Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.05.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 20.15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 24/19 Ny organisering av løypekjøring på Vulusjøen - etablering av Vulusjøen løypekjøring AS utredning vedtak video
PS 25/19 Spillemidler til kulturbygg 2019 - prioritering av søknader utredning vedtak video
PS 26/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal utredning vedtak video
PS 27/19 Utbygging av bredbånd Ekne, området 3 - kommunal egenandel utredning vedtak video
PS 28/19 Omsorgsbase Marknadsvegen - interpellasjon FO 4/19 utredning vedtak video
PS 29/19 Revisjon av områdeplan for Levanger havn utredning vedtak video
PS 30/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS utredning vedtak video
PS 31/19 Skatteoppkreverfunksjonen - Skatteetatens kontrollrapport 2018 og Kemnerens årsrapport 2018 utredning vedtak video
PS 32/19 Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon knyttet til rådmannens internkontroll utredning vedtak video
PS 33/19 Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning - meldingssak utredning vedtak video
PS 34/19 Trønderhallen Levanger KF – årsregnskap 2018 utredning vedtak video
PS 35/19 Regnskap og årsberetning 2018 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 36/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019 utredning vedtak video
FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) – 11. skoleår tekst behandl. video
FO 22/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget tekst behandl. video
FO 23/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Patruljerende politihunder på skolen tekst behandl. video
FO 24/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - statlig finansiering av eldreomsorgen tekst behandl. video
FO 25/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på Torvet tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem - Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem -  Forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - Forfall 
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x Forfall
Inger Lise Utler Hemb   ap varamedlem  Møter for: Kai Lennert Johansen
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem  x Møter for: Gunnar Morten Løvås 
May-Jorunn Barlien  mdg varamedlem   x Møter for: Olaug Julie Aasan 
Lars Forberg sp varamedlem x Møter for: Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Anne Grete Wold fung. personalsjef  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Knut Tanem registrert revisor, oppdragsansvarlig  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Merknader: 

Kl. 16.50 - Kulturelt danseinnslag v/kulturskolen  -  video

Repr. Arild Børseth, AP, fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 36/19

Ubesvart spørsmål (utlagt 21.06.19): Regnskapsvikling innenfor helse 2014-2019 PDF

        Til toppen av siden

 

PS 24/19 Ny organisering av løypekjøring på Vulusjøen - etablering av Vulusjøen løypekjøring AS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune støtter forslaget om å etablere Vulusjøen løypekjøring AS i tråd vedlagt rapport om fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen
 2. Levanger kommune går inn som deleier av selskapet ved tegning av 20 aksjer (20%) for totalt kr. 20 000, sammen med Frol IL (40%), Frol bygdeallmenning (25%), Munkebyvola og omegn hytteforening (10%) og Vulusjølaget (5%). Dette dekkes gjennom Formannskapets midler.
 3. Som Frol IL og Levanger kommunes representant til styret i Vulusjøen løypekjøring AS velges:
  Frol IL: Jo Severin Matberg og Ole A. Hustad
  Levanger kommune: Kjersti Nordberg 
  Til toppen av siden 

 


PS 25/19 Spillemidler til kulturbygg 2019 - prioritering av søknader

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2019:

1)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

2)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

3)     Bygging av nytt handicaptoalett mm. Halltun samfunnshus
Til toppen av siden 

 

 

PS 26/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune etablerer et felles næringsfond med Verdal kommune.
 2. Fondet styres av to personer oppnevnt av formannskapet i Levanger og to personer oppnevnt av formannskapet i Verdal.
 3. Følgende personer oppnevnes fra formannskapet i Levanger kommune: Ordfører og varaordfører.
 4. Vedtekter for fondet som ligger vedlagt saken, vedtas.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 27/19 Utbygging av bredbånd Ekne, området 3 - kommunal egenandel

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Det gis kommunal støtte til utbygging av bredbånd til Ekne, område 1, med inntil kr. 1 725 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Til toppen av siden 

 

 

PS 28/19 Omsorgsbase Marknadsvegen - interpellasjon FO 4/19

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen bes om å utrede muligheten for å ta i bruk Skogn helsetun som ny base for heldøgns omsorgsboliger.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt.
Repr. Vordals tilleggsforslag fremmet i møtet vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Driften av omsorgsbase i Marknadsvegen videreføres.

