Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.05.19 - sak 24/19 - Ny organisering av løypekjøring på Vulusjøen - etablering av Vulusjøen løypekjøring AS

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2019/879

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 48/19
Kommunestyret 22.05.19 24/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Kjersti Nordberg velges som Levanger kommunes representant til styret i Vulusjøen løypekjøring AS. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune støtter forslaget om å etablere Vulusjøen løypekjøring AS i tråd vedlagt rapport om fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen
  2. Levanger kommune går inn som deleier av selskapet ved tegning av 20 aksjer (20%) for totalt kr. 20 000, sammen med Frol IL (40%), Frol bygdeallmenning (25%), Munkebyvola og omegn hytteforening (10%) og Vulusjølaget (5%). Dette dekkes gjennom Formannskapets midler.
  3. Som Frol IL og Levanger kommunes representant til styret i Vulusjøen løypekjøring AS velges:

 
Frol IL: Jo Severin Matberg og Ole A. Hustad

Levanger kommune: Kjersti Nordberg
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune støtter forslaget om å etablere Vulusjøen løypekjøring AS i tråd vedlagt rapport om fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen
  2. Levanger kommune går inn som deleier av selskapet ved tegning av 20 aksjer (20%) for totalt kr. 20 000, sammen med Frol IL (40%), Frol bygdeallmenning (25%), Munkebyvola og omegn hytteforening (10%) og Vulusjølaget (5%). Dette dekkes gjennom Formannskapets midler.
  3. Som Frol IL og Levanger kommunes representant til styret i Vulusjøen løypekjøring AS velges:
    Frol IL: Jo Severin Matberg og Ole A. Hustad
    Levanger kommune: ________________

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Frol IL vedtok på sitt årsmøte i 2018 å avvikle dagens løsning med eneansvar for løypekjøring på Vulusjøen. Høsten 2018 har Levanger kommune sammen med aktuelle aktører på Vulusjøen jobbet for å finne en bedre organisering av dette.

Vedlegg:

1

Rapport Fremtidig organisering av drift og utvikling av løypekjøring på Vulusjøen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Frol IL har de siste 40 årene hatt ansvar for all løypekjøring på Vulusjøen, og løypekjørerne legger ned minimum 600 dugnadstimer hvert år. Frol IL vedtok imidlertid på sitt årsmøte i 2018 at de avvikler dagens ordning med eneansvar for løypekjøring på Vulusjøen fom. 1/1-2019. Det legges ned stor frivillig innsats for å holde løypenettene åpent for allmenheten, men det er behov for å ta bort en del av de stadige utfordringene med finansiering av løypekjøringa som idrettslaget har hatt. 

Høsten 2018 har ei arbeidsgruppe med representanter fra henholdsvis Levanger kommune, Frol IL, Frol bygdeallmenning, Vulusjøvegen driftsselskap SA, Reinsjø fjellstyre og Vulusjølaget jobbet for å finne en bedre organisering av dette. 

Det er mange ulike aktører og interesser på Vulusjøen, men en klar fellesnevner er ønske om mest mulig besøk og aktivitet for flest mulig i tråd med lover og regler.

Økonomi:

Kostnadene knyttet til løypekjøring varierer fra sted til sted avhengig av løypenett, snø- og værfold samt hvor mye av kostnadene de ulike idrettslagene greie å dekke inn med ulike tilskuddsordninger og sponsorbidrag. Denne usikkerheten er hovedårsaken til at Frol IL ikke lenger ønsker eneansvaret for løypekjøringen.

Det er grunn til å tro at dette vil gjelde flere lag og foreninger i årene som kommer. Det har vært viktig i arbeidet med fremtidig løsning for løypekjøring på Vulusjøen at løsningen kan overføres eller innlemmes andre steder i Levanger. Det er gjennomført fellesmøte med de andre aktørene som kjører løyper i Levanger, og alle fikk grunnlag for evt. årsmøtebehandling ved interesser i selskapet.

Det er stipulert en årlig kostnad for videre drift av løypemaskinen til i underkant av kr. 450 000. I dette ligger både avskriving og avsetting til ny maskin, forsikring, drivstoff, eventuelle reparasjoner etc.

