Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 23.11.16
Tid: kl. 17:00 - 20:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 52/16 Referatsaker utredning vedtak video
PS 53/16 Reglement for kommunestyre, formannskap og komiteer - revidering utredning vedtak video
etter
gruppe-
møte
PS 54/16 Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan - Etablering av fjernvarmeanlegg utredning vedtak video
PS 55/16 Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger utredning vedtak video
PS 56/16 Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune utredning vedtak video
PS 57/16 Vann og Avløpsgebyr 2017 utredning vedtak video
PS 58/16 Budsjettjustering 2016 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 59/16 Kommunereformen - oppløsning av Innherred samkommune - videreføring av oppgaver utredning vedtak video
FO 15/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Dagsverket, personalpolitiske retningslinjer og åpenhetskultur i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 16/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - handlingsplan mot vold i nære relasjoner tekst behandl. video
FO 17/16 Spørsmål fra  Anita Ravlo Sand (SP) - opplæring og ressursbehov i hjemmetjenesten tekst behandl. video
FO 18/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - KLP og investeringer i omstridt oljerørledning tekst behandl. video
FO 19/16 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Menneskehandel tekst behandl. video
FO 20/16 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Ytringsfrihet i Levanger kommune og Skogstadsaken tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26 + 9 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem - forfall
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem - forfall 
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth ap varamedlem x Kristin Aas
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem x Svein Erik Veie
Laila Merethe Inderberg ap varamedlem x Nina Elisabeth Berget
Per Martin Øfsti ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Lars Forberg  sp  varamedlem Eva Høyem Anderssen 
Line Thorsen sp varamedlem x Bjørg Annie Pedersen Boneng
Per Olav Gilstad varamedlem  Anne Kathrine Nordhammer Solberg 
Lill Trude Myrslo  h varamedlem x Knut Sigurd Hjelmstad
Atle Busch v varamedlem x Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef  


Permisjoner:

Lars Forberg  (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.30, før behandling av sak PS 55/16.

Asbjørn Brustad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.50, før behandling av sak FO 17/16.

Per Martin Øfsti (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.00, før behandling av sak FO 18/16.

Kulturelt innslag (før møtet ble satt):

 • Korps fra Skogn - video


Orienteringer:


Forespørsel:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Kommunestyret ber kommunalsjef oppvekst om å komme med en muntlig redegjørelse i neste kommunestyremøte om hvordan kommunen, representert ved de ulike skolene og internt, handterer utviklingen med den stadig økende spesialundervisningen.

Ordføreren besvarte spørsmålet: Orientering vil bli gitt i kommunestyremøte 14.12.16.
 Til toppen av siden

 

 

PS 52/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

PS 53/16 Reglement for kommunestyre, formannskap og komiteer - revidering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video  -  etter gruppemøte

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen AP) fremmet følgende endringsforslag – pkt 2 – andre avsnitt:

DK’s hovedoppgave er å ivareta og utvikle innbyggernes levekår i kommunen og de forhold som påvirker disse gjennom bl.a. å:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – endring av punkt 19D første ledd:

Forslag til vedtak kan bare settes fram i forbindelse med interpellasjoner. Forslag kan kommunestyret ta opp til behandling.... (videre slik punktet står)

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt. 19:

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer som møter, kan utover de saker som er ført opp på sakslisten til møte, fremsette private forslag.

Private forslag utenom kommunestyrekartet skal overleveres Ordfører/administrasjon senest kl 0900 den dagen forslaget skal fremmes i møte. Fremsettelse av private forslag bør i alminnlighet skje i begynnelsen eller slutten av møte.

Et privat forslag skal være ledsaget av en skriftlig begrunnelse som belyser saksforhold og er omfattende nok til at komiteen kan ta stilling til prosedyren for behandling av saken.

Forslaget forutsetter å ligge innenfor kommunestyrets virkeområde.

Kommunestyret skal etter forslag fra Ordfører avgjøre hvilken komite som skal behandle det private forslaget og fremme innstilling om videre behandling av forslaget til kommunestyret. Kommunestyret skal fastsette hvilke uttalelser som bør innhentes i saken. Rådmannen bør gis anledning til å uttale seg, eventuelt komme med forslag. Dersom det private forslaget berører flere fagområder, bør det sendes berørte komiteer for uttalelse. Det kan også være aktuelt å sende private forslag til formannskapet for uttalelse.

Kommunestyret kan avvise forslaget.