I forbindelse med økonomiplan 2020 – 2023 vurderes eventuell bygging av nye heldøgns omsorgsboliger i nærheten av eksisterende base

Driften av omsorgsbasen finansieres ved økte refusjoner på ressurskrevende tjenester og omdisponering innen enhetens ramme  

Rådmannen bes om å utrede muligheten for å ta i bruk Skogn helsetun som ny base for heldøgns omsorgsboliger.
Til toppen av siden 

 

 

PS 29/19 Revisjon av områdeplan for Levanger havn

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ansett av møtet som inhabil (eier av eiendom), og fratrådte under behandling av saken.

Forslag i møte:

Olav Strid, AP, fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til områderegulering for Levanger havn med plankart og bestemmelser sist revidert 03.05.2019 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom Strids forslag og Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling, ble Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling vedtatt med 26 mot 8 stemmer.  

VEDTAK:

Forslag til områderegulering for Levanger havn med plankart og bestemmelser sist revidert 03.05.2019 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:

 1. Alle byggehøyder øker med en etasje
 2. Bolig legges til som reguleringsformål for «hotelltomta».
 3. Pkt. 4.8 i bestemmelsene: Alle begrensninger i formål tjenesteyting fjernes.
  Til toppen av siden 

 

PS 30/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Eventuelle tilskudd som blir innvilget til prosjektet skal gå til nedbetaling på lånet
 7. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det
  Til toppen av siden 

 

 

PS 31/19 Skatteoppkreverfunksjonen - Skatteetatens kontrollrapport 2018 og Kemnerens årsrapport 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport og skattekontorets kontrollrapport til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 32/19 Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon knyttet til rådmannens internkontroll

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Anne Kathrine Nordhammer Solberg, H, fremmet følgende punkt 4:

Rådmannen skal kvartalsvis rapportere avvik og forslag til tiltak til driftskomiteen. 

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt.

Repr. Solbergs forslag til nytt pkt. 4 foreslått i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå og forbedre internkontrollen innenfor Helse og velferd i samsvar med revisors anbefalinger. Kommunestyret anser følgende punkter som særskilt viktige:

 • Klargjøring av den administrative delegasjonsrekken.
 • Sikre grunnleggende opplæring av ledere og øvrige ansatte.
 • Brukernes rettigheter må inngå som element i risiko- og sårbarhetsanalysene (ROS analyser).
 • Gjennomføre analyser for å avdekke hvilke kontrollhandlinger som bør settes i verk for å påse lov og regeletterlevelse innen helse og velferdsområde.
 • Sikre tillit til avviksoppfølgingen og likt syn på informasjons- og kunnskapsdeling i organisasjonen.
 • Sikre at de operasjonaliserte mål og den faktiske rapportering henger sammen.

 
2.   Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvorvidt rapporten har overføringsverdi til andre virksomhetsområder.

3.   Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak om oppfølgingen av rapporten i løpet av første halvår 2020.

4.   Rådmannen skal kvartalsvis rapportere avvik og forslag til tiltak til driftskomiteen.
Til toppen av siden 

  

 

PS 33/19 Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning - meldingssak

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Styret i Innherred kommunesamarbeid brann og redning sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Regnskap 2018 for Innherred kommunesamarbeid brann og redning tas til orientering.
Til toppen av siden  

PS 34/19 Trønderhallen Levanger KF – årsregnskap 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen KF`s vedtak enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Trønderhallen Levanger KFs årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes
Til toppen av siden 


 

PS 35/19 Regnskap og årsberetning 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2018 vedtas.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 36/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt, V, fremmet følgende forslag til nytt punkt:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringer innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Anne Kathrine Nordhammer Solberg, H, fremmet følgende forslag til nytt punkt:

Det avsettes midler for gjennomføring av en ekstern evaluering som gjennomgår dagens helse og omsorgstjeneste med mål om en fremtidig dimensjonering, innretning og organisering av helse og omsorgstjenestene.

