Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.11.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettTid: kl. 17.00 - 20.10

Sakliste (rev. 16.11.18) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 63/18 Bruk av utbytte fra NTE utredning vedtak video
PS 64/18 Reviderte vedtekter Midt-Trøndelag regionråd utredning vedtak video
PS 65/18 Oppfølging forvaltningsrevisjon 2017 utredning vedtak video
PS 66/18 Svar på interpellasjon Fo 21/18 - "Leve hele livet" utredning vedtak video
PS 67/18 Cittaslow - evaluering av medlemsskapet utredning vedtak video
PS 68/18 Reguleringsplan Langøya utredning vedtak video 
PS 69/18 Vann- og avløpsgebyr 2019 utredning vedtak video 
PS 70/18 Gebyr og betalingssatser 2019 - Levanger kommune utredning vedtak video 
PS 71/18 Økonomirapportering 3. kvartal 2018 utredning vedtak video 
FO 33/18 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - ventelister for utskrivningsklare pasienter tekst behandl. video 
FO 34/18 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - pensjonsordning for arbeidstakere i Levanger kommune tekst behandl. video 
FO 35/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager tekst behandl. video 
FO 36/18 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - kommunale rutiner for spørsmål fra publikum tekst behandl. video 
FO 37/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Tolga-saken tekst behandl. video 
FO 38/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Innsats mot mobbing tekst behandl. video 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem - Forfall 
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem - Forfall 
Svein Erik Veie ap medlem - Forfall 
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - Forfall 
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - Forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - Forfall 
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - Forfall 
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem x Tove Irene Løvås
Laila Merethe Inderberg ap varamedlem x Olav Strid
Hallvard Svendgård ap varamedlem x Kari Johanne Kjerkol
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem x Svein Erik Veie
Lars Forberg sp varamedlem x Anita Ravlo Sand
Line Thorsen sp varamedlem x Asbjørn Brustad
May-Jorunn Barlien  mdg  varamedlem  Olaug Julie Aasan  
Ingen vara  h   - Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Ingen vara v   - Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Anne Grete Wold utviklingsleder stab  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orienteringer:

 

Merknader:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00, etter behandling av sak PS 67/18. Vararepresentant Asgeir Persøy (FRP) tiltrådte da møtet.

Eva Høyem Anderssen (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.50, etter behandling av sak FO 35/18.

I tillegg til Stig Ove Sommervoll (AP) velges Asgeir Persøy (FRP) til å godkjenne og signere protokoll.

        Til toppen av siden

 

PS 63/18 Bruk av utbytte fra NTE

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune avsetter 80 % av utbyttemidlene fra NTE til fond (heretter kalt Levanger kommunes kraftfond). Dette håndteres som et bundet fond. Formålet med fondet er å gi langsiktig avkastning av utbyttemidlene, samt eventuelt bli brukt til kapitaltilførsel til selskapet eller kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.
 2. Avkastning utover prisstigning (Realavkastning) av Levanger kommunes kraftfond (fra og med regnskapsåret 2019) brukes til tiltak i påfølgende år (fra og med budsjettåret 2020).
 3. 20 % av utbyttemidlene fra NTE settes av til et øremerket fond (heretter kalt Levanger kommunes utviklingsfond).
 4. Bruk av midlene nevnt i punkt 2 og 3 over skal gå til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader. Dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften. Rådmannen innstiller på bruk av midlene i sak som fremmes for formannskapet i juni eventuelt i første formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020). 
 5. Forvaltningen av midlene delegeres til rådmannen. Kommunens finansreglement/økonomireglement skal fastsette regler for forvaltning av midlene i Levanger kommunes kraftfond. Inntil disse reglene er fastsatt skal midlene plasseres på egen bankkonto.
 6. Utbytte fra NTE skal ikke inngå i kommunens ordinære og målsatte tall for netto driftsresultat. 
          Til toppen av siden


 

PS 64/18 Reviderte vedtekter Midt-Trøndelag regionråd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune går inn for at Midt-Trøndelag regionråd utvides til å omfatte kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.
 2. Vedtekter som følger saken vedtas som grunnlag for samarbeidet.
          Til toppen av siden

 


PS 65/18 Oppfølging forvaltningsrevisjon 2017

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Verneombud/hovedverneombud skal være representert i kvalitetsutvalget da mange avvik og problemstillinger er knyttet til arbeidsmiljøet på de ulike avdelingene.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Tillitsvalgte skal være representert i kvalitetsgruppa.

