Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.05.19 - sak 36/19 - Økonomirapportering 1. kvartal 2019

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/2141

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 54/19
Kommunestyret 22.05.19 36/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt 4:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Nytt punkt 5

a)      Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO.

b)     Ordningen innføres i økonomiplanen for 2020-2023.

Begrunnelse:

I dag er det moderasjon for familier som har søsken i barnehage og søsken i SFO. Det eksisterer ingen «crossover-ordning» mellom barnehage og SFO. Dette innebærer at en familie med barn i både barnehage og SFO ikke får søskenmoderasjon. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt pkt. 4, avvist med 7 mot 2 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt pkt. 5a, enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt pkt. 5b, avvist med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 1. kvartal 2019 tas til etterretning.

2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

 • Avsetningen til avdrag reduseres med 3,4 mill. kroner
 • Avsetningen til rentekostnader reduseres med 1,8 mill. kroner
 • Skatteanslaget økes med 8,5 mill. kroner
 • Inntektsutjevning reduseres med 5,9 mill. kroner
 • Rammetilskudd økes med 3,5 mill. kroner
 • Overføring til «Kommunesamarbeid Regnskap, Innfordring, Lønn» reduseres med 0,7 mill. kroner
 • Overføringen til Trønderhallen økes med 0,5 mill. kroner
 • Rentekompensasjon reduseres med 1,0 mill. kroner
 • Grunnskolene styrkes med 3,0 mill. kroner
 • Institusjonstjenesten styrkes med 6,0 mill. kroner
 • NAV styrkes med 1,5 mill. kroner


3.      Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

 • Avsetningen til IKT i skole/barnehage økes med 0,6 mill. kroner
 • Det settes av 0,3 mill. kroner til inventar/utsyr ved Levanger ungdomsskole
 • Det bevilges 1,8 mill. kroner til innkjøp av ny tankbil
 • Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler (2,16 mill. kroner) og mva-kompensasjon (0,54 mill. kroner)

 
4.      Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2019 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
  -          Avsetningen til avdrag reduseres med 3,4 mill. kroner
  -          Avsetningen til rentekostnader reduseres med 1,8 mill. kroner
  -          Skatteanslaget økes med 8,5 mill. kroner
  -          Inntektsutjevning reduseres med 5,9 mill. kroner
  -          Rammetilskudd økes med 3,5 mill. kroner
  -          Overføring til «Kommunesamarbeid Regnskap, Innfordring, Lønn» reduseres med 0,7 mill. kroner
  -          Overføringen til Trønderhallen økes med 0,5 mill. kroner
  -          Rentekompensasjon reduseres med 1,0 mill. kroner
  -          Grunnskolene styrkes med 3,0 mill. kroner
  -          Institusjonstjenesten styrkes med 6,0 mill. kroner
  -          NAV styrkes med 1,5 mill. kroner
 3. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:
  -          Avsetningen til IKT i skole/barnehage økes med 0,6 mill. kroner
  -          Det settes av 0,3 mill. kroner til inventar/utsyr ved Levanger ungdomsskole
  -          Det bevilges 1,8 mill. kroner til innkjøp av ny tankbil
  -          Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler (2,16 mill. kroner) og mva-kompensasjon (0,54 mill. kroner) 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Økonomirapportering 1. kvartal 2019 PDF

2

Finansrapportering 1. kvartal 2019 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Driftskostnadene var betydelig over det budsjetterte nivået i 2018. Gjennom hele 2018 var det arbeidet med å ta ned aktiviteten for å komme så nært det budsjetterte nivået som mulig og sikre en at «inngangsfarten» i 2019 skulle være riktig. Aktiviteten ble tatt betydelig ned, men regnskap for 1. kvartal viser at det også i 2019 ligger an til betydelig merforbruk i mange av tjenestene våre.  

I forbindelse med økonomiplan 2019-2022 ble det lagt fram en «Handlingsplan for god økonomistyring og bærekraftig økonomi». Arbeidet med å gjennomføre denne startet opp på slutten av 2018. Det er gjennomført aktiviteter i henhold til denne planen 1. kvartal, men en ligger litt etter skjemaet og må prioritere dette arbeidet høyere resten av året.

Det er ingen tvil om at innbyggerne i all hovedsak mottar gode tjenester fra Levanger kommune. Ettersom behovene for nye tjenester øker mer enn inntektene vil det alltid være behov for å finne mer effektive løsninger. Det er en betydelig utfordring at slikt utviklingsarbeid gjerne fører med seg en «pukkelkostnad» der en får kostnadene før en kan realisere gevinstene. I mange tilfelle kommer gevinsten på andre områder enn der kostnadene kommer. Det er viktig at en i jakten på besparelser ikke tar bort ressurser en trenger til å drive en nødvendig omstilling og utvikling.

Etter mange år med nedadgående sykefravær ble det en økning i 2018. Denne økningen fortsetter dessverre i 1. kvartal 2019. Det er helt nødvendig å finne ut hvordan denne utviklingen kan snus.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.05.2019 22:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051