Jostein Trøite, SV, fremmet følgende forslag til nytt punkt:

Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen.

Knut Sigurd Hjelmstad, H, fremmet følgende forslag til nytt punkt:

Skogn helsetun legges ut for salg. Kjøperen pålegges å gjenåpne Skogn helsetun som sykeheim.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt.

Repr. Buchholdts, V forslag til nytt pkt. avvist med 23 mot 12 stemmer

Repr. Solbergs, H forslag til nytt pkt. avvist med 26 mot 9 stemmer

Repr. Trøites, SV forslag til nytt pkt. vedtatt 24 mot 11 stemmer

Repr. Hjelmstads, H forslag til nytt pkt. avvist med 30 mot 5 stemmer

VEDTAK:

 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2019 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
  -          Avsetningen til avdrag reduseres med 3,4 mill. kroner
  -          Avsetningen til rentekostnader reduseres med 1,8 mill. kroner
  -          Skatteanslaget økes med 8,5 mill. kroner
  -          Inntektsutjevning reduseres med 5,9 mill. kroner
  -          Rammetilskudd økes med 3,5 mill. kroner
  -          Overføring til «Kommunesamarbeid Regnskap, Innfordring, Lønn» reduseres med 0,7 mill. kroner
  -          Overføringen til Trønderhallen økes med 0,5 mill. kroner
  -          Rentekompensasjon reduseres med 1,0 mill. kroner
  -          Grunnskolene styrkes med 3,0 mill. kroner
  -          Institusjonstjenesten styrkes med 6,0 mill. kroner
  -          NAV styrkes med 1,5 mill. kroner
 3. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:
  -          Avsetningen til IKT i skole/barnehage økes med 0,6 mill. kroner
  -          Det settes av 0,3 mill. kroner til inventar/utsyr ved Levanger ungdomsskole
  -          Det bevilges 1,8 mill. kroner til innkjøp av ny tankbil
  -          Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler (2,16 mill. kroner) og mva-kompensasjon (0,54 mill. kroner)
 4. Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO
 5. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen.
  Til toppen av siden 

  

 

FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - om 11 skoleår

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Behandling:

13. mai publiserte T-A.no saken om 16 år gamle Ruben Stokkeland, som går siste året på Vårtun nå. Ruben har flere diagnoser; regressiv autisme, psykisk utviklingshemming, Tourettes syndrom og tvangslidelser. I 2007 mistet han språket. I januar i år skjedde det en utvikling for Ruben. Han klarte å skrive bokstaver med assistansehjelp. Etter dette har utviklingen tatt av, ifølge hans spesialpedagog.

Det at Ruben mistet språket har vært sårt for hans foreldre. Gjennombruddet som skjedde i januar har åpnet nye dører for Ruben, og foreldrene ønsker å beholde han i grunnskolen et ekstra år. Spesialpedagogene hans mener også at et skolebytte vil være svært ugunstig for Ruben i situasjonen han står i nå.

I april søkte foreldrene Levanger kommune om å få et ekstra år i grunnskolen. I en kommentar til opplæringsloven står følgende: Ein kommune kan etter søknad velje å la ein elev gå eit ekstra år i grunnskolen dersom det i det enkelte tilfellet verkar formålstenleg.

Kommunen avslo søknaden, og etter å ha klaget på vedtaket fikk foreldrene beskjed av kommunalsjef Marit Aksnes om at avslaget vil bli opprettholdt.

Foreldrene har hentet inn en rekke faglige uttalelser.