Verneombud/hovedverneombud skal være representert i kvalitetsutvalget da mange avvik og problemstillinger er knyttet til arbeidsmiljøet på de ulike avdelingene.
        Til toppen av siden 

PS 66/18 Svar på interpellasjon Fo 21/18 - "Leve hele livet"

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering
        Til toppen av siden 

PS 67/18 Cittaslow - evaluering av medlemsskapet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det har vært flere interessenter fra næringsliv og frivilligheten som ønsker en videreføring av cittaslow -medlemskapet. Det er klare indikasjoner på at det finnes løsninger som fritar kommunen både for det økonomiske og driftsmessige ansvaret. Det er en ny måte å rigge arbeidet vi snakker om, som underbygger kommunens mål om å fremme samarbeid mellom næringsliv, frivillighet og kommune. Med den nylig vedtatte fredningen av trehusbyen som bakteppe, vil en videreføring av cittaslow-medlemskapet i dag være høyaktuelt. Vi fremmer derfor et utsettelsesforslag, slik at mulighetsrommet blir kartlagt/avklart. 

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunes økonomiske forpliktelser i Cittaslownettverket avsluttes.

Rådmannen sammen med foreninger og næringsliv ser på muligheten til at andre tar over drift og økonomisk ansvar slik at Cittaslow kan bestå.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 22 mot 11 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 17 mot 14 stemmer som ble avgitt for Persøys forslag til vedtak.

VEDTAK:

Levanger kommunes medlemskap i Cittaslow-nettverket avsluttes av økonomiske årsaker.

Deler av besparelsen ved å avslutte Citta Slow engasjementet benyttes til å gjeninnføre «ukepengene» for arbeidsgjengen tilsluttet Staupshaugen Verksted på samme nivå som tidligere. Rådmannen får ansvar for å iverksette dette og sikre at dette ikke får negative konsekvenser knyttet til reduksjon av øvrige ytelser.
        Til toppen av siden 

PS 68/18 Reguleringsplan Langøya

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Reguleringsplan Langøya vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden 

PS 69/18 Vann- og avløpsgebyr 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2018-2023 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019.
          Til toppen av siden 

PS 70/18 Gebyr og betalingssatser 2019 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 
        Til toppen av siden 

PS 71/18 Økonomirapportering 3. kvartal 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1.      Økonomirapport for 3. kvartal tas til etterretning.

2.      Budsjett for 2018 endres slik:

a.      Rammetilskudd økes med kr. 3.545.000,-. På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler. Rammen økes for følgende enheter:

                                                              i.      Service- og digitaliseringssenter med kr. 325.000,-

                                                           ii.      Rådmannens stab kr. 900.000,-

                                                         iii.      Frol barneskole kr. 650.000,-

                                                         iv.      Habilitering kr. 1.670.000,-

b.      Fellesområder styrkes med kr. 17,6 mill. kroner i samband med periodisering av variabel lønn. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

c.      Netto renteutgifter økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres gjennom økt skatteinngang.

d.      Overføring til Innherred kommunesamarbeid Brann/redning styrkes med 1,9 mill. kroner til dekning av nødnett og alarmsentral. Finansieres ved reduserte pensjonskostnader.

e.      Avsetning til lønnsoppgjør økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres ved reduserte pensjonskostnader.

f.       Mottatte midler (kr. 470.000,-) i forbindelse med avvikling av Høgberget barnehage AS avsettes til ubundet investeringsfond.

g.      Endringer i bruk av funksjon i investeringsbudsjettet vedtas i henhold til vedlegg.
        Til toppen av siden


 

 

FO 33/18 Spørsmål fra Karl M Buchholdt (V) - ventelister for utskrivningsklare pasienter

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det foregår omfattende omorganiseringstiltak innen pleie og omsorg i Levanger kommune. Antallet døgnplasser ved den nye institusjonen på Staup helsehus reduseres med 12 plasser.

En del av pleietilbudet ved Staup helsehus er tiltenkt utskrivningsklare pasienter fra sykehuset for rehabilitering og tilbakevending til egen bolig.

Levanger kommune har gjennom lengre tid hatt problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset Levanger. Kommunen må betale 4747 kroner per døgn per overligger til helseforetaket.

Så langt i år har kommunen betalt over 3 millioner kroner til helseforetaket, da kommunen selv ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot utskrivingsklare pasienter.


