolig fremfor å bo på institusjon. Det er naturlig å tenke seg at dette vil medføre økt behov for hjemmetjenester fra kommunen og dermed økt behov for ressurser på dette feltet. Hvis samhandlingsreformen skal fungere må brukerne av kommunens tjenester være trygge på at de får den hjelpen de trenger. Hvis de ansatte har det for travelt er det større sjanse for at de gjør feil, og dette vil skape utrygghet.

For at kommunen skal kunne vurdere om ressursbruken må endres på et tjenesteområde, er den avhengig av å ha et tilfredsstillende informasjons- og styringssystem som gir oversikt og innsikt i behov og tilbud av tjenester.

Mitt neste spørsmål, som blir todelt, er som følger:

Har kommunen et tilfredsstillende informasjons- og styringssystem som sikrer en helhetlig styring av tjenestene, og mer konkret med ovennevnte sak som bakteppe; god nok oversikt over ressursbehovet i hjemmetjenesten?

Anita Ravlo Sand - klikk for personkort
Anita Ravlo Sand, SP


Behandling

Reglement: Spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.01.2017 09:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051