Statped skriver blant annet at «fremgangen er et resultat av mange faktorer i kombinasjon er oppfølging fra kjente nærpersoner som mestrer teknikken og som Ruben er trygg på. (…) Det er avgjørende at prosessen ikke forstyrres nå, men at det jobbes på nøyaktig samme måte fremover, slik at ferdighetene nettopp kan stabiliseres og generaliseres. Det er sjelden å se en slik utvikling hos barn/elever med denne type vansker. Elevens behov må tas på alvor for å kunne forvente videre utvikling, jf. Barnekonvensjonen om retten til optimal utvikling (artikkel 6).»

PPT har også gjort sine vurderinger: «PPT vurderer at det vil være av stor betydning for Ruben å få fortsette med personalet som per i dag får han til å kommunisere skriftlig inntil han kan kommunisere på egne vegne eller til ferdigheten er stabil.»

Levanger FrP mener det er åpenbart at det beste for Ruben Stokkeland er å få et 11. år i grunnskolen. De faglige uttalelsene etterlater ingen tvil. Likevel velger kommunen å skyve ansvaret over på fylkeskommunen. Levanger FrP ser at det er mange saker der elever har hatt godt av et ekstra år i grunnskolen. Generelt mener vi at kommunen (som regel) gjør de beste vurderingene på hva som er rett å gjøre. Saken med Ruben Stokkeland er unik, da kommunen ser bort fra alt av faglige uttalelser. Derfor håper FrP å få med kommunestyret på å gjøre om vedtaket fra kommunen.


Spørsmål til ordføreren:

 1. Hvorfor velger kommunen å se bort fra faglige vurderinger, både fra Rubens spesialpedagoger, men også fra Statped og PPT?
 2. Hvor mange søknader om å få et 11. grunnskoleår får kommunen hvert år?
 3. Er ordføreren enig i at et miljøskifte vil være ugunstig for Ruben nå, slik de faglige uttalelsene sier?

 
Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden.


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Innledningsvis:

I utgangspunktet er det min klare oppfatning at enkeltsaker på et så personlig nivå ikke er egnet til å diskutere fra kommunestyrets talerstol. I denne saken er det arbeidet tett med mange aktører for å finne en løsning som på best mulig vis ivaretar behovene i denne sårbare overgangen. Jeg har vært i dialog med både Levanger VGS og foreldrene til Ruben Stokkeland. Det er også verd å merke seg at saken ikke er ferdigbehandlet og svar på klage er ikke sendt. Derfor er det fornuftig at interpellanten omformer sitt forslag til vedtak i påvente av resultatet på klagen. Det jeg imidlertid kan forskuttere er at Levanger kommune er opptatt av at denne overgangen blir så god som mulig og bidra med ekstra ressurser i en overgangsfase frem til nyttår som muliggjør at Rubens behov for å beholde sine tette relasjoner ivaretas og at kompetansen overføres imellom grunnskole og videregående skole.

Det er under utarbeidelse en samarbeidsavtale imellom Levanger kommune, Levanger videregående og Vårtun som konkretiserer dette.

Så til de konkrete svarene: 

Alle søknader fra innbyggerne i Levanger blir vurdert både individuelt og prinsipielt.

Individuell vurdering dreier seg om å se det unike i hver sak, mens det prinsipielle dreier seg om jus (som rettigheter og plikter), hva som gjelder for alle, hva som er forsvarlig praksis og hvem/hvilken instans som har ansvar i forbindelse med det som det søkes om.

Denne saken er vurdert på samme måte.

Rubens unike historie, særlige utfordringer og behov er kjent for kommunen gjennom tett samarbeid med Vårtun kristne oppvekstsenter gjennom 10 år. Det gjennombruddet i kommunikasjon som skjedde i januar/februar er sett og forstått av kommunen, og foreldrenes engstelse for at overgang fra grunnskole til VG skole skal forstyrre og kanskje stoppe det gode som har skjedd, er forståelig. Det er ingen som VET hvordan dette vil påvirke den prosessen han nå er inne i.