Spørsmål til ordføreren:

Hvor mange utskrivingsklare pasienter står på «venteliste» hos sykehuset for å få tildelt en kommunal institusjons- eller omsorgsplass?

*****

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Levanger kommune får elektronisk melding fra Helseforetaket om utskrivningsklare pasienter, som har behov for kommunale helse og omsorgstjenester fra Helseforetaket. 

I hvert enkelt tilfelle vurderer kommunen hvilke helse og omsorgstjenester pasienten skal tilbys, på bakgrunn av pasientens funksjons- og medisinske behov.

Kommunen tilbyr forsvarlige helse og omsorgstjenester.

Hvis kommunen ikke kan tilby forsvarlige tjenester i hjemmet, og det ikke er ledige kommunale institusjonsplasser, kan ikke pasienten skrives ut fra sykehus (med forsvarlige tjenester) i påvente av ledighet.

Antall pasienter Levanger kommune har som er utskrivningsklare er ikke statisk.

Klikk for større tabell 

Pr oktober er tallet 6 og pr.i dag er tallet 3.
        Til toppen av siden

 

 

FO 34/18 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - pensjonsordning for arbeidstakere i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål:

En arbeidstaker i Levanger kommune ble ikke innmeldt i Statens Pensjonskasse slik vedkommende har rett på. Etter at vedkommende selv fikk fram nødvendig dokumentasjon, har kommunen retta opp denne feilen.

Spørsmålet er om dette er et engangstilfelle. Det er helt uakseptabelt at penson skal være avhengig av at den enkelte selv må dokumentere sine rettigheter. Kommunen og kommunestyret som arbeidsgiver, må ha rutiner som sikrer at alle arbeidstakere, både heltids- deltidsansatte får sine rettmessige pensjonsytelser.


Spørsmålet til ordføreren blir da:

1. Har Levanger kommune gode nok rutiner for å sikre arbeidstakernes pensjonsrettigheter?

2. Hva har kommunen gjort etter at denne saken kom opp for å sikre at det ikke er flere saker av samme karakter?

****

Ordføreren besvarte spørsmålet:

 • Tilbake i tid foregikk rapportering på papirskjema. Opp gjennom årene har pensjonsordningene og kravene til medlemskap endret seg flere ganger. I starten var det krav om at ansatte måtte jobbe en viss tid og ha fast ansettelse for å være en del av pensjonsordningen. I dag meldes ansatte inn fra første time i Kommunal landspensjonskasses (KLP) ordinære pensjonsordning. Sykepleiere må ha en stilling på 20 % før innmelding i KLP. Undervisningspersonell må også ha en 20 % stilling før innmelding i Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som meldes inn og ut av pensjonsordningene mottar brev om dette direkte fra pensjonskassene.  
 • Ved opprettelse av en ny ansatt velges pensjonsordning via personalmelding. Når dette er gjort skjer innmelding automatisk og grunnlaget hentes fra de lønnsartene som er registrert. Det rapporteres månedlig til SPK og kvartalsvis til KLP. Det kontrolleres før lønnsutbetaling at alle ansatte ligger inne med kode for pensjonsordning.
 • Når tiden kommer for å søke offentlig tjenestepensjon har SPK og KLP litt forskjellige ordninger:
  - Hos SPK må den ansatte og arbeidsgiver komme fram til dato for pensjonering, så er det arbeidsgiver som må søke.
  - Hos KLP må den ansatte og arbeidsgiver komme fram til dato for pensjonering, så er det arbeidstaker som må søke.
 • Rutinene er der, og følges disse vil pensjon komme til utbetaling i måneden etter at pensjonsalderen er nådd.


Så svaret på spørsmål 1 er etter det jeg kan forstå: ja, kommunens rutiner er som de skal være for å sikre ansattes pensjonsrettigheter. 

Den konkrete saken gjaldt et kortvarig arbeidsforhold som varte skoleåret 1979/80, og etter henvendelse fra vedkommende arbeidstaker innhentet arbeidstaker og kommuneadvokaten informasjon i saken som medførte at konklusjonen ble innmelding i Statens pensjonskasse i over nevnte periode. For så gamle arbeidsforhold vil man være helt avhengig av et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for å kartlegge rettighetene. Dette da arbeidsgiver ikke automatisk har tilgang til relevant informasjon. På 70- og 80- tallet var det som tidligere nevnt andre regler for både innmelding i pensjonsordninger og arkivering enn det som er tilfellet i dag, og man vil ikke så lang tid etterpå kunne sikre seg helt mot at det finnes saker med feilaktig innmelding.
        Til toppen av siden


 

FO 35/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende interpellasjon:

SV og Rødt vil ha Stortinget med på å innføre meldeplikt ved salg, forkjøpsrett for kommunen og krav om å søke tilskudd på nytt når barnehager skifter eier. Bakgrunnen er at internasjonale kapitalfond er aggressive oppkjøpere fordi barnehager er tre ganger mer lønnsomt enn å ha aksjer på børs.

