Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.11.18 - sak 65/18 - Oppfølging forvaltningsrevisjon 2017

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2018/12704
   Knut Holmen - klikk for personkort
Saksordfører: Knut Holmen, AP

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.11.18 30/18
Kommunestyret 21.11.18 65/18 

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Saksordfører:

Knut Holmen (AP)

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillitsvalgte skal være representert i kvalitetsgruppa. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Kjerkols tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

Tillitsvalgte skal være representert i kvalitetsgruppa.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

PS 62/17 Forvaltningsrevisjon -prosjektrapporten «Kvalitet innen eldreomsorg» 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

På vegne av kontrollutvalget utarbeidet kommunens revisor i 2017 rapporten «Kvalitet på tjenestetilbud i pleie- og omsorgstjenesten» 

Rapporten sine konklusjoner var:

Ut fra den samlede dokumentasjon mener vi at kvaliteten på tjenestene i Levanger kommune i hovedsak er i tråd med utvalgte krav og målsettinger på pleie og omsorgsområdet. Vi nyanserer denne konklusjonen med følgende kommentarer:

  • Levanger kommune har oversikt over kompetansebehovet i den daglige driften, og er i gang med å ferdigstille nye kompetanseplaner etter omstillingsprosessen. Videre tilfredsstiller kommunen plikten til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre og etterutdanning. Det kan se ut som om det er opp til de ansatte om de tar videre- og etterutdanning.
  • Kommunen har mer å gå på for å få et helhetlig kvalitetssystem med systematikk fra planverk til daglig praksis. Her mener vi det er forbedringspotensial både når det gjelder dokumentasjon av, og kjennskap til, hva som ligger i kvalitetssystemet av rutiner og prosedyrer.
  • Revisor mener at det er lagt til rette for brukermedvirkning og medbestemmelse både for bruker og eventuelt pårørende. Det er likevel slik at det er mye skjønn og ikke en felles oppfatning av hva Levanger kommune definerer som kvalitet i tjenestene. Om brukeren faktisk oppfatter at tjenestene har god kvalitet og om brukermedvirkning og medbestemmelse er ivaretatt, vil en brukerundersøkelse kunne gi et bedre svar på.


ANBEFALINGER

På bakgrunn av våre vurderinger og konklusjoner, har vi følgende anbefalinger: 

  • Levanger kommune må få på plass et helhetlig kvalitetssystem med systematikk fra planverk til daglig praksis. 
  • Kommunen må ha bedre dokumentasjon av rutiner og prosedyrer.
  • Innholdet i kvalitetssystemet bør bli bedre kjent hos ansatte i pleie og omsorg.
  • Det bør være en felles definisjon, og oppfatning av hva kvalitet i tjenesten betyr blant de ansatte som arbeider i pleie og omsorg.

 
VEDTAK i kommunestyret 22.11.17:

  1. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.

Svar:

Kommunalsjef helse og velferd har sammen med ledergruppen i helse og velferd i Levanger kommune gjennomgått rapporten med fokus på konklusjoner og anbefalinger.

Det er etablert et kvalitetsutvalg innen helse og omsorg bestående av kommunalsjef, kommuneoverlege og enhetsledere hvor avvik og forbedringsarbeid er tema.

Avdelingsledergruppen innen helse og omsorg presenteres for avvik som er innmeldt.

Avvikene lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen.

Avvik som er av prinsipiell art eller som vurderes å omfatte straffbare forhold som brudd på helselovgivning eller annet lovverk blir behandlet videre. I 2017 endte flere avvik i politianmeldelser, meldinger til Fylkesmannen og meldinger til Fylkesmannen.

Avdelingsledergruppen blir presentert for konklusjoner etter tilsyn, og involveres i arbeidet med å forbedre områder hvor vi har fått merknader og i å lukke eventuelle avvik.

Meldte avvik i 2016 var 975 innen helse og velferd, dette økte til 1857 i 2017 og frem til 30.10.18 er det meldt 1672.

Økningen må sees som et resultat av   forsterket opplæring på avviksmelding i avdelingene og forbedringskulturen som er utviklet innen helse og velferdsområdet de siste årene.

Levanger kommune har et helhetlig kvalitetssystem, Compilo.  Kvalitetssystemet har system for melding og behandling av avvik, og fungerer som oppslagsverk for prosedyrer, stillingsbeskrivelser og rutiner for tjenesteutførelse. Som en følge av tilsynssaker har ledelsen innenfor helse og velferd systematisk brukt kvalitetssystemet til oppfølging av avvikssaker og kvalitetsforbedring.

Introduksjonsheftet for nyansatte har et sjekkpunkt som omfatter opplæring i Compilo. Dette sikrer at alle nyansatte får en innføring/introduksjon i Compilo.

Det jobbes med rutiner, stillingsbeskrivelser og prosedyrer kontinuerlig. Det siste 2 årene har det vært et økt fokus på ROS analyser. Det gjennomføres ROS analyser av tjenester, generelle rutiner og arbeidsrutiner. Endringer og resultater av analyser presenteres for ansatte i personalmøter.

Turnusarbeid og mange deltidsstillinger fører til at det kan være utfordrende å nå alle ansatte. Det og det at det i tillegg jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid som medfører endringer i rutiner gjør at opplæring kvalitetssystemet er et arbeid som må gjennomføres jevnlig. Det vil bli planlagt nye opplæringsrunder i forbindelse med oppdatering av kvalitetssystemet.

Kjennskapen ansatte har til kvalitetssystemet måles gjennom ansatteundersøkelser.

Tjenestebeskrivelser vil bidra til at ansatte får en felles forståelse på kvalitet på tjenestene, dette utarbeides som en del av kommunes kvalitetsforbedringsarbeid.

Vurdering:

Kommunen har tatt rapporten til etterretning og jobbet med å etablere strukturer og arbeidsformer i samsvar med rapportens anbefalinger.

Kvalitetsarbeid og utviklingsarbeid er et kontinuerlig arbeid som det må holdes fokus og trykk på.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 21.11.2018 21:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051