Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 41/17 - Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/1162
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 58/17
Kommunestyret 21.06.17 41/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 52 219 389,07.
  2. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
  3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.


Udekkede investeringer i 2016, kr. 14 513 757,98 inndekkes ved bruk av lån i 2017. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 52 219 389,07.
  2. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
  3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
  4. Udekkede investeringer i 2016, kr. 14 513 757,98 inndekkes ved bruk av lån i 2017. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Regnskap 2016 - Levanger kommune PDF

2

Årsberetning 2016 - Levanger kommune PDF

3

Revisjonsberetning 2016 - Levanger kommune PDF

4

Nummerert brev nr. 13 - Levanger kommune PDF

5

Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2016 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på drøyt 52,2 millioner kroner.    

Kommunestyret må fatte vedtak om hvordan mindreforbruket skal disponeres. Rådmannen foreslår at midlene benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond da dette bør styrkes for å møte eventuelle fremtidige utfordringer. Netto driftsresultat ble på knappe 63 mill. kr. mot 22,5 mill kr i 2015. Netto driftsresultat ligger for første gang i historien over det anbefalte nivå fra departement og KS (ca. 2 %).

Det henvises til årsberetningen for nærmere beskrivelser. 

Vurdering:

2016 har vært et svært godt år for Levanger. Kommunen har aldri hatt flere innbyggere og veksten gjennom året var på hele 272 personer, noe som utgjorde 1,4 %. For første gang på mange tiår vokste vi mer enn landsgjennomsnittet og faktisk mer i prosent enn Oslo. Innbyggertallet var 19 892 ved årsskiftet og det er gode utsikter til å nå 20 000 i 2017.  

Blant annet som følge av den gode folketallsveksten har Levanger en mer balansert sammensetning av befolkningen enn de fleste kommuner. «Gjennomsnittsinnbyggeren» er vesentlig yngre hos oss enn kommuner vi vanligvis sammenligner oss med. «Eldrebølgen» vil komme hos oss også, men det er tatt betydelige grep også i 2016 med tanke på å legge opp til at folk skal bo i egen bolig så lenge som mulig og være i stand til å mestre sine liv.

Arbeidsledigheten er lav og synkende og utdanningsnivået er høyt. Folk i Levanger opplever at de har bedre helse enn innbyggerne i andre kommuner og prognosene tilsier f.eks at menn i Levanger kan regne med et helt leveår mer enn landsgjennomsnittet. Våre innbyggere har et vesentlig høyere utdanningsnivå enn Nord-Trøndelag for øvrig. Borgerundersøkelsen som ble gjennomført i 2016 viste at innbyggerne i stor grad var godt fornøyd med kommunen sin og ser for seg en framtid her videre.

2016 ble også et historisk godt år økonomisk for Levanger. Det ble et netto driftsresultat eller «overskudd» på 62 mill kr. Kommunen får nå et disposisjonsfond på det nivået det bør være for å kunne møte framtidige uventa kostnadsøkninger. Det er verd å merke seg at det meste av «overskuddet» skyldes en uvanlig høy skattevekst, et mer moderat lønnsoppgjør enn ventet og store ekstrainntekter i forbindelse med utvidelse av asylmottaket og mottak av flyktninger på slutten av året. Alt dette er i stor grad engangsinntekter.

Siste etappe i den store skolestruktur- og fornyingspakken rundt sentrum ble ferdigstilt i 2016 da Nesheim skole kunne flytte inn i flotte nye og ombygde lokaler der Nesset ungdomsskole hadde holdt til tidligere. Med disse investeringene har kommunen fått en rasjonell skolestruktur med god gode læringsmiljø til en lavere kostnad enn tidligere.

Både nye boliger i Eplehagen og Staup helsehus ble ferdigstilt i 2016 og byggingen av omsorgssenter i Åsen og kombinasjonsbygg ved sykehuset ble så godt som ferdigstilt i løpet av året. Bygging av ny barnehage, skole og samfunnshus på Ytterøy er også godt i gang slik at Levanger kommune har gjort unna svært mye infrastrukturbygging i en tid med fornuftige byggekostnader og lave renter.

2016 har vært preget av kommunereformen. I løpet av våren ble det ferdigforhandlet intensjonsavtaler om sammenslåing med nabokommunene uten at det førte fram. I stedet ble Levanger og Verdal nødt til å starte planlegging av oppløsning av Innherred samkommune, noe som innebærer merkostnader for kommunen.

De siste års innsatser og de positive resultatene som vi nå begynner å se, er et godt utgangspunkt for arbeidet framover med å styrke samspillet mellom fagfolk, folkevalgte og innbyggere med hensikt å sikre bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Andre viktige satsinger vi så vidt har startet på i 2016 og som må legge mye kraft i framover er tilpasninger til et mer miljøvennlig samfunn med vesentlig mindre utslipp («det grønne skifte») og en langt større innsats i forhold til digitalisering og innovasjon.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051