Forslaget fra SV og Rødt er:

 1. Stortinget ber Regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.
 2. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.
 3. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Levanger ber de ulike partigruppene på Stortinget om å støtte forslaget fra SV og Rødt om meldeplikt, forkjøpsrett og krav om å søke tilskudd på nytt når barnehager skifter eier.

Vedtaket oversendes til partigruppene på Stortinget.

*****

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Siden barnehagesektoren er en gjennomgående offentlig finansiert virksomhet både når det gjelder offentlige og private barnehager synes jeg det hadde vært fornuftig at kommunen har en forkjøpsrett knyttet til salg av private barnehager.

Det faktum at det er kommunen som til enhver tid er ansvarlig for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser forsterker argumentet som ligger i forslaget til vedtak.

På bakgrunn av dette tar jeg forslaget til vedtak opp til votering og signaliserer at jeg kommer til å støtte forslaget.

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak vedtatt med 20 mot 13 stemmer.

VEDTAK:

Kommunestyret i Levanger ber de ulike partigruppene på Stortinget om å støtte forslaget fra SV og Rødt om meldeplikt, forkjøpsrett og krav om å søke tilskudd på nytt når barnehager skifter eier.

Vedtaket oversendes til partigruppene på Stortinget.
        Til toppen av siden


 

FO 36/18 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - kommunale rutiner for spørsmål fra publikum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Behandling:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende spørsmål:

Kommuneplanens samfunnsdel har mange velformulerte målsettinger som forutsetter en god kommunikasjon mellom kommunens innbyggere og administrasjonen i Levanger kommune.

Likevel har jeg dessverre ved flere anledninger fått høre at mange innbyggere som sender spørsmål til kommunen om ulike saker, ikke får svar på sine skriftlige henvendelser før etter svært lang tid, eller at de ikke får svar i det hele tatt. Det kan i denne sammenhengen også vises til et oppslag om samme sak i ei lokalavis for kort tid siden.


Dette synes jeg som politiker det er trist å få høre, og jeg ønsker derfor å få svar på følgende spørsmål:

Hvilke rutiner har kommunen for å svare på skriftlige henvendelser fra publikum? Hva vil rådmannen eventuelt gjøre for å skjerpe rutinene for derved å bedre kommunikasjonen og tilliten mellom kommunen og publikum?

****

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Rutinene er som følger:

Inngående post

1.      Inngående post, inkl. rekommanderte sendinger og pakker, leveres til Service- og digitaliseringssentret

Posten grovsorteres av Service- og digitaliseringssentret

Journalverdig post legges til scanning og journalføring.

Fagspørsmål går til fagenhetene i saksbehandlingssystemet e-phorte.

Spørsmål til politisk nivå oversendes til Formannskapssekretær

For øvrig skal Levanger kommune forholde seg til forvaltningsloven regler med å gi svar så raskt som mulig og senest innen en måned, samt utøve en god forvaltningsskikk i slike saker.

2.      Det er viktig at organisasjonen har et kontinuerlig fokus på god forvaltningsskikk, slik at publikum ikke må vente uforholdsmessig lenge på svar.

På tross av disse rutinene hender det at det glipper og dette må få større fokus.

Et konkret tiltak er at når en henvendelse mottas skal det automatisk føre til at vedkommende får en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt.

Det må også bli bedre rutiner hvis henvendelsen blir feilsendt, da må mottakeren sørge for at riktig person får den.

Det er forholdsvis enkle tiltak som etter min mening vil utgjøre en forbedring og unngå både irritasjon og misnøye.
        Til toppen av siden


 

 

FO 37/18 Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Tolga-saken

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Tolga- saken har opprørt hele Norge. Saken har vist hvordan enkeltmennesker blir lidende som følge av kommunenes urettmessige inngripen, og at menneskelig svikt i kommunen har medført umyndiggjøring av friske mennesker i strid med lov, forskrift og retningslinjer.