Frivillig innsats:

Den innsatsen klubbene legger ned med å kjøre opp skiløyper for allmennheten, er kanskje det beste tiltaket norsk idrett gjør for den norske folkehelsen. Tre av fire av skiklubbene i Norge preparerer egne anlegg på dugnad. En omregning av den frivillige innsatsen i skiidretten viser oss at vi har 2880 frivillige årsverk som legger tilrette for skiidretten hvert år, det tilsvarer 7 heltidsstillinger i alle landets kommuner. Dersom man omregner dette i kroner og øre blir det 1,2 milliarder kroner i året, bare i frivillig innsats (Kilde: Norsk Klimastiftelse, Rapport nr. 01/2016).

Det er imidlertid nødvendig å organisere videre løypekjøring på Vulusjøen utenfor Frol IL, hvor Frol IL er en av flere bidragsytere. Det er fortsatt helt nødvendig med frivillig innsats til løypekjøring, men drift og utvikling av løypekjøringen holdes adskilt fra idrettslagets ordinære drift.

Selskapsform:

Det har vært en klar forutsetning å ha en organisasjonsform med vedtekter som tilfredsstiller kravene fra Kulturdepartementet for å kunne søke om offentlige tilskudd som spillemidler, mva. kompensasjon, frivillighetsregisteret/grasrotmidler mm. 

Et viktig krav for å tilfredsstille dette er at minst 51 % av aksjene i et AS til enhver tid skal innehas av kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller øvrige sammenslutninger som kan være søker om tilskudd.

Ut fra erfaringene andre steder i landet, er AS den vanligste organisasjonsformen til dette formålet.

Kulturdepartementet gav en betinget godkjenning ut fra oversendt vedtekter, forutsatt at vedtektene ble endret i tråd med deres to merknader. Vedtektene er revidert i tråd med merknadene fra Kulturdepartementet, og er vedlagt rapporten. Den ene forutsetningen var at «Levanger kommune skal velge inntil halvparten av styrets medlemmer. De øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen». Formålet er å sikre at søkeberettiga aktører har styring/kontroll med eierskap så langt som mulig.

Frol IL har foreslått to til å representere idrettslaget i det nye selskapet. Levanger kommune som en av eierne og søknadsberettiga aktør bør også være representert i styret, sammen med 2-3 andre som velges av generalforsamlingen. Administrasjonen mener det hadde vært en fordel at noen som har vært en del av prosessen med å komme frem til ny organisering hadde vært representert i styret, spesielt nå i starten.

Finansiering:

Å etablere et selskap som skal ivareta det samme som Frol IL ikke lenger ser seg råd for, løser imidlertid ikke uten videre utfordringene med videre løypekjøring. Det har derfor vært nødvendig å se på hva som er mulig for å få en forutsigbar finansiering av dette for det nye selskapet.

Det er viktig å ikke innføre betalingsløsninger som bryter med allemannsretten, og se på hvilke muligheter og begrensninger lovverket gir. Gratisprinsippet er en grunnleggende del av allemannsretten i Norge. Friluftslovens hovedregel (§2) om retten til fri ferdsel i utmark innebærer at det verken skal være fysiske eller økonomiske «stengsler» som hindrer adgang til naturen. Reglene om allemannsretten står i Friluftsloven.

Plan- og bygningsloven legger grunnlaget for disponering av arealene. Plan- og bygningsloven trumfer friluftsloven. Dvs. at i løypeområder som er omfattet av reguleringsplan, f.eks. skistadion, kan anleggseieren fastsette ferdselsregler i samsvar med reguleringsformålet. Området kan for eksempel stenges i forbindelse med konkurranser eller det kan fordeles treningstider mellom forskjellige brukergrupper.

Muligheten for å kreve avgift for adgang til et friluftsområde er regulert i friluftsloven §14 som sier:

«Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.»

Bestemmelsene i §14 gjelder først og fremst utmarksområder.

