Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.09.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 21.09.16
Tid: kl. 17:00 - 21:25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merkander - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 39/16 Ny skole, barnehage og samfunnshus - Ytterøy utredning vedtak video
PS 40/16 Boligsosial Handlingsplan 2016 - 2019 utredning vedtak video
PS 41/16 Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune - samarbeidsavtale utredning vedtak video
PS 42/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder utredning vedtak video
PS 43/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære utredning vedtak video
PS 44/16 Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II utredning vedtak video
PS 45/16 Plan for forvaltningsrevisjon utredning vedtak video
PS 46/16 Plan for selskapskontroll utredning vedtak video
PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune utredning vedtak video
video
etter
pause

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31+4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem - forfall
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem - forfall
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv  varamedlem   x  Jostein Trøite 
Lars Forberg sp  varamedlem   x Bjørg Annie Pedersen Boneng
Arild Børseth ap varamedlem x Olav Strid
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan økonomi  
Håvard Heistad enhetsleder bygg og eiendom  
Dina von Heimburg folkehelsekoordinator  
Anette Tiller Skjervø SLT-koordinator Levanger og Verdal  

 

Orienteringer:

 

 

PS 39/16 Ny skole, barnehage og samfunnshus - Ytterøy

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Opplyst i møte:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det settes av inntil 95 millioner kroner til bygg og uteområdet ved Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus 

Finansiering

Brutto investeringer            95 millioner kroner

Mva                                      19 millioner kroner

Tilskudd                               2,5 millioner kroner

Låneopptak                          73,5 millioner kroner
        Til toppen av siden

 

 

PS 40/16 Boligsosial Handlingsplan 2016 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Video Boligsosial handlingsplan video

Forslag i møte:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Boligsosial handlingsplan 2016-2019 vedtas med følgende endring:

 1. Eventuell etablering av boligkoordinator som egen stilling utsettes til neste års budsjett og økonomiplan.
 2. Arbeidet og det økonomiske ansvaret med å koordinere kommunale tjenester i tilknytning til boligsosialt og boligpolitisk arbeid skal håndteres som før av de berørte enheter.


Avstemning:

Obeeds forslag til vedtak vedtatt med 34 mot 1 stemme som ble avgitt for driftskomiteens innstilling. 

VEDTAK:

Boligsosial handlingsplan 2016-2019 vedtas med følgende endring:

 1. Eventuell etablering av boligkoordinator som egen stilling utsettes til neste års budsjett og økonomiplan.
 2. Arbeidet og det økonomiske ansvaret med å koordinere kommunale tjenester i tilknytning til boligsosialt og boligpolitisk arbeid skal håndteres som før av de berørte enheter. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 41/16 Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune - samarbeidsavtale

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Samarbeidsavtale om Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 42/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune kartlegger og verdsetter de viktigste friluftslivsområdene i henhold til Miljødirektoratets veileder innen utgangen av 2018. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 43/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune fastsetter planprogram i forbindelse med Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære, med de endringer som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 samt forskrift for konsekvensutredning § 6
        Til toppen av siden

 

 

PS 44/16 Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering Jamtkneppet hyttefelt II vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12
        Til toppen av siden

 

 

PS 45/16 Plan for forvaltningsrevisjon

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Levanger kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
  a. Omorganisering og arbeidsmiljø innen pleie og omsorg, med fokus på utvikling av tjenestetilbudet overfor brukerne.
  b. Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet.
  c. Implementeringen av regler og rutiner, herunder intern kontroll.
 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
          Til toppen av siden

 

 

PS 46/16 Plan for selskapskontroll

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Levanger kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter.
  a. Innherred Renovasjon IKS
  b. Levanger Fritidspark AS
 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

 

 

PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.09.2016 - video  -  video etter pause

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende endringer/tillegg:  

Investering:

Punkt 1 likelydende som formannskapets innstilling.