Kommunen mener å ikke ha sett bort fra faglige vurderinger. PPT tar ikke stilling til organisering, men gir råd ved overgang til VG skole. Uttalelsen understreker betydningen av kontinuitet i relasjoner, (kjente personer) og at videreføring av personale bør være av en anslagsvis mengde over tid (anslag på 10 t/u),  hvor varighet avhenger av hvor lang tid det tar å etablere en trygg relasjon til nytt personale og til ferdigheten er stabil.

Statped understreker også i sin uttalelse betydningen av kontinuitet og stabilitet i relasjoner, og at gjennomføring (metoden) ikke må avvike fra dagens praksis, ettersom det er denne metoden Ruben er trygg på.

Ruben har rett til spesialundervisning som innebærer omfattende tilrettelegging hele skoledagen.  Det er ingen forskjell i rettigheter eller muligheter hva gjelder spesialundervisningens innhold og organisering mellom de kommunale og de fylkeskommunale opplæringssystemene. I praksis betyr det at Levanger VG skole står fritt til å velge om opplæringen skal fortsette på Vårtun eller på Moan i en overgangsfase, for eksempel.

Levanger kommune har vært i kontakt med Levanger VG skole, og det er en omforent forståelse mellom kommunen og fylkeskommunen at ansvaret ligger hos dem. Levanger kommune vil bidra med faglig assistanse for å trygge overgangen, og har tillit til at Levanger VG skole lytter til de råd som er gitt i forbindelse med overgangen til VG skole for Ruben.

Hvor mange søknader om å få et 11. grunnskoleår får kommunen hvert år?

Det er få. Kommunen ønsker å arbeide tett med de ulike aktørene i hvert tilfelle ettersom alle overganger er ekstra sårbare for dem og deres foresatte.

Er ordføreren enig i at et miljøskifte vil være ugunstig for Ruben nå, slik de faglige uttalelsene sier?

Jeg viser til innledningen som svar på dette. 

Avstemming:

Persøys forslag til vedtak vedtatt med 32 mot 3 stemmer

Vedtak:

Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden.


Til toppen av siden 

 

 

FO 22/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Behandling:

Det har lenge vært kjent at Hotranvassdraget i Skogn er sterkt forurensa. Dette skyldes utslipp fra både næringsvirksomhet og fra boliger i nedslagsfeltet til vassdraget. Dette er godt dokumentert i flere undersøkelser. Det er derfor på høy tid å få gjort tiltak for å bedre situasjonen. Det er greitt at problemer dokumenteres, men det må også handles.

I forbindelse med etablering av ny virksomhet i nedslagsfeltet til Ståbekken som er en del av Hotranvassdraget, er det nå en anledning til at eiendommer som i dag ikke er tilknyttet det kommunale kloakksystemet, kan kobles til. Dette vil være et bidrag til å få renset opp i vassdraget, og i samsvar med tilrådninger i undersøkelsene som er gjort. Det kan også vises til initiativ i grenda for å få til en løsning.

Plan-Utviklingskomiteen behandla i sak 14/2018 rapporten "Opprydding i mindre avløpsanlegg i Hotranvassdraget". Etter forslag fra Gunnar Løvås, SV, ble det da gjort vedtak om handlingsplan for opprydding av avløpsanlegg i kommunen. Når det nå er utbygging og et lokalt initiativ i nedslagsfeltet til Ståbekken, er det viktig at kommunen følger opp.


Spørsmålet til ordføreren blir da:

Vil ordføreren ta et initiativ til at det blir en løsning slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget.


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Kommunalteknikk arbeider med Hovedplan avløp, som nå har fått navnet Hovedplan for Avløp og vannmiljø for å sette mer fokus på miljø. Det arbeides på tvers sammen med enhet arealforvaltning.  

Som ble rapportert i PUK 13. mars (sak 14/2018) kommer det inn et kapittel som omhandler private avløpsanlegg som er helt nytt. Det er 10-12 områder er nå på prioriteringslisten over områder som bør kobles på kommunalt nett. Hotranvassdraget er med på prioriteringslisten.  