Stadionområder (idrettsanlegg) er i utgangspunktet ikke omfattet av begrensningene i §14 fordi de er regulert etter Plan- og bygningsloven.

Bestemmelsen i §14 gir ikke hjemmel for å legge avgift på ferdsel på skiløyper, stier, o.l.

Løypeavgift kan bare innkreves i begrensede områder som er særskilt opparbeidet (f.eks. kunstsnø). Kommunen må alltid gi tillatelse. 

Skistadion til Frol IL, Frolfjellet skisenter, er regulert som idrettsformål. Turnettet på Vulusjøen kjøres imidlertid i et uregulert område og er utmark. De to områdene som det kjøres løyper i på Vulusjøen, defineres derfor som to ulike områdetyper, med de mulighetene og begrensningene dette gir ihht. Friluftsloven.

Problemstillingen med finansiering av løypekjøring er ganske gjengs landet rundt, løypekjøring er en tung kostnadspost. Lokale variasjoner gjør det imidlertid vanskelig å ha lik løsning overalt.

Det er sett til ulike eksempler på hvordan de organiserer dette andre steder i landet. Det som er avgjørende for hvordan løypekjøringen finansieres er i hvor stor grad anlegget er tilrettelagt, om området er regulert og til hva, samt hvordan mulighetene i parkeringsavgift reguleres. Uavhengig av dette har de ulike aktørene vi har sett til «tatt kontroll» over parkeringsplassen og gjennomført innkreving der.

Da saken om økt vegavgift for Vulusjøvegen var oppe i kommunestyret i desember 2018 (sak 78/18), ble det tatt forbehold om at man kunne komme tilbake med en ny sak om dette når de involverte organisasjonene har blitt enige. Når Vulusjøen løypekjøring AS er etablert, vil styret ta stilling til hvordan løypekjøring skal finansieres videre, enten via aksjonsbaserte kampanjer og sponsorer eller ved å etablere parkeringsavgift som tas inn ved bomvegen. En skissert løsning med parkeringsavgift utgjør +20 kr per enkelttur i vintersesongen 1.november-1.mai, og +100 kr per årskort.

Saken er nå behandlet hos de ulike aktørene, og følgende er vedtatt:

Frol IL:

«Frol IL støtter opprettelsen av aksjeselskapet Vulusjøen løypekjøring AS som vil ha hovedformål løypekjøring på Frolfjellet. Dette innebærer samtidig en stadfestelse av tidligere årsmøtevedtak om at Frol IL avslutter selvpålagt eneansvar for oppkjøring av løypenettet på Frolfjellet.

Frol IL kan gå inn i Vulusjøen løypekjøring AS med inntil 40% eierandel. Dette forutsatt totalt antall aksjer i Vulusjøen løypekjøring AS er 100 og hver aksje pålydende kr 1000,-

Frol IL forutsetter permanent representasjon, basert på lagets eierandel, i aksjeselskapets styre.

Frol ILs styre gis fullmakt å utpeke/velge den/de som skal representere Frol IL i selskapets styre.

Tidligere innsamlede midler, spesifikt for innkjøp av ny løypemaskin, overføres uavkortet til Vulusjøen løypekjøring AS. Frol ILs løypemaskin inngår ikke inn i denne overføringen.

Frol IL stiller seg positiv til å bidra med løypekjørere om dette ønskes av Vulusjøen løypekjøring AS.

Frol IL hovedstyre får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Vulusjøen løypekjøring AS».

Munkebyvola og omegn hytteforening:

Munkebyvola og omegn hytteforening går inn med 10% eierskap i Vulusjøen løypekjøring AS, dvs. 10 aksjer a kr. 1000.

Vulusjølaget:

Vulusjølaget går inn med 5% eierskap i Vulusjøen løypekjøring AS, dvs. 5 aksjer a kr. 1000.

I tillegg har Frol bygdeallmenning bekreftet at de går inn med 25% av aksjekapitalen i selskapet, dvs. 25 aksjer a kr. 1000.

Levanger idrettsråd har også behandlet saken. De støtter forslaget om ny organisering, og idrettsrådet mener finansieringsløsningen med parkeringsavgift er den best løsningen for å gi forutsigbarhet i forhold til finansiering av løypekjøring.