Etter innledningen, punkt 2:  

 • Inntil 300.000 kr settes av til tilrettelegging for allmennheten på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • 200.000 kr bevilges til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • For Tinnbuen friluftsområde økes investeringsbudsjettet med 200 000,- i 2017 til for realisering av gjesteflytebrygge.
 • Det bevilges 200 000 kr til allmennyttige tiltak knyttet til badestranda og småbåthavna på Ekne.
 • Investeringene på Stadionparken reduseres med beløp tilsvarende nevnte tiltak over, totalt 900.000 kr.


Driftsbudsjettet:

Tilleggspunkt til innstillingens punkt 1-4, nytt punkt 5:

5. 300 000 kr går til forebyggende styrkningstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager. Inndekning tas ved å utsette ansettelse av boligkoordinator, jft. tiltak i boligsosial handlingsplan.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger kommune er positiv til å gjennomføre et prøveprosjekt med et enkelt skolemåltid som et folkehelsetiltak i samarbeid med skoler/trinn og FAU som ønsker det.

Utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2017, med sikte på å kunne tilby skolemat fra høsten 2017. Prøveprosjektet forutsettes finansiert av statlige/regionale midler, og en vurdering av finansieringsform etter modell fra Frosta eller Snåsa, kan være med i utredningen.


Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2017, og økonomiplan 2017-2020, vedtas med følgende endringer/tillegg:

 1. Ny post i økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017, Miljøarbeider i heimen- Barn og familie tas inn i budsjettet for 2017 med kr. 300000,-. Inndekkingen på kr. 300000,- i 2017 tas fra rådmann med stab.
 2. Ny post i økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017. Foreldrerådgivning (PMTO= Parents management training Oregon) tas inn i budsjett for 2017 med kr. 600000,-. Inndekking på kr. 600000,- tas fra rådmann med stab
 3. Ny post i økonomiplanen 2017- 2020 og budsjett 2017. Ansette frivilligkoordinator blant annet for etablering av «Home start» i samarbeid med frivilligheten tas inn i budsjettet for 2017 med kr. 200000,- Inndekking på kr. 200000,- tas fra posten politisk.
 4. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at det gjøres utbedringer i forhold til trafikksikkerhetstiltak rundt skolene og på tilførselsveier til skolene i 2017 og i kommende økonomiplanperiode. Inndekking på kr. 2 millioner til dette tas fra posten Sundbrua- Moan i investeringsbudsjettet


Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en rapport/overslag som viser kostnadene med å innføre skolemat i skolene i kommunen. Rapport/ overslag legges fram for kommunestyret før utgangen av 2016.

 


Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag:

Budsjettforslag

Frivillige lag og foreninger i Levanger gjør en fantastisk innsats med å legge til rette gode turstier. Mange av disse er samlet som mål i «ti på topp». Dette er et viktig arbeid som bidrar til god folkehelse.

For å bidra til at dette gode arbeidet videreføres og styrkes settes det av en pott på kr 200 000 som lag og foreninger kan søke tilskudd fra. Beløpet administreres og finansieres av driftsbudsjettet til kommunalteknikk. Det kan søkes til nyetablering og opprustning av turstier med tilhørende anlegg.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende verbalforslag:

I budsjettet står det at Familiens hus er et mål for planperioden. Etableringen er skjøvet på i tid i påvente av avklaringen av kommunereformen. Etter hva vi kan se er dette avklart nå. Rådmannen bes derfor legge frem en sak om Familiens hus i løpet av 2017 slik at oppstart kan innarbeides i budsjettet for 2018.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2017, og økonomiplan 2017-2020, vedtas med følgende endringer/tillegg:

Investeringsbudsjettet

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Reduserte investeringer:

                             2017 2018 2019 2020

Frol Barnehage         1    10
Skogn barnehage      7    15

En videre utbygging av barnehageplasser søkes løst ved å øke kapasiteten til de private barnehagene.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger kommune skal fra skolestart høsten 2017 tilby minst et fag (fortrinnsvis matematikk) på videregående nivå ved ungdomsskolene i kommunen. Rådmannen bes kontakte fylkeskommunen for en praktisk gjennomføring av dette, samt iverksette diverse kompetansehevende tiltak for å få tilbudet på plass.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag

Innen behandlingen av budsjettet for 2018 bes rådmannen om å legge frem en sak om å frita hybler og eventuelt andre eiendommer som er eid av studentsamskipnaden i Levanger for eiendomsskatt. Studentsamskipnadenes fremste oppgave er å ivareta velferdstilbudet til studentene, derfor bør det vesentligste av studentsamskipnadens eiendommer fritas for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskattelovens paragraf 7.


Anita Ravlo Sand

(SP) fremmet på vegne av SP, AP og KRF følgende forslag:

Til driftsbudsjett og økonomiplan

Det er fra tidligere avsatt 50 000 kr til bruk på tiltak for ”forskjønnelse” av Levanger sentrum og grendesentraene i Skogn og Åsen.

Fra post Felleskostnader avsettes ytterligere kr 21 000 slik at også øvrige grendesentra tilgodeses.

Det samlede beløpet på 71 000 kr fordeles slik at 35 000 kr avsettes til disponering i Levanger sentrum og kr 6000 til hver av grendesentraene i Skogn, Åsen, Ekne, Markabygda, Okkenhaug/Mule og Ytterøya.

Til investeringsbudsjettet

Fra post Stadionparken, omfordeles for 2017 kr 25 000 til bygging av ny flytebrygge ved Hammervatnet friluftsområde.


Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Klima

 1. Rådmannen bes føre årlig klimaregnskap inkludert regnskap for klimafotavtrykket innført i årlig budsjett og regnskapsrapportering.
 2. Rådmannen bes revidere og oppdatere kommunens klima- og energiplan, og legge denne frem som egen sak i kommunestyret i løpet av første halvdel av 2017. Ingrid Olga Hallan (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Med bakgrunn i de store omstillingene vi nå er inne i mht helse/ omsorgssektoren, avdekkes det et behov for styring og kontroll av prosessen. Dette for å ta vare på alle involverte : Brukere, pårørende og ansatte.

Forslag

Det bør avsettes øremerkede prosjektmidler til dette formålet. Beløpet belastes Helse / omsorg. Antydet 300.000 kr. Ekstern  prosjektledelse med tydelig mandat.

Med dette får vi kvalitetssikret denne viktige omorganiseringsprosessen.


Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det utredes et kostnadsoverslag på å fullføre gangfelt langs hovedveien fra Høgberget og ned til hovedveien i Momarka. Saken legges frem forformannskapet.


Asbjørn Brustad (AP) fremmet følgende forslag:

Innsparingsbeløpet i effektiviseringstiltak i oppvekst kr 500,- i -17 og 1 mill i påfølgende år hentes fra oppvekst felles.


Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen fremme en egen sak om styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri.


Ottar Bjerkeset (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune vil tilby trafikalt grunnkurs til alle som vil blant tiendeklassingene i kommunen. Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å få etablert et slikt tilbud fra høsten 2017.

Ottar Bjerkeset (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Rådmannen bes legge fram en sak i løpet av 6 mnd om at Levanger kommune tar over vedlikehold og drift av gangsti mellom Skomakervegen og Smedplassvegen i Momarka. Begrunnelse: Den er nå regulert som friområde/grønnstripe, men har i mange år, og i stadig økende grad blitt brukt som hovedfartsåre for gående og syklende mellom sentrum/Moan og Momarka /Høgberget – i langt større grad en ordinær gang/sykkelveg. Den er bratt, gruslagt og uten belysning. Ved regn dreneres store mengder vann til den, og store sprekker gjør den særlig farlig for syklister. Det har allerede vært flere alvorlige ulykker der. Manglende brøyting/strøing gjør framkommeligheten svært dårlig for fotgjengere vinterstid. 


Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Tilrettelegging for økt (fugle-)liv i sentrum

 1. Levanger kommune skal tilrettelegge for økt fugleliv i sentrum ved å sette opp fuglekasser og eventuelt foringsstasjoner.
 2. Det skal i økende grad prioriteres planter med spiselig frukt og bær i Levanger kommunes grøntarealer, både for mennesker og fugler.


Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Solidaritet med arbeidere i fattige land

 1. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang arbeidet med å forberede en søknad om Fairtrade-sertifisering. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak som skisserer videre framdrift, herunder en tidsplan for søknadsprosessen.


Avstemning:

Pedersens (AP, KRF, SP) forslag til budsjett 2017, og økonomiplan 2017-2020 fikk 25 stemmer.

Løvås (SV) forslag til budsjett 2017, og økonomiplan 2017-2020 fikk 2 stemmer

Buchholdts (V) forslag til budsjett 2017, og økonomiplan 2017-2020 fikk 8 stemmer

Pedersens forslag er dermed vedtatt.

Pedersens verbalforslag angående skolemåltid vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 1, avvist med 32 mot 3 stemmer.

Lund sitt verbalforslag angående turstier, enstemmig vedtatt.

Lund sitt verbalforslag angående familiens hus, vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Buchholdts verbalforslag avvist med 27 mot 8 stemmer.

Buchholdts oversendelseforslag avvist med 27 mot 8 stemmer.

Sands endringsforslag (driftsbudsjettet og økonomiplan) vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

Sands endringsforslag (investeringsbudsjettet) enstemmig vedtatt.

Aasans verbalforslag, klima, pkt. 1 avvist med 29 mot 6 stemmer.

Aasans verbalforslag, klima, pkt. 2 vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Hallans oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 24 mot 11 stemmer.

Solbergs oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 27 mot 8 stemmer.

Brustads endringsforslag enstemmig vedtatt.

Pedersens oversendelsesforslag angående ettervern enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

Bjerkesets oversendelsesforslag angående trafikalt grunnkurs, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Bjerkesets oversendelsesforslag angående vedlikehold og drift av gangsti, avvist med 25 mot 10 stemmer.

Aasans verbalforslag anggående økt fugleliv, pkt 1, avvist med 22 mot 13 stemmer.

Aasans verbalforslag, angående økt fugleliv, pkt 2, avvist med 18 mot 17 stemmer.

Aasans verbalforslag angående solidaritet avvist med 21 mot 14 stemmer.

Pedersens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2020, med vedtatte endringer/ verbalforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende endringer/tillegg:

Investeringsbudsjettet:

a. Hall i Åsen: Prosessen framskyndes ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i 2018. Begrunnelse: trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen.

b. Levanger kommune er en folkehelsekommune og prioriterer å oppgradere og utvikle uterom som fremmer helse og aktivitet for innbyggerne. Et sentralt spørsmål som politikere bør stille seg selv er: «Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?»

Midlene som er satt av til restinvesteringer i Stadionparken, kan omprioriteres til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen:

 • Inntil 300.000 kr settes av til tilrettelegging for allmennheten på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • 200.000 kr bevilges til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • For Tinnbuen friluftsområde økes investeringsbudsjettet med 200 000,- i 2017 til for realisering av gjesteflytebrygge.
 • Det bevilges 200 000 kr til allmennyttige tiltak knyttet til badestranda og småbåthavna på Ekne.
 • Fra post Stadionparken, omfordeles for 2017 kr 25 000 til bygging av ny flytebrygge ved Hammervatnet friluftsområde.
 • Investeringene på Stadionparken reduseres med beløp tilsvarende nevnte tiltak over, totalt 925.000 kr.