Arbeid med hovedplan pågår og når den er ferdig starter arbeid med å få inn de prioriterte områder i investering hovedplan for vann og avløp. Her skal dette prioriteres opp mot andre investeringer, deretter starter prosjektering og tiltak. Det foreligger ikke noen tidsplan for når Hotranvassdraget kan tilkobles per i dag.

Svaret på spørsmålet blir da at ja, jeg vil ta et initiativ at eiendommene langs Ståbekken blir medtatt i arbeidet med Hovedplan for Avløp og Vannmiljø.

Og forslaget til vedtak støtter jeg hvis tanken er at dette skal tas sammen med Hovedplan for Avløp og vannmiljø som nevnt ovenfor

Avstemming:

Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget.
Til toppen av siden 

 

 

FO 23/19 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Patruljerende politihunder på skolen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Behandling:

Torsdag 4.april avsluttet politiet en elevkveld på Levanger ungdomsskole, med en mistanke om at det er blitt brukt narkotika blant elevene. Levanger FrP har også snakket med flere foreldre som er bekymret for skolen, og som forteller om rykter om at det omsettes narkotika på skolens område.

Selv om dette er udokumenterte rykter, skal man likevel ta bekymringen på alvor. Forebygging er svært viktig for å unngå at unge ruser seg.

FrP har tidligere tatt til orde for å patruljere med narkotikahunder på videregående skoler. Vi er dog kjent med at det er vanskeligere å få til dette på ungdomsskoler, da det er strenge personvernregler etc.


Spørsmål til ordføreren:

Fins det noen hjemmel for å ta i bruk patruljerende narkotikahunder, enten inne på ungdomsskolen, eller rundt på ungdomsskolens område? Kan man på noen måte ta i bruk narkotikahund i forbyggende arbeid i ungdomsskolen?

Kan man patruljere med narkotikahund på skolens område etter skoleslutt, for å avdekke narkotika gjemt i skap etc.?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Levanger ungdomsskole har siden oppstart høsten 2015 arrangert mange elevkvelder, rundt 5 elevkvelder hvert skoleår.  Det har vært et populært tiltak med godt frammøte, rundt 400 av 450 elever. Elevkveldene er et samarbeid mellom skole og foreldrerådet. Elevrådet står for programmet, og foreldrerådet og skolens ledelse sørger for vakthold på elevkveldene. Dette er et rusfritt fritidstilbud som er populært blant elevene og som er en dugnad mellom skolen og foreldrene. Ordføreren er positiv til at det arrangeres elevkvelder på Levanger ungdomsskole.

Interpellanten tar i sin interpellasjon utgangspunkt i rykter, ikke fakta. Den omtalt elevkvelden ble ikke avsluttet, den varte til kl. 22.00 som planlagt. Det medfører ikke riktighet at politiet avsluttet elevkvelden. Politiet kom til skolen 22.10, da var lokalene nesten tomme. Rektor avbrøt musikk og dans i «blackboksen» ( Scenerommet)  da det ble oppdaget at 4 elever hadde drukket alkohol ( utblandet på brusflaske) inne i blackboksen. Rektor samlet elevene i aulaen og snakket med dem om dette.  Da var klokka rundt halv ti. Elevkvelden fortsatte med spill , kiosksalg og prat til kl. 22.00. Like før kl. 22.00 sendte rektor melding til alle foresatte om det som hadde skjedd på elevkvelden. Skolen oppfordret foreldene til å snakke med sine barn om hendelsen. Det var 30 foreldrevakter og 5 av skolens miljøarbeidere og flere fra ledelsen på skolen på elevkvelden. Rektor samlet alle voksne etter at elevkvelden var slutt, for å drøfte hva en kan gjøre for å hindre at dette skjer. Foreldrevaktene var tydelige på at det hadde vært en fin elevkveld med godt frammøte. Det var fin oppførsel og god trivsel på elevkvelden med unntak av de fire som ødela for de om lag fire hundre øvrige elevene. Skolen må ha nulltoleranse når det gjelder rusmidler på elevkvelder, og det vil bli iverksatt ytterligere tiltak for å sikre dette på kommende  elevkveld 11. juni.