Den innstillende komiteen kan behandle private forslag på følgende måte:

 • hvis komiteen finner at forslaget helt eller delvis bør imøtekommes og at saken egner seg for avgjørelse i kommunestyret uten nærmere utredning, skal realitetsinnstilling avgis etter at Rådmann og evnt andre komiteer har hatt anledning til å uttale seg.                                                    
 • hvis komiteen anser at det er behov for ytteligere utredning før realitetsinnstilling tas, skal komiteen gi innstilling til kommunestyret om at forslaget oversendes Rådmannen for utredning og uttalelse før endelig vedtak.
 • hvis komiteen finner at forslaget ikke fortjener kommunestyrets tilslutning, skal komiteen uten videre fremme innstillingen til kommunestyret om at forslaget ikke bifalles.


Dersom forslagsstiller er medlem av komiteen som har saken til behandling, bør komiteen velge en saksordfører som er en annen en forslagsstiller.

Innstillinger til private forslag fremmet av komiteene behandles som ordinære saker i kommunestyrets møte. Det kan settes taletid for debatten etter de saksbehandlingsreglene som finnes i gjeldende reglement.

For de private forslag som kommunestyret vedtar skal Rådmannen minimum en gang hvert halvår melde tilbake til kommunestyret hva som gjøres med forslagene.

Den enstemmige merknaden følger saken.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Frist for innsending av interpellasjoner settes til 9 dager før møtet.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag – pkt 4:

Innkallingen med saksdokumenter sendes kommunestyrets medlemmer elektronisk, om mulig minst 4 virkedager før møtet holdes (KL §32:høvelig varsel)

Avstemning:

Johansens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Persøys tilleggsforslag avvist med 25 mot 10 stemmer.

Buchholdts endringsforslag avvist med 27 mot 8 stemmer.

Lunds endringsforslag avvist med 18 mot 17 stemmer.

Heieraas sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reglement for kommunestyre, formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg vedtas med følgende endringer:

Reglement for driftskomiteen - pkt 2 – andre avsnitt:

DK’s hovedoppgave er å ivareta og utvikle innbyggernes levekår i kommunen og de forhold som påvirker disse gjennom bl.a. å:

Reglement for kommunestyret - endring av punkt 19D første ledd:

Forslag til vedtak kan bare settes fram i forbindelse med interpellasjoner. Forslag kan kommunesty ta opp til behandling.... (videre slik punktet står)
 Til toppen av siden

 

 

PS 54/16 Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan - Etablering av fjernvarmeanlegg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar Reguleringsendring for Moan – gnr. 314 bnr. 82 - etablering av fjernvarmeanlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser, med de endringene som er lagt inn i planforslaget etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
 Til toppen av siden

 

 

PS 55/16 Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende retningslinjer vedtas for behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler:

1)      Det forskutteres inntil 85 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.

2)      Forskuttering av spillemidler krever godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet.

3)      Spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler.

4)      Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

5)      Forskudd på spillemidler prioriteres til interkommunal anlegg og anlegg som treffer godt på mål og strategier i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

6)      Forskuttering krever årsmøtevedtak på det planlagte anlegget fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger.

7)      Søker skal dokumentere egenkapital som hovedregel på 10 % av anleggets totale kostnad. 

8)      Det gis ikke lån utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.

9)      Det gis ikke forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000. Der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader vurderes prosjektet i sin helhet. 

10)  Det gis ikke lån som forskudd til nærmiljøanlegg.

11)  Det gis ikke lån som forskudd på mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
 Til toppen av siden

 

 

PS 56/16 Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Med bakgrunn i at det er et stort behov for sommerjobb til ungdom, ber kommunestyret rådmannen øke budsjettet til dette formålet i 2017.

Kommunestyret ber om at rådmannen kommer tilbake med forslag om dekning av kostnader med ordningen ved behandling av økonomirapport pr. 1. tertial 2017.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag vedtatt med 33 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapport om ordning med sommerarbeid for ungdom for 2016. til etterretning.
 2. Levanger kommune viderefører ordningen for 2017 med sommerarbeid for ungdom. Rådmannen bes komme med forslag til inndekning for kostnadene ved behandling av økonomirapport for 1. tertial 2017.
 3. Med bakgrunn i at det er et stort behov for sommerjobb til ungdom, ber kommunestyret rådmannen øke budsjettet til dette formålet i 2017.
 4. Kommunestyret ber om at rådmannen kommer tilbake med forslag om dekning av kostnader med ordningen ved behandling av økonomirapport pr. 1. tertial 2017.
   Til toppen av siden


 

PS 57/16 Vann og Avløpsgebyr 2017

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
   Til toppen av siden

 

 

