Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.11.18 - sak 70/18 - Gebyr og betalingssatser 2019 - Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivref. 2018/12620
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 107/18
Kommunestyret 21.11.18 70/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Gebyrregulativ 2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre vedtok i sak 62/18 budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. Da rådmannens budsjettforslag framlegges så tidlig på året er det vanskelig å foreslå gebyr og betalingssatser da dette i stor grad styres av satser/retningslinjer i statsbudsjettet. Selv om statsbudsjettet formelt sett ennå ikke er vedtatt, forventes ingen vesentlige endringer i endelig budsjett. Om Stortinget skulle vedta lavere maksimumssatser enn regjeringens forslag legger opp til, vil kommunen måtte justere sine satser i henhold til dette.  

Vurdering:

Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger av generell lønns- og prisvekst. Ellers bestemmes nivået på de kommunale gebyrer gjennom selvkostkalkyler, lover og forskrifter.

Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing og byggesak/kart/oppmåling. 

Gebyrene innen vann/avløp er tilnærmet uendret.

For å opprettholde driften på Skogn svømmehall foreslås en økning i leiesatsene pr time fra kr 585,- til kr 1000,-.

I løpet av 2018 ser vi at gebyrene innen Arealforvaltning (plan og byggesak), som tidligere var organisert i Innherred samkommune, ikke ble økt tilstrekkelig ved fastsetting. Her er prisene økt utover lønns- og prisvekst for å sørge for kostnadsdekning.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 21.11.2018 21:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051