Skolen har ikke ønske om at det kommer patruljerende politihund på elevkvelder. Det er satt opp 39 foreldrevakter på kommende elevkveld, og flere miljøarbeidere og representanter fra skolens ledelse vil være til stede for å sikre en hyggelig og rusfri elevkveld på LUSK 11. juni.

Så til selve svaret på interpellasjonen ang patruljerende politihund på skolen

Undersøkelse med hund er i utgangspunktet å regne som ransaking.  Straffeprosesslovens kapittel 15 bestemmer at ransaking bare kan skje der det foreligger skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold eller der det er åpnet etterforskning i en straffesak som etter straffeloven kan medføre frihetsstraff. Ransaking kan bare skje etter reglene i straffeprosessloven kapittel 15, og det er domstolen og politiet som er gitt beslutningsmyndighet i disse tilfellene.

Hvorvidt politihund/narkotikahund kan benyttes som forebyggende tiltak er et omstridt tema, og det finnes ikke noe overordnet nasjonalt regelverk eller retningslinjer for forebyggende innsats ved bruk av narkotikahund. Det stilles store spørsmålstegn ved om dette er en metode som «skader» mer enn den skaper forebygging, da det blant annet forekommer betydelige «feilmarkeringer» fra hundene som naturlig vil medføre stigmatisering og vanskelige situasjoner også for elever som ikke har vært i kontakt med narkotika.

Legalitetsprinsippet i norsk rett tilsier at slike inngrep overfor enkeltpersoner ikke kan gjøres der dette ikke er hjemlet i lov eller for dette tilfellet med et informert og frivillig samtykke fra de involverte. I praksis vil dette si at de involverte elevene på skolen må avgi et skriftlig samtykke før narkotikahund kan benyttes. For elever under 16 år må det også innhentes samtykke fra foresatte.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) uttalte i skriftlig svar til stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) i 2018 at:

«Søk etter narkotika rettet mot enkeltelever og deres eiendeler er et inngrep som krever et hjemmelsgrunnlag uavhengig av om det skjer som ledd i etterforskning eller forebygging». 

Riksadvokaten har uttalt seg om spørsmålet og i brev til statsadvokatembetene, politi og påtalemyndighet, oppsummert følgende om temaet og de rettslige problemstillinger:

"Nærgående undersøkelser av personer (med og uten hund) forutsetter som klar hovedregel at vilkårene for straffeprosessuell ransaking er oppfylt (straffeprosesslovens § 195). Søk med hund på elever og i det offentlige rom vil derfor i utgangspunktet kreve hjemme i lov og en beslutning om ransaking. Ved forebyggende innsats vil imidlertid vilkårene for straffeprosessuell ransaking ikke foreligge.

Politiet kan etter Riksadvokatens oppfatning (noe omstridt) likevel gjennomføre slike undersøkelser forebyggende med hund hvis elevene samtykker til dette. Det stilles da to krav til samtykket: 

1. Samtykket må være gitt av hver enkelt elev. Det vil si at skolen (fylkeskommunen) ikke kan gi samtykke på vegne av eleven.

2. Samtykket må være fritt og informert. Det betyr at politiet ikke kan legge press på elevene, og elevene må videre være nøye informert om hva de samtykker til. Hvis politiet har konkrete mistanker mot enkeltelever vil ikke samtykke fra disse regnes som fritt. Problemer vil da oppstå hvis en eller flere elever ikke gir samtykke…

For en eventuell forebyggende gjennomføring må tiltaket/innsatsen alltid gjennomføres etter avtale med skolens ledelse i det enkelte tilfellet. Forebyggende undersøkelser skal aldri gjennomføres der det foreligger konkret mistanke. Elevene må nøye informeres om at innsatsen er forebyggende, og at det ikke foreligger mistanke mot elev(er).