Driftsbudsjettet:

a. Driftsmarginen styrkes med 2,5 millioner kroner ved å redusere posten «felleskostnader» med tilsvarende beløp.

b. Hvis statsbudsjettet medfører økte rammer for kommunen, skal alle frie midler legges til driftsmarginen. Et revidert budsjett legges fram for kommunestyret når statsbudsjettet er klart.

c. Budsjett for 2018 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.

d. Vi har ikke mottatt evaluering fra årets «Sommerjobb for ungdom». Forutsatt at det er positive erfaringer med tiltaket, foreslås ordningen videreført. Når evalueringen foreligger, blir kommunestyret informert og forelagt en finansieringsplan for en videreføring av ordningen.

e. 300 000 kr går til forebyggende styrkningstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager. Inndekning tas ved å utsette ansettelse av boligkoordinator, jft. tiltak i boligsosial handlingsplan.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver.
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.


Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2017 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2016.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 243.900.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Frivillige lag og foreninger i Levanger gjør en fantastisk innsats med å legge til rette gode turstier. Mange av disse er samlet som mål i «ti på topp». Dette er et viktig arbeid som bidrar til god folkehelse.
For å bidra til at dette gode arbeidet videreføres og styrkes settes det av en pott på kr 200 000 som lag og foreninger kan søke tilskudd fra. Beløpet administreres og finansieres av driftsbudsjettet til kommunalteknikk. Det kan søkes til nyetablering og opprustning av turstier med tilhørende anlegg.

13. Innsparingsbeløpet i effektiviseringstiltak i oppvekst kr 500,- i -17 og 1 mill i påfølgende år hentes fra oppvekst felles.

14. I budsjettet står det at Familiens hus er et mål for planperioden. Etableringen er skjøvet på i tid i påvente av avklaringen av kommunereformen. Etter hva vi kan se er dette avklart nå. Rådmannen bes derfor legge frem en sak om Familiens hus i løpet av 2017 slik at oppstart kan innarbeides i budsjettet for 2018.

15. Det er fra tidligere avsatt 50 000 kr til bruk på tiltak for ”forskjønnelse” av Levanger sentrum og grendesentraene i Skogn og Åsen.
Fra post Felleskostnader avsettes ytterligere kr 21 000 slik at også øvrige grendesentra tilgodeses.
Det samlede beløpet på 71 000 kr fordeles slik at 35 000 kr avsettes til disponering i Levanger sentrum og kr 6000 til hver av grendesentraene i Skogn, Åsen, Ekne, Markabygda, Okkenhaug/Mule og Ytterøya.

16. Levanger kommune er positiv til å gjennomføre et prøveprosjekt med et enkelt skolemåltid som et folkehelsetiltak i samarbeid med skoler/trinn og FAU som ønsker det. Utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2017, med sikte på å kunne tilby skolemat fra høsten 2017. Prøveprosjektet forutsettes finansiert av statlige/regionale midler, og en vurdering av finansieringsform etter modell fra Frosta eller Snåsa, kan være med i utredningen.

17. Rådmannen bes revidere og oppdatere kommunens klima- og energiplan, og legge denne frem som egen sak i kommunestyret i løpet av første halvdel av 2017. 


Oversendelsesforslag:

Med bakgrunn i de store omstillingene vi nå er inne i mht helse/ omsorgssektoren, avdekkes det et behov for styring og kontroll av prosessen. Dette for å ta vare på alle involverte : Brukere, pårørende og ansatte.

Forslag

Det bør avsettes øremerkede prosjektmidler til dette formålet. Beløpet belastes Helse / omsorg. Antydet 300.000 kr. Ekstern  prosjektledelse med tydelig mandat.

Med dette får vi kvalitetssikret denne viktige omorganiseringsprosessen.

Oversendelsesforslag:

Det utredes et kostnadsoverslag på å fullføre gangfelt langs hovedveien fra Høgberget og ned til hovedveien i Momarka. Saken legges frem for formannskapet.

Oversendelsesforslag

Kommunestyret ber rådmannen fremme en egen sak om styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 07.03.2017 08:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051