Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.16 - sak 37/16 - Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivref. 2016/4214
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.16 58/16
Kommunestyret 22.06.16 37/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nesheim barneskole skal fortsatt hete Nesheim barneskole etter flytting til nye lokaler. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Johansens tilleggsforslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.
   
 2. Budsjettjusteringer drift:
  a.      Skatt på inntekt og formue økes med kr 2,2 mill.
  b.      Inntektsutjevning reduseres med kr 0,9 mill.
  c.      Rammetilskudd økes med kr 2,35 mill.
  d.      Rentekompensasjon foreslås økt med 0,5 millioner kroner.
  e.      Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,5 millioner kroner.
  f.       Økt overføring til Innherred samkommune på 1,5 million kroner.
  g.      Oppvekst felles styrkes med 0,5 millioner kroner.
  h.      Levanger ungdomsskole styrkes med 1,65 millioner kroner.
  i.        Bygg og eiendom styrkes med 2 millioner kroner.
    
 3. Budsjettjusteringer investeringer:
  a.      Investeringsprosjekt Alstadhaug kirkegård, 7,2 millioner kroner. Finansieres ved økt låneopptak på 5,76 millioner kroner og økt momskompensasjon på 1,44 millioner kroner.

   
 4. Nesheim barneskole skal fortsatt hete Nesheim barneskole etter flytting til nye lokaler.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.
   
 2. Budsjettjusteringer drift:
  a.      Skatt på inntekt og formue økes med kr 2,2 mill.
  b.      Inntektsutjevning reduseres med kr 0,9 mill.
  c.      Rammetilskudd økes med kr 2,35 mill.
  d.      Rentekompensasjon foreslås økt med 0,5 millioner kroner.
  e.      Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,5 millioner kroner.
  f.       Økt overføring til Innherred samkommune på 1,5 million kroner.
  g.      Oppvekst felles styrkes med 0,5 millioner kroner.
  h.      Levanger ungdomsskole styrkes med 1,65 millioner kroner.
  i.        Bygg og eiendom styrkes med 2 millioner kroner.
    
 3. Budsjettjusteringer investeringer:
  a.      Investeringsprosjekt Alstadhaug kirkegård, 7,2 millioner kroner. Finansieres ved økt låneopptak på 5,76 millioner kroner og økt momskompensasjon på 1,44 millioner kroner.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Økonomireglement for Levanger kommune 

Vedlegg:

1

Økonomirapport 1. tertial 2016 Levanger kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regnskapet pr utgangen av 1. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer. I forbindelse med at den nye ungdomsskolen ble tatt i bruk ble det ved en feiltakelse ikke satt av ressurser for husleie til Trønderhallen som dekker skolens behov for kroppsøvingslokaler. Denne er beregnet til 1,6 mill årlig og foreslås tatt inn. Regnskapet for de siste årene har vist betydelige negative avvik når det gjelder bygg og eiendom. For 2015 ble det et merforbruk på 4 mill kr på denne enheten. Det er iverksatt tiltak for å komme ned mot budsjettrammene, men det anses ikke realistisk å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på vedlikehold og renhold på kommunale bygg uten å øke budsjettramma i tillegg. Rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettet for bygg og eiendom med 2 mill kr.  

Kommunen har en positiv skatteinngang og befolkningsutvikling og rådmannen vurderer det som at Levanger kommune er inne i en fin «flyt». Likevel må en hele tiden arbeide kontinuerlig med omstilling og utvikling for å møte framtidas behov med trange budsjettrammer.

Det har vært brukt mye tid og energi på kommunereformen gjennom første tertial. Det ble framforhandlet intensjonsavtaler om sammenslåing med både Frosta og Verdal kommune, men i skrivende stund ser det ut som om Levanger kommune ikke blir sammenslått med noen annen kommune i denne runden. Når samkommunemodellen forsvinner som en del av kommunereformen gir det utfordringer for både Levanger og Verdal kommuner som har hatt store gevinster av dette samarbeidet. I løpet av høsten må en avklare hvordan de oppgavene som i dag ligger i samkommunen skal løses framover.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2016 08:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051