At personer i Norge kan bli erklært for å være psykisk utviklingshemmet uten at legen har møtt og undersøkt vedkommende person, er svært urovekkende og Levanger FrP vil forsikre seg om at dette ikke skjer i Levanger kommune.

VG har kartlagt ti år med offentlig registrering av psykisk utviklingshemmede i norske kommuner. Kartleggingen viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer i denne perioden. Det er mer enn hva som forventes som følge av befolkningsøkningen. Noen kommuner har hatt en kraftig økning av antallet psykisk utviklingshemmede i perioden. Eksperter påpeker at det ikke er grunn til å tro at antallet psykisk utviklingshemmede har økt i befolkningen. De mener det er mer sannsynlig at antallet har gått litt ned. Her kan selvsagt bedre diagnostiseringsverktøy spille inn, men tallene som avdekkes er faretruende høye.

Det er en reell fare for at flere mennesker i Norge har blitt utsatt for lignende maktovergrep fra offentlige myndigheter som det man ser i Tolga-saken. FrP vil understreke viktigheten av at vi overholder de lover og retningslinjer som er nedfelt til vern av enkeltmennesker som befinner seg i slike sårbare situasjoner.

Regjeringen har tatt initiativ til iverksetting av en ekstern gjennomgang av saken. Dette er helt nødvendig. Samtidig har vi et lokalt ansvar for at mennesker i Levanger kommune ikke har blitt eller blir utsatt for denne type maktovergrep.


Hva har ordfører gjort i kjølvannet av Tolga-saken for å kartlegge om noen i Levanger kommune er feildiagnostisert og utsatt for samme type maktovergrep som i Tolga?

Vil ordfører ta initiativ til å kartlegge om dette også kan ha skjedd i Levanger kommune, samt ta initiativ til å se på kommunens rutiner er tilstrekkelig gode for å sikre at ikke tilsvarende feil kan skje i fremtiden?

****

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Når medieoppslagene om den såkalte «Tolga saken» kom tok jeg samme dag kontakt med rådmannen for å høre hvordan dette håndteres av Levanger kommune.

Kommunen har rutiner på at dokumenterte diagnoser til våre tjenestemottakere skannes inn og legges i den enkeltes pasientjournal. Diagnosen for psykisk utviklingshemming og tjenestemottakers enkeltvedtak legges frem for revisjonen i forbindelse med årlig innsending av rapport til staten. Samtidig sjekker revisor, i pasientjournalen (Profil), at tjenesten reelt er aktiv pr. 01.01. det aktuelle året.

Levanger hadde 90 personer registret som psykisk utviklingshemmede pr 1.1.2018.  De siste årene har antallet ligget stabilt på dette nivået.

Jeg har ingen grunn til å betvile de diagnosene som er satt av spesialisthelsetjenesten og som altså revisjonen kontrollerer og attesterer. Det er også viktig å understreke at det ikke er kommunen som utreder og setter disse diagnosene. Kommunen fatter vedtak om behov for tjenester og har selvsagt ansvar for kvaliteten på disse.

Som følge av den tette oppfølgingen og gjennomgang av revisjonen i hvert enkelt tilfelle er min konklusjon at vi har tilfredsstillende rutiner for å ivareta rettsikkerhet og verdighet for våre innbyggere innen dette feltet.
        Til toppen av siden


 

FO 38/18 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Innsats mot mobbing

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.11.2018 - video 

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Under behandlingen av sak FO 38/17 «Mobbing i Levangerskolene» i desember 2017, nevnte ordføreren at det er etablert et innsatsteam mot mobbing og krenkende adferd i alle Levangerskolene. Disse skal, ifølge ordføreren selv, ha fått opplæring av Læringsmiljøsenteret i Stavanger.


 1. Hvem er med i disse teamene? Er det kun lærere, eller er det også helsesøster, psykolog, miljøarbeidere etc.?
 2. Hvilken opplæring har disse teamene fått, og hvor bred kompetanse har disse? Er det mulig å utvide disse teamene på noen måte, slik at teamene får enda mer breddekompetanse?
 3. Hvordan jobber disse teamene? Hvor ofte møtes de? Hvilke fullmakter har de til å treffe ulike beslutninger? Deltar de aktivt i behandling av alle mobbesaker?
 4. I hvor stor grad er ungdomskontaktene involvert i arbeidet som foregår på skolene? Er ordfører av den oppfatning at terskelen for at ungdomskontaktene får komme inn i skolen er høy? Kan ungdomskontaktene brukes enda bedre med tanke på å forebygge mobbing og krenkende adferd i skolen?