Ytterligere utfordringer personvernmessig og juridisk oppstår hvis den forebyggende innsatsen avdekker oppbevaring av narkotika eller at det foreligger grunn til mistanke om straffbare handlinger."

Forebyggende aksjoner med politihund må planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med politiet og politiet må i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt tiltaket ligger innenfor eller utenfor regelverket.

Kommuneadvokaten anbefaler ikke at denne typen forebyggende aktivitet benyttes før dette eventuelt er godt utredet også med tanke på alle de negative konsekvenser dette måtte ha for enkeltindivider. Og den anbefalingen står også  jeg som ordfører bak.
Til toppen av siden 

 

 

FO 24/19 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - statlig finansiering av eldreomsorgen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Behandling:

I januar stilte vi et spørsmål rundt statlig finansiering av eldreomsorgen (FO 3/19). Der svarte ordføreren at en representant fra Stjørdal var invitert til Levanger for å orientere om erfaringer med ordningen. Dette er planlagt gjennomført 12. februar. I tillegg har rådmannen meldt inn en uforpliktende interesse for forsøksordningen til Helsedirektoratet slik at Levanger kommune holdes orientert om ordningen frem til søknadsrunden starter.


Spørsmålet til ordføreren:

Hva er status på denne saken i dag?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Det er dessverre ennå ikke avklart når ny utlysning av forsøksordningen skjer og hva som blir søknadsfristen. Vi er allerede satt opp på listen over kommuner som har tatt kontakt, og kommunen vil bli varslet av direktoratet når kunngjøringen skjer.
Til toppen av siden 

 

 

FO 25/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på torvet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019 - video

Behandling:

Levanger Nye Teater (tidligere Levanger by teater og Levanger barneteater) som ble stifta i 2013, er en aktiv kulturaktør i Levanger og har arrangert flere teaterforestillinger; bla. Ronja Røverdatter, Aristokattene og Rapunzel inneværende år.

Det viktigste i deres arbeid at de er en aktiv bruker av torvet i Levanger, noe som vi bør støtte med tanke på innbyggerundersøkelsen som viser at vi bør satse mer på kulturelle tilbud. Forslaget mitt går på et enkelt engangsinvesteringstiltak med å lage/bygge et flyttbar midlertidig tak/teltduk over nedre torvet, for å dekke over scenen og amfiet. Taket/seilduken kan monteres/bygges årlig slik at skuespillere, senografi, utstyr og publikum kan beskyttes mot sol og regn.

Dette vil være et kostnadseffektivt tiltak som ikke bare Levanger Nye Teater kan ha nytte av, men flere aktører som kan tenke seg å bruke torvet i Levanger.

Foreslår endret vedtak:

 • Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget.
 • Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021.

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Det er svært positivt at ulike aktører ønsker å bruke våre utendørsarenaer som møteplass og for aktivitet. Det er helt i tråd med strategiene i vårt planverk.

Parkdraget ved Rådhuset er en del av fredningsområdet i Levanger og derfor en viktig og attraktiv del av Levanger sentrum. Det er likevel viktig at enkelttiltak i parkdraget ikke forhastes, da det må lages en plan for utvikling av hele området.

Det er utarbeidet en skjøtselsplan for grøntområder i fredningsområdet. Denne er nå hos Fylkeskommunen for gjennomsyn og innspill. I denne planen fremgår det et behov for utskifting av steinbelegg og fundamentering i Nedre park, dette gjelder også benker og annen møblering.

Det foreslås derfor at det lages en helthetlig plan for parkdraget i sentrum, hvor også tak/seil over en del av området utredes. Fylkeskommunen skal godkjenne tiltak før de iverksettes.

Avstemming:

Khalils forslag vedtatt med 30 mot 5 stemmer

Vedtak:

 • Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget.
 • Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021.

Til toppen av siden 

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 21.06.2019 07:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051