PS 58/16 Budsjettjustering 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Overføring til Innherred samkommune økes med kr. 570.000,-. Avsetning til lønnsoppgjør reduseres tilsvarende.
 2. Budsjettramme for Bygg og eiendom økes med kr. 750.000,- til dekning av flyttekostnader i skoler. Dekkes ved bruk av mottatt erstatning etter vannskade ved Nesheim skole.
 3. Levanger rådhus AS innvilges et kommunalt lån på kr. 40.623.000,- til refinansiering av eksisterende lån. Utlånet finansieres ved opptak av lån.
 4. Avdrag formidlingslån økes med 12,6 mill. kroner – finansieres ved bruk av mottatte avdrag og bruk av fond.
 5. Investeringstilskudd til Den norske kirke justeres ned med kr. 300.000,-. Beløpet overføres til prosjekt for utvidelse av Alstadhaug kirkegård.
   Til toppen av siden

 

 

PS 59/16 Kommunereformen - oppløsning av Innherred samkommune - videreføring av oppgaver

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune sier opp samarbeidsavtalen fra og med 31.12.16.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Pedersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder.
 2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
 3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
 4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
 10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for innherredskommunene.
 12. Rådmannen har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne hovedstruktur.
 13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
 14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret tidlig våren 2017.
 15. Levanger kommune sier opp samarbeidsavtalen fra og med 31.12.16.
   Til toppen av siden


 

FO 15/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Dagsverket, personalpolitiske retningslinjer og åpenhetskultur i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Har Levanger kommune tenkt å kommunisere at den ønsker at ansatte skal bidra i det offentlige ordskiftet, og uten å måtte frykte at en blir straffet som illojal?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
 Til toppen av siden

 

 

FO 16/16 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) - handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Behandling:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Har Levanger kommune utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
 Til toppen av siden

 

 

FO 17/16 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - opplæring og ressursbehov i hjemmetjenesten

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak har kommunen gjennomført og/eller har planer om å gjennomføre når det gjelder nødvendig opplæring og oppfølging av ansatte om rutiner i hjemmetjenesten?

Har kommunen et tilfredsstillende informasjons- og styringssystem som sikrer en helhetlig styring av tjenestene, og mer konkret med ovennevnte sak som bakteppe; god nok oversikt over ressursbehovet i hjemmetjenesten? 

Kommunalsjef for helse besvarte spørsmålet:

Svar:

Hvilke tiltak har kommunen gjennomført og/eller har planer om å gjennomføre når det gjelder nødvendig opplæring og oppfølging av ansatte om rutiner i hjemmetjenesten?

Eplehagen er Levanger kommune sin største base for hjemmetjenester i en rekke omsorgsboliger i kommunen hvor det ytes tjenester til mennesker med omfattende tjenestebehov og ulike diagnoser.

Rutiner i hjemmetjenestene skal alltid gjenspeile type tjeneste (vedtaket) som ytes og tjenestemottakerens situasjon, som danner grunnlaget for vedtaket. Tjenestene spenner over alt fra enkle serviceoppdrag/tilsyn til heldøgns helsetjenester ved alvorlig/kritisk sykdom.

Når det fattes vedtak om tjenester så blir dette gjort med hjemmel i lovverket og etter en grundig totalvurdering hvor også gjennomføringen, ansvar og nødvendig kompetansenivå vurderes i f.h.t. behovet til den enkelte. Tjenestene utformes alltid i tråd med kommuneplanenes samfunnsdel og kommunedelplanens strategiske føringer hvor mestringsfokuset er sentralt samtidig som forsvarlig helsehjelp alltid er målsettingene.

Den kliniske kompetansen varierer selvsagt i f.h.t. den enkelte ansatte sin utdanningsbakgrunn. Som et grunnlag for den enkelte ansatte så arbeides det hele tiden med å gjøre kjent kommunens strategiske valg. I det daglige arbeidet vil det noen ganger dukke opp episoder hvor den ansatte må handle ut i fra et skjønn. Det er på dette nivået at vi hele tiden arbeider med kjente risiko-områder ut i fra en sårbarhetsvurdering. For å svare opp noe av dette har avdelingen hatt fokus på følgende i f.h.t. den omtalte episoden.

