Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.11.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 22.11.17
Tid: kl. 17:00 - 19:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 56/17 Referatsaker utredning vedtak video
PS 57/17 Overtakelse av ikke kommunal barnehage utredning vedtak video
----
etter pause
PS 58/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter utredning vedtak video
PS 59/17 Fritak fra politiske verv - driftskomiteen - Silje Augdal Friberg utredning vedtak video
PS 60/17 Kommunal vigsel fra 1. januar 2018 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 61/17 Midt-Trøndelag regionråd - vedtekter og mandat for Innherredssamarbeidet (tidligere Innherredsprogrammet) utredning vedtak video
PS 62/17 Forvaltningsrevisjonen - prosjektrapporten "kvalitet innen eldreomsorg" utredning vedtak  video
PS 63/17 Innstilling på valg av revisor utredning vedtak video
FO 30/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Næringsforumets fremtid tekst behandl. video
FO 31/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Bane NORs innsigelser mot bygging på Skogn tekst behandl. video
FO 32/17 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Tiltak gjort for romfolk i Levanger tekst behandl. video
FO 33/17 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Organisering av kulturskolen tekst behandl. video
FO 34/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 753 Åsen - Åsenfjord tekst behandl. video
FO 35/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Miljøsertifisering tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - Forfall 
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem - Forfall 
Stig Ove Sommervoll ap medlem - Forfall
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - Forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem - Forfall
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap varamedlem   x Stig Ove Sommervoll 
Inger Lise Utler Hemb  ap varamedlem   x Svein Erik Veie
Edvard Øfsti ap varamedlem x Nina Elisabeth Berget
Laila Merethe Inderberg ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Harry Gilberg  krf varamedlem x Børge Lund 
Lars Forberg sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen
Lars Erik Ertsås h varamedlem x Andreas Jenssen Hjelmstad

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-M. Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orienteringer:

 

PS 56/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak i sak RS 4/17 og RS 5/17, Oppfølging av ombudsmannens uttalelse - Ansattes ytringsfrihet og lojalitetslikt:

Kommunestyret tar til etterretning Rådmannens endring av etiske retningslinjer for å sikre ansattes ytringsfrihet i samsvar med Sivilombudsmannens brev til Levanger kommune 5.april 2016, og senere gjentatt i brev 19.oktober 2017.

Kommunestyret uttrykker også tilfredshet med at det er inngått forlik med Svein Olav Skogstad, og beklager de personlige belastninger saken har påført han.

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak avvist med 23 mot 12 stemmer.

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
   Til toppen av siden

 

 

PS 57/17 Overtakelse av ikke kommunal barnehage

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video - video etter pause

Forslag i møte:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tidligere midlertidige godkjente barnehageplasser i Skogn flyttes ikke til Kosekroken, men gjøres permanente for barnehagene som har disse plassene i dag.

Knut Sigurd Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og behandles sammen med søknaden om permanente plasser for Kårstua barnehage, Skogn menighetsbarnehage og Hompetitten barnehage.

Olaug Julie Aasan trakk deretter sitt tilleggsforslag.

Avstemning:

Hjelmstads utsettelsesforslag avvist med 29 mot 6 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune overtar Kosekroken barnehage fra 1.1.2018 i samsvar med vedlagte avtale. Kjøpet finansieres med bruk av lån.
 2. Rådmannen får fullmakt til å justere investeringsbudsjettet for 2018 og foreta nødvendig låneopptak for kjøpesummen og avgifter til staten i den forbindelse.
     Til toppen av siden


 

PS 58/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Som eksternt styremedlem pekt ut av Levanger kommunestyre velges: Unni Storstad

Avstemning:

Formannskapets innstilling med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
 2. Som eksternt styremedlem pekt ut av Levanger kommunestyre velges: Unni Storstad.
     Til toppen av siden


 

PS 59/17 Fritak fra politiske verv - driftskomiteen - Silje Augdal Friberg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Silje Augdal Friberg innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Erik Undlien

Som nytt medlem til kulturpriskomiteen velges: Asbjørn Brustad 
   Til toppen av siden

 

 

PS 60/17 Kommunal vigsel fra 1. januar 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Levanger fra 01.01.2018. I tillegg gis rådmann Ola Stene og kommunalsjefer (Marit E. Aksnes, Unni Storstad og Jon Ketil Vongraven) vigselsrett. 

Vigsler kan finne sted i Levanger rådhus på ordinære ukedager kl. 9-15.

Lokaler for vigsler vil primært være «MOT-rommet» (1119).  Dersom det ønskes vigsel utenom normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den kommunale vigsleren.