**** 

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Under behandlingen av sak FO 38/17 «Mobbing i Levangerskolene» i desember 2017, nevnte ordføreren at det er etablert et innsatsteam mot mobbing og krenkende adferd i alle Levangerskolene. Disse skal, ifølge ordføreren selv, ha fått opplæring av Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

1. Hvem er med i disse teamene? Er det kun lærere, eller er det også helsesøster, psykolog, miljøarbeidere etc.?

Medlemmer i innsatsteamene på skolene varierer litt fra skole til skole, men består i hovedsak av lærere, avdelingsledere og rektor. Teamet forsterkes med helsesøster eller PPT, samt miljøarbeidere og andre i saker der disse er involverte i fra før.  Innsatsteamene på skolene skal sikre riktig og forsvarlig saksbehandling når det meldes om, eller avdekkes saker som handler om mobbing.

2. Hvilken opplæring har disse teamene fått, og hvor bred kompetanse har disse? Er det mulig å utvide disse teamene på noen måte, slik at teamene får enda mer breddekompetanse?

Teamene har gjennomgått 4 heldagskurs, og har i tillegg blitt utstyrt med en «litteraturpakke» som understøtter kursinnholdet disse dagene. Medlemmene har fått frigitt tid til arbeidet og skal bistå i saker på svært kort varsel. I tillegg etableres det nettverk på tvers av skolene for erfaringsdeling og læring på tvers. I tillegg har alle ansatte i levangerskolen vært på et heldagskurs i august 2018. Alle lederne har også vært på et heldagskurs over samme tema.

Det er også nylig etablert et «kommunalt innsatsteam», bestående av kommunepsykolog, helsesøster, barnevernspedagog og PPT-rådgiver. De er nå midt i en egen opplæringspakke på fire hele dager- i tillegg til at de har deltatt på de andre kursdagene.  Dette teamet skal bistå innsatsteamene på skolene i særlig kompliserte saker. I slike saker kan de bistå i hele prosessen fra undersøkelse, beslutning om tiltak, samt rehabilitering.

Det er «Senter for atferdsforskning og læringsmiljø» (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger som har stått for all opplæring. Kostnadene er dekket av staten gjennom «Dekom-midler».(desentralisert kompetanseutvikling)  Verdal kommune følger samme opplegg sammen med Levanger.

3. Hvordan jobber disse teamene? Hvor ofte møtes de? Hvilke fullmakter har de til å treffe ulike beslutninger? Deltar de aktivt i behandling av alle mobbesaker?

Teamene forholder seg til de prosedyrer som følger av opplæringslovens kapittel 9a. Det betyr at det skal gjøres undersøkelser, de involverte skal høres og tas med på råd, det skal lages aktivitetsplan som inneholder tiltak. Tiltakene skal fortsette til elevene opplever at skolemiljøet er trygt. Deretter skal det være en oppfølging for å hindre «tilbakefall». Det er rektor som fatter alle beslutninger, men da etter råd fra innsatsteamet. Innsatsteamet bidrar i saker der kontaktlærer eller andre ikke opplever at de håndterer saken alene. Alle saker blir loggført i elevmappene. Innsatsteamene skal også bidra med intern opplæring på skolene.

4. I hvor stor grad er ungdomskontaktene involvert i arbeidet som foregår på skolene? Er ordfører av den oppfatning at terskelen for at ungdomskontaktene får komme inn i skolen er høy? Kan ungdomskontaktene brukes enda bedre med tanke på å forebygge mobbing og krenkende adferd i skolen?

Ungdomskontaktene representerer et lavterskeltilbud i kommunen. U-kontaktene skal være på «arenaer der ungdom ferdes», dvs skoler, ungdomsklubb, i byen/grendene, på arrangementer mv. De fyller slik et «hull» mellom faginstansene og de frivillige, og skal ikke bindes opp i enkeltsaker. I noen saker kan likevel U-kontaktene ha verdifull informasjon, og som offentlig ansatte har de også varslingsplikt om de mistenker, ser eller avdekker at noen mobber eller blir mobbet. Det jobbes kontinuerlig for å sikre et så godt samarbeid som mulig imellom ungdomskontaktene og de enkelte skolene, generelt er det min oppfatning at terskelen for at ungdomskontaktene skal kunne komme i tett inngrep med skolene i Levanger ikke er høy, men det er variasjoner som det arbeides med å utligne.

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 21.11.2018 22:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051