 1. Alle ansatte i Enhet Hjemmetjenester i Levanger kommune får som nyansatt et introduksjonshefte. Som nyansatt regnes nyansatt i fast stilling, men også tilsatte i vikariater og ferievikarer. Heftet gir en kort innføring i egen organisasjon samt en innføring i ulike bestemmelser som følger av stillingen, herunder ansvarsavklaring på den enkelte vakt. Alle ansatte i avdelingen har i etterkant fått dette heftet som en kartlegging av hvordan en vurderer egen kompetanse og kunnskap.
 2. Introduksjonsheftet redegjør for hvordan det skal dokumenteres og hvor det skal dokumenteres. Den enkelte pasient/bruker sin pasientjournal er bygd opp med planområder som er opprettet i forhold de tjenester den enkelte er innvilget. Individuell opplæring gis av kollega. Det er ikke etablert annen kontroll på at tjenesteyter har forstått bestemmelsene enn at ansatt bekrefter dette muntlig overfor den som har gitt opplæring.
 3. Levanger kommune vurderer fast obligatorisk oppmøte på interne kurs/opplæringer. Dette ble blant annet gjennomført i april i år der team for opplæringen var Klinisk observasjon. Videre vurderes det om det skal gjennomføres obligatoriske kurs for eksempel Helsedirektoratets e-læringskurs innenfor aktuelle tema. Dette vil kunne bidra til en styrket faglig kompetanse i avdelingene, men det vil også kunne medføre en økonomisk kostnad.
 4. Som et ledd i å bedre journalføringen og bruken av rapportsystemet er det nå beskrevet i rutine hvordan en ved oppstart på dag og kveldsvakt går gjennom siste døgns rapporter som er prioritert.
 5. Kommunen og Fylkeslegen planlegger et møte der tema blant annet vil være håndtering av uheldige hendelser og journalføring av helsehjelp.
 6. Det arbeides fortløpende med en kompetanseplanlegging som er grunnlaget for at kommunen kan søke kompetansemidler gjennom Fylkesmannen
 7. Enheten hjemmetjenester har, med utgangspunkt i denne, sin egen kompetanseplan og satsing, bl. a. på hverdagsrehabilitering samt kursing og kompetanseoverføringer/kurs.


Svar: 

Har kommunen et tilfredsstillende informasjons- og styringssystem som sikrer en helhetlig styring av tjenestene, og mer konkret med ovennevnte sak som bakteppe; god nok oversikt over ressursbehovet i hjemmetjenesten?

De overordnede systemene kommunen anvender er først og fremst dokumentasjonsverktøyet Profil. Det er også i dette verktøyet at hjemmetjenesten bygger opp arbeidslister som styrer ressursbruken i f.h.t reisetid og gjøremål i tillegg til å inneholde tiltaksplaner og rapporteringer som skal sikre tjenesten i f.h.t. kravet om forsvarlige helsetjenester. I tillegg bruke Visma Notus som verktøy til å legge arbeidsplaner. Levanger kommune har også et avvikssystem som alle skal bruke for å rapportere om avvik. Disse avvikene rapporteres opp i systemet gjennom linja og skal i hovedsak lukkes gjennom adekvate tiltak av nærmeste leder. 

Det er vel imidlertid slik at systemene som finnes er adekvate og sikre nok under visse forutsetninger. Dersom vi hadde hatt større kontinuitet i arbeidsstokken og i gruppen tjenestemottakere så hadde det selvsagt vært betydelig enklere å sikre kvalitet i opplæringen og kompetanseoverføringen. Den totale belastningen varierer mye og gir utfordringer i f.h.t. nødvendig kompetansebygging. Dette er normalbildet som vi alle arbeider i og med til daglig. Derfor er det også satt i gang opplæring hvor enheten vurderer å kalle inn til obligatoriske kurs.

Men så skjer det noen ganger noe som er uventet og utfordrer prioriteringer og kompetansen hos den enkelte. I slike tilfeller er ikke travelheten eller tidspresset et argument. Det er derfor satt i gang et arbeid (jmfr. Pkt. 3 i listen over) hvor dette med uventede og kritiske situasjoner skal håndteres uavhengig av kompetanse hos den enkelte. 
 Til toppen av siden


 

FO 18/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - KLP og investeringer i omstridt oljerørledning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Behandling:

Olaug Julie Aasan fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannen bes formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra de fire selskapene som er store eiere av den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA.

Aasans forslag til vedtak vedtatt med 31 mot 1 stemme.
 Til toppen av siden

 

 

FO 19/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Menneskehandel

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

På hvilken måte arbeider Levanger Kommune med tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere menneskehandel?
Hvordan vil ordføreren være en tydelig pådriver for dette arbeidet?

Ordføreren besvarte spørsmålet

Løvås fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordføreren sette i gang et arbeid med å lage en lokal tilpasset tiltaksplan, i samarbeid med politi, helse og sosialtjenester, skoler, innvandrertjenesten og næringslivet i kommunen.

Løvås sitt forslag til vedtak vedtatt med 31 mot 1 stemme.
 Til toppen av siden

 

 

FO 20/16 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Ytringsfrihet i Levanger kommune og Skogstadsaken

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2016 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilken rolle har ordføreren tatt i denne saken? Ba ordføreren rådmannen om å trekke tilbake og beklage tilrettevisinga til Skogstad?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Trøite fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret beklager at Rådmannen ikkje tidlegare følgde opp Sivilombudsmannen sitt brev. Kommunestyret beklager overfor Skogstad den utrettmessige behandlinga han har vori utsatt for.

Ordføreren avviste Trøites forslag til vedtak.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 08.12.2016 12:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051