Kommunale vigsler i Levanger skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og for innbyggere fra andre kommuner.

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for den praktiske gjennomføringen av kommunale vigsler i Levanger.
   Til toppen av siden 

PS 61/17 Midt-Trøndelag regionråd - vedtekter og mandat for Innherredssamarbeidet (tidligere Innherredsprogrammet)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Under vedtektenes pkt 3 Organisering, endres første setning til:

Midt Trøndelag regionråd består av ordførere,varaordførere, rådmenn og en kommunestyrevalgt representant fra de deltakende kommuner.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det er mange sammenfallende oppgaver som er skissert i forslag til vedtekter for Midt-Trøndelag regionråd og i mandat for Innherredssamarbeidet. Det gjelder samfunns-, interesse- og næringspolitikk slik det er uttrykt i vedtekter for Midt-Trøndelag regionråd og næringsutvikling, samferdsel, offentlige arbeidsplasser og viktige samfunnsfunksjoner i Innherredssamarbeidet.

Dersom Levanger kommune skal være med i både Midt-Trøndelag regionråd og Innerredssamarbeidet, må det foreligge en avklaring av arbeids- og ansvarsområde. Ellers risikerer en å få dobbeltarbeid, eller at en sitter igjen med ett eller to "supperåd".

Kommunestyret sender saken tilbake til Rådmannen. Det legges fram en vurdering av en felles organisasjon for de arbeidsoppgaver og kommuner som er med i de to organisasjonene og evt andre. Det er naturlig at vedtekter og mandat er utarbeidet i samråd med aktuelle kommuner.

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende forslag:

Knut Hjelmstad foreslås som kommunestyrets oppnevnte representant i Midt-Trøndelag Regionråd.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det forberedes egen sak med hensyn til valg av kommunens representant.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 33 mot 2 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag vedtatt med med 33 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
 2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer.  Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v. 
 3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.
 4. Under vedtektenes pkt 3 Organisering, endres første setning til:
  Midt Trøndelag regionråd består av ordførere,varaordførere, rådmenn og en kommunestyrevalgt representant fra de deltakende kommuner.
 5. Det forberedes egen sak med hensyn til valg av kommunens representant.
     Til toppen av siden


 

PS 62/17 Forvaltningsrevisjonen - prosjektrapporten "kvalitet innen eldreomsorg"

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
 3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
     Til toppen av siden

 

 

PS 63/17 Innstilling på valg av revisor

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Levanger kommune fra 01.01.2018.
   Til toppen av siden

 

 

FO 30/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Næringsforumets fremtid

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

 1. I hvilken grad vil ansettelsen av ny næringslivssjef påvirke Levanger Næringsforums daglige drift som bindeledd mellom kommune og næringsliv?
 2. Hvordan vil Levanger kommune og/eller Levanger Næringsforum jobbe opp mot å danne et interkommunalt næringsforum/forening i den sentrale delen av nye Trøndelag?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

 

 

FO 31/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Bane NORs innsigelser mot bygging på Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hva tenker ordføreren om situasjonen, og er en løsning nært forestående?
 2. Hvis byggesakene rundt Skogn sentrum (som er stoppet pga. innsigelser fra Bane NOR) kommer opp til behandling på nytt, og Bane NOR på nytt kommer med innsigelser i byggesakene, vil ordføreren da anbefale å avvise innsigelsene?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

 

 

FO 32/17 Spørsmål fra Janne Jørstad (FRP) - Tiltak gjort for romfolk i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hva tenker ordføreren om situasjonen, sett i lys av de siste ukers hendelser og begivenheter?
 2. Vil kommunen gjøre noe for å bedre sanitærsituasjonen for romfolkene etter oppstrammingene på Levanger stasjon? Hvilke andre tiltak er gjort overfor dette miljøet siden sist vi stilte spørsmål om temaet?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

 

FO 33/17 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Organisering av kulturskolen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Behandling:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende spørsmål:

Er ordfører enig i disse synsmåtene, og vil han kunne bidra til at en slik omorganisering innenfor administrasjonen vil kunne skje?

Ordføreren besvarte spørsmålet. Det vil bli lagt fram egen sak til politisk behandling.
   Til toppen av siden


 

FO 34/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 753 Åsen - Åsenfjord

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få realisert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

 

 

FO 35/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Miljøsertifisering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål:

Vil ordføreren ta initiativ til at Levanger kommune søker en miljøsertifisering?

Ordføreren besvarte spørsmålet. Det vil bli lagt fram egen sak til politisk behandling.
   Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 05.04.2018 13:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051