Vurdering:

Det er viktig å bygge videre på frivillighet, selv om Frol IL ikke lenger ønsker eneansvaret for løypekjøringen på Vulusjøen. For Levanger kommune og de andre aktørene handler det om å legge bedre tilrette for den frivillige innsatsen i dette, slik at idrettslaget ikke presses til for omfattende oppgaver, men kan gjøre en overkommelig jobb. Frivilligheten legger ned en enorm innsats for å legge til rette for allmennheten i sine respektive løypenett. Det er også helt avgjørende videre for at disse tilbudene skal kunne bestå. 

Levanger kommune er opptatt av å tenke helhet når det gjelder løypekjøring. Selv om Vulusjøen er det mest besøkte utfartsstedet i Levanger kjøres det løyper også på andre viktige utfartssteder i kommunen. Dette har vært viktig i arbeidet med fremtidig løsning for løypekjøring på Vulusjøen, at løsningen kan overføres eller innlemme andre steder i kommunen. Tilbudet på Vulusjøen er av stor betydning også for andre skilag i kommunen pga. tidlig og stabile snøforhold.  

Det er nærliggende å tro at det behovet Frol IL har kjent på, også vil aktualisere seg andre steder i kommunen. Vulusjøen løypekjøring AS kan frem i tid bli et helhetlig selskap for Levanger som ivaretar dette, og potensielt omhandle annen type skidrift.  

Levanger kommune verdsetter den frivillige innsatsen som legges ned for å tilrettelegge både for idretten og allmennheten i form av løypekjøring, og er opptatt av at dette tilbudet skal opprettholdes. Det er stor forståelse for at det er behov for å ta bort noen av de stadige utfordringene Frol IL har hatt med å finansiere løypekjøringen, samtidig som det er helt nødvendig med videre frivillig innsats.

Erfaring tilsier at det er stor betalingsvilje blant brukere av skiløyper, og det handler om å finne den beste måten å utløse dette på. Samtidig er det viktig å ikke innføre betalingsløsninger som bryter med allemannsretten. Mulighetsrommet er regulert i friluftsloven §14  hvor man etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til opparbeidet friluftsområde. Erfaringene fra andre steder i landet, tilsier at nøkkelen ligger i å «ta kontroll over» parkeringsplassen og gjennomføre innkreving der.

Fordelen med dette er automatisert innkreving i vinterhalvåret, mindre arbeid og kostnader på styret i tillegg til at det er sikker og forutsigbar inntekt. Ulempen er at de som ikke bruker skiløypene på vinteren kan oppleve det som tvang.  

Alternativt kan løypekjøring fortsatt finansieres ved hjelp å skaffe sponsorer og kjøre kampanjer med vipseaksjoner for at brukerne skal betale. Fordelen med det er at det treffer bedre på målgruppen og oppfattes som frivillig. Ulempen er imidlertid at det er mye arbeid på styremedlemmene i selskapet, og evt. må betale noen for å gjøre jobben.

Det er også usikre inntekter, og hovedgrunnen til at Frol IL avvikler dagens ordning med eneansvar.  

Rådmannen anbefaler at Levanger kommune slutter seg til forslaget om å etablere Vulusjøen løypekjøring AS, og går inn som deleier av selskapet ved tegning av 20 aksjer for til sammen kr. 20 000, sammen med Frol IL (40%), Frol bygdeallmenning (25%), Munkebyvola og omegn (10%) hytteierforening (10%) og Vulusjølaget (5%).

Kulturdepartementet forutsetter at inntil halvparten at representantene i styret velges av Levanger kommune, for å sikre at søkeberettiga aktører har styring/kontroll med eierskap så langt som mulig. Frol IL er største eieren og det forslås derfor to fra Frol IL som idrettslaget selv har fremmet som forslag. Det kunne vært en fordel om administrasjonen hadde vært representert i styret som kjenner prosessen som har pågått i dette arbeidet, men kommunens representant legges fram uten forslag til vedtak.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.05.2019 21:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051